AXELSE COURANT Bfc l) Neerland's nieuwe tunnel onder het Noordzee-kanaal BWfêG'fL Grootse actie op komst tegen gevaarlijke volk vijand Lucifers Elke land een brillanft nippers j. C.VINK Huid genezing MetHflfïlEA Gelei Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 6 NOVEMBER 1954 69e Jaargang No. 11. -w NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C.VINK j §|p <5 J ii'i'i'i nr. nrsniin FIRMA Markt 12 AXEL. De klachten over de pontveren bij Velsen, waar wachttijden van een uur geen zeldzaamheid zijn en de stakingsmoeilijkheden bij de tunnelbouw vesti gen de aandacht op een groot en groots werk, dat weer gans andere aspecten biedt dan dat andere interessante projectde Maastunnel. Er zijn verschillende methoden om tun nels te bouwen. Een der meest toegepaste is de Schild-methode, o.a. gebruikt voor de bouw van de grote verkeerstunnels onder de Hudson (New York, de Schelde (Ant werpen), de Mersey (Liverpool) en de Theems (Londen). Bij deze methode wordt in de tunnel gewerkt onder zo hoge druk, dat het water er niet binnen kan dringen/; het ene cirkelvormige segment na, of liever vóór het andere doet de tunnel steeds meer vorderen en als een reusachtige rups kruipt het stalen monster steeds verder naar de overzijde. Dit is voor Nederland, waar het staal duur is, een kostbare methode. Daarbij stelt onze wetgeving (terecht) zulke strenge eisen voor de caisson-arbeid, dat het bou wen va neen tunnel volgens de Schild- methode te bezwaarlijk bleek. Bij de bouw van de Maastunnel volgde men dan ook een gans ander systeem en daardoor heeft deze tunnel dan ook niet de karakteristieke cirkelvorm, maar die van een platte doos, waarin openingen zijn uitge spaard voor verkeers- en voetgangerstun nels en luchtverversingskanalen. Tunnel in moten. Bij de Maastunnel, waaraan van 1937 tot 1942 lis gewerkt, heeft men de z.g. Zink- methode toegepast. Negen tunnel-moten, elk van ruim 60 meter lengte, voor en achter waterdicht gesloten, Werden neergelaten op de zoveel mogelijk vlak gemaakte rivierbo dem. Daarna werden in een caisson de schotten tussen de tunnelstukken wegge nomen. Hetzelfde systeem van bouw in segmen ten wordt toegepast bij de Velser tunnel, maar hier geschiedt zulks op eveneens unie ke wijze, n.l. in een open bouwput. Door nfiddel ,van een „permanente" stalen bekis ting worden de betonnen tunnelmoten ge reed gemaakt en zo verlengt het tunnel lichaam langzamerhand zichzelf tot het mid den van het Noordzeekanaal is bereikt. Dit kanaal is inmiddels zodanig verbreed, dat ook de grootste oceaanstomers nog langs het bouwput-obstakel kunnen heenvaren. Dan begint men aan de overkant op de zelfde manier. De schepen varen nu over het reeds half gereed gekomen tunnellichaam langs de noordelijke bouwput. En dan kan eindelijk de verbinding worden gemaakt en is de nieuwe oeververbinding gereed. Maar vóór het zover is Indrukwekkende gétallen. De nieuwe tunnel wordt langer (768 m) dan de Maastunnel (584 m) en ruim 8 m breder dan de Maastunnel, maar de Vel- ser tunnel krijgt geen voetgangers- en wiel- rijdersaccomodatie. Naast de verkeerstunnel komt nog een spoorwegtunnel te totale leng te van 1644 meter. De Velser spoorbrug is dus tot verdwijnen gedoemd. Het plan voor de tunnelverbinding stamt uit 1935. In 1941 werd met de bouw be gonnen ,in 1942 reeds werd die op order van de Duitsers stilgelegd. Toen men (eerst tien jaar later) de bouw hervatte, bleek een ingrijpende herziening der plannen nodig. Het verkeer was zeer intensief geworden, moeizaam verwerkten de