AXELSE COURANT m KLM A. WILKING Lederen Jas Fa DEIJ De kinderpostzegelactie is er Maak ter gelegenheid van de wereldspaarweek eens een verlanglijstje Neemt de proef.... Spaar Uw GEZONDHEID Uw merk! Ook Spierpijn Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 20 OCTOBER 1954. 69e Jaargang No. 6. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. eaAdm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZlIIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE Neen, de spaarbanken, die aangesloten zijn bij de Nederlandse Spaarbank- bond, zijn niet van plan in de week van 24—31 October, als de Wereld spaarweek wordt gevierd, voor goede Sint te spelen en U de dingen cadeau te doen, die U al heel lang zo graag zou willen hebben. Wel zul len vele van deze spaarbanken U, wanneer U in die week een bedrag op Uw spaarbankboekje komt laten bijschrijven, verblijden met een kleine verrassing. Maar kostbare voorwerpen moet U van de spaarbank niet verwachten. Als U die wilt hebben, zult U er voor moeten sparen. De spaarbanken willen U daarbij graag» zo goed mogelijk helpen. Daarom moet U in de Wereldspaar week eens bedenken wat U zich graag zou willen aanschaffen of wat U graag zou gaan doen. Als U dan hebt berekend hoeveel geld daarvoor nodig is, moet U eens proberen dat bedrag in de komende maanden bij elkaar te sparen. Want sparen is nog steeds niet uit de mode. Het wordt nog altijd be oefend, net als een eeuw en langer geleden en de Wereldspaarweek is er om U daaraan te herinneren. SPAREN IS NIET SAAI Hoe oud de drang om te sparen is, valt niet met zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk is het zo, dat er gespaard is zo lang als er mensen zijn. Want ook in de oudste tijden zullen de mensen in de goede maanden van het jaar een voorraadje hebben aangelegd voor de kwade seizoenen. Ook dit is in zeke re zin al een vorm van sparen, van zorgen voor de toekomst geweest. In de dieren wereld zien we dit trouwens nog altijd ge beuren. Bijen, mieren, eekhoorns en nog tal van andere dieren leggen in de zomer een voorraad aan om daar 's winters van te kun nen leven. Van de hier genoemde dieren is de bij zelfs het symbool geworden van het sparen dat de mensen doen. Deze zorg voor de toekomst heeft op het sparen een stempel van degelijkheid gedrukt. Het is aanleiding geworden tot het ontstaan van allerlei gevleugelde woorden en slagzin nen. Behalve bekende uitdrukkingen zoals sparen is garen", „zorg voor een appeltje voor de dorst", „spaarzaamheid is wijs be leid" en dergelijke treffen we in oude ge schriften, waarin het sparen wordt gepropa geerd, nog vele andere slagzinnen en rijmp jes aan. „Waar w'innen zich vereent met sparen, daar zal men zich een schat verga ren" en „Spaar opdat gij oud van dagen, een ander niet om hulp hoeft vragen" zijn er twee van. Al deze spreekwoorden en zegswijzen heb ben één ding gemeen ze zijn volkomen waar, maar ze zijn tegelijkertijd vreselijk braaf en saai. Wij moeten daarbij echter het volgende niet uit het oog verliezen. In de tijd, waarin de eerste spaarbanken wer den opgericht, kende de kleine man weinig of geen sociale zekerheid. De spaarbanken, gegroeid uit een sterk maatschappelijk ge voel van de oprichters, wilden hem daar tegen wapenen. Zo ontstonden al de wijze raadgevingen welke de mensen wilden op wekken tot sparen voor de ,oude dag en voor kommervolle tijden. De mens van heden die door verschillende sociale maatregelen veel beter beschermd is tegen de wissel valligheden van het lot, voelt echter minder sterk de behoefte om te sparen voor de oude dag. Tegenwoordig spaart men liever voor een concreet doel dat bovendien bij voor keur niet in een ver verwijderde toekomst moet liggen. Men spaart nu voor een reis, voor een bromfiets, voor een radio- of tele visietoestel, voor huishoudelijke artikelen die het leven kunnen veraangenamen enz. Daarom is sparen tegenwoordig allerminst een