AXELSE COURANT t| Rondom het 40-jarig jubileum van de afdeling Axel van „Het Groene Kruis" j. C. VINK Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN T-i* rrmma FIRMA Markt 12 AXEL. OFFICIËLE OPENING CONSULTATIEBUREAU KRAAMVERZORGING. Last van Zuurbranden op Uw maag? Neem Rennies. ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1954 68e Jaargang No. 93 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - Uitgeef sterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Bijna heel deze week stond en staat dit unieke jubilé in het teken der algemene belangstelling. Doch inzonderheid voor de leden gold, met de officiële opening van het nieuwgebouwde consultatie bureau en de feestelijke buitengewone algemene ver gadering op Dinsdag j.l. in „Het Centrum", dit feit wel als zeer belangwekkend. Het nieuwe, achter het wijkgebouw aan de Ooster straat gelegen consultatiebureau geld tn.l. als een jubileumgeschenk, ook al zullen er enige decennia's overheen gaan eer het volledig eigendom is. Maar hoe dit zij, ook voor he bestuur van de afd. Axel van „Het Groene Kruis" gold het welbegrepen devies „Regeren is vooruitzien En geen wijzer besluit werd ooit door de algemene vergadering op 29 Januari van dit jaar genomen dan dit. Met sierende voortvarendheid zijn sindsdien alle nodige Werkzaamheden verlopen en zo kon Dinsdag namiddag de vlag op het nieuwe gebouw worden ontplooid en dit officieel worden geopend. Temidden van een welhaast geheel gevulde zaal was het de eveneens een 40-jarig jubileum vierende nestor-voorzitter, de heer A. E. C. Kruijsse, die naast de leden van het gemeentebestuur, de vertegenwoor digers van zuster-kruisverenigingen, medici, verpleeg sters en verdere belangstellenden de navolgende rede uitsprak Dames en Heren, Namens het Bestuur heet ik U allen hartelijk welkom op deze, voor ons zo gewichtige dag. Het doet ons groot genoegen, dat zovelen gehoor hebben gegeven aan onze uitnodiging tegenwoordig te zijn bij de opening van ons consultatiebureau en waarvoor ik allen hartelijk dank zeg. In het bijzonder betuig ik mijn dank aan dr. Bom, die ondanks zijn hoge leeftijd, niet opzag tegen de reis naa ronze gemeente om de opening van het consultatiebureau en de viering van het 40-jarig jubi leum bij te wonen. Hieruit mag ik zeker concluderen, dat het Axelse Groene Kruis, waarvan hij een der weinige nog in leven zijnde oprichters is, nog steeds zijn belang stelling bezit. Het is dan ook mijn vaste overtuiging, dat het voor hem een voldoening is en een groot genoegen, dat onze vereniging in staat was een dergelijk gebouw, voor welks opening wij hier thans verenigd zijn, te stichten. Dr, Bom, ik wens U toe, dat het U gegeven zij nog lang in goede gezondheid getuige te mogen zijn van de bloei onzer vereniging en hoop, dat U daarbij in staat zal blijven onze gemeente geregeld te bezoeken. In de eerste jaren van haar oprichting betroffen de werkzaamheden onzer vereniging „Het Groene Kruis slechts de verzorging onzer zieke leden en het ver schaffen van verplegingsartikelen. Wit-Gele Kruis, onder enkele voorwaarden tegen een geringe vergoeding, ook gebruik zou kunnen maken. Bij een nieuwe samenkomst met het Wit-Gele Kruis werd di tbeslui tmedegedeeld en nader besproken en bij het uiteengaan dachten wij niet anders dan dat alles voor elkaar was. Tot onze verwondering deelde men ons echter enige tijd later mee, dat het Wit-Gele Kruis het besluit had genomen zijn bestaand bureau zodanig te verbeteren, dat dit de goedkeuring van de gezondheidsdienst kon wegdragen. Volgens de nieuwe subsidie-voorwaarden