AXELSE COURANT Meer bescherming van de voetganger in het verkeer JEUK Maand van de vluchtelingen October: y» DAMPO GENEEST WRiCSLEY nippers j. G.VfiNK verkoudheden bij Vader, Moeder en Kind tlsven Schep vreugde in Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 2 OCTOBER 1954 69e Jaargang No. 1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland i 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. FIRMA Markt 12 AXEL. DESKUNDIGEN VRAGEN MINISTER: Het binnensmonds gemopper van het oude moedertje, dat wanhopige pogingen doet om een drukke weg over te stekende kernachtige verwensing van de gehaaste mijnheer, die aan de overkant zijn bus ziet wegrijden, tei v. een onafgebroken rij van auto's hem de weg versperthet angstgilletje van de dame, die op haar hoge hakjes nog juist bijtijds weet weg te springen voor een aanjakkerendc motorfiets ziedaar drie wil ckeurige stemmen va,, de duizenden, die tezamen het grote klaagkoor vormen van de Nederlands; voetgangers. In enkele tientallen jaren tijds heeft deze gioep van weggebrui kers, in letterlijke, zowel als in figuurlijke zin, heel wat terrein verloren aan het rijdende verkeer. De voetganger, die vroeger heer en meester was op de, weg, heeft zich daarvan moeten laten verdringen. Alleen op trottoirs wordf hij nog geduld. Als hij een stap wil zetten buiten dat eigen domein, moet hifi afwachten, of het andere verkeer hem een kansje wil geven. Heeft de Nederlandse voetganger gelijk, als hij zegt ten achter gesteld te zijn bij de andere groepen van weggebruikers Ja, zeggen de deskundigen, die op verzoek van het Verbond voor Veilig Verkeer het voet gangersprobleem hebben bestudeerd en een rapport met hun bevindingen hebben aan geboden aan de minister van Verkeer en Waterstaat. De minister heeft toegezegd, aandacht te zullen schenken aan de con clusies en voorstellen in dit rapport. Al zijn daarmee natuurlijk de moeilijkheden voor de voetganger nog niet uit de weg geruimd, verheugend is het in ieder geval, dat de overheid zich bereid toont rekening te hou den met de wensen van de grootste groep van weggebruikers in ons land de mensen die te voet hun v/eg gaan in onze samen leving. De overheid heeft zich tot nu toe eigen lijk alleen maar bezig gehouden met het rij dende verkeer. Dat komt tot uitdrukking in het wegenverkeersreglement, waarin vrijwel geen bepalingen voorkomen, die gericht zijn op de beveiliging van de voetganger. Vol gens de wet heeft dé voetganger bijna geen rechten en heel veel plichten. Het reglement zegt, dat de voetgangers verplicht zijn van voetpaden gebruik te maken. En als langs een weg geen voetpaden zijn, of als een trot toir is opengebroken Dan mogen wande laars op fietspad of rijbaan lopen als zij ten minste zoveel mogelijk aan de kant blijven en het rijverkeer niet meer hinderen dan strikt noodzakelijk is. Verder heeft de over heid bepaald, dat rijbanen en fietspaden al leen maar haaks" mogen worden overge stoken en dan nog slechts „voorzichtig en zonder nodeloze onderbreking Het is de voetganger voorts,verboden te blijven staan op en bij kruisingen en splitsingen van we gen en op bruggen, als daardoor het ver- ■■■■Min ■wbmbmï' mwflHWMMW■■■fwwm.yiargMP NATIONALE PHILIPSWEDSTRIJD VOOR MIDDELBARE SCHOLIEREN. Met het doel te onderzoeken in hoeverre de belangstelling voor de techniek heeft post gevat bij de leerlingen der middelbare scho len, heeft Philips de 4e, 5e en 6e klassers van alle Nederlandse gymnasia en H.B.S. uitgenodigd een opstel te schrijven, waarin ieder op zijn manier tot uitdrukking kan brengen, dat de enige levenskans voor ons land ligt in industrialisatie. Daartoe is aan de deelnemers gevraagd een opstel te schrijven over één der zeven opgegeven onderwerpen of o-ver een onder- Werp naar keuze en dat eventueel te ver duidelijken met foto's, tekeningen, diagram men, enz. De inzendtermijn voor deze wedstrijd sluit op 16 Januari a.s. Daarna zal de jury, waarin ook pas afgestudeerde H.B.S.