AXELSE COURANT Volkeren moeten helpen waar regeringen falen Gemeenteraad van Axel I Erankering bij abonnement, Axel O NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG FIRMA Markt 12 Ideaal voor ieder die brieven schrijft! AXEL. HET EERSTE VOLK DAT HELPT IS HET NEDERLANDSE, WELKS REGERING NIET FAALT Waarom eigenlijk wordt er een beroep ge daan op het Nederlandse, straks op een an der volk Zijn de degeringen niet de aan gewezen instanties om het vluchtelingen probleem in ondeling overleg op te lossen Om deze vragen te beantwoorden moet even een duik in de geschiedenis van de jaren na de tweede wereldoorlog worden gedaan. Aan het einde van de tweede wereld oorlog waren er millioenen vluchtelingen. Om deze mensen te helpen werd door de Verenigde Naties een organisatie gesticht de Internationale Vluchtelingen Organisa tie. Deze heeft in de weinige jaren van haar bestaan inderdaad vele duizenden vluchte lingen geholpen, hoewel zij met grote moei lijkheden te kampen had. Maar, drie en een half jaar geleden liep haar mandaat af, de organisatie werd opgeheven. En van de mil lioenen vluchtelingen waren er nog ..rnaar" enige honderdduizenden over. Dat was een mooi resultaat. Maar deze Internationale Vluchtelingenorganisatie beging de fout zich op de borst te kloppen en te verklaren „We have solved the rpoblem" wij hebben het probleem opgelost. Want dat was niet waar. Er waren nog enige honderdduizenden vluch telingen niet geholpen. En zolang er nog één vluchteling niet geholpen is mag men niet zeggen dat het probleem is opgelost. Hoe dit zij de regeringen namen kennis van de mededeling dat het vluchtelingen probleem was opgelost en wendden hun aandacht af. Voor het restantje werd één man aangewezen onze landgenoot mr. G. J. van Heuven Goedhart, die als Hoge Com missaris der Verenigde Naties voor de Vluchtelingen de resten van het vraagstuk zou liquideren. Maargeld daarvoor kreeg hij niet. Wantde Engelsen ontdekten dat de verantwoordelijkheid voor de vluch telingen is thans overgedragen aan de rege ringen van de landen waarin zij verblijven." Hoe de Engelsen aan die wijsheid zijn ge komen is mr. van Heuven Goedhart voor alsnog een raadsel. Want er is nergens enig document te vinden waarin deze overdracht is vastgelegd. Maar het was een mooi argu ment om steun te weigeren en het Engelse standpunt heeft dan ook bij andere leden van de Verenigde Naties helaas gehoor ge vonden. De Hoge Commissaris heeft niette min geldelijke steun aan de regeringen ge vraagd. Hij vroeg een bedrag van 3 millioen dollar om hulp te kunnen geven aan die categorie van vluchtelingen, die wegens ziekte, ouderdom, invaliditeit en dergelijke zelf nooit meer iets kunnen beginnen. Van die 3 millioen, ruim drie jaar geleden ge vraagd, heeft de Hoge Commissaris tot van- rige staten-leden van deze organisatie.' De Nederlandse regering neemt dus wel een geheel andere houding aan dan vele andere. Maar haar bijdrage kan slechts be scheiden zijn. De andere regeringen blijven voor het merendeel in gebreke. Mr. van Heuven Goedhart, die ons deze voorgeschiedenis vertelde, haalde de schou ders op. „En wat doe je dan Wat doe je dan. Het is gemakkelijk te zeggen, dat de verantwoordelijkheid is over gedragen. Maar de regeringen van de be trokken landen met vluchtelingen worden daar niets wijzer van. Zij kunnen het pro bleem niet zelf oplossen. En zouden, zo men de Engelse argumentatie al aanvaardt, ju ridische argumenten niet moeten wijken voor een noodtoestand, waaraan ieder ook een regering moreel verplicht is te helpen haar op te heffen Het Nederlandse volk heeft die morele verplichting gevoeld. De actie voor Grie kenland en Oostenrijk komt al op gang, nog voor zij officieel is begonnen. Het giro nummer van het Comité Vluchtelingenhulp mag zich reeds nu in een grote belangstelling verheugen er is ruim elfduizend gulden ge stort op postrekening 5100. Ruim elf mille. Dat belooft wel wat voor de tijd, waarin de actie op volle toeren zal draaien. Begin deze Week is een aantal Nederlandse journalisten en medewerkers van omroep en film, vertrokken naar Oos tenrijk en Griekenland om zich persoonlijk van de toestanden in de vluchtelingenkam pen op de hoogte te stellen. Eenmaal terug gekeerd zullen zij onverbloemd in hun bladen en op het witte doek weergeven hoe groot de materiële en morele nood is. In de wee groepen een