saaie aangelegenheid. Integendeel, bijna iedere spaarder heeft een doel voor ogen dat hem, opgew*ekt naar de spaarbank doet gaan. Want telkens als hij een klein of groot bedrag aan zijn spaartegoed kan toevoegen, weet hij dat hij weer een stapje dichter is genaderd tot het doel dat hij zichzelf heeft gesteld. En dit doel is iets dat hem een groot genoegen zal bereiden. Meer en meer gaat men de plezierige zijde van het sparen ont- 1 dekken, n.l. om door het verstandig beheren van zijn inkomen en door het zich nu en dan ontzeggen van een klein genoegen iets te veroveren dat van grote waarde kan zijn en dat een spaarzame leefwijze rechtvaardigt. Wanneer iemand dus zegt„Sparen nee, dat is niets voor mjj. Dat is alleen maar goed voor saaie en tobberige mensen die altijd in de war zitten over de toekomst," dan geeft hij daarmede blijk dat hij nog ge heel vast zit aan de oude opvattingen, toen sparen inderdaad uitsluitend ten doel had geld af te zonderen om op die manier het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke on heilen die misschien nooit kwamen opdagen. Iemand, die achteloos zegt„Sparen is alleen maar goed voor tobbers bewijst daarmede helemaal nog niet dat hij zelf zo'n „vlotte jongen" is. Want die sparende „tob ber" zal op een goede dag iets kunnen doen of kopen waardoor zijn leven fleuriger wordt dan dat van die ander, Voor zwaar werk KRJA manchesterwerkkieding K.L.M. MANCHESTER KLEDING OVERALLS - STOFJASSEN WERKHEMDEN enz. enz. haalt U bij HULST - GOES Véél beteren toch goedkoper FEEST IN DE SPAARBANKWERELD. De spaarbanken zelf hebben dit al lang begrepen en ook bij deze instellingen is er heel wat veranderd sinds de tijd waarin de eerste werden opgericht. Ruime moderne kan toorgebouwen zijn veelal in de plaats ge komen van achteraf gelegen behuizingen, waarin de spaarders stilletjes naar binnen glipten omdat zij niet wilden dat iemand zou weten dat zij geld op de spaarbank hadden staan. Verschillende spaarvorm;en (spaar- busjes, afhaaldienst, sparen door giro-over schrijvingen, Honderd-Gulden-Club, sparen met levensverzekering) willen het sparen voor het publiek zo makkelijk en zo aan trekkelijk mogelijk maken. School- en jeugd- spaarbanken zijn opgericht om ook de kin deren reeds vroeg vertrouwd te maken met het sparen. Ook in de komende Wereldspaarweek zal men in tal van plaatsen weer kunnen mer ken dat er bij de spaarbank iets bijzonders aan de hand is. En zo zal het begrip groeien dat sparen helemaal niet saai is, doch juist het tegendeel daarvan. Deze wetenschap onder het publiek te verbreiden behoort mede tot de sociale taak der spaarbanken die nu reeds veel meer dan een eeuw zonder winstoogmerk hun diensten aan de gemeen schap bewijzen. BEVRIJDINGSPOSTZEGEL. Het ligt in de bedoeling van P.T.T. in Mei van het volgende jaar, wanneer ons land tien jaar bevrijd zal zijn, een bijzondere postzegel zonder toeslag uit te geven. Deze postzegel zal het heugelijke feit van „10 jaar bevrijding" moeten accentueren. Nadere gegevens omtrent kleur, voorstel ling en ontwerper zullen later volgen. kleedt U met een flinke op MOTOR of BROMMER In verhouding met de levensduur is leder de goedkoopste kleding. LANGE JASSEN voor Dames en Heren vanaf 147. JEKKERS vanaf 113.50 SPORTVESTEN vanaf 62.50 VLOT DAMESJASJE vanaf 109.- MOTORWANTEN en -KAPPEN LEDEREN BROEKEN RENGORDELS event, maatwerk zonder prijsverhoging Noordstraat 55 AXEL Telefoon 773 GEZONDE JEUGD OP DE BRES VOOR MISDEELDE JEUGD. Sinds vorige week Vrijdag is het weer zover. De kinderen, die gewoonlijk op uw stoep spelen, staan thans om een geheel an dere reden op deze toegang tot uw huis, bonzen de kinderen van de bovenburen, die soms de kalk van het plafond stampen, nu bescheiden op uw deur en lopen de meisjes, die op de straat zo dikwijls uw leven met een autoped of springtouw bedreigen, rustig maar kordaat langs uw ramen. Ze schijnen sinds vorig weekend hun