AXELSE COURANT MR91 SBHStti Een vluchteling op Syros WRIGLEY j.G.VINK Opbrengstschattingen landbouwgewassen 1954- Nieuwe mogelijkheden bij de teelt van vlas ja P n.j I! FIRMA Markt 12 I g mii LAP al AXEL. Voor top pr«'Qlie: 1954 1953 1952 1951 1950 4100 4150 4100 3900 3450 3750 3600 3550 3050 4000 3800 3600 3400 3650 3350 3250 3250 3200 2950 3100 2950 3050 3000 3050 2650 3400 3050 3100 1400 1300 1350 1400 1050 1050 950 900 925 2600 2350 2600 2550 3350 3150 3100 3150 3250 3350 3550 3600 3400 3450 3250 3450 3500 3250 3650 ZATERDAG 16 OCTOBER 1954 69e Jaargang No. 5 tFrankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cenl Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per mm. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. A Nicoalis Pradouvolos laat zijn vuile stro hoed tussen zijn handen ronddraaien als hij, gezeten op het bed en met de ellebogen op de knieën voorovergeleund, zijn verhaal ver telt. Hij is nerveus, nog steeds na al die ja ren, als de toekomst ter sprake komt. Voordat hij begon te spreken heeft hij een verzoek gedaan. Hij heeft de bezoeker bij de schouder gepakt en hem bezworen niet zijn ware naam te noemen. Want hij heeft familie in Roemenië, voor wie hij repres- sailles van de communisten vreest als be kend wordt dat hij nu, na te zijn gevlucht, in vrijheid in Griekenland leeft. De bezoeker willigt dat verzoek zonder meer in en noemt hem Nicoalis Pradouvolos. Nicoalis Pradouvolos zit op het bed. Dat bed staat in het vluchtelingencentrum Delia- grazia. Dellagrazia is gevestigd in een ver vallen villa op Syros. Syros is een van de 24 eilanden van de groep der Cycladen, op zeven uur varens van de hoofdstad van het koninkrijk waartoe zij behoren Athene, de hoofdstad van Griekenland. Syros is arm. Meer dan de helft van de mannen is werkloos. Het is droog. Er valt bijna geen water en daarom is men uiterst zuinig met dit vocht. De bewoners leven van brood, vis, tomaten en olijf-olie. Syros is eenzaam. Eenmaal per dag komt de boot uit Athene aan, en daarvoor loopt heel de hoofdstad Ermoupolis uit. Deze reis van Athene naar Ermoupolis of omgekeerd is duur. Daardoor zijn vele inwoners, vrije mensen, gevangenen van het eiland. In ieder geval zijn dat de vluchtelingen, ongeveer 200 in aantal. Zij leven in twee kampen Lazza- reda en Dellagrazia, beide op kilometers af stand van de hoofdstad. Nicoalis Pradouvolos leeft in een roman tische omgeving. Rond de vervallen villa ligt een wilde tuin met palmbomen en een prachtige gemetselde waterput zonder water. Even verder ligt rimpeloos de staal blauwe Egeïsche Zee, kalm spoelend om de rotsen van het eiland. Aan de horizon in de verte de wazige omtrekken van bergen op andere eilanden. Op enkele wintermaanden na straalt de zon het bele jaar door met felle glans op de huizen van gele steen en de stoffige, keiachtige wegen. Maar Nicoalis Pradouvolos heeft daar geen oog voor. Hij laat zijn vuile strohoed tussen zijn handen ronddraaien als hij in zijn hete, van allerlei geurtjes vervulde kamer het verleden terugroept en een onmachtige poging doet, iets van optimisme voor de toekomst te suggereren. Jaren geleden was hij in de Roemeense havenstad Constantza een welgesteld zaken man. Hij bemoeide zich niet met de politiek. Maar het ogenblik kwam dat de politiek zich met hem bemoeide en nu is hij een vluchteling zonder enig bezit. Alleen zijn vrouw en zijn drie kinderen zijn hem1 over gebleven. Met hen leeft hij in deze ene ka mer. Hij is er lang niet slecht aan toe hij hoeft de kamer niet met anderen te delen. En, naar vluchtelingenmaatstaf gemeen, "het meubilair mag er ook zijn. Een groot breed bed, waar alle vijf gezinsleden in kunnen slapen, een grote ronde tafel, een kastje, een paar kisten om op te zitten, een stoel. Met zeildoek is een hoek afgeschoten.' In die