AXELSE COURANT De Troonrede Fa DEIJ LEDEREN KLEDING! Frankering bij abonnement. Axel WOENSDAG 22 SEPTEMBER 1954. 68e Jaargang No. 96. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE SPORTNIEUWS Lange jassen Jekkers Sportvesten Dames jasjes Lederen Motorhandschoenen. Degelijke kwaliteiten Billijke prijzen. Maatwerk zonder prijsverhoging Noordstr. 55 AXEL Tel. 773 BURGERLIJKE STAND. ZAAMSLAG 32 J BEKENDMAKINGEN. VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen i 1,75 Buitenland i 2,00 Drukker Uitgeef sterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.rn. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. LEDEN DER STATEN-GENERAAL, fa deze dagen gaan ons aller gedachten terug naar Ie Septembermaand van tien jaar geleden, toen na «er dan vier jaren bezetting en onderdrukking een ieel van het Nederlandse grondgebied werd bevrijd g de bevrijding van heel ons land'nabij scheen. Het Bocht echter niet zo zijn. Nog kwamen de beproe vingen van de hongerwinter voor het Noorden, de gevaren van een frontgebied voor eengroot deel van let Zuiden. Acht maanden verliepen voordat ons volk overweldigende vreugde zich weer in vrijheid ver- enigd vond. Het stond toen verarmd in een verwoest en leeg geplunderd land. Talrijk waren de naoorlogse problemen op vrijwel tik levensterrein, waarvoor ook ons land zich ge steld zag. Er is reden te over om in deze dagen de gedeelte lijke en in Mei 1955 de volledige bevrijding in blijd schap en met grote dankbaarheid te herdenken. Aller eerst om de vrijheid zelf, die de offers waard was, (ie er voor zijn gebracht, maar ook om het vermogen herstel, dat ons volk in al zijn geledingen aan den „„j heeft gelegd en dat zich opnieuw zo duidelijk leeft afgetekend in de wijze, waarop de gevolgen ;an de watersnoodramp zijn opgevangen. Het afgelopen jaar heeft in economisch opzicht op nieuw een grote stap vooruit betekend. Productie, nitvoer, nationaal inkomen, deviezenreserves zijn ver der gestegen, terwijl de investeringen zich op een niet onbevredigend niveau bewegen. Dat dit alles moge lijk was, is niet enkel het gevolg van een gunstige nternationale conjunctuur, doch tevens het resultaat van de activiteit van het hele bedrijfsleven. Voor het ogenblik is een zodanige uitbreiding van de werkgelegenheid bereikt, dat spanningen optreden wegens een tekort aan arbeidskrachten. In het belang van een doelmatige arbeidsvoorziening bevordert de legering binnenlandse migratie en scholing. Overi gens zal beperking nodig zijn in het ter hand nemen van werken, waarvan de uitvoering thans niet vol strekt noodzakelijk is. Dit ligt ook in de lijn van een jezond conjunctureel beleid. Deze situatie onzer volkshuishouding mag evenwel geen aanleiding geven het door de Regering gevoerde op economische expansie gerichte beleid te doen ver slappen. Zij gaat ook voort met de voorbereiding en registratie van plannen voor aanvullende werken voor het geval werkloosheid van enige omvang zou op treden. Het snelle tempo, waarin onze beroepsbevolking toeneemt, blijft ons land stellen voor een werkge legenheidsvraagstuk op lange termijn, voor welks op lossing industrialisatie en exportvergroting, aangevuld door emigratie, nodig zijn. Ook voor de landbouw zal de Regering het beleid van de voorgaande jaren, gericht op een zo hoog mogelijke productie en een bevordering van de af zet, voortzetten. In dit verband is voor Nederland vrijere wereld handel van bijzonder grote betekennis. De buiten landse economische politiek der Regering is bij voort during gericht op een vermindering van de bestaande barrières. HelaaS heeft het overleg tot dusver slechts tot beperkte resultaten geleid. Tegen deze achtergrond verkrijgt de voortgang, die kon worden gemaakt bij de voorbereiding van de Economische Unie met België en Luxemburg een bij zondere betekenis. De ondertekening van de Proto collen inzake de handelspolitiek en betreffende de liberalisering van het kapitaalverkeer tussen Neder land