AXELSE COURANT „Nog eenmaal danken wij de Polen". JEUK D.D.D. De Koning der koningen, Haile Selassie I DAMPO 5 doktoren het misbruik van laxeermiddelen Ook Spierpijn J. C. VINK waarschuwen tegen Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 23 OCTOBER 1954 69e Jaargang No. 7 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK EEN SPROOKJE UIT DE WERKELIJKHEID. Onder deze titel verscheen in het Poolse blad „Zwiazkowiec" in Canada een relaas over de tocht die de Polen in de afgelopen maanden maakten langs de gevechtslinie van de le Poolse Pantserdivisie in 1944. Waar het artikel is samengesteld naar aanleiding van een interview met Col. Szydlowski en ook Axel er in wordt genoemd' laten wij de vertaling die wij van de secretaris van de vereniging „Axel-Polen" mochten ontvangen, hier onder volgen Het is moeilijk om zoveel goedheid te ver werken en de ontroering te camoufleren. Roesselaere biedt generaal Maczek een gouden plakket aan, de tweede in de ge schiedenis van de stad. In Yperen leggen de Polen kransen op de graven van gesneu velde Fransen en Engelsen. Poolse graven zijn er hier niet Op een met zon overgoten straat in To ronto ontmoeten we Col. Szydlowski. Zo even is hij uit Europa teruggekeerd, waar hij deel nam aan de pelgrimage langs de route, welke de Eerste Poolse Pantser Divisie in 1944 door West-Europa maakte. In een koffiehuis op Yong, in een zaal vol van zich haastende mensen, luisteren w'ij naar een verhaal, dat herinnert aan een prachtig, ontroerend sprookje. Het verhaal perst de tranen uit de ogen. Luistert U maar Er is in Holland een klein, maar liefelijk stadje. Het heet Axel. Het ligt aan de poor ten van het oude beroemde Brabant en heeft een rijke geschiedenis. De Belgisch-Neder landse grens loopt daar in kronkels zo ben je in België en meteen ook in Nederland. Op 19 September 1944, heeft een gevechts groep van de Eerste Poolse Pantser Divisie onder leiding van Col. Szydlowski, na een zware strijd de stad bevrijd. Het offer van het Poolse bloed wordt in Axel niet ver geten. Bij de tienjarige herdenking heeft de stad aan een geallieerd officier een uitnodi ging voor de bijwoning van de grote feesten toegezonden, alsmede een scheepsbiljet en geld voor de reis. De Nederlandse vrienden konden niet alle Poolse soldaten uitnodigen. Velen van hen rusten op de erevelden in Nederland, België en Frankrijk. Maar ze dachten aan de com mandant van deze soldaten. Na tien jaren... Reeds in Montreal treedt de Nederlandse vriendschap en dankbaarheid de Poolse offi cier tegemoet. De Nederlandse consul en de directeur van de scheepvaartmaatschappij doen Col. Szydlowski uitgeleide. Op 22 Juni vertrekt de „Willem van Oranje uit de ha ven van Montreal naar Engeland. Op het schip heerst een opgewekte en hartelijke stemming. Het aanvankelijk prachtige weer wordt steeds slechter. Regen, mist en kou. Uit de mist treden' steeds duidelijker naar voren de contouren van het Britse eiland. In Engeland vormt zich reeds een delega tie van de Eerste Poolse' Pantser Divisie. I Generaal Maczek neemt zelf de leiding. De J delegatie bestaat uit 40 personen, vertegen- I woordigers van alle onderdelen der divisie. Parijs, 7 Augustus. De Generaals Anders en Maczek leggen een krans neer onder de Are de TriomphEreveld Langannerie- Urville. 600 graven van Poolse soldaten, die gesneuveld zijn in de slag om Falaise. 