AXELSE COURANT Het Deltaplan, maar met open Ooster - Schelde. ::rr*,d -- Gemeenteraad van Axel. JEUK D.D.D. WRIGLEY *<w. J n VINK Frankering bij abonnement. Axel ZATERDAG 4 SEPTEMBER 1954 68e Jaargang No. 91 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG I Ideaal voor ieder ÉL die brieven schrijft FIRMA Markt 12 AXEL. HET NATIONAAL BELANG VERZET ZICH TEGEN VERNIIETIGING DER ZEEUWSE SCHELPDIERKWEKERIJ EN VISSERIJ. HET BLOEIENDE YERSEKE WORDE GEEN DODE STAD Slechts enige weken na de catastrophale stormvloed van 1 Februari 1953 stelde de Minister van Verkeer en Waterstaat de z.g. )elta-commissie in .welke maatregelen had beramen om in de toekomst dergelijke overstromingsrampen te voorkomen. Daar- jij werd de vraag gesteld of daartoe de zee- arm'en in het Zuidwesten afgesloten dien den te worden, terw'ijl opdracht werd ver strekt de Westerschelde en de Nieuwe Wa terweg, met het oog op de scheepvaartbe- langen als open vaarweg te handhaven. Uit deze laatste beperking blijkt al direct, dat dijkverhoging en geen afsluiting mag wor den toegepast als gewichtige belangen i.e. van Antwerpen en Rotterdam, dit eisen en dat dus in dijkverhoging toch wel het nodige vertrouwen werd gesteld. Op 27 Februari 1954 bracht de Delta commissie haar advies (derde interim-ad vies) aan de Minister uit, met de conclusie, dat de veiligheid der bedreigde gebieden in ijeginsel verhoogd diende te worden door afsluiting der zeegaten, n.l. van Haringvliet, Irouwershavense Gat, de Oosterschelde en het Veergat. Volgens de Commissie konden de werken in 20 a 25 jaar voltooid worden en zou hiermede ]/2 a 2 milliard gulden ge moeid zijn. De Delta-commissie prefereerde de afdammingen boven het verhogen der dijken, door de zoveel kleinere lengte en de jetere samenstelling. De bezwaren tegen de dijkverhoging (welke dezelfde kosten mede zou brengen) waren de navolgende de aan wezigheid van vele vfoingen, bedrijven enz. op die dijken, samenstelling en grondslag an verschillende dijkvakken vertoonden ge veken en er kwamen vrij regelmatig oever- vallen voor. Als voordeel van de afdamming Werd, naast grotere veiligheid, o.a. genoemd het ontstaan van een groot zoetwaterbekken waardoor de verzilting tegen werd gegaan en dat de land- en tuinbouw ten goede zou komen. Ook de drinkwatervoorziening zou er in het algemeen voordeel van kunnen trekken. Enige maanden geleden werd het Delta plan op de jaarvergadering van de Nederl. Mij. voor Handel en Nijverheid te Maas tricht nader uiteengezet door Ir. A. G. Maris voorziter van de Delta-commissie in zijn rede ,,Het waterstaatkundig aspect van het Delta-plan", terwijl Prof. Dr. J. Tinber gen daar de economische zijde belichtte en Prof. G. H. L. Zeegers het planologisch en sociologisch aspect. Burgemeester Willemse van Yerseke heeft te Maastricht op waardige en overtuigende wijze uiteengezet, dat de afdamming der teearmen zonder meer de Zeeuwse visserij en mosselcultuur grotendeels zou vernietigen en de volkomen ondergang zou betekenen van de Nederlandse oestercultuur, waar b.v. andere Nederlandse wateren de Ooster schelde als centrum van de oesterteelt niet kunnen vervangen, terwijl de goede en zo hoog nodige mosselverwaterplaatsen slechts in de Oosterschelde te vinden zijn. De Oos terschelde is van vitaal belang voor de visserij Het bloeiende Yerseke met 5000 inwoners, die direct of indirect van de oes ter- en mosselteelt leven, zou ten dode zijn opgeschreven. Ook andere plaatsen zouden dit lot, geheel of gedeeltelijk delen. Dit zou funest zijn en is ontoelaatbaar temeer waar de Zeeuwse schelpdierteelt tot de econo misch meest vitale en gezonde takken van onze visserij behoort. De walinstallaties en de vloot vertegenwoordigen kapitalen. Alles is even modern en steeds wordt verbeterd. De bedrijven financieren zichzelf, zonder eni ge overheidssteun. Door de noeste vlijt en grote kennis der Zeeuwse kwekers is Neder land met 20 millioen oesters per jaar de tweede wereld-producent achter Frankrijk met 100 