moet een vereniging, wil zij voor subsidie in aanmerking komen een bepaald aantal terreinen van sociaal hygiënisch werk beoefenen en stonden wij voor de vraag ons besluit tot zelf bouwen te handhaven of voort te gaan met de kinderhygiëne op dezelfde wijze als tot nu toe geschiedde om daardoor verzekerd te zijn in aan merking te blijven komen voor subsidie, die zeer zeker nie gemist kan worden om een Kruisvereniging aan haar doel te kunnen beantwoorden. Gezien het groot aantal leden, dat op het ogenblik ruim 1500 bedraagt, waardoor onze vereniging één der krachtigste in onze omgeving is geworden en het nuttig ewerk, dat zij bijna veertig jaar lang voor haar leden heeft gedaan, meende het bestuur tekort te doen aan haar ree, door niet het genomen besluit tot zelf te bouwen te handhaven, maar gebruik te blijven maken van het gebouw van het Wit-Gele Kruis. Met algemene stemmen besloot het voort te gaan met de voorgenomen plannen en begon de onder handeling met de eigenaar van de grond, gelegen adhter ons wijkgebouw, waarvan het resultaat was, dat wij de nodige grond konden kopen. Ook werd een schets voor het te stichten gebouw gemaakt, die de goedkeuring kreeg van de Inspeéteur voor de Volksgezondheidsdienst in Zeeland, van de kinderarts in Zeeuwsch-Vlaanderen en van de plaat selijke artsen .terwijl ook het hoofdbestuur van de Algemene Vereniging van het Groene Kruis te Utrecht zich met de schets kon verenigen. Direct daarna gaven wij opdracht aan de architect, de heer P. Ie Feber alhier, voor het maken van een definitieve tekening, volgens de schets en een be groting der kosten. Na breedvoerige besprekingen en berekeningen bleek het ons, dat voor de gehele uitvoering van het plan een bedrag van circa 40.000 nodig zou zijn en gelukte het ons een bedrag van 30.000 op hypo theek te krijgen van de Vlissingse Nutsspaarbank, terwijl via de Centrale Vereniging „Het Groene Kruis te Utrecht van het Praeventiefonds een renteloos voorschot van 10.000, af te lossen in veertig jaar, werd verkregen. Overtuigd dat de uitvoering van dit besluit en de exploitatie van het nieuwe gebouw de draaggracht onzer vereniging niet te boven ging, riepen wij onze leden op tot een vergadering op 29 Januari 1954. Op deze vergadering werd met algemene stemmen het voorstel tot het bouwen van een consultatie bureau aangenomen en het bestuur gemachtigd tot het aangaan van de benodigde leningen. Op Maandag 29 Maart 1954 vond de aanbesteding Al heel spoedig kwam daarin verandering en werd plaats en werd het bouwen gegund aan de heer Fr. een wijkverpleegster aangesteld en de tuberculose- Lensen alhier voor een som van ƒ31.000. bestrijding ter hand genomen. En thans is het zover dat wij hier verenigd zijn Van lieverlede breidden de werkzaamheden van de voor he topenen van ons consultatiebureau een bezit Groene Kruisverenigingen zich uit en zijn deze meer waarop wij trots mogen zijn en zeer zeker kunnen en meer plaatselijke verenigingen geworden voor de beschouwen als een bewijs van bloei onzer vereni- qezondheidszorg die, willen zij in aanmerking komen gjng en dat wij werkelijk mede willen werken aan de voor subsidie, naast de ziekenverpleging, door daden verbetering van de volksgezondheid in ons land en in dienen te bewijzen werkelijk de praeventieve gezond- het bijzonder in onze gemeente. heidszorg te behartigen. Van deze plaats betuig ik dan ook mijn hartelijke Een belangrijk punt der gezondheidszorg is zeer dank aan de Algemene Vereniging van Het Groene zeker de kinderhygiëne en deed het ons genoegen, Kruis te Utrecht, alsmede