hoek hangt een pan en staat een petroleum- toestel, ligt een aantal vorken en lepels en staan wat busjes de keuken. Bovendien wat een luxe de kamer heeft een raam, dat ook nog open kan. Al is het niet groot genoeg om alle mensenluchtjes en kook-, slaap- en wasgeurtjes te spuien. De eens welgestelde zakenman Nicoalis Pradouvolos geneert zich niet meer voor zijn tegenwoordige kledij een srtohoed, een colbertjasje dat uit elkaar hangt, een ver sleten pyamabroek en kapotte pantoffels. De tijd van géne is voorbij. Zijn vrouw heeft nog een soort jurk aan en de kinderen heb ben ook nog wat om! het lijf. Dat is zeer be langrijk voor Nicoalis. Hij kijkt strak naar de draaiende srohoed als hij zijn verhaal vertelt. De Grieken in Roemenië werden onder druk gezet om het land te verlaten. Hij was uit Griekse ouders geboren en dus Griek. Eerst kwamen er al lerlei beperkingen. Daarna werd hij uitge sloten. Zijn zaak werd onmogelijk gemaakt. Dan de keuze Griek blijven en weggaan, of Roemeen worden en onder het commu nistische regime leven. Hij deed de keuze die hem naar Syros zou voeren. Met enkele kilo's persoonlijke bezit tingen kwam hij twee en een half jaar ge leden naar Griekenland. Hij wilde alles doen om in zijn onderhoud te voorzien. Maar de inwoners van het land zelf kunnen al niet voor het merendeel in eigen behoeften voor zien en moeten door de staat worden onder houden, geheel of gedeeltelijk. Wat kon Nicoalis Pradouvolos voor hoop koesteren 1 De bezoeker vraagt, wat hij nu, op dit ogenblik, doet. Het antwoord is er een van één woord. Niets. Nicoalis slentert rond door het huis, de tuin, de omgeving. Hij heeft geen kleren om verder weg te gaan, om zich eventueel zelf hier of daar een kans te scheppen. Negen-en-veertig jaar is hij. Zijn vrouw Aneta vijf-en-dertig. De oudste twee kinderen zijn jongens van 12 en 5 jaar, De jongste is een meisje van drie jaar. De twee jongens gaan op school, enkele hon derden meters verderop in een eveneens oud vervallen gebouw. Het meisje loopt haar moeder de hele dag na, omdat ze geen ruimte heeft om te spelen. En geen speelgoed ook trouwens. In de school leren de jongens Engels. Misschien wordt dat de sleutel die zal passen op de hermetisch gesloten deur van hun toekomst. Nicoalis Pradouvolos is nerveus als hij over de toekomst spreekt. Met drukke ge baren onderstreept hij zijn betoog, dat het mogelijk moet zijn in Nieuw-Zeeland een bestaan op te bouwen. Zijn broer is daar al. De autoriteiten die zich met vluchtelingen zaken bezig houden denken daar anders over. Maar dat weet Nicoalis niet. Hij voedt zich met hoop, omdat er niet veel an ders is wat hem op de been houdt. Eens per dag gaat zijn vrouw de trap af naar de centrale keuken .achter in de villa. Daar krijgt zij een schaal met eten die lunch en diner tegelijk is. Want tweemaal koken zou te duur komen. In lange rijen staan de vrouwen achter elkaar in een sombere gang. Wachtend tot de deur zal open gaan. waar achter de geur opstijgt van koken en braden en waarvan zij maar zo weinig kunnen mee nemen naar hun woonruimten. Want vijf drachmen per dag om in het leven te blij\ en betekenen niet veel het zijn zestig Neder landse centen. Behoedzaam schuifelen de vrouwen na de uitreiking terug. Zeer be hoedzaam, want als er eens een over een oneffenheid zou struikelen, zou dat een ramp betekenen. De ramp van een dag geen eten voor ondervoede mensen. Als de bezoeker afscheid neemt van Ni coalis Pradouvolos blikkert de zon nog on barmhartig in de dorre tuin zonder bloemen. De metselsteen van de droge waterput is gloeiend heet. Nicoalis stem trilt, als hij vraagt, hem nu eens niet te vergeten. Hij zwaait met zijn strohoed. Straks zal de zon in enkele minuten weg zinken. Dan zal een diepblauwe hemel vol flonkerende sterren als een boog over Del lagrazia