AXELSE COURANT fataft-J Sn Werelddierendag 1954 Jaarbeursgebouwen in Utrecht, een week Lusthof. D.D.D. nippers J. C.VINK Huid uitslag Snuif en wrijf Geen reden tot bezorgd heid over tekort aan arbeidskrachten bi] de suikercampagne. Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1954 68e Jaargang No. 97 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker Uitgeef sterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. Op 4 October zal het wederom Wereld dierendag zijn en ofschoon deze instelling voor dierenvrienden een vanzelfsprekend iets is ,zijn er nog altijd genoeg mensen, die lier slechts een medelijdende glimlach voor over hebben. „Laat men eerst maar het leed van de mensen verzachten", zo wordt dan ierenvrienden menigmaal van die zijde toe gevoegd, „dan komen de dieren daarna wel aan de beurt Nu klinkt een dergelijke uitlating wel heel [raai, maar op de keper beschouwd, is zij toch moeilijk te verdedigen. Dat wij verplicht zijn om „onze broeders neder" te wezen, zal geen weldenkend mens willen tegenspreken, maar impliceert dit nu Jat wij het dier, dat toch ook een schepsel Gods is, aan zijn lot zouden moeten over aten De vraag te stellen, is haar te be antwoorden en daarom, geldt hier èn het één èn het ander Dat dergelijke betreurenswaardige uitin gen vernomen worden, komt meestal voort uit het feit dat „men" geen voorstelling heeft van het leed dat de dieren van de mensen ondervinden. Bijzonder erg is het daarbij, dat velen, die beter konden en moesten we ten, zich met de dooddoener „het zal wel niet zo'n vaart lopen" van de zaak afmaken. Wie zo spreken, vergeten dat het dier in Nederland en in vele andere landen vrijwel rechteloos is en overgeleverd aan de genade van zijn heer en meester. Zeker in onze wetgeving is het mishan delen en pijnigen van dieren zonder nood zaak strafbaar gesteld, maar de desbetref- nde bepalingen zijn te enenmjale onvol doende. Wanneer de mishandeling gebeurt met een zogenaamd „redelijk doel", dat wïl zeggen om geldelijk gewin, dan is vrijwel alles ten opzichte van het dier geoorloofd. Dan mogen kalveren in kleine kistjes zonder icht worden opgesloten, dan mogen paarden en honden aan staart en oren gecoupeerd worden, omdat daardoor hun marktwaarde stijgt. Maar ook zonder dit redelijk doel worden Je dieren in ons beschaafd geheten Neder land op meer dan gruwelijke wijze mishan deld. Wie kennis neemt van de processen- verbaal door de Dierenbescherming, de ge meente- en rijkspolitie en door de Koninklijke Marechaussee maand in, maand uit tegen dierenbeulen opgemaakt, schaamt er zich soms voor tot het genus m.ens te behoren. Voorgeval men zou menen dat hier over dreven wordt, volgen enkele voorbeelden honden worden met hamers de schedel in geslagen katten worden doodgetrapt ko nijnen levend gevild bokken met zakmesjes door ondeskundigen gecastreerd kalveren uit hoge veewagens gegooid, enz. enz. Dat de bedrijvers van zulke euveldaden thans flinke boetes en zelfs hechtenis tegen zich horen eisen door het Openbaar Minis terie, is van harte toe te juichen, maar hoe menigmaal gebeurt het niet dat mishande- Ingen niet geconstateerd worden door de politie-ambtenaren, zodat geen proces-ver baal kan worden opgemaakt Geen wonder, dat Mr. Dr. W. Hugen- holtz te Leiden, voorzitter van de Neder landse Vereniging tot Bescherming van Die ren nadat reeds eerder vanuit de boezem dezer vereniging soortgelijke projecten wa ren opgesteld en ingediend het door hem I gemaakte ontwerp voor een Dierenwet lan ceerde onder het motto „Dierenbescher ming is bestrijding van menselijke misdadig heid". Dat zulk een ontwerp spoedig in de één of andere vorm tot wet moge worden, is natuurlijk de hartewens van alle dieren vrienden en daarmee zou Nederland tevens de achterstand hebben ingehaald, die het bij vele landen heeft, waar