AXELSE COURANT ifx 11 ALLEEN MET GELD, is de vluchteling gebaat Interessante causerie over Amerika Puistjes iEM D.D.D. j. C.VINK Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG 1 01 «IJf•-! j--jllt-idwnilBJi FIRMA Markt 12 AXEL. „EEN UUR VOOR EEN TOEKOMST" De actie ten bate van de vluchtelingen in Oostenrijk en Griekenland is door de Nederlandse bevolking warm ontvangen. In verscheidene bedrijven, kleine en grote, is het uur voor de toekomst al gewerkt of wordt er aan gewerkt. Bij het Comité Vluchtelingenhulp komen al duizenden guldens binnen. En niet alleen maar van overwerkers of uurafstaanders. Er zijn bijdragen van ge- pensionneerden, bankiers, bioscoopdirecteurs en sigarenhandelaars bij. Mooi zo. Want het moet een nationale actie worden, deze actie voor de ontwortelde medemensen in Oostenrijk en Griekenland. Er is enthousiasme. De velden zijn wit om te oogsten, want uit allerlei symptomen blijkt, dat men als het ware op deze actie van het Comité heeft zitten wachten. Men wilde reeds lang hel pen, maar men wist niet hoe. Doch nu men het wel weet, nu men het giro nummer 5100 kent, nu komt de hulp dan ook Is het niet tekenend, dat reeds voordat de actie officieel begonnen was, op giro 5100 duizenden guldens binnenkwamen GEEN GOEDEREN MAAR GELD. Evenwel er dreigt een misverstand en het is nodig dat te voorkomen. Het betreft de vorm van de hulp. Het Comité Vluchte lingenhulp heeft uitsluitend geld gevraagd. Nu komen er, behalve veel geld, ook talloze aanbiedingen binnen van materiële hulp dekens, kleren, medicijnen, voedsel en der gelijke. Dat is beslist niet de bedoeling. Het Comité waardeert deze gestes uiteraard zeer maar moet toch alle aanbiedingen van mate riële hulp afslaan. Waarom Is dan geen materiële hulp nodig En de toestanden, vooral Sn Grie kenland, zijn zo verschrikkelijk Inderdaad materiële hulp is nodig, de toestanden zijn inderdaad verschrikkelijk. Het zou inderdaad heerlijk zijn, als we vluchtelingen in barre nood dekens, kleren, voedsel en medicijnen zouden kunnen geven. Maar is hij daarmee geholpen Neen. De kleren verslijten, het voedsel en de medi cijnen zijn zo op en dan is de toestand weer zoals hij was. Alleen is het lijden verlengd en verscherpt. Periodieke zendingen dan Men onderschatte niet de moeilijkheden en dekosten daarvan. Die zouden zeker niet in gunstige verhoudingen staan tot het nuttig effect van deze vorm van hulpver lening, die bovendien een lapmiddel zou blijken. Neen, het Comité wil, in volledige over- eensterrïiflling met de Hoge Commissaris der Verenigde Naties voor de Vluchtelingen, iets geheel anders het w'il een bijdrage leveren om het gehele vluchtelingenprobleem met wortel en tak uit te roeien Dat wil zeggen het wil geld inzamelen, alleen en zoveel mogelijk geld. Want dat geld zal niiet worden gebruikt om voedsel en kleding te verstrekken, medische hulp te bekostigen, of reparaties aan de vluchtelingencentra uit te voeren. Dat geld zal worden gebruikt om het probleem, voor zover het daartoe reikt, op te lossen. Dat wil zeggen het zal wor den aangewend om' de vluchtelingen tfit de kampen en de centra te halen, hun een vak te leren, hun huizen te verschaffen, hun een bedrijfskapitaaltje te verstrekken om een zaakje op te richten of zich te installeren voor het uitoefenen van een beroep. Dat is de oplossing van het vraagstuk van de staatloze vluchtelingen weer waardevolle burgers van een land te maken. Dat bereikt men niet door ondervoede mensen een voed selpakket of een oostuum te geven, hoe mooi dat op zichzelf zou zijn, indien het mogelijk ware. De Hoge Commissaris, onze landgenoot mr. G. J. van Heuven Goedhart, die op het ogenblik in New York de belangen van „zijn" mensen voor het forum der Ver enigde Naties bepleit, heeft voor en na ge zegd hoe hij het wil en hoeveel hij nodig denkt te hebben. Het zijn enorme bedragen. Want huizenbouw is duur. Het inrichten van vakscholen is duur. Iemand die zich In een zaak of een ambacht wil vestigen heeft veel geld nodig. Mr. van Heuven Goedhart heeft onlangs tijdens een kort bezoek aan ons land gezegd „Ik ben zeer dankbaar voor een millioen gulden en voor tien millioen. Maar