staan en boven allen die op Syros slapen. Misschien zal Nicoalis dromen. Over een nieuwe zaak, over Nieuw-Zeeland. Of alleen maar over een costuum voor hem of een japon voor zijn vrouw, of voldoende eten voor zijn kinderen. Want vluchtelingen eisen niet veel. In ieder geval, of hij droomt of niet, hij zal enkele uren onbewust zijn van de realiteit. De werkelijkheid van armoede, ontbering en leed tussen palmbomen en ber gen in een oude villa op een klein eiland in de Egeïsche Zee. verhoogt bij sport en spel Ver/^ uithoud'n9svermogen. zuivert Uw „j em'mond e„ kee, De opbrengstschatting van tarwe, zowel winter- als zomertarwe, beantwoordt aan de verwachtingen. Nog niet alles is geborgen en de schattingen zijn gebaseerd op uitzon derlijk weinig dorsresultaten. De kwaliteit laat in het algemeen nogal wat te wensen over, n.l. de kleur en het hoge vochtge halte. Het optreden van „schot" valt bij de tarwt nogal mee. De zomergerst heeft in verhouding tot de voorgaande jaren een hoge opbrengstschat ting. De percelen in het rampgebied die voor het eerst werden beteeld zijn hierbij n'iet in begrepen. Toch is ook hier de stand aan merkelijk beter dan het vorige jaar. In de noordelijke zeekleigebieden is de opbrengst van zomergerst belangrijk lager dan het ge middelde over het gehele land, doch de op pervlakte is hier nïet groot. De haveropbrengst is in vergelijking met de voorgaande jaren goed. Ook bij dit ge was mag deze schatting n(iet anders dan voorlopig worden beschouwd. Het vochtge halte is zeer hoog. In Oost-Gelderland heb ben vele percelen last van een te hoge wa terstand. Op verschillende percelen werd schade ondervonden van „doorwas". In het Oosten van Drente zijn zelfs enkele per celen op stam verrot. De opbrengst van de groene erwten is erg tegengevallen. De aanvankelijk zeer gun stige standcijfers konden als gevolg van de slechte weersomstandigheden niet worden gehonoreerd. Er is nog weinig gedorst. De kwaliteit laat veel te wensen over. De erw ten zijn klein van stuk en men verwacht een geringe kiemkracht. In Westelijk Zeeuwsch- Vlaanderen is de erwtenopbrengst, evenals de graanopbrengst, belangrijk beter dan in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Mosterdzaad, blauwmaanzaad en kanarie zaad geven goede opbrengsten. Vooral bij deze gawassen beïnvloedt het hoge vocht gehalte de kwaliteit. De hooisoorten hebben, niet uitzondering van het grashooi (latere snede), een wat ge ringere pbrengst dan de laatste jaren het geval was. Wat het aantal kg. per ha. be treft is echter de maaidatum doorslaggevend. Belangrijker is, dat de weersomstandigheden tijdens het hooien, vooral waar geen ge bruik werd gemaakt van ruiters, een z^er ongunstige invloed uitoefenden, zodat er meestal een product werd verkregen van ge ringe kwaliteit. Vooral bij graspercelen werd meestal de voorkeur gegeven aan inkuilen. Geschatte opbrengst in kg. ha. GEWAS Wintertarwe Zomertarwe Zomergerst Haver Gemengde granen Groene erwten Mosterzaad Blauwmaanzaad Kanartezaad Grashooi (latere snede) Klaverhooi (2e snede) Lucernehooi (2e snede) Wat de hoeveelheden betreft, vallen de tot nu toe geoogste akkerbouwgewassen mee. De oogstwerkzaamhedenwerden echter zeer gestagneerd. De kwaliteit van de geoogste producten laat veel te wensen over door het grote vochtgehalte. Daar er nog zeer weinig dorsresultaten bekend zijn, is voorzichtigheid met deze schattingen geboden. ""De heer ir. J. C. Friederich, Hoofd van de Afdeling Onderzoek van het Nederlands Vlasinstituut, heeft dezer dagen voor de microfoon enkele interessante mededelingen gedaan over de nieuwe mogelijkheden, die de laatste jaren ten opzichte van de teelt van vlas zijn naar voren gekomen. Uitgaande van de noodzakelijke voor waarden tot het verkrijgen van een zo goed mogelijk resultaat bij de