en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, was een belangrijke stap op dit gebied. De gunstige ontwikkeling der bedrijvigheid komt ook tot uiting in de opbrengst der belastingen. Nu de uitgaven voor het herstel van de watersnoodschade grotendeels zijn afgewikkeld en tot enige verlagingen van de ramingen voor defensiedoeleinden is overge gaan, acht de Regering een verdere vermindering van de belastingdruk mogelijk. In de loop van het parle mentaire jaar zullen U voorstellen bereiken tot ver laging van deze druk, in het bijzonder op het terrein van loonbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelas ting. De Regering is voorts niet voornemens voor stellen te doen tot verlenging van de belastingverho gingen, die in verband met de zware defensielasten voor een vierjarige periode werden aanvaard, met dien verstande, dat een deel van de destijds inge voerde verhoging van de vennootschapsbelasting be hoort te worden gehandhaafd ten behoeve van een verdere vermindering van de druk van de inkomsten belasting. Het verheugt mij, dat het in dit jaar met Suriname en de Nederlandse Antillen gevoerde overleg over de nieuwe rechtsorde in het Koninkrijk geleid heeft tot overeenstemming over een ontwerp-Statuut voor het Koninkrijk, dat in Suriname en de Antillen reeds is aanvaard. De Regering hoopt, dat dit Statuut nog voor het einde van het jaar in werking zal kunnen treden. Zij zal alles in het werk stellen om de ge dachten van verbondenheid, samenwerking en onder linge bijstand, die aan het Statuut ten grondslag liggen te helpen verwezenlijken. In Nederlands-Nieuw-Guinea wordt, overeenkom stig de bijzondere omstandigheden van het gebied, ge stadig gewerkt aan maatregelen ten bate van de gees telijke, economische en sociale vooruitgang der be volking, in het belang ook van de toekomstige staat kundige ontwikkeling. Helaas blijft de internationale toestand in velerlei opzicht reden tot zorg geven. Weliswaar is na de wapenstilstand in Korea ook een regeling tot stand gekomen, die in Indo-China een einde heeft gemaakt aan het gewapend conflictniettemin blijven ernstige spanningen het wereldbeeld beheersen. Het niet aanvaarden van de Europese Defensie-1 Gemeenschap door het Franse Parlement maakt het noodzakelijk een andere oplossing van het vraagstuk van de medewerking van Duitsland aan de verde diging der Westelijke Wereld te zoeken. Daarbij blijft de Regering streven naar versterking van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Wat de ver dere Europese samenwerking op politiek en econo misch gebied betreft, handhaaft de Regering haar standpunt, dat deze samenwerking een ondeelbare doelstelling is, een doelstelling, welke zij niet zal op geven, ook al zal men bij het overwegen van stappen naar het doel rekening moeten houden met de lessen, die uit de gang van zaken met betrekking tot de Europese Defensie Gemeenschap zijn te trekken. Zij blijft daarbij grote waarde hechten aan de ver steviging van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De Raad van Europa, die thans vijf jaar bestaat, heeft bijgedragen tot het onderzoek van velerlei denk beelden en voorstellen inzake nauwere Europese sa menwerking. De Regering blijft dit werk van harte steunen. In het afgelopen jaar heeft zij in deze kring het initiatief genomen tot hulpverlening aan de Euro pese vluchtelingen. Vurig hoop ik, dat dit in ruime mate gehoor moge vinden bij de overige staten-leden van deze organisatie. De aandacht van de Verenigde Naties, voorzover niet in beslag genomen door de acute spanningen, die zich in de wereld voordoen, richt zich in toenemende mate op het lage welvaartspeil, dat nog in een groot deel van de wereld bestaat. De achterstand in de ontwikkeling dier gebieden vormt een veelzijdig en hoogst ernstig probleem, dat zich steeds meer op dringt aan de vrije wereld. Internationale hulp bij hun ontwikkeling is nood zakelijk. Nederland zal bereid moeten zijn tot ruimere medewerking aan de