aan de Vlissingse Nuts- dank zij de goede verstandhouding, die steeds tussen spaarbank voor de verleende medewerking ons de be- het Wit-Gele Kruis en onze vereniging bestond, dat nodigde gelden te verschaffen. ook onze wijkzuster in de gelegenheid werd gesteld Hierbij breng ik tevens speciaal mijn welgemeende aanwezig te zijn op de zittingen van het, door eerst- dank aan het beheer van het praeventiefonds voor qenoemde vereniqing gestichte consultatiebureau voor het verstrekken van het renteloos voorschot, met de zuigelingen verklaring dat dit voorschot een belangrijke stoot Door onderlinge samenwerking werd dit later zelfs heeft gegeven aan het bestuursvoorstel om tot de uitgebreid tot consultatiebureau voor kleuters. bouw over te gaan Het gebouw eigendom van het Wit-Gele Kruis, Verder zeg ik dank aan de Geneeskundig Inspecteur voldeed echterallesbehalve aan de eisen des tijds en voor de Volksgezondheid in Zeeland, dr. v. d. Borgh werden de aanmerkingen van de gezondheidsdienst en aan de kinderarts, mej. dr. Niehüser voor de nut- steeds talrijker. Dit gaf ons bestuur aanleiding eens te onderzoeken of het niet mogelijk was zelf een dergelijk gebouw te stichten. Toen w ijzover waren dat voorlopige plannen op gesteld konden worden bleek ons echter dat het Wit tige wenken, die wij van hen mochten ontvangen voor de inrichting van het gebouw. Verder mijn har telijke dank aan de Prov. Vereniging „Het Groene Kruis", waarvan als afgevaardigde tegenwoordig is haar secretaris, de heer de Lange, voor haar ver leende medewerking aan de plannen tot het bouwen Gele Kruis ook plannen had tot verbetering van haar van ons consultatiebureau. Ook mijn dank aan de architect, de heer P. Ie Feber voor het door hem opgemaakt bestek en teke ning, waaruit dit mooie gebouw ontstond en dat ge wis en naar ik hoop wel zal voldoen aan zijn be- bestaand gebouw. Dit had tot gevolg, dat er een gezamenlijke bespreking plaats vond tussen de be sturen der beide Kruisverenigingen. Het resultaat der eerste samenkomst was dat de volgende mogelijkheden werden opengesteld 1. Uitbreiden en moderniseren van het bestaande bureau van het Wit-Gele Kruis en voort te gaan op dezelfde weg als thans. 2 Stichtina van een gebouw door het Groene Kruis vooral ook voor de vlugge oplevering waarvan dan omgekeerd het Wit-Gele Kruis ook A" stemming. In aansluiting hierop breng ik tevens dank aan de aannemer Lensen en zijn onderaannemers voor de uitstekende en nette afwerking van het gebouw en gebruik zou kunnen maken. 3. In he tleven roepen van een stichting met een bestuur, bestaande uit twee personen, aangewezen door het Wit-Gele Kruis en twee personen, aan gewezen door het Groene Kruis, plus één on partijdig deskundig persoon, aan te wijzen door de beide Kruisverenigingen. Besloten werd, dat beide verenigingen deze moge lijkheden met hun bestuur en de plaatselijke artsen zouden bespreken om later opnieuw samen te komen. Na uitgebreide berekeningen en breedvoerige be sprekingen besloot ons bestuur, met algemene stem men, zelf een bureau te bouwen, waarvan dan het Tekort zou ik do enaan de leden, door hen niet te bedanken voor het offer, n.l. verhoging hunner jaarlijkse contributie, dat ze brachten om de bouw en de exploitatie daarvan mogelijk te maken. Het is voor het bestuur een voldoening dat het be sluit tot deze verhoging zo goed als zonder enige tegenkanting met algemene stemmen aangenomen werd. Vooral ook mijn dank aan de dames, die door het in het leven roepen van een bazar, waarvan de netto opbrengst moet dienen voor de stoffering en