AXELSE COURANT Het begon in het dodenhuis van de Sing-Sing Florence Nightingale, nippers j. C. VINK 'rankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1954 68e Jaargang No. 94 O NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK De deur is achter me in het slot gevallen en ik sta in het dodenhuis van de Sing-Sing. De korte, zachte slag is niettemin gehoord door de twaalf mannen, wier énige zeker heid in het leven nog is, dat ze straks ter dood zullen worden gebracht. Ik hoor beweging in de cellen. Achter die zwaarbeslagen deuren staan nu de ter dood veroordeelden en houden de adem in. Zij wachten en weten niet waarop. Zij wachten en het kan alleen maar zijn op de dood. M n begeleider gaat me voor naar wéér een deur en dan sta ik in een klein, onaanzienlijk ver trek, met daarin een kleine, onaanzienlijke stoel. De electrische stoel. Je huivert van deze grauwe, gruwzame atmosfeer, van de onwezenlijke stilte, van die simpele, maar genadeloze stoel, die wel de mens, niet echter diens probleem vernie tigen kan. Het probleem van de ontspoorde mens in een maatschappij, die de voorwaar den tot die ontsporing helpt scheppen. Het vertrek ziet er proper uit als een mo derne toonzaal. Er ligt nergens een stofje, het schakelbord, dat de moordende stroom bergt, glimt feestelijk. In een nabijgelegen vertrekje staan een aantal keurige ontleed- tafels. Straks zal uit de verschroeide licha men van de twaalf mannen het hart worden gesneden om de maatschappij desgevraagd te kunnen bewijzen, dat de misdaden jegens haar metterdaad zijn afgestraft. Hierna kun nen de misdadiger door diezelfde maatschap pij weer voorrechten worden geboden, want enorrrie ijskasten wachten om gaaf zijn dode lichaam te bewaren, zo de familie op een eigen begrafenis prijs mocht stellen. Je ver. laat het zo steriele, maar tegelijk zo sinistere dodenhuis weer langs de cellen van de ver oordeelden. Een van hen slaat uitzinnig met de vuisten tegen de stalen deur. ,,Het is haast nog een jongen," vertelt je gids, „maar hij vermoordde een bejaard echtpaar om aan geld te komen." „En zijn voorgeschiedenis wil je Weten. „Het oude lied," zegt de man naast ie. „Opgegroeid in een achterbuurt van New- York. Een vader, die liever dronk dan werkte, en een moeder, die met haar kin deren meer slaag kreeg dan eten. De eerste diefstal, de jeugdgevangenis, enfin, u weet zelf wel ,hoe dat gaat Je weet het en we moesten het allemaal weten. Ook wij in Nederland, waar jegens de ontspoorde naaste zoveel méér ten goede wordt gedaan, zoveel méér, móar altijd nog te weinig De roffelende vuisten op de celdeur zijn als vuisten in je eigen gezicht. Was het z ij n schuld, vraag je je af, dat deze jongen de hand en redt men zijn leven, althans doet men door reclasseringsverenigingen voor hem, wat menselijkerwijze maar moge lijk is. Kort na mijn oriëntatie-reizen naar Ame rika en het Midden-Oosten en nog diep onder de indruk daarvan bezocht ik een Jeugdgevangenis in Zutphen. V/at ik hier ontdekte, trof mij minstens zo diep. Hier toch vond ik een gevangenis, die met een strafplaats maar weinig, met een reclasse- ringsoord daarentegen alles te maken had. Er bevinden zich een honderdtal jeugdige delinquenten, onder wie er zijn, die geen ge ringe misdaden begingenToch zijn er hier geen cellen, maar kamertjes, die de be woners al naar hun karakter en smaak zelf kunhen inrichten. De cipiers zijn eerder maat schappelijke werkers dan gestrenge bewa kers. E zijn een paar dikgetraliede straf- cellen, maar wanneer ik vraag ze te mogen bekijken, moet eerst de sleutel worden ge- haald en gaat de deur maar moeilijk openanders of u zult dit anfwoorde vrije-tijdsbesteding. Hij zou zich dan met mij verheugen, dat er mannen en vrouwen zijn, die onverpoosd en door alle onvermijdelijke teleurstellingen heen het beste van zichzelf geven om deze ver knoeide levens weer bezinning, zelfrespect en moed bij te brengen en daar, naar de uitkomsten bewijzen, voor een goed deel in slagen. Over reclassering gesproken be halve het massale Werk dat zij doet om de ontspoorde medemens weer in het gareel te krijgen, ziet hij jaarlijks nog de kans ruim 