voor honderd m'illioen dollar ga ik ook nog niet uit de weg." Zou het voor de vrije wereld nu werkelijk onmogelijk zijn, enkele honderden millioenen guldens voor de vluchtelingen op tafel te brengen Alleen dat kleine Nederland, dat nietige stukje grond aan de Noordzee dat men op de globe met een vergrootglas moet zoeken, geeft aan zijn defensie al meer dan duizend millioen gulden per jaar uit. En hoe veel kost het atoomonderzoek in de Ver enigde Staten per jaar Milliarden. Met een fractie van deze bedragen kun nen honderdduizenden mensen weer letter lijk op de been worden geholpen, mensen in Kufstein en in Aktdion, die niets hebben dan een verschrikkelijk heden. Maar de rege ringen zijn doof, op een enkele na. En we herhalen met gerechtvaardigde trots, dat die enkele de Nederlandse is. Doch de overige regeringen kunnen gedwongen worden tot hulpverlening. Nie met geweld natuurlijk, maar wel op de martier, die mr. van Heuven Goedhart noemde in zijn radiotoespraak op Woensdag 13 October. In die toespraak zei de Hoge Commissaris, dat het nodig is, de publieke opinie wakker te schudden. De vol keren zelf, de „mensen in de straat" moeten met het probleem en met de verschrikkelijke toestanden onder hen, die toch hun mede mensen zijn, al spreken ze een andere taal en al hebben ze andere zeden, worden ge confronteerd. De volkeren zelf moeten tot de dwingende overtuiging komen, dat hier geholpen moet worden, snel en afdoende. En als er eenmaal een gevestigde publieke opinie is, als de tramconducteur Sn Londen en de fruitventer in Buenos Aires, de visser op de Lofoten en de midinette in Parijs ver ontwaardigd spreken over de omstandighe den van de vluchtelingen, dan zullen de re geringen volgen. Dat is meer vertoond. Daarom is het zo mooi, dat de actie in Nederland werkelijk nationaal blijkt te zijn. Want dat opent de mogelijkheid, dat de vonk zal overslaan op andere volken. Ge beurt dat, dan komen de millioenen guldens, ponden, kronen, pesos en francs. Dan kun nen er hufèen en vakscholen gebouwd wor den, dan kunnen Friedrich Schafer en An tonio Sciaposina hun leningen krijgen om een eg of een kleermakersschaar te kopen en aan het werk te gaan. Dan kunnen zij zelf die etenswar'en, kleren en m'edicijnen kopen, die wij hun nu diet gaan sturen. Wij gaan geld inzamelen om hen te hel pen zichzelf te helpen. Daarom geen aan biedingen voor kleren en medicijnen of an dere materiële hulp. Geld. Geld alleen. Dat is de sleutel op de deur, die de toegang tot de oplossing van het vluchtelingenprobleem tot nog toe verspert. Geld. Dan komt de materiële hulp vanzelf. Eigenlijk is het niet nodig, hier nogmaals het gironummer te vermelden. Maar voor het geval er nog één Nedelander mocht zijn wie het getal 5100 niets zegt een zeer onwaarschijnlijk geval zij het hier nog maals gegeven het gironummer van het Comité Vluchtelingenhulp Den Haag is 5100 5100 5100 BIJ VERKOUDHEID SPIERPIJN, SPIT... Onrustig, gej aagd? SATERDAG 29 OCTOBER 1954 69e Jaargang No. 9 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland i 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C.VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentièn (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent Iedere regel meer 12 cent extra. Uitgaande van de VIVO-combinatie en onder aus piciën van de firma D. Oggel alhier vond Dinsdag namiddag een hoogst belangwekkende bijeenkomst plaats van de aangesloten winkeliers met hunne dames en verdere genodigden op de bovenzaal van „Het Centrum De heer D. Oggel Mz. opende deze ver gadering en meende tot zijn genoegen naast de aan wezigen ook bijzonderlijk de heer A. Borstlap te mo gen verwelkomen, die nog maar kortgeleden een reis naar Amerika heeft ondernomen, teneinde zich daar omtrent verschillende zaken een grondig oordeel te kunnen vormen en dit dienstbaar te maken aan de commercieel - economische doelstellingen dezer com binatie. De heer Borstlap verheugde zich hier in Zeeuwsch- Vlaanderen in een milieu te zijn, waar men als het ware van kindsbeen af vertrouwd is met het idee buitenland daar men slechts enkele kilometers van de landsgrenzen verwijderd is. Toch moet ten