-ers en gym nasiasten zitting hebben, onder voorzitter schap van prof. dr. Ir. N. A. Halbertsma, buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuni versiteit te Utrecht, de opstellen en werk stukken beoordelen. Als hoofdprijs is een bedrag van 7000 naar keuze te besteden, beschikbaar gesteld, terwijl als le en 2e prijs voor de scholen, die het best üit de bus komen, respectieve lijk een 16 mm geluidsprojector en een Magnetofoon als prijzen zijn uitgeloofd. In totaal zal er onder de vier en twintig prijs winnaars een bedrag van 3300 worden verdeeld. keer wordt belemmerd of in gevaar gebracht. Uitgezonderd de bepaling, dat voetpaden verboden terrein zijn voor andere wegge bruikers en dat voertuigen moeten stoppen, als bij een halte mensen uit een tram stappen zwijgt het wegenverkeersreglement over de voetganger. HeHt biedt hem, behalve dan op het voetpad, geen enkele directe bescheiy ming. En daarin moet, volgens de deskun digen, verandering worden gebracht. Hoe stelt men zich voor de voetgangers meer be scherming te bieden In de eerste plaats door oversteekplaatsen aan te leggen overal waar geregeld voetgangers een drukke weg moeten kruisen en door die plaatsen opval lend aan te duiden met speciale lampen, b.v. oranje bolvormige flikkerlichten op zwart en wit geschilderde palen. Bovendien en dit is een zeer belangrijke suggestie van de des kundigen door het rijverkeer te verplich ten een voetganger, die op zo n oversteek plaats bezig is over te steken, voorrang te verlenen. Andere voorstellen van de commissie van deskundigen hebben betrekking op het aan leggen van voetpaden langs drukke wegen, het maken van vluchtheuvels 'op zéér drukke kruispunten, op tunnels en viaducten en op een goede verlichting op de buitenwegen. Dit zijn de belangrijkste suggesties uit het rapport, dat nader zal worden bestucieero door een staatscommissie. In de toekomst zal blijken in hoeverre de poging van het Verbond voor Veilig Verkeer, om de voet gangers in ons land wat meer bescherming te geven, succes oplevert. Het is zonder meet duidelijk, dat het nooit de bedoeling van d commissie kan zijn, de voetganger zoveel rechten te geven, dat het rijverkeer bij wijze van spreken aan hem ondergeschikt wordt gemaakt .Wij mogen nooit uit het oog ver liezen, dat het wegverkeer in onze maat schappij een uiterst belangrijke functie ver vult. En welke bepalingen er ook in de toe komst gemaakt zullen worden, hét zal altijd 'de plich tblijven van iedere weggebruiker, en dus ook van de voetganger, om zich m het verkeer "zó te gedragen dat hij zichze.t en anderen niet in gevaar brengt (Nadruk verboden) Niet krabben. De helder vloei bare D.D.D. kalmeert de jeuk in enkele seconden, doodt de ziektekiemen, zuivert en ge neest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSEM - ZEEP en fris. 'Ufvart Hond monter verdrijit Uw zorgen. De pmige smaak houdt U An Het „Comité Vluchtelingenhulp 1954 is in de openbaarheid getreden. Op een pers conferentie in Amsterdam heeft het zijn doel en streven uiteengezet. In enkele woorden uitgedrukt zijn die October te maken tot de maand van de vluchtelingen. In October gaan de arbeiders in de bedrijven een uur loon geven, of overuren maken en de extra verdiensten afstaan ten bate van de vluch ongetwijfeld wijzen op hetgeen '"Nederland aan het gebeuren is. Daarom is het van be lang dat deze actie snel op toeren komt en snel kan wijzen op moo,e reSultatémDat zal