teelt, zoals o.a. een juiste rassenkeuze met een verantwoorde stikstofgift, die op de teelt van vlas is af gestemd en een nauwkeurig vastgestelde zaaizaadhoeveelhe'id, wees ir. Friederich op de nieuwe mogelijkheden, die het rassen- sortiment voor de teler biedt. Met de op name in de rassenlijst van de meer oogst- zekere nieuwe rassen als Wiera, Solido en Diana heeft de teler enkele ntieuwe rassen tot zijn beschikking gekregen, die, abnor male weersomstandigheden daar gelaten, doo hun grotere oogstzekerheid in vergelij king met de ouder rassen, zeker de moge lijkheid van een goede financiële opbrengst waarborgen. Het valt te verwachten, dat de rassen Wiera en Solido voor de meer lichte vruchtbare gronden op de duur als meest productieve rassen in aanmerking komen, terwijl Diana zich meer zal lenen voor de zwaardere gronden. De n(ieuwe selectie Hyl- keman 1871, die bij de rassenproeven in 1953 een zeer goed figuur sloeg, biedt voor de toekomst weliswaar gunstige perspectie ven, doch deze berusten nog op een te ge ringe ervaring. Wat de zaaizaadvoorzieniing betreft blijkt in de practijk nog wel eens de neiging te be staan om het vlas vroeg te trekken. Wan neer het voor keuring aangegeven percelen betreft, moet deze werkwijze, bepaalde om standigheden van legering of het juist op dat moment beschikbaar hebben van een vlastrekmachine voorbehouden, besllist wor den ontraden. Niet alleen omdat zaaizaad van een vroeg geoogst gewas gemiddeld een hoger botrytis-infectiepercentage geeft dan een later geoogst gewas, maar ook in ver band met het 1000-korrelgewicht, dat bij zaad van vroeg geoogste percelen lager is, aangezien het zaad geen gelegenheid heeft gehad om geheel volgroeid te raken. Een ander punt, dat vooral dit jaar met zijn natte weersomstandigheden bijzondere aandacht verdient, is de zaaizaadontsmet ting. Hierbij bleken TMTD bevattende mid delen no galtijd de beste resultaten te geven. Een dosering van 3 gram per kg. zaad kan als normaal worden aangehouden. Bij een hoog infectiepercentage met schimmelsporen van Botrytis en Polyspora, die met het zaad overgaan, verdient een dosering tot 5 gram de voorkeur. Een hgere doseing is niet ge wenst, aangezien het ontsmettingspoeder zich dan onvoldoende hecht en onder in de zak terechtkomt. Het percentage dorsbeschadiging van het zaailijnzaad zal dit jaar belangrijk lager zijn dan andere jaren, aangezien men steeds rrieer overgaat tot het in bedrijf nemen van nieuwe repelmachines, die voorzien zijn van een certificaat van goedkeuring van het Nederlands VlaSinstituut. Voorts zijn diver se oudere machines omgebouwd en verbe terd. Ook de belangstelling voor jde z.g'. breekvlasmachine is sterk toegenomen. Bij deze verwerkingsmethode wordt het vlas eerst sterk gebraakt en daarna gezwingeld en geschud. Het aldus verkregen product be staat uit het z.g. „warlint". De voordelen van deze methode ten opzichte van de nor male zwingelturbine komen tot u'iting in la gere productiekosten en geen verlies aan lokken. Belangrijk in dit verband is de nieuwe verwerkingsmethode voor het vezelvlas, die door het Vezelinstituut T.N.O. te Delft is ontwikkeld. Hierbij verloopt de verwerking van strovlas tot garens in één continu proces. De eerste op laboratoriumschaal verkregen garens en linnenproducten zijn binnenkort op de tentoonstelling in Wagenlingen te bezich tigen. Men is thans overgegaan tot de op richting van een proeffabriek onder de naam Novivlas, waaraan zowel door telers als vlassers financieel wordt bijgedragen. Hoe wel het nog jaren zal duren voordat toe passing op practijkschaal mogelijk zal zijn, is een verdere voortzetting van het onder zoek noodzakelijk, wil men de concurrentie strijd tegen katoen en kunstvezel op den duur kunnen volhouden.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1