opzichte van Amerika een enigszins andere maatstaf worden aangelegd, want hier staat men niet tegenover een ander land of werelddeel, maar zelfs tegenover een heel andere wereld. Daar heeft zich n.l. een economische structuur ont wikkeld, die V/ uiaal zo hoog ligt als bij ons. Spr. noemt een hele rits van prijzen, die naar hier gel dende begrippen fabelachtig laag zijn, zodat het no dig is om de vraag wat het prijspeil betekent tot het loonpeil dit af te lezen naar het aantal guldens. Niet alleen zijn de lonen fantastisch hoog (een goede metselaar verdient 150 dollar) maar in ver houding tot Europa en ons land zijn de prijzen van suiker, textiel, nylon-artikelen, castuums en nog hon derden artikelen meer even fantastisch laag. Daar door is het bezit van één of meerdere luxe auto's in één gezin ook vaak in arbeidersgezinnen ver staanbaar en de zucht naar altijd meer weelde en luxe voor de hand liggend. In de Verenigde Staten heeft men de beschikking over circa 70 millioen auto's hetgeen neerkomt op één auto per elke 2 inwoners In verband met het enorme autoverkeer wees spr. vervolgens op de grotere veiligheid op de weg voor de voetgangers. Wanneer een voetganger, zelfs in dien deze zich in gebreke bevindt, temidden van het druke verkeer zich in gevaar bevindt, zal alle ver keer word enstopgezet. Dit is in de eerste plaats een Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest. wolkenkrabbers, enz., Washington met zijn Capitool, St. Louis, Chicago, de Missisippi, Minesota, Minea- polis, het Michiganmeer een binnenmeer met een oppervlakte van 2 maal Nederland de Niagara- watervallen met alle bezienswaardigheden op de Ame rikaanse en de Canadese oever etc. Een 48 km. lange boulevard in Chicago, 24 km. (en langere) straten. Wij maakten per „spirit of St. Louiseen wonder mooie vlucht over betoverende landschappen en voe ren per „showboat" vanuit die stad de Missisippi op, genietende van een ware sprookjeswereld in een soms bar-ruwe of beeldig betoverende entourage van land- schapssch'oon dat ons de Rijnboorden of Zwitserland voor het oog riep. 1 GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSEM ZEEP gevolg van de onevenredig zware straffen die worden opgelegd bij het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door verkeersdelicten. Ook ten opzichte van delicten op het gebied van het belastingwezen gelden deze uitzonderlijk hoge straffen. Dit is het gevolg van het feit dat Amerika als jongste staat zijn onderdanen in het gewenste gareel wil doen lopen. De staatsburger vindt dit alles echter heel gewoon. Niemand doet of wil het anders. Het hoort éénmaal zo. Zo schilderde hij een menigte van toestanden en, dikwerf bestaande tegenstellingen, op schier alle gebied. Als zetel van de Quakers vormt Philadelphia b.v. een enorm contrast met de overige Amerikaanse steden. In die stad is n.l. des Zondags vrijwel alles gesloten, terwijl in New York en alle andere grote steden, alles (tegen alle natuurwetten in) altijd door open is, zowel gedurende elk uur van de nacht als op de dag Hinderlijke eerlijkheid siert de doorsnee Amerikaan. Is hij een half uur met u in connectie dan weet ge alles van hem, hoe groot zijn inkomen is, welke ker kelijke richting hij aanhangt, het merk van zijn wagen, ales omtrent zijn gezin, etc. Maar hij verlangt dit evenzeer van u te weten. En in dit alles is geen spoor van „sobisme" te bekennen. Wel bezitten zij zoiets op „nationaal" gebied. Dit viel spr. op bij een in grootse stijl opgezette revue, waarin ,,Navy", en land- en luchtmacht werden verheerlijkt en in een fleur van schittering, goud en kleur bewierookt wer den onder het motto „Dit is Amerika:!". Ons Amerika maar dit alles in een echt kinderlijke sfeer. Zonder zweem van nationaal-socialisme of andere uiting van eigenwaan Zoals een kind, dat de „eigen" pop de mooiste vindt. De allerwege tot uiting komende drang naar effy- ciëncy en gemak zomede de gastvrijheid, de onder alle omstandigheden gelijkberechtigdheid en gelijkwaardig heid van allen, zonder aanzien van rang of stand, de eerbied ten opzichte van het godsdienstige en de ver plichtingen die m enals aanhanger van een kerkelijke