voor Oostenrijk en een voor Griekenland zijn alle persorganen ver tegenwoordigd grote landelijke dagbladen zo goed als een klein provinciaal dagblad, de vakbondspers, de fotopers, het A.N.P.. De publicaties zullen aantonen, dat groot scheepse hulp noodzakelijk is, en wat voor de gevers van belang is, wat er met het in gezamelde geld zal worden gedaan. De Hoge Commissaris heeft verklaard, zijn plannen klaar te hebben liggen. Als er een ton binnenkomt, kan hij plannen die een ton kosten uitvoeren. Maar voor een paar millioen is hij ook niet bang. Want er zijn vele millioenen guldens nodig. Mr. van Heuven Goedhart is, als de eer ste actie in Nederland rolt, juist in New York ter bijwoning van de Algemene Ver gadering van de Verenigde Naties. Hij zal de regeringen ongetwijfeld opnieu wvragen geld, geef geld. Het zal hem een sterke rug gesteun zijn, als hij daarbij kan wijzen op wat in het kleine Nederland gebeurt, als hij daarmee de regeringen beschamen kan. Een paar millioen het lijkt veel. Maar als de inwoners van een land in een jaar tijds zes milliard gulden aan belasting kun nen opbrengen, zouden zij dan niet een frac tie van dat bedrag bij elkaar kunnen leggen tot enkele millioenen, waarmee zegenrijk werk kan worden gedaan Het resultaat van giro 5 100 zal op die vraag onge twijfeld bevestigend antwoord geven. Het mag ons een vreugde zijn, dat een van de weinige regeringen, die wel steun hebben verleend, de Nederlandse is. Vorig jaar werd op de begroting van buitenlandse zaken 760.000 uitgetrokken, welk bedrag in Mei van dit jaar aan mr. van Heuven Goedhart ter beschikking is gesteld. En men leze de memorie van toelichting op de be groting van buitenlandse zaken, die juist dezer dagen bij de Tweede Kamer is inge diend, de begroting-1955 dus De regering is echter bereid nog verdere steun te verlenen, indien de bij dragen van andere landen ver beneden de verwachtingen zouden blijven. Zij zou in dit geval alsnog haar bijdrage tot 1 millioen gulden willen opvoeren. Of dit nodig zal zijn, zal pas blijken in de loop van 1955. Onder dit voorbehoud werd een aanvullend bedrag van 240.000 opgenomen." Hieruit blijkt wel dat het de regering ernst is met de vluchtelingenzaak. Dat blijkt trou wens ook uit de Troonrede van dit jaar, waarin H.M. de Koningin, sprekend over de Raad van Europa, zei Zij heeft in deze kring het initia- 1 tief genomen tot hulpverlening aan de Euro pese vluchtelingen. Vurig hoop ik, dat dit in ruime mate gehoor zal vinden bij de ove- Last van sBennwenT I ZATERDAG 9 OCTOBER 1954 69c Jaargang No. 3 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS, 8 c«n« per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. jd Donderdagavond kwam de gemeenteraad in open bare vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester P. L. D. J. van Oeveren. Afwezig waren de heer C. van Bendegem en mevr. Folkersma, eerst genoemde wegens een ongeval hem overkomen, laatst genoemde wegens ongesteldheid. De voorzitter wenste beide afwezige leden spoedig algeheel herstel toe. De ingekomen stukken, bestaande uit berichten van goedgekeurde raadsbesluiten door Ged. Staten en mededelingen van de N.V. Waterleiding Mij. en de Stichting Prot. Ziekenzorg (eveneens naar aanleiding van raadsbesluiten van 31 Augustus j.l., mitsgaders ten slotte een drietal verificatie-rapporten omtrent kas gemeente-ontvanger, vleeskeuringsdienst en kost winnersvergoedingen, gaven geen aanleiding tot op- of aanmerkingen of debat, zodat er direct schot in de afwerking van de agenda zat. Hierop volgden de schriftelijke mededelingen naar aanleiding van door raadsleden in de vorige raads zitting ten berde gebrachte zaken of gestelde vragen bij de omvraag. Als antwoord op de gestelde vraag van de heer C. van Bendegem over het verstrekken van een bus abonnement aan het personeel van het gemeentelijk daag toe nog geen millioen gekregengasbedrijf, dat te Terneuzen werkzaam is, kan worden medegedeeld, dat hierin tijdig zal worden voorzien. Als antwoord aan vorengenoemde vragensteller en op de geuite wens van de heer A. J. M. Kesbeke over het plaatsen van bergplaatsen van diverse makelij achter de gemeentewoningen in plan West, die de omgeving ontsieren, wordt medegedeeld, dat het plaat sen van bergruimten achter alle gemeentewoningen van afwijkend materiaal zal worden beteugeld door een standaard model