millioen per jaar. Het zou Neder land eeuwig ontsieren, indien zonder enige noodzaak dergelijke natuurlijke hulpbronnen werden vernietigd. De schade zou niet 60 millioen bedragen, gelijk wel is beweerd, doch zeker het tienvoudige. Ook de Agrarische Commissie Rampge bied, subcommissie van de C.R.O.L., zegt in haar rapport Het valt te verwachten, dat de visserij door de afsluiting op ernstige wijze in zijn bestaansbronnen wordt aange tast. In het bijzonder geldt dit voor de oes ter- en mosselcultuur en de kreeftvisserij en -handel." Als vanzelf rijst nu de vraag „Is het Delta-plan onlosmakelijk verbonden aan een gesloten Oosterschelde Het antwoord luidt ontkennend Het Delta-plan kan zeer wel doorgaan met open houding van de Oosterschelde. Desnoods zou daarin een dam gelegd kunnen worden, die bij gevaar afgesloten kan worden en die zodanig is ingericht, dat eb en vloed geregeld door kunnen, waardoor de visserij en schelpdierkwekerij behouden blijven. Maar een geheel open Oosterschelde, naast de toch al openblijvende Wester schelde is te prefereren en moet de eis zijn van ieder rechtgeaard Nederlander. De bezwaren, die de Deltacommissie tegen dijkverhoging in het algemeen opsomt be staan bij de Oosterschelde niet, althans niet in overwegende mate, immers langs beide oevers is vrijwel geen bebouwing aanwezig (juist wel langs de Westerschelde en de Waterweg, die door dijken beschermd blij ven). Wat het gevaar voor oevervallen en dijkvallen betreft zo is de intensiviteit van deze calamiteiten de laatste jaren aanmerke lijk verminderd. De mogelijkheid, dat een in de Oosterschelde te leggen afsluitingsdam door een val getroffen wordt, bestaat even eens. De gevolgen zullen dan echter vele malen ernstiger zijn Hier valt nog op te merken, dat de land bouw op de Zeeuwse eilanden geen gebrek aan zoetwater heeft. De opbrengst van de landbouw op Noord- en Zuid-Beveland, ge bieden door zout water omspoeld, behoort tot de hoogste en beste van Nederland. Het is voorts de grote vraag of de Oosterschelde ooit zoet te krijgen is, door de zeer vele en zeer diepe geulen en troggen. Hoopvol is, dat in het advies van de Delta-commissie is gezegd dat de toestand der visserij en schelpdierkwekerij „een punt van nader onderzoek" uitmaakt, terwijl de toelichting zegt dat „zorgvuldig zal worden nagegaan of bij afdoende verzekering van de veiligheid een mogelijkheid te vinden is". Ik ben er zeker van, dat na gehouden onderzoek de Oosterschelde open te houden is en dat mogelijk zelfs ook nog de visserij bij de Grevelingen gespaard kan worden. In geen geval echter mogen de Zeeuwse visserijbelangen in de lucht blijven zweven. Vóór het Delta-plan, in welke vorm ook, zou worden aangenomen, worde een com missie ingesteld, die heeft te onderzoeken hoe de visserij, die jaarlijks vele millioenen oplevert, gered kan worden. Haast is hier mede te betrachten, daar een wetsontwerp tot aanvaarding van het Delta-plan vrijwel klaar schijnt te zijn en binnen enige maan- den reeds in de Tweede Kamer zou kunnen komen. De visserij dient vooraf te weten waar zij aan toe is. Als vanzelf zal die com missie dan moeten komen tot het advies „laat de Oosterschelde open". Geen enkel landsbelang eist haar afdamming, integen deel. Indien dit facet van het grootse Delta plan nader bekeken wordt zullen de nadelen tot de geringst mogelijke proporties kunnen worden teruggebracht. En mócht onzaligerwijze toch anders wor den besloten, een geval waaraan men niet durft te denken, dan dienen de gedupeerden in ieder geval volledig en tot de laatste cent schadeloos gesteld te worden. De arbeiders dienen kosteloos omgeschoold en aan goede posten geholpen te worden, terwijl de eige naren de waarde van hun eigendommen, in vesteringen en installaties volledig vergoed dienen te krijgen met een schadeloosstelling, die minstens gelijk is aan twintig maal hun jaarlijkse inkomsten. Het Delta-plan vinde dus doorgang, maar de Oosterschelde blijven open. Mr. W. Hugenholtz. Loopt