reeds voortreffelijke wetten over dierenbescherming van kracht zijn. Zoals bekend, wordt Werelddierendag op 4 October gehouden omdat op deze datum: Franciscus van Assissi overleed, de heilige, wiens hart zo warm klopte voor mensen en dieren. Deze datum tegedenken, is voor dieren vrienden een zo vanzelfsprekende gebeur tenis, dat er eigenlijk geen woorden meer aan gewijd behoeven te worden. Waar men echter nooit genoeg op kan wijzen is het feit, dat nog vele duizenden onverschillig tegenover Werelddierendag staan, hetgeen in wezen betekent, dat zij ook van de dierenbescherming niet veel moe ten hebben. Wanneer men zulke lieden dan de z.g. „gruwellijsten" van de Ned. Ver. tot Be scherming van Dieren voorlegt, dan is de reactie in negen van de tien gevallen „dat men niet geweten heeft dat het inderdaad zo erg was". Een dergelijke bekentenis is natuurlijk hoopvol, doch op zichzelf onvoldoende als zij niet het vaste voornemen wakker roept om aan dit mensonterend optreden een einde te maken. Het mag niet meer voorkomen dat dieren levend worden verbrand of begraven dat koeien de spenen worden afgesneden dat honden aan een paal worden gebonden om de hongerdood te sterven en dat katten met de kop tegen een boom te pletter worden geslagen. Verheugender is evenwel, dat de gedachte van dierenbescherming meer en meer veld wint onder de mensen, hetgeen met cijfers en feiten is aan te tonen. De Wereldfederatie voor Bescherming van Dieren opgericht en gepresideerd door een vooraanstaand Nederlands jurist groeit met de dag en van de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren, die in Juni j.l. haar negentigjarig bestaan herdacht, kan het zelfde worden gezegd. Toen genoemde Vereniging het vorige jaar met het oog op Werelddierendag een persconferentie had belegd, traden daar als sprekers op een Pater Franciscaan, een Nederlands-Her vormd Predikant en een journalist, wiens levens- en wereldbeschouwing op de grond slagen van het humanisme berustte. Maar al deze referenten waren één in hun eerbied voor het leven dat de mensen zowel als het dier geschonken is. En wanneer het nu straks 4 October is geworden, dan zullen wij ons dit alles op nieuw bewust moeten maken. Want Wereld dierendag is niet het vertroetelen van een poesje of een schoothondje, maar het zich be zinnen op de juiste verhouding tussen mens en dier en het beoefenen van barmhartig heid jegens die in onze maatschappij vrijwel rechteloze creaturen ,wier lot zo geheel van onze goede wil afhankelijk is. Moge dan ook deze Werelddierendag bij ons het besef van de eerbied voor het leven versterken, een gevoel dat de grootsten on der ons altijd hebben gekend EXPOSITIE VAN FRUIT, BLOEMEN EN GROENTEN UIT ALLE STREKEN VAN ONS LAND. De Jaarbeursgebouwen op het Vreden- burg te Utrecht zullen volgende week her schapen zijn in een lusthof van fruit, bloe men en groenten. Van 29 September tot en met 6 October wordt daar de nationale beurs „Schakels tussen Tuin en Tafel" gehouden, waar kwe kers uit het gehele land hun producten ten toonstellen. Het parterre van het Jaarbeurscomplex zal op een oppervlakte van niet minder dan 2500 vierkante meter behalve individuele in zendingen ook collectieve inzendingen van verschillende organisaties op het gebied van tuinbouw en fruitteelt omvatten, zoals o.a. van het Centraal Bureau van de Tuinbouw veilingen en de Nederlandse Fruittelers Or ganisatie. Op de expositie .die thans voor de vijfde maal plaats vindt en door de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs in samenwerking met de Stichting „Schakels tussen Tuin en Tafel" wordt georganiseerd, zal de grootste fruit mandenshow te zien zijn die ooit in ons land is gehouden. Nationale Fruitmandenshow. Ongeveer 200 door uiterst bekwame vak lieden opgemaakte fruitmanden zullen op een expositie-oppervlakte