AXELSE COURANT Een polder met historie Huis Ten Bosch" wordt weer ingericht als Koninklijk paleis -1 nippers Sanapirin qqq J. C.VINK WOENSDAG 27 OCTOBER 1954 Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. Ideaal voor ieder die brieven schrijftij EEUWFEEST HAARLEMMERMEER De Haarlemmermeerpolder gaat volgend jaar Juli zijn Eeuwfeest vieren. De eigenlijke drooglegging viel al eerderOp 7 Juli 1852 meldde de Staatscourant droogjes „Heden is de Meer droog". Maar het zou nog twee jaren duren, éér wet en orde in het nieuw ontgonnen land zich konden doen gelden en de Haarlemmermeer als zelfstandige grootheid een plaats ging in nemen in ons landsbestel. Het merkwaardige in de droogmaking van I het Haarlemmer Meer schuilt hierin, dat het doel van dit, voor die tijd gigantisch werk niet was landaanwinning, zoals met verre weg de meeste onzer polders het geval is en was. Men zag zich wel genoodzaakt ,,De Waterwolf" te bedwingen, die de steden ^Amsterdam en Leiden bedreigde. Al eeuwenlang bestond er een plan. Leegh. water droomde al van het leegmalen van deze 18.000 ha. grote watervlakte met be hulp van windmolens. En toen men er in de negentiende eeuw eindelijk toe besloot, was het nog maar een dubbeltje op zijn kant, of I men die nieuwerwetse vinding, de stoom, bij de bemaling zou toepassen. Ook in dit op zicht betekende de droogmaking der Haar lemmermeer een keerpuntde eeuw der techniek wierp haar schaduwen vooruit en toonde mensen met een scherpe blik, welke reuzenwerken in de toekomst mogelijk zou den zijn WILD WEST. Dat men niet in de eerste plaats land wilde winnen, maar het water weren, blijkt wel uit de lijdensgeschiedenis van deze grote polder. Want blijkbaar had men zich tot in de hoog ste regionen maar nauwelijks een voorstel ling gemaakt van wat men met dat nieuw- verworven land zou moet enbeginnen. Voor al in het bestuurloze tijdperk heersten hier dan ook de gruwelijkste misstanden, die men tegenwoordig met de naam ,,Wild West zou kenschetsen. Aan de zoom van de polder leefden de ruwe polderjongens in hun keten, er werd gedronken en gevochten, gestolen en gemoord. Af en toe hakte de marechaus see er op in, maar de boosdoeners wisten wel dat wanneer ze de onherbergzame polder invluchtten, de politie hen daar toch niet kon volgen. De poten der paarden zakten weg in de klei, de polder Was over vrijwel de ge hele oppervlakte begroeid met riet, biezen en griendhoutdat moest later allemaal met veel kosten en moeite weer verwijderd worden, toen in 1854 de gronden werden ge veild en de somma van 9 millioen opbrachten. De kosten waren er uit en het scheen wel, dat dit het voornaamste was. Op het gebied van onderwijs en volksge zondheid was de situatie eveens ergerlijk. Er was in de aanvang één dokter voor het ge hele gebied. Het diëet der polderjongens, waarvan roggebrood en spek de hoofdscho tel vormden, was onvoldoende. Besmettelijke ziekten (o.a. de cholera) braken uit. Men beschikte nog niet over moderne machines voor grondbewerking. Het water peil werd, ten behoeve van sommige rijke landeigenaren, te hoog gehouden met het ge volg, dat vele gronden verzuurden. Grote percelen grond werden uitgegeven aan „ab sente" eigenaren, die ver van de polder woonden en het aan hun rentmeesters over lieten zoveel mogelijk uit hun bezlit te persen. Kortom radeloos, redeloos en reddeloos voelden zich velen, die hoopvol naar het nieuwe land waren getrokken en meer dan één keerde dan ook, na alles verloren te hebben, verbitterd, ontgoocheld en lichame lijk geknakt weer terug. Neen, de geschie denis van de Haarlemmermeerpolder is rtiet alléén maar een gouden bladzijde in het boek onzer historiezij wierp een nachtzwarte schaduw over veler leven EEN NIEUWE TIJD. Maar