andere, volken een prikkel zi,n ook de handen ineen te slaan. Zijn wi, goed inge licht. dan kijkt men b.v. vooral m No°rwe- qen zeer geinteresseerd naar Nederland, dat daar ook plannen bestaan voor een der- In'datzelfde répport wordt medegedeèj^ dat er in Griekenland in totaal 15.841 vluc telingen zijn 1js En een rapport over Oostenrijk noemt totpal aantal vluchtelingen 216.004! Oostenrijk zijn de toestanden niet veel bet" Eén passage uit dat rapport: „De overbevolkte kamers, het gedwong,^ gemeenschapsleven, groeps- en persoonl^" rivaliteit en jaloezie en het zeer ernstige brek aan mogelijkheden om alleen te zi^ zijn er tezamen oorzaak van dat vertrouw^ en initiatief teloor gaan en die mö a?l woi ondermijnd. Onder deze omstandigheden' de diepe neerslachtigheid van hen. die, verscheidene jaren vluchteling zijn. zeer grijpelijk. De meeste vluchtelingen in kampen wonen daar al sinds het ogenb^ dat zij Oostenrijk bereikten D" verblijfsduur van de meerderheid in de ka pen ligt dan ook rond de zeven, acht jas Om in deze toestanden verbetErinq qV brengen zijn dus millioenen guldens not^ncj Hoe moeten die verbeteringen tot st< 1 worden gebracht Met andere woordt hoe zal de opbrengst van de nationale vluchtelingenactie worden besteed Op nieuw geven de rapporten van de Hoge Commissaris'de inlichtingen. Want zij be vatten ook de plannen, die mr. van Heuven Goedhart zou'willén uitvoeren als hij maarj geld had. Voor Griekenland zowel als voor Oostenrijk heeft de Hoge Commissaris vier belangrijke oplossingen 1. opnerrjira van de vluchtelingen in de landbouw 2. woningbouw voor huisvesting van de v luchtelingen in gebieden waar werk is j j 3. vakscholing van jongeren 4. vestiging van vluchtelingen in ambacht, zakenleven en vrije beroepen. Hij wil deze mensen dus óf opnemen in het sociale leven en het economisch leven van de landen waar zij nu zijn, óf hen qeschikt maken om zich in landen waar be hoefte aan mensen is een bestaan, op te bouwen. Het zou een eer voor Nederland zijn als door de aangekondigde actie althans enkele van deze plannen gedeeltelijk zouden kun nen worden uitgevoerd. s verdiensten arsiaan ieu uaic v*-.- telingen, die nog altijd in Oosten,i|k en in gehjkeacj.<t ,n het volg- Griekenland een troosteloos bestaan hebben. Het comité hoopt, dat deze actie een sneeuw bal zal worden steeds groeiend naarmate zij verder rolt. Want niet alleen de arbeiders doen het. De werkgevers hebben toegezegd de opbrengst van de overuren te zullen ver dubbelen. Maar dat is nog niet voldoende. De sneeuwbal moet ook ambtenaren, winke liers, artsen, kortom alle Nederlanders raken. Niet alleen arbeiders en werkgevers moeten zich he lot van de vluchtelingen aantrekken het comité hoopt dat het hele Nederlandse volk dat zal doen, zodat er een nationale actie ontstaat. Een actie, die zeker enige millioenen guldens moet opbrengen. Enige millioenen guldens (op giro ">100 ten name van het Comité Vluchtelingenhulp 1954 te 's-Gravenhage). De Hoge Commis saris der Verenigde Naties voor de Vluch telingen, onze landgenoot mr. G. J. van Heu ven Goedhart loopt al jaren de deuren van de ministeries in de hoofdsteden van tal van landen plat om de regeringen hulp te vragen voor zijn beschermelingen. Maar die enige millioenen guldens heeft hij niet gekregen. Daarom juist is het van zo groot belang, dat nu voor het eerst in de geschiedenis een volk 11IJ&.C lil "w Of er dan werkelijk zoveel nodig is Officiële rapporten hebben de reputatie nuchter en zakelijk én zeker niet emotioneel te zijn. Ook de rapporten van het bureau van de Hoge Commissaris in Geneve hou den deze reputatie hoog. En zelfs uit die nuchtere zakelijkheid spreekt een trooste loosheid, een menselijke