ponten jaarlijks rond de 2 millioen auto's. De tunnel kreeg in plaats van een, twee rijbanen. De kosten werden aanvankelijk geschat op ca. 17 mil- lioen gulden. Zo langzamerhand is men er wel achter gekomendat 100 millioen de werkelijkheid meer nabij zal komen Machtige pompJinstallatie's houden de bouwput droog, waarin een deel van het tunnel-lichaam reeds in ruwe vorm gereed is. 3 a 400.000 m3 beton en ca. 40.000 ton staal zullen zijn verwerkt, wanneer de tun- nel gereed is. En dat zal, als alles meeloopt, 1957 worden. Dankbaar heeft men partij getrokken o.a. van de ervaringen met de Maastunnel bij de oplossing van allerlei vraagstukken, zoals b.v. van de luchtverversing en verlichting, van de lawaaibestrijding en niet het minst van de tunnelvrees, die eigenaardige ner veuze aandoening, die automobilisten in de tunnel kan bevangen en hen er toe leidt, zo veel mogelijk het midden te houden, daar mee het overige verkeer hinderend. Temeer daar hte niet dè bedoeling is in de tunnel verkeerspolitie te doen fungeren, moet alles in he twerk gesteld worden om een vlot functionneren van het verkeer te bevorderen. Zo wordt de Velser tunnel straks, met an dere opmerkelijke werken als zijn collega on der de Maas, de inpoldering van de Zuider zee en de herwinning van de overstroomde gebieden, een nieuw en trots monument van wat „een goede couragie" èn Nederlandse ingenieurskunst vermogen (Nadruk verboden). De behoefte van de mens om vuur te kun nen ontsteken is al duizenden jaren oud en het is dan ook haast ondenkbaar dat onze tegenwoordige lucifer, die voor iedere huis vrouw en voor iedere roker tot een onmis baar voorwerp is geworden nog pas een goede honderd jaar oud is. De eerste lucifers zijn waarschijnlijk om streeks 1827 gemaakt door de Engelse apo theker J. Walker en werden bekend door een Engels octrooi van 1832 ten name van een zeekere Samuel Jones, die ze in de han del bracht onder de naam „lucifer-matches De eerste lucifers waren moeilijk tot ont branden te krijgen, wat spoedig in een te grote brandbaarheid vernderde toen men de koppen met phosphorus bewerkte. Deze lu cifers waren toen zo brandbaar dat zowel de fabricage als het transport en het gebruik grote gevaren opleverde. In 1848 werd de veiligheidslucifer uitgevonden, waarbij voor de kop rode phosphor werd gebruikt, die be langrijk minder gevaarlijk was dan de giftige witte phosphor. De niet giftige rode phosphor die bij de eerste lucifers in de kop werd verwerkt zit tegenwoordig in het strijkvlak op het doosje. De luciferhoutjes worden van verschillende houtsoorten gemaakt waarbij de boomstam, na verwijdering van de schors wordt ge schild op een dikte die gelijk is aan de dikte van een lucifer. Deze schil wordt in repen gesneden zo breed als de lucifer lan gis, Waarna ten slotte de repen in houtjes wor den gesned en.De houtjes worden daarna bij bossen tegelijk in de massa gedoopt die de koppen vormt. Warrt al lijken de aantallen van 20.000 en 55.000 groot, toch vorm enze nog maar een bescheiden percentage van de grote massa Nederlanders, die lijden aan een van de vele soorten ziekten, die men pleegt samen te vat ten als „rheumatiek". Op (jlke 100 Neder landers zijn er zeker 15, die aan een of an dere vorm van rheuma in m'eer of minder ernstige mate lijden. Behalve het persoonlijk lijden veroorzaakt deze volksziekte een gro ter verlie saan arbeidsdagen dan welke an dere ziekte ook. Per jaar kost de rheuma ons volk aan sociale uitkeringen en aan ver pleging ruim 80 millioen gulden, dat is ongeveer 