meubi lering van het consultatiebureau hun belangstelling en medeleven met het Groene Kruis toonden. Dit bewijs van sympathie en medewerking voor en aan het bouwen van dit bureau wordt door het be stuur ten zeerste op prijs gesteld en ik hoop dat de daaraan gegev entijd en he vele werk beloond mag worden door een schitterend succes. Tot nu toe mochten wij gebruik maken van het bureau van het Wit-Gele Kruis. Ten zeerste breng ik deze vereniging hiervoor mijn hartelijke dank en hoop, dat de scheiding nie tot gevolg zal hebben dat er enige verandering ten kwade komt in onze be staande vriendschappelijke verhouding. Ten slotte vooral mijn dank aan onze secretaris penningmeester, de heer A .P. Ie Feber van wie vóór en tijden het bouwen heel wat werk en tijd gevraagd werd. Steed swas hij bereid beide te geven en ik wens hem toe, dat hij nog vele jaren zijn krachten mag geven voor de bloei onzer vereniging. Hiermede dames en heren, ben ik gekomen aan het einde mijner rede hoop,''bij mijn dankbetuigingen niemand te hebben vergeten. Mocht dit evenwel het geval zijn dan vraag ik wel verontschuldiging. Met de wens, dat ons consultatiebureau geheel mag beantwoorden aan het doel waarvoor het is gesticht en dat het ten gode mag komen aan de verbetering der gezondheidstoestanden in ons land en in het bij zonder aan die onzer gemeente, verklaar ik hierbij dit gebouw voor geopend. Het beproefde afdoende middel, dat ge inneemt voor Uw genoegen en dat van de ene minuut op de andere alle zuurbrand blust en Uw overtollig maagzuur elimineert. Geen wonder dat iedereen met Rennies dweept een uitkomst voor die vele mensen die nooit zonder zorg aan tafel gingen met het voor uitzicht van hun maagklacht enachterafmaar wien Rennies afdoende uitkomst brachten. Ing. Med. De noodzaak dwingt ons voor het verdere verloop ons zeer te beperken. Mevr. Meijling droeg na de rede van de praesus in welgekozen bewoordingen symbolisch de inventaris van he nieuwe gebouw over aan het bestuur. Deze inventaris omvat naast meubilair en gordijnen al het geen verder hiertoe gerekend moet worden. Namens het ten deze werkzaam geweest zijnde Bazar-comité hoopt zij dat het de vereniging ook in de toekomst voorspoedig zal blijven gaan.' Dr. K. Boor sprak de beste wensen uit namens de Axelse doktoren en drukte de wens uit "dat het gebouw zal voorzien in de ten deze bestaande behoefte. Namens het Kraamcentrum in de gemeenten Axel, Zaamslag, Hoek en Terneuzen was het de heer Kuzee als secretaris-penningmeester, die zijn grote vreugde uitte voor de grote activiteit die het Axelse bestuur siert en de heer Ribbens sprak namens de afdeling Terneuzen in dezelfde geest, wijzende op de geest van goede nabuurschap in de beide afdelingen. De algemeen secretaris van het Prov. Zeeuwse Groene Kruis bood namens hetzelve eveneens zijn hartelijke gelukwensen aan, zowel aan de voorziter als aan het bestuur. Hij hoopt dat de heer Kruijsse nog jaren dezelfde leidingen stuwkracht moge geven en ontwikkelen. Ten slotte spraken de heren Rammeloo namens de plaatselijke Wit-Gele Kruis-afdeling en dr. Bom uit naam van de oprichters. Laatstgenoemde die enige decennia's te Axel ge vestigd was als arts was verheugd deze dag hier te mogen meemaken in de kring van zovele goede oude bekenden. Burgemeester Van Oeveren vertolkte hartgrondige gevoelens van erkentelijkheid en dank namens het gemeentebestuur en daarmede was deze plechtigheid beëindigd en werd de erewijn aangeboden. EENVOUD EN DEGELIJKHEID •OVERHEERSEN. De verschillende afdelingen van het gebouw werden nu ter bezichtiging