programma's voor de technische en wetenschappelijke hulpverlening en aan de finan ciering van de economische en sociale ontwikkeling. De Regering bezint zich er op hoe zij dit het beste tot uiting kan brengen. Op het gebied van onderwijs, kunsten en weten schappen neemt de internationale samenwerking in het kader van de bilaterale en multilaterale verdragen geleidelijk vastere vorm aan. Overleg tussen de delegaties van Nederland en Indonesië heeft geleid tot de totstandkoming ven een accoord, dat beoogt de UnieverhoViding tussen beide landen te vervangen door een andere regeling hunner betrekkingen. Een wetsontwerp tot goedkeuring van deze overeenkomsten zal U spoedig bereiken. Waneer het Statuut voor het Koninkrijk zal zijn aanvaard en bevestigd, zult Gij spoedig een voor stel ontvangen tot aanpassing van de Grondwet aan de daarin neergelegde nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk met betrekking tot Suriname en de Neder landse Antillen. (Vervolg op pagina 2) DERDE KLASSE D. Meto— De Zeeuwen 4—2 Biervliet—Terneuzen 19 AxelR.C.S. 40 HontenisseCorn Boys 4—2; Zeelandia—Nieuw Borgvliet 3—1. VIERDE KLASSE G. RIA—Aardenburg 1—2; Luctor—Breskens 4—1; Steen—E.M.M. 8—1 Yerseke—Clinge 2—2; Oost burgHoofdplaat 4^5 SluiskilKoewacht 1--0. RESERVE TWEEDE KLASSE C. Corn Boys IIH(ontenisse II 14; Goes IIDe Zeeuwen II 60 R.C.S. IIAxel II 34 Ter- neuzen IIVlissingen II 03. ZATERDAGCOMPETITIE TWEEDE KLASSE E. Spui—Driewegen 0—2j Hoek—Zaamslag afg. TWEEDE KLASSE F. A.Z.V.V. IITerneuzense Boys II afg. Drie wegen IIZpamslag II afg. Beren I—Hoek II 33. AXEL—R.C.S. 4-0. Geestdriftvol Axel overspeelde R.C.S. De ongeveer 700 toeschouwers hebben Zondag op het in een betere conditie dan ooit verkerende Axelse voetbalterrein genieten van eeo temperamentvolle, wel een tikje harde wedstrijd tussen een tweetal ploegen, die klaarblijkelijk beide met goede vornemens bezield waren. Onder leiding van de Brabantse scheidsrechter Tange wordt stipt op tijd afgetrapt en ontwikkeld zich aldra een zeer geanimeerde kamp. Reeds in de zevende minuut is het Deij, die de bal uit een trough- pass van Jonkman als op een presenteerblaadje toe gespeeld krijgt en feilloos deponeert hij de eersteling in de R.C.S.-touwen (1—0). Het spelbeeld blijft af wisselend. De gasten zijn zeker niet de minderen en qua veldspel zelfs aanvankelijk licht in de meerder heid. De thuisclub speelt een geestdriftig, soms nogal kort en doorzichtig spel, maar de R.C.S.-verdediging zet meerdere malen met succes de buitenspelval wijd open. Langzamerhand zijn de partijen volkomen aan elkaar gewaagd. Af en toe wordt nog al eens ge bruik van de lichaamskracht gemaakt, maar geluk kig houdt de goed leidende arbiter de touwtjes strak, waardoor ernstige overtredingen achterwege blijven en de wedstrijd het sportieve element behoudt. De Axelaars die een vlot en bewegelijk en daardoor ge vaarlijker combinatiespel ontwikkelen, hebben, na eerst een opgelegde kans te hebben gemist, in de 26e mi nuut andermaal succes als de R.C.S.-verdediging staat te schutteren en Deij de score van dichtbij uit goed samenspel opvoert tot 2—0. Ofschoon hierna de Axe laars gedurig met een driemans-voorhoede opereren blijft de wedstrijd het aankijken waard, al snerpt het buitenspelfluitje nog al eens over het veld. De Sou- burgse tactiek om bij aanvallend spel tot op de helft van het veld op te dringen blijkt in de 39e minuut noodlottig als midvoor Jansen uit een felle doorbraak de R.C.S.