220.000.per dag Genezing is mogelijk. Noog al te vaak hoort men beweren, dat van rheumatiek-aaridoeningen „toch geen genezing mogelijk is". Dat is pertinent on juist. Aan rheuma is wel degelijk iets te doen wanneer de ziekte maar spoedig genoeg ont dekt wordt. Maar er kan in ons land nog te weinig aan gedaan worden. Voor rheuma- patiënten zijn op het ogenblik 350 bedden beschikbaar, terwijl het er 2000 moeten zijn. Er moet no gveel wetenschappelijk onder zoek worden verricht en daarvoor ontbreken de geldmiddelen. Bovendien is het dringend noodzakelijk, dat iedereen weet wat hij doen en laten moet om te voorkomen dat hij door rheumatische aandoeningen wordt aangetast en ook deze propaganda en voorlichting kost veel geld, dat nog niet in voldoende mate beschikbaar is. „RHEUMA" KOST - BEHALVE VEEL PERSOONLIJK LEED - 2 TON PER DAG. Nederland heeft in de wereld een goede naam wat betreft de zorg voor de volksgezondheid. Het „samenspel" op dit gebied tussen overheid en particulier initiatief heeft tot successen geleid, waarvoor men in het buitenland grote be wondering heeft. In één opzicht heeft ons land echter een achterstand in te halen, vergeleken met andere landen, n.l. op het terrein van de bestrijding van rheumatische ziekten. Wel bestaat er reeds langer dan een kwart eeuw een Nederlandse vereniging tot Rheumatiekbestrijding en zijn er over het gehele land verspreid 55 bureaux werkzaam, die ieder jaar 20.000 nieuwe patiënten helpen naast 55.000 „oude patiënten", maar toch kan men zeggen, dat eigenlijk pas nu de belangstelling voor de rheumatiekbestrijding in ons volk aan het ontwaken is. Nationaal Fonds gesticht. Het gevolg daarvan is, dat vele patiënten, die op het ogenblik aan rheuma jijden, ge- doerdd zullen zijn als invaliden hun verdere levensdagen te slijten. Dat is een toestand, waarin zo spoedig mogelijk verbetering ge bracht moet worden. Vandaar, dat, zoals dezer dagen in Den Haag bekend gemaakt Werd, een „Nationaal Rheumafonds" is ge sticht, dat zich ten doel stelt de mogelijk heden van de rheumabestrijding te verbete ren. Dat dit fonds inderdaad „nationaal" mag heten, blijkt dit de samenstelling van bestuur, erecomité en comité van aanbeve ling, waarin alle groeperingen van ons volk vertegenwoordigd zijn. Grote actie op komst. Het Nationaal Rheumafonds heeft het plan over enke|le maanden een grootscheepse actie te gaan voeren in de vorm van een loterij, waarbij de middenstand volledig zal worden ingeschakeld. Nadere mededelingen daar over zullen nog volgen. Maar reeds thans mag de verwachting worden uitgesproken, dat het Nederlandse volk spontaan zal mee werken aan het welslagen van deze actie. Want de volksgezondheid is een zaak dat heeft het verleden bewezen die ons allen zéér ter harte gaat. (Nadruk verboden). Keizer Haile Selassie van Ethiopië brengt thans een bezoek aan Nederland. Woensdagochtend is de keizer met een spe ciale trein uit Parijs te Amsterdam aangeko men. De keizer is vergezeld van zijn zoon, prins Makommer, en diens echtgenote. Zij werden ontvangen door Koningin Juliana en Prins Bernhard. Om 11 uur legde de keizer, terw'ijl het Amsterdamse politiekorps de na tionale hymne van Ethiopië speelde, een krans gelegd bij het Nationale Monument op de Dam. De Koriingi n heeft Z.M. de keizer benoemd tot Ridder-Grootkruis M.W.O., de hoogste Nederlandse militaire onderschei ding, wegens zijn grote verdiensten voor de uitdindejlijke overwinning der geallieerden. Bij zijn bezoek aan het Amsterdamse Raad huis stonden daar zijn geschenken! aan