gesteld, waarbij de solide, maar hoogst eenvoudige en doeltreffende afwerking van het gebouw opviel, dat via de Oosterstraat bereikbaar is over een langs de Oostzijde van het wijkgebouw ge legde afhellende toegangsweg, dank zij de bereidwillig heid van de eigenaar van het belendende perceel, de heer H. Verstraten Pz. Aanvankelijk was dit onder deel n.l. nogal problematisch, doch tot beider vol ledige tevredenheid kon overeenstemming worden verkregen. Via een paar brede deuren komt men in de hall, waarin zich ook een W.C. bevindt. Deze deuren zijn zodanig van afmetingen dat zij voor een dubbele kinderwagen geen beletsel vormen om binnen te rijden. D wanden, zowel in de hall als in de diverse zalen en afdelingen zijn uitgevoerd in beton-maille. De be tegeling zowel in de wachtkamer, die zeer ruim is en waarin zich in voldoende mate zitplaatsen bevinden, is ongeveer in dezelfde geest uitgevoerd. Vanuit de wachtkamer komt men in de uitkleed- kamer in dewelke zich een twaalftal boxen bevinden. De vloeren zijn in deze kamers alsook in de dokters kamer met rubber behandeld. De verlichting bevindt zich in de door het gehele gebouw gestucadoorde plafonds. Het comfort in de dokterskamer is geheel op prac- tisch gebruik ingesteld en naast de dokterskamer be vindt zich ooknog een isolatie-kamertje. Het geheel is een voorbeeld van eenvoudige dege lijkheid en goede smaak en vormt een sieraad voor onze gemeente. DE FEESTELIJKE ALGEMENE VERGADERING. Zeker ongeveer 250 personen, behorende tot bei derlei kunne waren Dinsdagavond te 8 uur opge komen naar de z.g. feestvergadering. Aan de bestuurstafel hadden ook het voltallige college van B. en W. plaats genomen met onze ex- stadgenoot dr. J. C. Bom rechts van de voorzitter. Toen allen een plaatsje hadden gevonden in de ruime benedenzaal van „Het Centrum" nam de heer Kruijsse het woord en zeide Dames en Heren, Namens het bestuur heet ik U allen hartelijk welkom op deze voor onze vereniging zo gedenkwaardige dag. In het bijzonder doe ik dit aan onze gasten. Het is voor ons een hoge eer en tevens een groot genoegen dat zovelen gevolg hebben gegeven aan onze uit nodiging, waarvoor mijn hartelijke dank. Het verschil met de wijze waarop wij het 25-jarig jubileum mochten herdenken is wel groot. Weliswaar bestond het plan dit heugelijk feit feestelijk te vieren, wat vooral hieruit blijkt, dat in de bestuursvergade ring van 27 November 1939, een commissie bestaande uit de heren A. Th. 't Gilde, J. A. Slijpen, J. F. den Doelder, C. M. van Tatenhove, C. J. Schieman en A. P. Ie Feber, een bedrag van ongeveer 500, dat deze onder de leden had verzameld, namens deze als feestgave uitreikte. Door de benarde tijden, veroorzaakt door een na derende tweede wereldoorlog kon er echter geen sprake zijn van een feestelijke viering en werd dit belang rijke feit herdacht in de algemene ledenvergadering van 19 Maart 1940, waarin buiten het bestuur slechts 13 leden tegenwoordig waren. Deze dag, waarop wij herdenken het 40-jarig jubi leum onzer vereniging, komt natuurlijk haar voor geschiedenis in onze gedachten en dan zeer zeker in de eerste plaats, de namen van hen, die door het geven van hun beste krachten, mede hebben gewerkt aan de oprichting van een Groene Kruisvereniging in onze gemeente. Feitelijk bestond er reeds een dergelijke vereniging, n.l. een christelijke vereniging voor ziekenverzorging, waarvan echter aan het merendeel der gemeentenaren en zelfs aan de artsen niets bekend was. Besloten werd slechts pogingen voor een nieuwe vereniging te doen, wanneer de bestaande zou