-doelwachter met een flitsende schuiver ten derde male in de luren legt. Met een 30 voorsprong aan de rust lijkt Axel op veren te kunnen slapen, ofschoon ternauwernood het doel der rood-zwarten nogmaals aan een doorboring ontkwam toen de ver uitgelopen doelman reeds geslagen was en Deij naast het lege doel schoot. Toch zal menigeen op de zwaar op de maag lig gende achterstand der gasten na de hervatting wel een overrompelend offensief verwacht hebben. De inzet vah de tweede helft scheen daar ook op te wijzen, want de eerste vijf minuten werden reeds een drietal corners op het Axel-doel genomen. De Axelse defen sie staat echter haar man en brengt in critieke si- tuatie's steeds opluchting door resoluut ingrijpen. Ter nauwernood hebben de oranje-mannen zich aan de hevige druk ontworsteld als het opnieuw Jansen is die aan het hoofd van de driemans-Voorhoede op nieuw een gaatje ziet. Hij rent de ver opgedrongen backs voorbij en met een felle kogel zijn vader in diens glorietijd waardig schiet hij andermaal in de uiterste hoek, buiten bereik in de roos (40) De Axelaars hebben daarmede de punten letterlijk in de zak. Wat de gasten ook ondernemen het loopt alles op niets uit. Verpoorte houdt de gevaarlijke mid voor en goalgetter van R.C.S., v. d. Dries, volkomen in bedwang en bewaakt hem als een trouwe schild wacht. De oranjehemden beschikken over het nodige zelfvertrouwen en vinden een tegenstander tegenover zich bij wie het verband nu volkomen zoek is. Dit gevoegd bij de onzekerheid in de R.C.S.-achterhoede LAD doet verwachten dat de gasten niet eens een tegen- punt zullen maken. Meer en meer verflauwde het tempo en in de laatste minuten van deze ontmoeting zijn het een paar zichtbaar vermoeide ploegen die elkaar bekampen. Grote dingen gebeuren er dan ook niet meer en bij het einde hebben onze stadgenoten een daverende en royale overwinning op één hunner sterkste rivalen in deze afdeling bevochten. Gedurende de maand Augustus 1954. Huwelijks-aangiften. 2. Hendrik Steenepoorte (van IJzendijke), 25 j. en Cornelia Koopman, 19 j. 12. Machiel de Graaf (van Terneuzen), 27 j. en Jacoba Poulina van Fraaijenhove, 24 j. 20. Wessel Willem de Jong (van "Vries), 23 j. en Sara Maria de Pooter, Gehuwd. 12. Pieter Geense (van Terneuzen), 26 j. en Johanna Janna Leunis, 21 j. Pieter Jacobus Wil- lemsen, 24 j. en Jacomina van Tatenhove, 22 j. 26. Ffendrik Steenepoorte (van IJzendijke), 25 j. en Cor nelia Koopman, 19 j. Machiel de Graaf (van Ter neuzen), 27 j. en Jacoba Poulina van Fraaijenhove, 24 j. Geboren. 4. Wilhelmina Maria, d. van Pieter Wil lem Alewijnse en Janneke Dekker. 11. Anna Suzanna, d. van Simon den Deurwaarder en Frangoise Pieter- nella Oppeneer. Adriana, d. van Jan Hamelink en Geertruida Smallegang. 15. Maria Elizabeth Janna, d. van Adriaan Abraham van Leeuwen en Maria Jo- zina Hamelink. Cornelia Adriana, d. van Cornelïs Abraham Hamelink en Elizabeth Dieleman. Paulus Cornelis, z. van Petrus de Kraker en Wilhelmina Anna Dees. 20. Annemarie. d. van Louis Aardewerk en Janna Mechelina Poulina Neuféglise. 22. Jan, z. van Cornelis Douw en Neeltje van Diggele. Overleden. 11Jan Frangois de Kraker, 2 j., z. van Cornelis de Kraker en Janna Sara Suzanna van Drongelen. 24. Salomon Dekker, 67 j., z. van Willem Dekker en Adriana de Mul. 25. Cornelis Buijze, 65 j echtg. van Adriana Paulina Bakker. AFVALLEN VAN KLEI, MODDER ENZ. VAN VOERTUIGEN OP WEGEN. Gebleken is, dat de bepalingen, vervat in artikel 13, onder a en b, van het rijkswegenreglement, houdende het verbod om over een rijksweg te rijden met een voertuig, indien daarvan de wielen niet van klei en modder zijn ontdaan, niet voldoende worden nage leefd. Aangezien de aanwezigheid op de wegen van stof fen, als in dat artikel bedoeld, gevaren met zich mede kan brengen, inzonderheid voor het snelverkeer, zal een nauwkeurig toezicht worden uitgeoefend. De rijks waterstaat is uitgenodigd, voor zoveel die dienst be treft, te willen bevorderen, dat bovenvermelde be palingen stipt worden nageleefd. De burgemeester verzoekt met de meeste aandrang te willen voorkomen, dat de wegen in de gemeente op de bovenvermelde wijze voor het verkeer gevaar lijk worden" gemaakt. Eventueel dienaangaande be staande bepalingen zullen gestreng moeten worden gehandhaafd, niet alleen voor rijkswegen, maar ook voor provinciale, gemeente- en polderwegen. Axel, 20 September 1954. De burgemeester van Axel, Van Oeveren.,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1