gesmeerd houdt U frlt en monter de echte kauwgom ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom i 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentièn (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Hn de openbare vergadering van de gemeenteraad van Dinsdagavond waren afwezig de heren Pijpelink (a.r.), Tollenaar (S.G.) en Wondergem (C.H.U.). Bij de ingekomen stukken werd door de heer Oggel in verband met de toegezonden jaarwiedde-regeling der wethouders gevraagd naar de klassificatie dezer gemeente, waarbij bleek dat Axel thans in de 8e klasse is ingedeeld. Verder bestonden de ingekomen stukken hoofdza kelijk uit berichten van goedkeuring inzake grond- verkoop door de gemeente, benevens een mededeling dat Axel door de uitbreiding der gemeentekom valt onder die gemeenten, waarin het voorschrift van toe passing is omtrent de splitsing van de kleinhandel in sterke drank in het bedrijf van tappen en slijten, doordat het aantal inwoners in de kom meer dan 5000 bedraagt. Ged. Staten deelden o.m. verder nog mede, dat zij zich tot de minister van Sociale Zaken en Volksge zondheid hebben gewend, naar aanleiding van het raadsbesluit van 11 Mei 1954, waarbij besloten werd gedurende 30 jaar en jaarbijdrage van 4500 te ver lenen op het te verwachten exploitatietekort bij aan sluiting van percelen, en agrarische bedrijven op het net van de waterleiding, in verband met de door de regering aanvaarde richtlijnen voor de subsidiëring der aansluiting van onrendabele gebieden. De overige stukken Waren bijna alle van formele aard. Na de mededelingen op gestelde vragen, die wij in ons vorig nummer reeds vermeldden, werd daarop de instructie van de gemeente-ontvanger geheeJ overeen komstig het voorstel van B. en \V. gewijzigd in ver- Bij B. en W. bestaat hiertegen geen bezwaar en is een nieuwe salaris- en loonverordening samengesteld waarbij met vorenstaande opmerkingen rekening is gehouden. Deze voorstellen van B. en W. worden z.h.s. aan genomen. Evenzo geschiedde met het voostel tot wijziging van de nieuwe regeling der vacantie-uitkering aan het gemeente personeel. De regeling is vrijwel gelijk aan die van het vorig jaar de veranderingen, die zijn aangebracht betreffen een duidelijker omschrijving van de groep personen, die er van kan genieten, doch deze bepalingen zijn voor de gemeente van geen practisch belang. De regeling is als een blijvende bedoeld en zal worden opgenomen in het rijksambtenarenreglement en arbeidsovereenkomstenregeling De centrale ambtenarenorganisaties, vertegenwoor digd in het centraal orgaan, hebben zich reeds met deze regeling accoord verklaard. Het centraal orgaan beveelt in afwachting van een ontwerp wijziging van het ambtenarenreglement het vaststellen van een besluit aan waarbij voor 1954 voor het gemeentepersoneel een vacantie-uitke ring wordt toegekend overeenkomstig de voor het rijkspersoneel geldende voorziening. Voorgesteld werd een zodanig besluit vast te stel len en tevens te bepalen dat de vacantie-uitkering bij voorschot kan worden betaald, zulks in verband met het feit da tverschillende ambtenaren zeer binnenkort me vacantie zullen gaan. Plaatselijk overleg behoeft hierover nie tplaats te hebben aangezien de personeelsorganisaties aange sloten bij het centraal orgaan hiermede accoord gaan. Aldus werd besloten. Ook de kindertoelage-verordening werd gewijzigd. Niet krabben. De helder vloei bare D.D.D. kalmeert de jeuk in enkele seconden, doodt de ziektekiemen, zuivert en ge neest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSEM ZEEP band met het feit, dat de heer W. A. den Boggende in November a.s. de 65-jarige leeftijd bereikt en daar door op 1 December de dienst als, zodanig zal verlaten. De instructie dateert reeds van November 1931 en door de uitbreiding van voorschiften en de vele innin gen van plaatselijke belastingen. Het komt B. en W. niei nodig voor tot uitbreiding van de kantooruren voor het publiek over te gaan. Ook bij dit punt werd en door de heer