de stad Amsterdam, n.l. twee in zilver gevatte olifantstanden, als kwartcirkels naar elkaar toelopend, waarboven een gouden rijksap pel, voorts 2 zilveren schilden en een schild van bekleed buffcjllleer met de 'initialen H.L. Burgemeester d'Ailly heeft de hoge gast als symbool van de ontwikkeling tussen Ethio pië en Nederland een zilveren model over handigd van een 17e eeuwse „Vliegende Hollander", een type schip, dat eeuwen ge leden des keizers land bezocht. Dat men niet te voorzichtig kan zijn bij het omgaan met de in de landbouw te ge bruiken vergiften bleek dezer dagen te Nib- bixwoud. De 23-jarige tUindersknecht G. W. was op het land werkzaam en ging in een in de nabijheid staande schuur even rusten. Dorstig zijnde dronk hij enige teugen uit een geopende, met een heldere vloeistof gevulde fles, in de mening verkerend, dat zij water bevatte. De inhoud van de fles bestond uit een zeer zwaar vergif, dat gebruikt wordt voor de onkruidbestrijd'ing. De man stierf direct. Nederlandse arrestanten in Indonesië worden in hun gevangenschap ernstig mis handeld. Drie arrestanten moesten wegens hun bedenkelijke gezondheidstoestand in een hospitaal word enopgenomen en twee in een krankzinnigengesticht, terwijl voor het leven van een zesde arrestant, een jongeman nog bijna, wordt gevreesd. Omldat de Indone sische regering geen ernst maakt met de klachten van de Nederlandse regering over mishandeling van het dertigtal Nederlanders dat in Indonesische gevangenissen verblijft, heeft het ministerie Van buitenlandse zaken de haar bekende fëiten van mishandeling openbaar gemaakt. Sommigen werden in ge boeide toestand met de vuist en stukken hout tot bloedens toe geslagen, anderen werden in het gelaat gespuwd en op uiterst pijnlijke wijze bewerkt, met bajonetten gestoken of men bewerkte hen met brandende sigaretten of dompelde hen in een vijver. Nederlandse protesten tegen deze mishandelingen brach ten geen noemenswaardige verbetering in de behandeling teweeg. In België zijn grote corruptie-schanda len bij levering aan het leger aan het licht gekomen, waarbij drie gepensionneerde ge neraals betrokken zijn. Arrestaties van een aantal aannemers en personen van de aan- koopdienst van het ministerie zijn op han den. Eén der generaals werd gearresteerd, toen hij een bruiloft bijwoonde. Een firma, waarvan generaal Maroyen directeur was, kreeg militaire werken ter waarde van 50 millioen francs toegewezen, terwijl het be stek van een concurrerende firma 10 millioen HOOFD-en KIESPIJN Het aantal aangegeven radio-ontvang toestellen in Nederland bedroeg per 1 No vember 1954 1.942.105 tegen 1.931.683 op 1 October 1954. Op verzoek van de Nederlandse Tele visie-Stichting heeft de regering beslist, dat vanaf 1 Januari vier avonden per week zal worden uitgezonden. Daarenboven kunnen nog programma's van buitenlandse zenders worden overgenomen. De tegelijkertijd inge diende voorstellen van de televisie-stichting tot verdeling van zendtijd onder de omroep verenigingen zijn aangehouden totdat is be slist over het nieuwe teleVisiebestel. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cant per Bl] contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-. 70 cent iedere regel meer 12 cent m.m. >er m.m. 1-5 regels extra. i I *JB |j L'-VI'-| I 1 i 1 M 1 lltJR&iXfl Huidzuiverheid- Huidgezondheid s handen om trots op te zijn Mijnhardt Kiespijnpoeders. Doos 50 ct. Mijnhardt Hooldpijnpoeders. Doos 50 ct. Alleen ECHT met de naam MIJNHARDT

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1