instantie of gemeenschap heeft, waarbij als vaste regel geldt dat 15% van het inkomen steevast aan kerk of kerkgenootschap wordt afgedragen, dit alles zijn eigenschappen die de gemiddelde Amerikaan tot sie raad strekken. Een grote schat van prachtig getroffen kleuren opnamen met de camera werd de gehele causerie door als aanschouwelijk documentatie-materiaal voor het oog getoverd. Daardoor werden wij mede en bij zonderlijk ook door de glasheldere en frisse betoog trant als het ware meegevoerd naar dit wonderland onzer fantasie en verbeelding. Zo zagen wij New York bij dag en nacht, met zijn Broadway, zijn EmpireStat Building, zijn geweldige Gans Amerika doorkruisten wij in V/2 uur tijds en de met geestig gekruide anecdotes afgewisselde ex plicatie bij de telkens afwisselende afbeeldingen bleven ons boeien. De Amerikaan toont b.v. zijn verbazing als hem dankbaarheid wordt betoond voor de Marshall hulp. Waarom? zegt hij. Al wat wij zijn en bezitten danken wij immers aan jullie, aan de Europeanen Het is niets anders dan een kleine afdoening van een deel van onze ereschuld In één der vergaderzalen van het machtige gebouw van de Verenigde Naties wijst men u een groot gat in een plafond. Dat gat is daar en blijft daar Wordt ook nooit afgemaakt. Het geldt n.l. als een symboliek ten opzichte van het werk der Verenigde Naties dat ook nooit- wordt afgemaakt Zo arriveren wij -na onze omzwervingen door dit land weer in het moderne Babylon New York, bij Rockefeller Center, na eerst nog een bezoek te heb ben gebracht aan de beroemde Columbia-universiteit. Onze excursie geldt dan een z.g. „shopping"-centrum, een soort concern op het gebied van kruidenierswaren- en levensmiddelenvoorziening, waarbij alle voorstel lingsvermogen (b.v. met de Bijenkorf) in vergelijking in het niet zinkt. Jaaromzet van dit concern 2,8 milliard dollars, dit in weerwil van de buitengewoon lage prijzen. Ook op het gebied van de discriminatie ten op zichte van de negerbevolking heersen heel wat mis verstanden. Spr. heeft hiervan zelfs in een stad als Washington zeer weinig bemerkt. Schromelijk wordt op dit gebied overdreven en in deze stad beperkte zich dit dan ook tot het gebruik van W.C.'s. In cultureel opzicht worden de Verenigde Staten vaak achterstand aangewreven, doch spr. houdt staan de dat men er meer Rembrandt's kan bewonderen dan bij ons. 't Loert overal. De weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène ver drijft de snerpende pijn. Wanneer wij de geweldige complexen van wolken krabbers, op fantastische en weergaloze wijze in de nachtelijke verlichting voor ons zien, bekruipt ons de gedachte „Wat is de mens in deze enorme smelt kroes, in deze duizelingwekkende monopool Dan luidt het antwoord dat wij ons stellen „niets", maar dan oik letterlijk niets. Maar het was juist deze verhelderend, boeiende causerie, die het ons anders leerde en waarin ons met talloze voorbeelden werd aangetoond hoe hier in dit land wel terdege eerbied bestaat voor de individua liteit van elk mens en dat geen volk ter wereld meer eerbied en liefde heeft voor zichzelfs en anderer vrij heid, hetgeen nog sterk tot ons spreekt; als wij de monstrueuze contouren van 's werelds geweldigste metropool vanaf het Nederlandse schip in de nevelen zien verdwijnen en het Vrijheidsbeeld als een weg wijzer en bak envoor de mensheid, die naar vrede, geluk en welvaart haakt, zien verrijzen. Aan het einde bracht de heer Oggel de vlotte cau seur hulde voor zijn leerrijke uiteenzetting, waarop de heer Borstlap nog mededeelde eerlang in de vak bladen in nog meer uitgebreide vorm zijn visie op land en volk van de Verenigde Staten te zullen weergeven, waardoor hij in staat hoopt te zijn de commerciële zijde nog uitvoeriger te belichten, hetgeen hij thans opzettelijk heeft nagelaten. Door de wijnhandel firma J. A. Mulder te Sappe- meer werd daarop het gehoor van deze lezing met lichtbeelden een proeve gegeven van één harer be kende producten van geestrijk druivennat, waarmede deze leerzame en gezellige namiddag werd besloten. Mijnhardt's Zenuwtabletten sterken en kalmeren Uw zenuwen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1