Oggel ver schillende vragen gesteld en toelichtingen gevraagd. Als gevolg van de door het rijk genomen maat regelen inzake huurverhoging en consumptiebeperking, in werking getreden op 1 Januari 1954 is bij raads besluit van 26 Januari 1954 de salaris en loonveror dening 1948 gewijzigd, bij welke wijziging de salaris en loonnormen werden verhoogd en de garantiebe palingen in enkele artikelen werden gewijzigd. Bij schrijven van 18 Mei j.l. berichten Ged. Staten mede namens de minister van Binnenlandse Zaken, dat tegen de normen in de staten A, B en C genoemd geen bezwaar bestaat, doch dat de garantietoelagen genoemd in de artikelen 4 tot en met 8 niet voor verhoging in aanmerking komen. Deze artikelen hebben hierdoor hun practische betekenis verloren en kunnen vervallen. Voorts wordt opgemerkt dat de huwelijkstoelage kan ingaan bij de 21-jarige leeftijd (de verordening vermeldt 23 jaar) en dient de pensioentoelage ge wijzigd te worden overeenkomstig de brief van de minister van binnenlandse zaken van 8 Maart 1954. In verband met het vorenstaande vinden Ged. Sta ten het gewenst een geheel nieuwe salaris- en loon verordening vast te stellen. Deze wijzigingen houden verband met de tot stand gekomen wetten betreffende de coördinatie van be palingen ter zake van belastingen en sociale verzeke ringen. De maximum leeftijd is voor de kihdertoelage ten behoeve van valide niet studerende kinderen verlaagd van 18 tot 16 jaar en de maximum leeftijd voor studerende kinderen verhoogd van 21 tot 27 jaar. In navolging van de kinderbijslagwet is de aan spraak op kindertoelage voor minder valide kinderen gewijzigd en verruimd. Voorts behoeft met betrekking tot het recht op voortgezette toelage ten behoeve van studerende kin deren het onderwijs niet uitsluitend te worden genoten aan een inrichting voor algemeen vormend of vak onderwijs. Na deze voorstellen kwam nog een punt van for mele aard in behandeling, n.l. een voorstel tot wijzi ging van de arbeidsovereenkomstenverordening, dat eveneens zonder discussie werd aangenomen. Aangezien het Prijzenbureau voor Onroerende Za ken zich niet met een prijs van 0,80 per c.A. voor de van de heer F. van Dixhoorn te 's-Gravenhage in de vergadering van 11 Mei 1954 gekochte grond kon verenigen was een nieuw raadsbesluit in deze nodig. Hertaxatie had intussen plaats en werd deze volgens rapport van de Centrale Commissie voor de onteigeningsvergoedingen vastgesteld op 1— per cA. Hiervan is echter een strook van 4 meter breedte en een lengte van circa 120 meter belast met de erf dienstbaarheid van weg. Door de aard en mogelijk heden van deze erfdienstbaarheid vertoont deze strook grond veel overeenkomst met een openbare weg tot beperkte doeleinden en is de verkoop van deze circa 500 m2 niet hoger te stellen dan ƒ0,10 per m2, zodat het reeds genoemde bedrag dien tte worden vermin derd met 480 x 0,90 is 432. De uitspraak geeft aanleiding aan B. en W. voor te stellen tot intrekking van het besluit van 11 Mei 1954 en te besluiten a. van de heer F. van Dixhoorn te 's-Gravenhage aan te kopen een perceel grond, gelegen aan de Zuidsingel, kadastraal bekend gemeente Axel, sectie G no. 2671, F' no. 949 in totaal ter grootte van 8400 c.A. voor de prijs van 1met ver mindering van plm. 480 c.A. a 0,90 is 432.— zijnde een strook grond ter breedte van 4 meter en ter lengte van plm. 120 m. belast met de erf dienstbaarheid van weg, of afgerond tot een be drag van 8000. b. aan de gebruiker van genoemde percelen, de heer S. J. J. Wijna, Oudewijk 55 te Axel, ingevolge het Pachtbesluit, de daarvoor geldende schade loosstelling uit te keren van 0,30 per c.A. Dit voorstel werd z. h. s. aangenomen Van de heer W. Bakker werd voor de som van 100.— een stukje grond gekocht groot 10 m2, deel uitmakend van zijn perceel aan de Oudeweg, welke grond dienstbaar gemaakt kan worden aan de ver betering van het verkeer daar ter plaatse in verband met de bocht in de weg.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1