van 140 vierkante me ter worden uitgestald. De deelnemers nieten zich hier in een nationale wedstrijd waar voor de Nederlandse Fruit Express prijzen ter beschikking heeft gesteld. Leden van de Vereniging Bloemen- en Plantenveiling verzorgen een stand van 130 vierkante meter, die omgetoverd wordt in een klein paradijs van snijbloemen en plan ten van allerlei kleur en soort. Behalve voortbrengselen vers uit de grond en de bongerd kunnen de bezoekers ook een keur van geconserveerde, gedroogde en ook diepvries-groenten en fruit bezichtigen. Een. vijftiental Nederlandse fabrieken op dit ge>- bied zal met haar artikelen in Utrecht ver - schijnen. Bovendien zullen zeven fabrikanten van aardappelen- en groentenbewerkiwjs- machines aan de detailhandel de nieuw ste technische hulpmiddelen tonen. Producten die er te zien zullen -z\jn. Om een indruk te verkrijgen van de aan wezige producten volgt hier een volledige opsomming. Geëxposeerd wordenbloe men, bloembollen, potplanten, zaden» g roen- ten, fruit, groenten- en vruchtencooaerven, gedroogde zuidvruchten, diepvriesgrnenten en -fruit, gedroogde groenten en aardappe len, sausen, soepen, vruchtensappen, siiropen, jams, wijnen, tafelzuren, aardappel cheap en groentensnijmachines, sorteerma chines voor fruit, bloembollen, groenten en aard appelen, pindabranders ,en -verwarmengs- kasten, weegwerktuigen, koelkasten, koel machines, diepvriescontainers, transportmid delen voor de groenten- en fruithandel, ver pakkingsmateriaal, winkelinterieurs en vak. literatuur. De beurs „Schakels tussen Tuin en Tafel" is dagelijks geopend van 's middags 12.00 uur tot 's avonds 10 uur. In verband met aanwijzingen omtrent een te verwachten krapte op de arbeidsmarkt voor de komende campagne van de suiker fabrieken heeft het Rijksarbeidsbureau zich in verbinding gesteld met de directies der onderscheidene bedrijven. Het onderzoek naar de aantallen beschikbaar komende ar beidskrachten voor de tegen eind September beginnende campagne heeft tot de voorlopige conclusie geleid, dat in het algem,een ge sproken voor ongerustheid geen aanleiding behoeft té bestaan. Voor de in de provincie Groningen ge legen suikerfabrieken worden geen moei lijkheden gevreesd en ook bij de suikerfa brieken te Halfweg en Sas van Gent ver wacht men voor de komende campagne geen tekort in de personeelsbezetting. De situatie in Z.-Holland (Puttershoek en Oud-Beijer- land) laat zich ook niet ongunstig aanzien. Werd aanvankelijk enig tekort aan arbei ders verwacht in de fabrieken in Noord- Brabant (Dinteloord, Roosendaal en Zeven bergen), thans even Wel bestaat ook hier een redelijke zekerheid omtrent een volledige bezetting gedurende de campagne. Tussen het Rijksarbeidsbureau en de di recties der suikerfabrieken bestaat geregeld contact. Er is reden om aan te nemen, dat deze samenwerking er toe zal leiden, dat eventuele moeilijkheden, zo die zich toch mochten voordoen, alsnog op bevredigende wijze tot oplossing kunnen worden ge bracht. Bij het uitreiken van bonnen had de beheerder van het Ambonezenkamp Oranje te Fochtelo aan twee Ambonezen te kennen gegeven, dat zij te weinig verdiensten had den opgegeven en dat zij volgens de rege ling voor Ambonezenkampen verplicht wa ren al hun verdiensten op te geven. De twee Ambonezen meenden echter dat de kamp beheerder hen opzettelijk wilde benadelen. De kampbeheerder, die zich door de twee mannen bedreigd zag, riep een paar inspec teurs van de dienst Ambonezenzorg te hulp. Toen een der inspecteurs de deur van het kantoor wilden sluiten, dachten de Ambo nezen, dat zij in een valstrik waren gelokt. Zij sloegen alarm en weldra belegerden de kampbewoners de barak. De ruiten werden ingeslagen en de meubels van de kampbe heerder kort en klein geslagen. De kamp beheerder vluchtte met zijn gezin in het holst van de nacht naar kennissen en waar schuwde de politie. Daar de Ambonezen alle lichten gedoofd hadden sommeerde de po litie de kampbewoners het licht weer te ont steken aan welk verzoek gehoor werd ge geven. Een politieman werd aan het hoofd verwond. Om twee uur in de nacht was de rust hersteld. De grootste raddraaiers wer den door de politie gearresteerd. Dinsdagavond voor het invallen der duisternis zijn twee kisten met ongemunt goud, die met een K.L.M.