voor alle woning envoor te schrijven, die een dergelijke ruimte willen bouwen en waar voldoende ruimte voor is, zonder dat dit op te hoge kosten behoeft af te stuiten. Op de vraag van de heer W. de Feijter of dit jaar de Kerkdreef van een nieuwe verharding zal worden voorzien, delen B. en W. mede, dat dit op korte termijn zal geschieden. Wanneer het daarvoor be nodigde materiaal is aangevoerd, waarop gewacht wordt, zal deze straat worden verbeterd. Naar aanleiding van de vraag van de heer K. Hame link over aanstelling in vaste dienst van de heer Chr. G. van Sluis kan worden medegedeeld, dat dit dezer dagen is geschied. Als antwoord op de opmerking over de voorman L. Naeije, dat in werkelijkheid echter de voorman gemeentewerken hier de zeggenschap heeft, wordt medegedeeld, dat door andere noodzakelijke werk zaamheden het verband (in het onderhanden zijnde object een ogenblik verbroken is geweest. Dit was van zeer tijdelijke aard. Nu functionneert alles weer normaal. Wat de functie van de voorarbeider betreft om deze ook hoger te betalen wordt medegedeeld, dat deze kwestie aan hogere instanties is voorgelegd. Verder wat het gedane verzoek van de heer Hame link betreft over de riolering achter de woningen aan de Nieuwendijk wordt hem medegedeeld, dat dit tot de competentie van het bestuur van de Polder Noord behoort en inmiddels hebben B. en W. zich hierover met hen in verbinding gesteld. Op de laatste vraag van hetzelfde lid om veilig heidsmaatregelen te treffen aan de Avenue d'Huart op Sluiskil bij de uitrit van de particuliere weg van de directie van de 1 "Azote naar de Rijksweg, kan van gemeentewege alleen worden gevraagd om de door vragensteller genoemde veiligheidsmaatregelen te be vorderen door een bord bij de aansluiting op hun terrein aan de Rijksweg te plaatsen. Ten slotte wordt op de vraag van de heer F. Gerrits om bij de directie van de Rijkswaterstaat verbetering te vragen van de zijkanten van de rijksweg Sluiskil Axel (die voor wielrijders bestemd zijn) delen B. en W. mede, dat in 1955 een aanvang wordt gemaakt om deze weg te verbeteren. Voor het korte tijdsbestek totdat met deze verbetering wordt begonnen kan van gemeentewege niet op verbetering van de zijkanten worden aangedrongen. De heer Kesbeke drong er op aan het bus-abonne ment reeds met ingang van October te doen ingaan. Wethouder van Bendegem antwoordde als voor zitter van de gascommissie hierop dat dit geregeld kan worden en hiertoe ook bereids opdracht werd gegeven aan de chef van het bedrijf dienovereenkom stig te handelen. Intussen is er slechts één werk nemer, die hiervan gebruik zal maken. De heer Kesbeke nam met deze toelichting ge noegen. Vervolgens kwam aan de orde het voorstel tot benoeming van 5 leden in de Commissie van advies, als bedoeld in art. 8 van de Woonruimtewet, wegens periodieke aftreding. Het zittingstijdvak van vermelde commissie is be perkt tot één jaar. In de maand October moet telkens opnieuw deze commissie word enbenoemd. B. en W. spraken hun voldoening en waardering uit over het vele moeilijke werk dat bij vernieuwing was verricht en betuigde naar aanleiding van deze arbeid hun dank. De aftredende leden werden dan ook door hen opnieuw voorgedragen ter herbenoeming. Dit waren de heren M. J. v. d. Berg, Oranjestraat, R. J. Boeije, Ds. Jan Scharpstraat, C. J. v. d. Bos, Kanaal kade, J. Pijpelink, Schapenbout en I. C. Provoost, Koestraat. Alle heren werden met 11 stemmen herkozen, be halve de heer Pijpelink die 10 stemmen bekwam. Daarna kwam aan de orde het voorstel tot het com bineren der functie van gemeente-ontvanger met die van administrateur van het gemeentelijk woningbe drijf. De heer W. A. den Boggende bereikt in Novem ber de pensioengerechtigde leeftijd en in deze functie moet tegen 1 December a.s. worden voorzien. Gezien het beperkte salaris tegenover het omvang rijke werk, dat van deze ambtenaar wordt geëist, moest worden uitgezien naar een oplossing om deze betrekking zodanig aantrekkelijk te maken, dat deze aanvaardbaar is voor een goede vakkundige kracht tegen een behoorlijke bezoldiging. Hiervoor een op lossing te zoeken gaf B. en W. reden zich hierover te beraden. Zij hebben hun aandacht bepaald op de administratie van het woningbedrijf, die als tijdelijk destijds bij de afd. financiën is ondergebracht. Het zou de afd. financiën zeer ten goede komen, wanneer