speelgoed en bal dadigheid vergeten te zijn en een verant woordelijke taak op de schouders te hebben genomen. Dat hebben ze ook, want ze bel len bij u aan om u te vragen kinderpostzegels te kopen ten bate van hun misdeelde leeftijd genootjes, voor die kinderen, die om één of andere reden niet zo volop van het leven kunnen genieten als zij. Maak het ze niet te moeilijk, zouden we u willen vragen. Ze zijn misschien helemaal niet bedreven in de kunst van het verkopen, maar hun goede bedoelingen geven hun een streepje voor. Ze komen op voor de kinderen wier nood zij zich misschien nauwelijks be wust zijn, maar die zij onbewust schijnen aan te voelen. Zij weten wellicht niet, wat het zeggen wil altijd ziek, zwak of lichame lijk gebrekkig te zijn, onder voogdij van de regering te staan, verwaarloosd te zijn ge weest of geestelijk ten achter te zijn. Maar desondanks offeren zij tijd en genoegens op om behulpzaam te zijn bij het lenigen van die onbegrepen nood. Moeten wij ouderen, die wel op de hoogte kunnen zijn van de las ten, die tienduizenden kinderen reeds zo jong moeten dragen, dan niet veel meer in de bres springen Vooral wanneer het ons zo gemakkelijk wordt gemaakt De zegels worden u thuisbezorgd en de enige moeite, die u zich moet getroosten, is het te voor schijn halen van, een portemonnaie. Het kopen van de kinderpostzegel is min der een plicht dan een voorrecht. Een voor recht, waar helaas nog veel te weinig men sen gebrui kvan maken. Bijna iedereen kent het instituut van de kinderpostzegel en weet wat er met het geld wordt gedaan, maar slechts tien procent van „bijna iedereen" maakt van zijn wetenschap een goed ge bruik, kooopt zegels en plakt ze op zijn post. Dat is wel een beetje weinig en het is dan ook best te begrijpen, dat het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels het voor ieder geldende parool heeft uitgegeven Plakt een maand kinderzegels Zoals we reeds zeiden, het wordt u daar bij zeer gemakkelijk gemaakt. Gedurende vijf dagen (1520 October) zullen ruim 350.000 jongens en meisjes er op uit trekken om huis aan huis bestellingen op te nemen. Men behoeft geen geld gereed te leggen, want pas bij de aflevering, die omstreeks half November zal plaats vinden, mag u betalen. Geeft dus vandaag nog uw bestel ling op Op 15 November begint de offi ciële verkoop in de postkantoren. Tot 14 Januari van het volgend jaar blijven de ze gels verkrijgbaar en tot 31 December 1955 blijven zij geldig. De serie 1954 bestaat uit vijf verschillende zegels. Speciale prentbrief kaarten zullen ook dit jaar weer worden verkocht. Zij zijn verdeeld in drie soorten een mapje met vijf prachtige aquarellen van planten en bloemen, één met vijf kinderkaar- ten en één met vijf Kerst- en Nieuwjaars kaarten (prijs per mapje ƒ1. Voor de zesde miaal sinds het einde van de oorlog wordt er door het gezonde kind voor het misdeelde kind gewerkt. Laten we trachten het bedrag, dat vorig jaar werd ingezameld 1.000.000.(de scholieren brachten hiervan 700.000 bijeen te over treffen. Stel de kinderen, die aan uw deur kloppen niet teleur. Zij en hun misdeelde kameraadjes rekenen op u NIEUW KONINGINNEZEGEL VAN EEN GULDEN. In de serie Koninginnezegels zal deze maand een nieuw zegel van 1 gulden ver schijnen. Dit zegel is ontworpen door de heer S. L. Hartz te Haarlem en is uitgevoerd in plaatdruk. De zegel geeft de beeltenis van H.M. te zien „en profil daaronder staat de waarde-aanduiding en het woord „Ne derland" in wit uitgespaard in het fond, dat gevormd wordt door op regelmatige afstand elkaar kruisende lijnen. De kleur zal bruin achtig rood zijn. en rheumatische ptfnen ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Médedelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD biedt vele voordelen IJzersterk Poolvast Betere pasvorm Weinig verstelwerk Extra versterkte naden en zakken

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1