8 Augustus. Onthulling van een stand beeld ter ere van de gevallenen. Erecom- pagnie van de Franse luchtmacht. Toe spraken van de Franse gasten. Kort, zoals het een soldaat betaamt, spreekt generaal Anders. Na hem generaal Maczek. Krans- legging bij het monument te Potigny Chambois... De hoogte „Maczuga" ge naamd Wie van de vrije Polen kent niet deze namen Hier immers gingen de ver geefse en verbitterde aanvallen van het 5e en 7e Duitse leger. Het bloed heeft hier rijkelijk gevloeid. Pools en Duits bloed. Hier en daar kan men in het hoge gras nog de patronenhulzen en verroeste granaatscher ven vinden. De tocht gaat verder. Langs de wegen bloeien veldbloemen en rijpen de appels in de boomgaarden. Overal worden we door de bevolking hartelijk begroet en getrac- teerd op wijn en fruit, Abbeville. Hartelijke ontvangst door het gemeentebestuur. Spontane begroeting op de Belgisch-Fran se grensOud-strijders, vaandels, offi ciële delegaties en duizenden mensen Yperen en Roesselaere ontvangen de Po len gezamenlijk. Bij Yperen, waar eens de Poolse troepen zich voorbereidden voor een aanval op de stad, wacht reeds een grote menigte, autoriteiten, verenigingen en meis jes met bloemen. Onder groot gejubel wor den de gasten in de stad geleid. Vele Polen hebben tranen in de ogen. f In Yperen wordt de Poolse delegatie ge deeld in twee groepen. Een groep onder lei ding van generaal Maczek vertrekt naar Gent, Thielt en St. Niklaas. De Polen wor den overal hartelijk ontvangen. St. Niklaas biedt de Poolse generaal een plakket aan en ontvangt degasten met bloemen en vaandels. Gent zet Generaal Maczek opeen troon. Als een vorst. Wij gaan echter met Col Szydlowski naar Axel. De Colonel arriveert in Axel en gelooft zijn eigen ogen niet. Overal hangen grote portretten. En op de portretten hij zelf De stad viert drie dagen feest. Zoals in de middeleeuwen. Axel feest, danst en jubeltParades, optochten, demonstra- ties, volksspelen, kinderfeesten. Een carna val festijn. Zoals in Nice. In het kanaal bij Axel verschijnen twee mijnenvegers van de Nederlandse Konink lijke Marine. De commandant van deze sche pen, Commandeur Crapp, begroet Colonel Szydlowski in het Pools „Dzien dobry Commandeur Crapp was in Duitse krijgs gevangenschap. Vluchtte naar Polen. Vocht in de opstand van Warschau in 1944. „Voor Uw vrijheid als de onze" een Nederlands officier vocht op de straten van de Poolse hoofdstad en op een wegsplit sing in Axel staat een monument ter ere van de Poolse soldaten, die op de Neder landse bodem tot den dood toe streden Later waren er plechtigheden op het Pool se ereveld te Lommei, een hartelijke ont vangst in Baarle Nassau en het toppunt van enthousiasme en hartelijkheid in „de Poolse hoofdstad" in Nederland, in Breda. De fees telijkheden werden besloten met een demon stratie van de luchtmacht op de vliegbasis Gilze-Rijen. De laatste feestelijkheden en ontvangsten heeft Col. Szydlowski niet meer bijgewoond. Hij was reeds op zee, op de terugweg naar Canada. Hij heeft vele souvenirs en vele herinne ringsgeschenken meegebracht. Tot de meest kostbare behoren ongetwijfeld het gebed voor Polen en de Poolse soldaten dat dage lijks wordt gebeden in Baarle-Nassau en de herinneringstegel uit terracotta het cjeschenk van de stad Breda. Deze tegel beeldt een Pools huzaar af, gezeten op een vurig paard die de Duitse adelaar doodt. En op de achterkant heeft de dankbaarheid, liefde en waardering de volgende woorden gegraveerd „Po dziesieciu latach raz jeszeze dziekujemy wam Polacy." (Na tien jaren nog eenmaal danken wij U Polen). Adam Tomaszewski. (Vertaald door B. Strenk.) Binnenkort zal Haile Selassie I, Keizer van Ethiopië, onder wiens titels de „Koning der Koningen" en „Leeuw van Juda" niet de minst opvallende zijn, een bezoek brengen aan Nederland. Er zijn banden tussen Nederland en Ethio pië. Niet alleen, doordat verscheidene Ne derlanders in de modernisering en openslui ting van dat land een taak gevonden hebben, maar ook doordat, toen in 1936 de Italiaan se overmacht het rijk van Haile Selassie overviel, de sympathie van Nederlandse zij de voor de aangevallenen zo daadwerkelijk bleek, o.a. in de afvaardiging van een Ne derlandse ambulance nar het oorlogsterrein, die