10.000 voorlichtingsrapporten uit te brengen die de rechter vóór het vonnis volledig in lichten omtrent de verdachte, diens aard, milieu, voorgeschiedenis e.d., zodat bij de bepaling van de strafmaat en de heropvoe ding hiermee rekening kan worden gehouden. De v/et van de liefde verplicht de gemeen schap, dat niets zal worden nagelaten om haar verdoolde burgers weer terug te bren gen op het pad 'van eerlijkheid en fatsoen. Zo jbezien moet de straf niet alleen vergel ding, maar ook vergeving en ook verbete ring inhouden. Dan wordt de strafmaatregel voor de veroordeelde, zo goed als voor de maatschappij een zegen in plaats van een vervloeking en een schande. Het kan niet» Al in geen negen maanden deden ze dienst. De directeur, de geestelijkheid, de psy chiater, de sociale ambtenaar, ze zijn hier niet om te vergelden, rr^aar om te observeren en te peilen, te begrijpen en het begrip te wekken, om te genezen en o te voeden. Wie deze methode verwekelijkt wenst te noemen en zweert bij de wraak en de vergelding, hij zou als ik met de directeur van deze ge vangenis of met de gevangenen zelf moeten kunnen praten om dan te ervaren door welke ellendige oorzaken deze jongens vaak hier belandden. Door v/rijvingen in het gezin, door de miserabele, ronduit onzedelijke wo ningtoestanden, door de verderfelijke in vloed van de straat en het gebrek aan ver met mij eens zijn. En dan zult u het uwe willen doen om hier te helpen. Bijvoorbeeld door een geldelijke gift aan de reclassering. Niet uit goedkoop sentiment, niet uit een beschermende houding, maar uit het diep gevoelde besef, dat We deze ongelukkigen na de gevangenis niet alleen het leven moe- .ten hergeven, maar ook fatsoenlijk werk voor hun handen en moed en geloof voor hun hart. En daarvoor zorgen de vrouwen en mannen van de reclassering, als u en ik hun even noodzakelijk als onzelfzuchtig werk mogelijk maken. Mógen, kunnen we nog aarzelen Leo Uittenbogaard. 1854 1954 HOUDT HAAR LAMP BRANDENDE! Op 15 October wordt hier te lande het feit herdacht, dat Florence Nightingale van het Britse Ministerie van Oorlog haar aan stelling kreeg als hoofd van de verpleegsters die naar de Krim zouden vertrekken. Waarom herdenken wij -deze aanstelling van honderd jaar geleden en waarom hul digen wij bijvoorbeeld niet om tevens dichter bij huis te blijven Zuster C. M. Koopman, die een Amerikaanse onderschei ding verwierf voor haar werk in een Ame rikaans legerhospitaal in Tokio voor de slachtoffers van de strijd in Korea Om het simpele feit, dat als die éne aanstelling van zijn schuld, vraag je je af. dat deze jongen honderd jaar gelcden niet had plaats gehad pleegster mede, cue zi) met ""-a- werd qrootqebracht in de reddeloze armoede ^et de vraag zou zjjn Qf er nu wel een Zuster kozen. Hieronder waren zowel Lie <-ezus ers der achterbuurten? Was het z ij n schuld Koopman geweest zou zijn. a1<! n'arrm oasen als veroleeasters, ie a i] Het is moeilijk voor de tegenwoordige In 1853 stonden haar ouders eindelijk toe, dat zij de leiding op zich nam vn een tehuis voor verzorging en verpleging van oude damjes. Het jaar daarop echter werd Enge land in de Krimoorlog betrokken en al heel snel drongen de berichten door over de er barmelijke toestanden, die in de hospitalen heersten en over de zeer hoge sterftecijfers onder de patiënten. Toen bovendien de Mi nister van Oorlog een goede vriend, die haar al dikwijls bij haar pogingen had ge steund zich tot haar wendde, kon niets haar meer weerhouden naar, de Krim te ver trekken. Met haar gingen een veertigtal ver pleegster mede, die zij met zorg had uitge FIRMA Markt 12 AXEL. in Engeland. Nadat de zusters hier waren opgeleid, werden zij op verzoek van vele landen, o.a. Amerika en Australië, uitgezon den om aldaar opleidingen te organiseren. Anderen begonnen met wijkverpleging en allen bleven in contact met Florence Nigh tingale zelf. Ook hier te lande kan men deze invloed bespeuren. Zuster Kruysse, de latere mevrouw De Bussy, die velen onzer nog ge kend hebben als adjunct-directrice van het Wilhelm ina-Gasthuis te Amsterdam, ont ving haar opleiding gedeeltelijk in Edinburg aan de op deze wijze