-vliegtuig naar Schiphol zouden worden vervoerd, uit een vrachtwagen gestolen. Een bestelwagen reed tegen de vrachtwagen en uit de bestelwagen sprongen mannen, die zich meester maakten van de kisten en met de bestelwagen de wijk namen. De overval geschiedde voor het vrachtkantoor der K.L.M. in Londen en duurde 20 seconden. Scotland Yard schijnt de gouddieven op het spoor te zijn en heeft de Nederlands epolitie-autoriteiten om me dewerking verzocht bij de opsporing van het goud en het arresteren der dieven. Men acht het mogelijk, dat de diefstal is uitgevoerd, nadat van het Europese vasteland bepaalde inlichtingen waren ontvangen. Ook schijnen uit het buitenland bij de Britse Staatsbank nagemaakte souvereins te zijn ontvangen, die men meent dat gemaakt zijn uit het ge stolen goud. De nagemaakte goudstukken waren van goud met in sommige gevallen een hoger goudgehalte dan bij de wet is voorgeschreven. Het gestolen goud verte genwoordigde een waarde van 460.000. Het 1920 ton metende Noorse stoom schip „Nordstjernen" is Woensdagochtend ter hoogte van Raftsundet in Noord-Noor- wegen op een rots gelopen en gezonken. Kort na de stranding sprong een der ketels. Een aantal opvarenden was in goede orde in de sloepen gegaan, maar anderen waren overboord gesprongen en klampten zich aan drijfhout vast. Vissers slaagden er in meer dan 200 schipbreukelingen te redden. De meeste geredden hadden zich aan de rotsen vastgeklampt of lagen uitgeput op kleine naburige eilandjes, Verscheidene hunner moesten met een zenuwschok in het zieken huis worden opgenomen. Er zijn twee per sonen om het leven gekomen. De afdeling van de West-Berlijnse po litie, die zich toelegt op contra-spionnage en het verhindering van ontvoering naar Oost- Duitsland heeft verklaard, dat een chef van de Russische geheime politie, luitenant-gene raal Makarof bij de vele ontvoeringen in het afgelopen jaar de man op de achter grond is geweest. Hij werkt onder de naam „Sahsa", was een paar jaar geleden nog kapitein en is nu de voornaamste man der Sovjet-spionnage in West-Berlijn. De 61- jarige Willi Berger, alias „Diamanten Willi" en de 31-jarige Hans Wegener werden deze week gearresteerd, toen zij trachtten een zakenman ongewapend te ontvoeren. Vol gens berichten heeft Berger aan de politie medegedeeld, dat de zakenman heeft ge werkt als Russisch spion, doch dat „Sahsa" inlichtingen had ontvangen, dat hij ook re gen de Sovjet-Unie werkte. De mijnenveger „Axel", die gebouwd wordt op de N.V. Scheepsbouwwerf v/h De Groot Van Vliet zal vermoedelijk in Fe bruari 1955 worden te water gelaten. Hierbij is de burgemeester van Axel uitgenodigd, terwijl aan zijn echtgenote werd verzocht de doopplechtigheid te verrichten. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen 1,75 Buitenland I 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: cent per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentlën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent Iedere regel meer 12 cent extra. 1 *1 i I"-VZ H i liïld J LLxJfi JJ Krabben en peuteren maakt de kwaal steeds erger. De helder vloeibare D.D.D. dringt diep in de poriën door, doodt de ziek tekiemen en geneest de huid. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VlCEiSI OF BALSEM ZEEP Uw verkoudheid van neus, keel of borst we met s

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1