daar door de Italianen, tegen alle oor logsrecht in, gebombardeerd werd Ethiopië is een oer-oud land. We lezen er reeds van in de oudste geschiedenis. Be kend is uit de Bijbel het verhaal van het bezoek van de Koningin van Scheba (en daarmee is hoogstwaarschijnlijk Ethiopië bedoeld) aan Koning Salomo. Minder be kend is wellicht, dat men in Ethiopië aan neemt dat Menelik I, in de grijze oudheid gekroond, de zoon was van deze koningin (wier naam Balkis zou zijn) en Salomo. De uitdrukking in het Hooglied „zwart ben ik doch lieflijk" die Salomo's uitverkorene in de mond werd gelegd, zou dan slaan op deze Ethiopische vorstin. De Keizer van Ethiopië noemt zich dan ook nog steeds de Leeuw van Juda, de Davidsster is er een bekend symbool, de eerste ridderorde van het land heet „Het Grootzegel van Salomo". Dat meermalen vrouwelijke vorsten over het land geregeerd hebben, zou, behalve uit de historie van bovengenoemde koningin, af te leiden zijn uit het bijbelverhaal omtrent Philippus en de „kamerheer van Candace, de Koningin der Mooren". Trouwens, vóór de huidige Negus Negesti (Koning der Koningen) aan de regering kwam, regeerde zijn tante, de Keizerin Judith en hielp hij, als regent, on der de naam van Ras Tafari haar bij haar en rheumatische pijnen wrijft U weg met FIRMA Markt 12 AXEL. Voor gezonde regel maal MIJNHARDT's LAXEERTABLETTEN regeringstaak, tot hij in 1928 door een staats greep zijn macht bevestigde. VLUCHTELING. Toen geheel Afrika reeds onder de duim der Westelijke mogendheden zat, was Ethi opië (of Abessinië, zoals het ook wel ge noemd werd) nog een zelfstandig land. De Italianen drongen echter op en hun atten ties werden te agressief. De negus Menelik bracht hen bij Adoewa een verpletterende nederlaag toe, die de Italianen nimmer heb ben kunnen verkroppen, en die dan ook als propagandawapen werd gebruikt bij de tweede inval, die in 1936 plaats had. De Negus deed een beroep op de Vol kenbond, die wel sancties toepaste, maar daarmee niet veel resultaat bereikte, tenzij dat de Italianen daardoor nog meer werden opgezweept. Mussolini kon niet meer terug, hij verklaarde bij een interview, dat de ge weren „vanzelf zouden afgaan". Daarbij hadden de sinistere Fransman Laval en de timide Brit Hoare duidelijk laten merken dat de Westelijke mogendheden weinig of niets zouden doen, wanneer Italië Abessinië bin nenviel. Hoare moest daarvor aftreden, La- val kon zijn activiteiten voortzetten, die ein digden in zijn heulen met de Duitsers en (uiteindelijk) zijn executie als landverrader. Groot was de indruk, die de waardige ge stalte van de Negus geheel in 't zwart maak te op hen, die ter Volkenbondsvergadering waren. Maar zijn komst werkte niets uit. De Italianen gebruikten gifgas en bommen tegen een vrijwel weerloze bevolking. En als om het spreekwoord te staven, dat bezit negen-tiende recht istoen de Ialianen eenmaal baas waren, kwamen de democra tische staten de een na de ander over de brug en erkenden de koning van Italië als keizer van Abessiniëë. In de Engelse bad plaats Bath zat Haile Selassie, door allen verlaten en moest zijn kostbaarheden ver kopen om in zijn onderhoud te kunnen voor zien DE TERUGKEER. Maar hij was zelf aan het hoofd van een vrijcorps, bestaande uit Ethiopiërs, dat Ethi opië binnenviel tegelijk met de Britten en de Zuidafrikaanse vrijwilligers. De keizer nam weer bezit van zijn hoofdstad Addis Abeba en zetelde opnieuw op de troon in het ko ninklijk paleis. Haile Selassie en zijn vrouw, keizerin Mennin, hebben vier kinderen, drie zoons en een dochter. Tot de titels der keizerin behoort ook die van „Koningin van Scheba". Over haar verneemt men niet veel, de kei zer zelf is de centrale figuur. Deze kleine, tengere man met de zwarte baard en de bijzonder doordringende ogen weet wat hij wil en zijn