dit werk een definitieve oplossing vond in het ad ministratieve verband van de gemeente, wat ook wel een onderdeel vormt van het technische gedeelte van gemeentewerken. Zij menen met gerustheid daarvoor het kantoor van de gemeente-ontvanger te kunnen inschakelen, wat meebrengt de samenvoeging van de functies van gemeente-ontvanger en administrateur van het woningbedrijf. Mijnhardt's Zen uw tablet te o helpen tl er overheen. De heer Kesbeke zou gaarne deze materie, die fei telijk 3 agenda-punten omvat en bloc zien behandeld. De voorzitter heeft daartegen geen bezwaar, doch zou dan gaarne alvorens tot besluiten over te gaan even in comité-generaal willen gaan teneinde enige mededelingen te kunnen doen en ook vooral met het oog op het eventueel persoonlijk karakter van deze aangelegenheid. De raad ging daarop over in besloten zitting die na een klein half uur heropend werd. De voorzitter vroeg of nog één der leden het woord wenste over dit punt, hetgeen daarop zonder verdere bespreking z.h.s. werd aangenomen. Alsnu kwam aan de orde het voorstel tot het vast- stelllen van de beloning van administrateur en die van de bode van het woningbedrijf, alsmede het bepalen van de bijdrage aan de gemeente wegens beschikbaar stelling van personeel. Als gevolg van de bij het vorige punt voorgestelde combinatie zal de beloning van de administrateur af zonderlijk bepaald moeten worden. Bij het vaststellen van dit bedrag is terdege rekening gehouden met het door het rijk vastgestelde bedrag van algemene kosten per woning. Zonder enig risico kan de vergoeding bepaald wor den op 2,50 per woning hetgeen B. en W. voor stellen, zulks met intrekking van het raadsbesluit van 4 November 1948. Vervolgens is naar aanleiding van een gestelde vraag in een der vorige raadsvergade ringen een onderzoek ingesteld naar het aantal uren per week dat de bode besteedt aan het ophalen en controleren van de huren. Dit bedraagt ongeveer 25 uren per week. Het ontmoet derhalve geen bezwaar dat per 1 Januari 1955 de beloning van de bode wordt opgetrokken tot 2.90 per woning, hetgeen betekent een beloning van 26,94 voor een halve week (25 uren) werk. Op grond van deze uiteenzetting wordt door B. en W. voorgesteld de beloning van de bode alzo vast te stellen met ingang van 1 Januari 1955, met intrek king van het raadsbesluit van 4 November 1948. Ten slotte wordt medegedeeld, dat de administratie van het woningbedrijf dermate is uitgedijd, dat dit van tijd tot tijd niet geheel alleen door de function- naris kan verricht worden, waardoor bijstand moet worden verleend van een ambtenaar der secretarie. Voor het presteren van deze werkzaamheden, zal door het gemeentelijk woningbedrijf aan de gemeente een bedrag moeten worden terugbetaald. B. en W. hebben voor deze vergoeding een bedrag aangenomen van 2.- -per woning, wat uit de desbetreffende rijks vergoeding betaald kan worden. Z.h.s. werd eveneens aldus besloten. Voorstel tot het benoemen van een gemeente-ont vanger, tevens administrateur van het gemeentelijk woningbedrijf. Voor de op 1 December a.s. te vervullen vacature van gemeente-ontvanger hebben B. en W. tijdig solli citanten opgeroepen met de mogelijkheid dat deze functie eventueel gecombineerd zou kunnen worden met die van administrateur van het gemeentelijk wo ningbedrijf. Deze mogelijkheid hebben B. en W. aangegrepen, om een goede kracht als gemeente ontvanger aan te trekken, daar de salailisgrenzen niet in overeenstemming zijn met de omvang van de werk zaamheden. B. en W. hebben zich vergewist of een verhoging mogelijk, was, wat niet toelaatbaar werd geacht, o.a. als gevolg van een nieuwe regeling die in uitzicht is gesteld. Na ingesteld onderzoek werd besloten de volgende aanbeveling aan te bieden 1W. L. Hirdes, gemeente ontvanger te Yerseke 2. D. A. Huntelaar, gemeente ontvanger te Kerkwerve. B. en W. stellen voor over te gaan tot benoeming van een gemeente-ontvanger op een jaarwedde vol gens provinciale regeling van 3948.— zulks met in gang van 1 December 1954 en hem met ingang van dezelfde datum te benoemen tot administrateur van het gemeentelijk woningbedrijf op een vergoeding van 2.50 per woning per jaar. Overgegaan tot stemming werd de heer W. L. Hjrdes te Yerseke met algemene stemmen benoemd tq't gemeente-ontvanger. (Vervolg op pagina 3) i

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1