een nieuwe tijd brak aan, toen mo derner methoden in de landbouw* werden ingevoerd. De grote voortrekker, burgemees ter Amersfoordt, eigenaar van de model boerderij „De Badhoeve", die heel zijn kapi taal er aan waagde om de boeren in de Haarlemmermeer (en in geheel Nederland trouwens) te winnen voor de moderne land bouwmethoden, heeft in dat opzicht zóveel voor dit nieuwe gebied betekeend, dat zijn verdiensten nauwelijks te overschatten zijn. De eerste stomdorsmachine, de eedrste ma chinale ploeg werden op zijn bedrijf gede monstreerd. Hij voerde de drainage in, hij liet melken en schaapscheren volgens nieuwe methoden, hij probeerde nieuwe gewassen enkreeg stank voor dank. De mensen waren te arm, te weinig ontwikkeld ook, om zijn ideën te kunnen vatten. Een boer was al blij, als hij op contract vlas kon telen, dat bracht ten minste geld in het laatje, al putte het de grond uit. Toen Amersfoordt, een eenzaam en ver geten burger, gestorven was, ontkiemde het zaad dat hij als met tranen had gezarfid. Al zijn idealen werden verwerkelijktzelfs de Haarlemmermeerspoorweg, die echter in middels al weer het veld heeft moeten ruimen voor vrachtauto's en bussen. EEN NIEUW LAND. En thans is de Haarlemmermeerpolder een prachtig, bloeiend stuk Nederland, in vele opzichten nog steeds een model voor andere landbouw- en veeteeltgebieden. Een nieuw bedrijf heeft er zich voorts ontwikkeld de luchthaven Schiphol, de K.L.M. Men heeft in Haarlemmermeer nit alle eieren onder één kip gelegd Is het een wonder, dat een land met zó'n geschiedennis het eeuwfeest grootscheeps vieren gaat Want groots zijn de plannen van 29 Juli 1955 zal Hoofddorp in het teken staan van het Eeuwfeest. Een land bouw- en landbouwv/erktuigententoonstel- ling, keuringen van fokvee, een historische tentoonstelling die niet alleen betrekking op de Haarlemmermeerpolder heeft, maar door middel van beweegbare maquettes ook in polderingen uit verleden en heden in beeld zal brengen. Een internationaal concours- hippique wordt georganiseerd, een open luchtspel brengt het verleden weer tot leven. Enkele jar en geleden, toen men bij het naderen van het eeuwfeest zich ging bezin nen op het verleden, heeft men de stoffelijke resten van Pionier Amersfoordt en zijn echt genote herbegraven, zodat ze thans rusten midden ,in de Haarlemmermeer. Een sober gedenkteken manifesteert de dankbaarheid van hen, die straks zullen gaan feestvieren voor wat een groot vortrekker voor de land bouwers en veeboeren, niet alleen van de Haarlemmermeer, maar van heel ons land, heeft gedaan. (Nadruk verboden) Toen H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard hun 12J^-jarig hu welijksfeest vierden, heeft het Nederlandse volk als nationaal geschenk een som gelds bijeen gebracht bestemd voor het verfraaien van de tuin rond „Huis ten Bosch" in 's-Gravenhage, een drie eeuwen oud paleis, dat gelegen is aan de rand van de stad. Maar niet alleen de tuin, ook het paleis zelf was aan een grondige restauratie en modernisering toe, wilde het althans weer gebruikt kunnen worden als verblijfplaats van het Koninklijk Gezin. Deze taak werd opgedragen aan de Rijksgebouwendienst. Omvangrijke taak. Begin 1952 werd met de werkzaamheden begonnen. Nu, ruim 2jaar later, is het werk nog in volle gang en het zal zeker nog tot het voorjaar van 1956 duren voordat alles klaar is om de Landsvrouwe en Haar gezin een wardige huisvesting te bieden. De bedoeling van de Rijksgebouwendienst was, het historische paleis te voorzien van modern comfort, zoals een centrale verwar mingsinstallatie, ais-conditioning, moderne keukens, badkamers, garderobes, riolering enz. Vloeren werden opengebroken, muren weggehakt en terwijl men daarmede bezig was, kwamen