misère, die door een emotioneler pen niet indrukwekkender had passaqe uit een rapport over Griekenland „In het gebied van Athene-Piraeus hg gen elf vluchtelingencentra met bij benadering 1300 bewoners. Deze centra, waarin niet voor voedsel voor de vluchtelingen woidt gezorgd., btestaan uit stampvolle, in verval zijnde gebouwen. In verscheidene geva ïen zijn de kamers van deze gebouwen met stu -- ken Carton en dekens zo'n beetje in afzon derlijke ruimten verdeeld om althans een minieme mogelijkheid te hebben om alleen te zij'ti. In deze overvolle ruimten wonen, slapen, eten, koken en wassen hele gezinnen. Inl een van tie centra in Athene met 220 bewoners en vaak nog een aantal „doorgaande reizi- gers" zijn tien primitieve; open toiletten plus Vj V-Jl O ^.Ijll LI V ,11 ------ drie douches en acht gootstenen. In de slaap zelf eigener beweging het initiatief nee/nt vertrekken i noet worden gekookt op kleine tot daden die de regeringen tot nog toe ach terwege hebben gelaten. Dat volk is liè^ Nederlandse. Maar het valt te verwachten dat andere volkeren ook in beweging zullen komen als eenmaal in ons land het spits is afgebeten. Want mr. van Heuven Goed hart gaat dezer dagen naar New York, waar hij in de Algemene Vergadering van de Ver enigde Naties rekenschap zal afleggen van zijn beleid en rekenschap zal vragen van de aangesloten staten waarom zij de vluchtelingen in de steek laten. Hij zal dan open fornuizen. De geur van drogende kle ren, rook ei i van de toiletten dooi dringt alles. Een a nöer centrum, waarin 370 pc-- sonen wone n, IJelt slechts 14 toiletten en geen douche s of Laden. Een derde centrum in een half g esloopte luxe villa, heeft 150 be woners, doc h maar één toilet. Hoewel d gebouw in verregaande .staat van verval verkeert en de muren van de kamers in zakken heb'ben alle pogingen betere acco modate "vo or de bewoners te vinden ge faald." Woensdagmiddag rond half 4 maakte een 7-tal autobussen, tezamjen een 200 ge. pensionneerde mijnwerkers vervoerende, eer tocht door Zuid-Limburg, toen bij het af dalen van de gevaarlijke Cauberg. de latste bus niet kon remmen, eer andere bus voord bijschoot en in snelle vaart naar beneden suisde. De chauffeur, die pas kort in dienst was bij de busonderneming Wallonië te Luik en deze bus voor de eerste maal bestuurde heeft nog geprobeerd op de motor te remmen Dé versnellingshandle bleef echter op hel dode punt steken. De onbestuurbare bus kwam slingerend de Cauberg af en het Grendelplein over tot zij langs en tegen het monument op dat plein schoof, waarbij zes personen door de ramen buiten de bus ge^ slingerd werden en op slag gedood. Reeds eerder werd de gids van de grotten, de heei Vijghen zwaar gewond. Daarna schoof de bus door en kwam met een verschrikkelijke slag tegen een eethuis terecht. Een vrouw die op de bovenverdieping van het eethuis voor het raam zat, zag de bus niet alles ver nielende kracht op het huis afkomfen en voel de het huis wankelen van de schok. Toen zij uitzinnig van schrik naar beneden rende lagen voor de wnning verschillende licha. men van doden en stervenden. Geneeskun dige dienst en politie waren snel oo de plaats wn de ramp aanwezig, alsmede ook enige geestelijken. Totaal waren er 15 doder en 12 zwaar gewonden. Het eethuis moes worden gestut, terwijl de burgemeester var Valkenburg last heeft gegeven het zwaai geschonden monument af te breken. De in zittenden waren, afkomstig van Grace-Ber leur, een voorstadje van Luik. De chauffeu werd sleets licht gewond. De stoffelijke over, schotten van de verongelukte passagiers waaronder enkele kinderen, zijn overge bracht naar het Maastrichtse ziekenhuis.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1