ver dwijnen en daarvoor contact op te nemen met het bestuur. Bij informering naar de namen der bestuursleden bleek het evenwel, dat de weleerwaarde heer Ds. J. H. Lammertsma, predikant bij de Gereformeerde Kerk, het enige overgebleven bestuurslid was. Een bezoek bij genoemde dominé volgde en deze ontpopte zich als een enthousiast voorstander van het Groene Kruis en was he ter mede eens, dat voor een gemeente als Axel.eenalgemene vereniging de enige ware zou zijn om werkelijk nuttige arbeid te kunnen verrichten, doch dat een eventueel bestuur zou moe ten bestaa nuit personen van iedere richting zonder dat een dezer overmacht zou krijgen. Hij had volstrekt geen bezwaar de bestaande ver eniging op te heffen, daar van deze niets uitging en dus eigenlijk slechts in naam bestond. Hij verklaarde gaarne te willen meewerken aan de oprichting van een algemene Groene Kruisvereniging, doch door hem waren nog enige betalingen in voorschot gedaan voor de verdwijnende vereniging en gaarne zouhij zien, dat bij het tot stand komen van een algemene ver eniging, deze hem dan het in voorschot betaalde be drag terug zou geven. Hiertegen bestond absoluut geen bezwaar en kregen wij zijn volle medewerking. Aan deze medewerking hebben wij zeer veel te danken vooral daar het bleek, dat Ds. Lamertsma een uitstekend organisator was en van wiens nuttige wenken vaak gebruik wer dgemaakt om tot een spoe dige oprichting te komen. Een bezwaar was dus opgelost en was nu nog no dig de medewerking der Rooms-Katholieken, vooral daar de mogelijkheid bestond, dat bij dit kerkgenoot schap er reeds plannen bestonden tot het oprichten van een afdeling van het Wit-Gele Kruis. Een bezoek werd gebracht bij de toenmalige pastoor de weleerwaarde heer Buysrogge, waarbij bleek, dat deze er nie taan dacht een dergelijke vereniging op te richten .zolang de hoge kerkelijke autoriteiten hem raartoe niet de verplichting oplegden. Hij was bereid tot volle medewerking, doch wenste verschoond te blijven deel uit te maken van een even tueel bestuur. Beide bezoeken vonden plaats begin Juli 1914 en werd besloten een algemene vergadering op te roepen waarin een der artsen het doel ener vereniging „Het Groene Kruis' 'uiteen zou zetten. Een dergelijke vergadering heeft evenwel niet plaats kunen hebben, daar eind Juli de eerste wereldoorlog uitbrak. De noodzakelijkheid van een goede ziekenverzor ging bleef echter bestaan en werd besloten door te zetten en geen algemene vergadering op te roepen, doch van elke richting één persoon uit te nodigen voor een bespreking. Op 7 Augustus 1914 kwamen dan ook de volgende her entezamen Ds. Lammertsma, M. Wolfert Jz„ J. de Kraker Cz„ A. de Visser, P. Ie Feber, dr. J. C. Bom, dr. P. A Yens en spreker. Getracht was ook een Rooms-Katholiek er bij te krijgen, doch dit lukte niet. Ale aanwezigen waren bereid mede te werken aan de oprichting ener vereniging „Het Groene Kruis" en werd besloten spoedig weer een vergadering te houden, waarvoor dan ieder der thans aanwezigen een persoon zou meebrengen en waarin dan een ontwerp-statuten en reglementen zou worden aange boden .indien het tot een besluit van stichting ener vereniging zou komen. Op 14 September 1914 kwam deze vergadering bijeen en waren hierin, naast de daar straks genoem de acht personen, tegenwoordig de heren J. de Feijter Levz., J. de Kraker Rz„ A. de Ruijter, L. H. Burm, F. ten Kate, P. Augusteyn en H. Smies. Nadat met algemene stemmen besloten was de ver eniging op te richten en na vaststelling der statuten

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1