allerlei verborgen gebreken aan het licht. Het langgerekte paleis bleek ontzaglijk te hebben geleden onder het weer en onder de vochtigheid. Vloerbalken bleken verrot te zijn, muren en trappen ontzet het dak verkeerde in zeer slechte staat. Talloze herstellingen moesten worden aan gebracht en dat alles gebeurde en gebeurt nog steeds met de grootste zorgvuldighëid. „Wij herstellen dit paleis zodanig", aldus de hoofdarchitect G. Stomps, die de leiding heeft, „dat het weer eeuwen mee kan". Zoveel mogelijk wordt, ondanks alle mo derniseringen, het oude karakter bewaard van de beroemde „oranjezaal" met de enor me schilderingen, van de de Japanse en Chi nese zaal en van de talloze andere vertrek ken in dit paleis, dat met recht een histo risch monument mag heten. Drie eeuwen vaderlandse geschiedenis. Het zou niet moeilijk zijn, drie eeuwen vaderlandse geschiedenis te schrijven met „Huis ten Bosch" als uitgangspunt en als achtergrond, zo nauw is de historie van dit paleis verweven met het wel en wee van Oranjehuis en volk. Frederik Hendrik liet het in 1645 als land huis bouwen voor zijn gemalin Amalia van Solms. Voordat het geheel gereed was, stierf de grote veldheer-stedendwinger en Amalia besloot de „Oranjesael" zoals het huis toen genoemd werd, in te richten als mausoleum ter herinnering aan haar echtgenoot. Prins Willem III liet het gebouw uitbrei den met twee zalen en bijgebouwen. Prins Willem IV gaf aan de beroemde architect Daniël Marot opdracht het mausoleum te herscheppen in een paleis met ongeveer 100 zalen en vertrekken. Prins Willem V be reidde in de „Oranjezaal" zijn vlucht naar Engeland voor. Tijdens de Bataafse republiek en in de Franse tijd woonden in het tot staatseigen dom geworden „Huys in 't Bosch", zoals het paleis toen genoemd werd, achtereenvolgens Rutger Jan Schimmelpenninck, Koning Lo- dewijk, de jongste broer van Napoleon en Maarschalk Lebrun, die tot Gouverneur- Generaal werd benoemd na de inlijving van Holland bij Frankrijk. Koning Willem I liet fraaie vijvers in de tuin aanleggen, koningin Sophie, de echt genote van Willem III, onderhield op „Huis ten Bosch" contact met geleerden en kun stenaars en verkoos aan het oinde van haar leven de rust in dit paleis boven het woelige hofleven in die dagen in 's-Gravenhage. Na haar dood bleef het huis lange tijd onbewoond. In 1899 zou het nog een rol Van internationale betekenis gaan spelen toen de jonge Koningin Wilhelmina het ter beschik king stelde voor de eerste vredesconferentie. Als over 1 Yi )aar de restauratiewerkzaam heden voltooid zijn, zal het paleis dan regel matig worden gebruikt door het Koninklijk Gezin Op deze vraag, die iedere Hagenaar zich stelt, kan uiteraard nog geen antwoord worden gegeven. „Huis ten Bosch" is en blijft een betrekkelijk „klein" paleis, dat zich niet leent voor grote ontvangsten. Het wordt echter zodanig ingericht, dat de Koninklijke Familie er gezelschappen tot maximaal 60 personen zal kunnen ontvangen. En afgezien van de vraag, of Koningin en Prins er vaak zullen verblijven belangrijker is in ieder geval, dat door deze grondige restauratie een historisch monument voor ons volk bewaard blijft. (Nadruk verboden) Gebundelde krachten Op de Jaagweg bij Purmerend werd Zaterdagavond de bestuurder van een per sonenauto door een tegenligger verblind en het gevolg hiervan was dat hij tegen een meerpaal opreed. De schok kwam zo hevig aan, dat de drie passagiers uit de auto ge slingerd werden. Met ernsïige verwondingen werden zij naar een ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de auto, de 58-jarige dia mantbewerker Chr. L. uit Amste'rdam, liep zware verwondingen op, aan de gevolgen waarvan hij later is overleden. Kort na het vertrek uit Rome naar