wilskracht is gestaald in het tijd perk van lijden dat hij en zijn land hebben doorgemaakt. De keizer staat gans niet vijandig tegen over het Westen. In tegenstelling tot de meeste aangrenzende landen behoort Ethi opië niet tot de Arabische Liga, want de voornaamste godsdienst, waartoe ook de keizer behoort, is de Koptische Christen dom met bijzondere, Oosterse aspecten, min of meer verwant aan de Grieks-orthodoxe kerk. Eeuwenlang heeft de Metropoliet van de Koptische Kerk te Alexandrië (Egypte) de Aboena (opperpriester) van Ethiopië benoemd. Maar Haile Selassie heeft een eind gemaakt aan de opeenvolging van Egypti sche prelaten en bepaald dat de hoogste ker kelijke oppositie voortaan door een Ethio piër zou dienen te wrden bekleed. En de kerk heeft zeer veel macht en ook zeer veel bezit in dit land. VREEMDELINGEN WELKOM. De keizer wil moderne methoden toepas sen om zijn land tot nieuwe bloei te brengen. Van overal heeft hij zijn experts uit Ame rika, Zweden, Engeland en Nederland, voor wegenaanleg en bouw van fabrieken, mijn wezen en gezondheidszorg. De Russen ex ploiteren in Addis Abeba het voornaamste hospitaal en maken er ng al wat propaganda. De keizer zelf heeft eens in een interview gezegd Een goede zaak behoeft niet veel propagandaen daarmee diplomatiek zijn standpunt weergegeven. Haile Selassie is een wijs en verstandig man. Hij leeft als op een grens van twee werelden. Hij ziet naar het Westen, vanwaar hij de hulpmiddelen verwacht om het land omhoog te brengen. Maar daarbenevens is het zijn vaste voornemen, dat Ethiopië zich zelf zal zijn en blijven. Zorgvuldig houdt hij de buitenlandse belangen en invloeden in evenwicht. De vreemdelingen zijn helpers en adviseurs en worden als zodanig zeer ge waardeerd maar hij is de Keizer en hij alléén. Ethiopi ëis een democratie, het heeft een volksvertegenwoordiging, maar in het Paleis komen alle draden samen. Niet indrukwekkend is de tengere gestalte van de vorst, maar wel zijn persoonlijkheid. Die verloochent zich geen ogenblik. Bij zijn bezoek aan Nederland zullen oude herinne ringen weer levendig worden. Ook ons land heeft gekromd gelegen onder de dictatuur, ook ons vorstenhuis vertoefde in balling schap. Wij kunnen al deze dingen zo goed verstaannóg beter dan toen heel het Nederlandse volk meeleefde met de nood der Ethiopiërs. Daarom is het bezoek van Haile Selassie I, Keizer van Abessinië, Ko ning der Koningen, afgezien van alle zake lijke en politieke overwegingen ,een blij en feestelijk gebeuren. (Nadruk verboden). ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1.55 Andere plaatsen f 1.75 Buitenland 2,00 ADVERTENTIEPRIJS. Bi] contracten belangrijke Ingezonden Mededelinge Kleine advertentiën (maximum 70 cent iedere regel Niet krabben. De helder vloei bare D.D.D. kalmeert de jeuk in enkele seconden, doodt de ziektekiemen, zuivert en ge neest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSEM ZEEP Werken vlug, zacht en pijnloos. Als u geregeld laxeermiddelen slikt, is er nu een manier om er van af te komen, 83 van de 100 personen lukte het; u kunt het ook. En wel zo: Drink in de loop van elke dag enkele glazen water en bepaal een vast uur voor uw stoelgang. Neem de le week elke avond twee Carter's Deverpilletjes. 2e Week - elke avond één. 3e Week-om de andere avond één. Daarna niets meer, want Carter's Leverpilletjes stellen uw ingewanden in staat weer op eigen kracht te werken, zonder laxeermiddelen. Wanneer zorgen, vermoeidheid of te veel eten het tempo van uw ingewanden tijdelijk vertragen, neem dan tijdelijk Carter s Leverpilletjes om u weer op gang te helpen. Zo raakt u uw verstopping kwijt en vervalt u niet in de laxeermiddelen-gewoonte. Haal direct Carter's Leverpilletjes, f 1.20 per flacon. 70

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1