gestichte school en werkte later nog in de wijkverpleging in Dublin, die ook voortgekomfen is uit deze op leidingen. Vele van Florence Nightingale s uitspra ken gelden nog heden ten dage en zo is het door haar in 1859 uitgegeven boekje „Notes on Nursing" (aantekeningen over de ver pleging) nog dit jaar weer herdrukt en niet alleen als curiositeit. Wanneer men b.v. leest „Verplegen is de patiënt helpen om te-leven", ,,De verpleegstersopleiding is de verpleegster leren de patiënt te helpen om te leven", of „Verplegen is en kunst en een kunst, die een georganiseerde, practische en wetenschappe lijke opleiding vereist, want de verpleegster "is* de geschoolde dienares van de genees kunde, chirurgie en hygiëne", dan kon dat net zo goed heden ten dage zijn geschreven. En *zo kunnen wij heel veel van de tegen woordige facetten van de verpleging terug voeren tot Florence, Nightingale. Geen wonder dan ook, dat de viering van he teeuwfeest van Florence Nightingale's vertrek naar de Krim aanleiding is geweest „De verpleegster-pionierster van de gezond heidszorg" als thema te kiezen voor Wereld- gezondheidsdag 1954, die in de hele wereld op 7 April aart dit onderwerp was gewijd. Vandaar dat ook ónze Minister van So ciale Zaken en Volksgezondheid op die dag een comité in het leven riep om deze her denking voor te Bereiden. Vandaar dat wij U opwekken om op of omstreeks 15 October een der herdenkingsbijeenkomsten bij te wo nen, of, mocht U dit niet mogelijk zijn, Uw radio- of televisietoestel op een der aan Florence Nightingale gewijde uitzendingen af te stemmen. Wat de televisie betreft, kan reeds worden gemeld, dat Dinsdag 28 September de film „De witte Engel" wordt vertoond, ingeleid en toegelicht door de voorzitster van het landelijk Florence Nightingale Herdenkings comité, Zuster L. Baronesse van Hogendorp. dat zijn vader geen begrip had en hem met een stok de straat opjoeg Was het alle maal z ij n schuld alleen Of ook en in de allereerste plaats die van de maatschappij Of ook en in de eerste plaats die van ons volwassenen Het doffe geluid van die beukende vuisten hoor je nog als je weer buiten staat. Je voelt je onpasselijk en geschokt. Vóór je Amerika straks verlaten hebt, is deze jongen, zijn deze twaalf mannen ter dood gebracht. Dooi een maatschappij, die van de misdadigheid de oorzaak èn de gevolgen kent, maar die on machtig is in haar behandeling er van v er- betering aan te brengen Na Amerika kwam je in Saoedie-Arabië. Daar zag je weer een andere methode om de misdaad te wreken. Denkt u nu niet, dat ik u een fabeltje navertel. Het gaat hier om een realiteit, die ik met eigen ogen zag. In het rijk van de Ibn Saoed s regeert nog ue oude meedogenloze Mohammedaanse wet. Deze straft de dief niet af met gevangenis, maar en u leest het heus goed met het afhakken van de linkerhand. Ik zag zo n verminkte in de straten van Djeddha. Zo ergens dan gold hier dus de aloude, barre wet van het „oog om oog, tand om tand Alsof de harde, genadeloze straf de misda digheid zou kunnen verminderen, laat staan opheffen In Saoedi-Arabië neemt men de mjisdadi- ger zijn hand. In Amerika en in menig ander land neemt men in het uiterste geval zelfs zijn leven. Wat gebeurt er nu in ons land Hier reikt men de ontspoorde medemens generatie te beseffen, dat men honderd jaar geleden nog geen ruime, lichte, vriendelijke ziekenhuizen kende met een hele staf toe gewijde verpleegsters. Het is heel moeilijk zich in te denken, dat er iets meer dan een mensenleeftijd geleden aan drank verslaafde vrouwen de zieken moesten bewaken dat deze vrouwen zich bovendien niet ontzagen het voedsel dat voor de zieken bestemd was zelf te verorberen. Van verplegen of zelfs maar van verzorgen kon men in de meeste gevallen niet eens spreken. Florence Nightingale was één der eersten die overtuigd was, dat hierin verandering moest komen en er zich op voorbereid heeft. Op het landgoed van haar vader bezocht zij de zieken, zorgde voor hun eten, zag toe, dat zij voldoende kleren en beddegoed had den, maar voelde, dat er meer moest worden gedaan. Het kostte haar echter al veel over redingskracht om te mogen gaan zien wat