Istanbul bemerkte de piloot van een Vis- count-passagiersvliegtuig van de B.E.A., dat het mechanisme van het linkerw'iel van het landingsgestel defect was. Hij bleef 2 uur boven het vliegveld cirkelen om benzine te verbrdiken, waarna hij een geslaagde buik landing uitvoerde. De beide motoren en het landingsgestel aan de linkerkant werden be schadigd, maar alle 30 passagiers en de 5 leden van de bemanning bleven ongedeerd. De P.T.T heeft aan de vereniging voor dorpsbelang te Zurich (Friesland) het ver zoek gericht pogingen te doen om de plaats naam te doen wijzigen. Heel wat post voor het Zwitserse Zurich komt in het Friese Zu rich terecht en omgekeerd, wat vertraging teweeg brengt. Ook noemen de Friezen hun dorpje geen Zurich meer maar Surch (Suder- ich - Zuideroever)De bewoners van het Friese Zurich voelen weinig voor naams verandering van hun dorp. Bovendien ko men veel Zwitserse toeristen hun souvenirs kopen 'in hun stadje Zondagmiddag reed kapelaan Schoen maker van de St. Lambertusparochie te Eind hoven met een personenauto op de weg tus sen de dorpen Zeeland en De Reek in Noord-Brabant. Toen waarschijnlijk even zijn aandacht werd afgeleid, reed de auto met vrij grote snelheid tegen een boom. De kapelaan en het inzittende echtpaar H. uit Eindhoven werden min of meer ernstig ge wond, het dochtertje van de heer H. werd licht gewond. De auto werd zo zwaar be schadigde dat men anderhalf uur nodig had om de bestuurder uit zijn benarde positie te bevrijden. Kapelaan S. werd naar Eindho ven overgebracht en de heer H. naar het Ziekenhuis te Veghel. De beide anderen wer den naar huis vervoerd. Een Japanse meteoroloog heeft als zijn oordeel uitgesproken, dat er in Japan ten ge volge van de jongste Russische atoombom- proeven radio—actieve sneeuw zal vallen De plantengroei zou ernstig kunnen worden ge schaad. Een nachtwaker ontdekte op zijn rond gang de 50-jarige los-werkman B. M. H„ die blijkbaar niet nuchter was en üit een mode-magazijn aan de Lijnbaan te Rotter dam een in winterjas en costuum geklede etalage-pop had meegenomen, nadat hij met een steen de ruit had vernield. Nadat hij zich ontdekt zag, had hij zich tussen enig op schietend gras verborgen, maar de politie ontdekte hem en voerde hem naar het po litiebureau met de wassen pop en winterjas en costuum om daar over zijn avonturen na te denken. Toen men hem nuchter verhoorde bleek hij zich van het hele geval niets te herinneren. FAILLISSEMENTENSTATISTIEK. Opgegeven door Van der Graaf Cos Bureaux voor de Handel N.V. te Amsterdam. Het totaal aantal faillissementen uitgesproken in de maand September 1954 bedraagt 132 (143) te ver delen als volgt Noord-Holland (excl, Amsterdam) 14 (19), Amster dam 12 (21), Zuid-Holland (excl. Den Haag en Rotterdam) 11 (3), Den Haag 9 (10), Rotterdam 5 (12), Utrecht 13 (10), Gelderland 12 (20), Noord- Brabant 15 (21), Limburg 14 (8), Zeeland 4 (4), Friesland 1 (2), Groningen 5 (4), Drente 9 (3) en Overijsel 8 (6). Het totaal aantal uitgesproken faillissementen van 1 Januari 1954 tot en met 30 September 1954 be draagt 1015 (1239). De tussen geplaatste cijfers zijn over dezelfde periode van 1953. 69e Jaargang No. 8 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland I 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 ent per Bij contracten belangrijke reductie, Ingezonden Mededelingen 20 cent per Kleine advertentiên (maximum 6 regels) 70 cent iedere regel meer 12 cent m.m. tie. >er m.m. 1-5 regels extra. y «f s Samengesteld uit een keur van geneesmiddelen, welke elkanders krachten versterken is een dubbel vlugge genezer en ver- drijver van griep, kou, koorts en pijnen Kokèr 50 tabl. 77 ct. 25 tabl. 41 ct.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1