de Diaconessen in Kaiserswerth of de Lief dezusters in Parijs bereikten. Toch stond haar na deze bezoeken nog iets anders voor de geest. Zij wilde een opleiding, die alleen op de verpleging zou zijn gericht en die voor iedere ontwikkelde vrouw zou openstaan, zonder dat bovendien een religieuse belofte van haar zou worden geëist. Maar, even goed als zij voelde, dat een meisje in staat moest zijn om na een opleiding met verplegen haar brood te kunnen verdienen, evengoed begreep zij, dat voor dit beroep meer nodig is dan opleiding alleen dat men er de toe wijding en de liefde voor moet hebben. als Diaconessen, als verpleegsters, die al bij haar werkten. Dit is het begin geweest van Florence Nightingale's werk in het open baar. Dit wil niet zeggen, dat zij sindsdien voor de publieke tribune werkte. Niets is minder waar. In de Krim ondervond zij veel tegenwer king, maar zij ging rustig haar gang. Wilde men haar niet op de ziekenzalen toelaten, goed, dan was er vooreerst nog wel ander werk te doen. Er moesten nog lokalen wor den schoongemaakt om een nieuw gewon dentransport te kunnen opnemen in de keuken viel nog veel te reorganiseren. En zo werkten zij en haar helpsters waar het maar nodig was. Niettemin heeft zij later gezegd, dat wanneer een verpleegster tijd moet gebruiken om iets schoon te maken, dat eigenlijk niet vuil had moeten zijn, deze tijd wederrechtelijk aan de verpleging van een patient wordt onttrokken. Door met een omweg te reizen onttrok zij zich bij haar thuiskomst aan een grootse ontvangst. Onmiddejlijk begon zij een rap port over haar ondervindingen samen te stellen. Hieraan zijn vele hervormingen in de militair-geneeskundige diensten te dan ken. Bovendien kreeg zij een ruime som gelds ter beschikking, waaraan alle rangen en standen van het leger tot een bedrag van 100.000 gulden hadden bijgedragen. Hier mede stichtte zij de eerste zuivere verpleeg stersopleiding i de Florence iNightingaJe- school voor verpleegsters, die verbonden werd (en nog is) aan het St. Thomas-Zie kenhuis te Londen. De invloed van deze school is zeer groot geweest en niet alleen Zondag is men er in geslaagd nog een deel van de „Triton" naar de wal te brengen. Men had gepoogd het hele voorstuk van het vliegtuig met behulp van luchtzakken te bergen, doch bij de bergingswerkzaamheden brak dit deel van het wrak wederom en men kon slechts het voorste deel van de „neus" aan wal brengen. Thans ligt het deel m,et het instrumentenbord, dat naar men hoopt, meer licht op de oorzaak van het ongeluk kan werpen, nog in het water. Besloten was om het voorste deel en de staart het eerst aan land te brengen, omdat deze mogelijk het belangrijkste voor het onderzoek zijn. De 39-jarige metselaar C. Hoogmoed uit Rotterdam was Zaterdagavond met zijn vrouw en 4 kinderen met een motorbootje gaan varen op de Kralingse plas. Het bootje bevond zich midden op de plas en het oudste dochtertje mocht even sturen, terwijl vader van plan was naar het kajuitje te gaan waar zijn vrouw en de andere kinderen vertoef den, toen hij in het gangboord uitgleed en overboord viel. Alle reddingspogingen moch ten niet baten. De vrouw zag haar man in de richting van een eilandje zwemmen, maar hij werd gehinderd door de overjas en de zw'are laarzen die hij droeg. Kort daarop veloor zij hem uit het oog. Het stoffelijk over schot is nog niet geborgen. Zes opvarenden van de Russische tank boot „Toeapse", die in Juni toen zij op weg was naar communistisch China, ten oosten van Formosa door oorlogsschepen van de nationalisten werd aangehouden en opge bracht, hebben verzocht op Formosa te mo gen blijven. Hun verzoek is ingewilligd. De zes Russische zeelieden hebben geweigerd terug te keren naar het gebied achter het „ijzeren gordijn". ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement t Axel binnen de kom f 1,35 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiên (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent Iedere regel meer 12 cent extra. V J l Vt-L V lUci8.1Il y CU CCll A 1 -A A. A U AAA —A n —J V A I f rt /-V A T V f 1 1 Of* 4 X S is

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1