AXELSE COURANT Strijd tegen tabak nippers 1 J C.VSNK NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1954 68e Jaargang No. 90 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINjt ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Markt 12 AXEL. Koning Karei I, zijn opvolger, was even. Ondanks het feit, dat de accijns op tabak in Engeland meer dan drie maal zo hoog is als voor de oorlog, zodat roken een kostbare liefhebberij is geworden, is het tabaksver bruik niet verminderd. Sir Stafford Cripps was niet de eerste, die het tabaksverbruik probeerde te verminderen door middel van accijns. Overal langs de weg der geschie denis vindt men de lichamen van mannen, die geprobeerd hebben de triomfantelijke opmars der tabak tegen te houden en die daarbij gevallen zijn. Het eerste lichaam, dat wij vinden, is dat van koning Jacobus I. Hij had het ongeluk koningin Elizabeth te moeten opvolgen, on der wier regering het roken ingang had ge vonden. In die dagen waren er zelfs scholen waarin jonge mannen uit aanzienlijke krin gen onderricht wenden in d ekunst van „ta bak drinken", zoals het to engenoemd werd. Voordat hij de troon besteeg, had Jacobus dit wanbedrijf met gramschap gadegeslagen; hij zwoer; een dure eed, dat hij alles in het werk zou stellen om een einde te maken aan deze afschuwelijke gewoonte, v Omdat hij veel geloof .hechtte tian de macht van de pen, liet koning Jacobus I vrij wel onmiddellijk na zijn troonsbetijging een b'rochure verschijnen, waarin hij geen twij fel liet bestaan over zijn opvatting oven het roken. Deze brochure droeg tot titel „Een hevig protest tegen de tabdk" en zij ver scheen in 1604. Jacobus klaagde de adel en geestelijkheid aan, omdat zij het land had den laten zinken tot zulk een laag moreel peil en hij gaf uiting aan zijn voornemen zich tegen het minderwaardige genoegen der ta bak te verzetten en het land terug te voeren naar een behoorlijke morele standaard. En kele zinnen uit de brochure mogen hier vol gen „Tabak is het eerst uitgevonden door een aantal barbaarse Indianen Zullen wij, zeg ik, zonder te blozen, ons zover verlagen, dat wij deze beestachtige Indianen naboot sen Waarom gaan w'ij dan ook niet naakt rondlopen, zoals zij het doen?... Ja, waarom loochenen wij God niet en gaan de duivel aanbidden, zoals zij Volgens hem moest iedereen, die tabak kon ruiken zonder misselijk te worden, alleen al daarom ver dorven zijn. De bewering, welke men in die dagen vaak hoorde, als zou tabak een ge neesmiddel zijn, maakte hij belachelijk. En hij smeekte zijn lezers toch aan hun vrouwen te denken. Denk er eens even aan, hoe gij door het roken uw tere reine vrouw vernedert door haar te nooodzaken ook in wolken tabaksrook te leven. En als dat nog niet voldoende afschrikwekkend mocht zijn, lees dan he tslot. Roken is „een gewoonte weerzinwekkend voor het oog, afschuwelijk voor de neus, slecht voor de hersenen, ge vaarlijk voor de longen en het lijkt met zijn stinkende dampen nog het meest op die ont zettende dampen, welke ui tde bodemloze put van Styx opstegen." Edoch zelfs dit koninklijk woord ver mocht geen einde te maken aan de ingewor telde zede van het roken. Liever de onge nade des konings geriskeerd dan afstand te doen van het roken. Bovendien men be hoefde het toch niet te doen in zijn tegen woordigheid Toen hij merkte, dat zijn woorden geen enkel resultaat opleverden, werd Jacobus boos en hij besloot de accijns op de inge voerde tabak drastisch te verhogen. Dan zou er wel minder gerookt worden. Maar de parlementsleden waren blijkbaar zulke ver woede rokers, dat zij weigerden het wets voorstel aan te nemen. Dat was niet de enige tegenslag, die de koning ondervond in zijn strijd. In 1614 heerste er pest in Londen en toen verklaar den de doctoren, dat roken goed was, om dat het desinfecterend werkte en dus het ge vaar van besmetting verkleinde. Jacobus moet toen al wel hebben inge zien, dat hij de strijd verloren had, maar hij wilde nog één poging wagen. Op 30 Sep tember 1619 diende hij een wetsvoorstel in, waarbij hij de verbouw van tabak verhief tot koninklijke monopolie de verbouw in Engeland werd verboden. Maar ook ditmaal kwam het parlement in het geweer ver moedelijk stonden er te veel financiële be langen in Virginia op het spel. Het voorstel moest worden ingetrokken en toen hij in 1625 stierf wist Jacobus I dat Engeland zou blijven roken. eens een tegenstander van het roken, maar hij begreep, dat alle strijd er tegen vruchte loos zou zijn hij probeerde iets goeds uit iets slechts te halen door middel van zijn belastingpolitiek. Nadien is er weinig georganiseerd verzet tegen het roken meer geweest in Engeland alleen tijdens de regering van Koningin Vic toria is er nog een kleine actie geweest. De koningin had een afkeer van het roken, wel ke afkeer gedeeld werd door de hertog van Wellington. Ten hij merkte, dat de officie ren van het leger stevige rokers waren, vaar digde de hertog in 1845 een order uit, waar bij hij er op aandrong, dat de commandanten het roken zouden tegengaan volgens hem leidde dit tot drinken in de cantines en in het algemeen. Op het vasteland ging de strijd echter verder. En soms werd hij daar met grof ge schut gevoerd. Dat gebeurde b.v. in Rus land. Engelse zeelieden, die de Baltische ha vens aandeden, hadden het roken in Rus land geintroduceerd. Het verzet kwam van verschillende zijden. De geestelijkheid vond het een profanie, dat er in de kerken ge rookt werd in Moskou braken rampzalige branden uit ten gevolge van het achteloos omspringen rriet brandende tabak vorsten hadden er een afkeer van. Dit alles leidde er toe, dat er een besluit werd uitgevaardigd dat roken tot doodzonde verklaarde rokers zouden als misdadigers worden berecht en zwaar worden gestraft. Er kwam zelfs een speciaal gerechtshof voor dit soort misdrij ven. De straffen van dit hof werden zowel aan mannen als aan vrouwen opgelegd. De meest gebruikelijke straf was geseling en die liep van 20 slagen tot doodknuppelen. Andere straffen waren het afsnijden van neus en lippen en verbanning naar Siberië. Madr' zelfs deze onmenselijke maatregelen maak ten geen einde aan de opmars der tabak. Het leven was in die dagen van tsaar Michael Romanof zo ellendig, dat men de troost van de tabak niet gemakkelijk prijs gaf. In die dagen vocht ook Japan een ver loren oorlog tegen de tabak men bleef ro ken ondanks het feit, dat men er de ver beurdverklaring van al zijn bezittingen mee riskeerde. Die bezittingen werden dan ge schonken aan degene, die de roker betrapt had. In 1639 was het echter reeds zover, dat het roken was opgenomen in de thee ceremonie. Ge herinnert u misschien het verhaal van Moerad de Wrede, die duizenden gevange nen op rijen liet zetten, met een soldaat naast iedere gevangene en die gelastte, dat zij allen tegelijk moesten worden doodgeschoten op het ogenblik dat hij zijn tent verliet. Deze m'an had een afkeer van het roken en ge kunt u dus voorstellen, dat hij daartegen ook niet bepaald zachtzinnig te velde- trok. De Turken, die geen wijn mochten drinken, plachtten hun heil te zoeken in roken en koffie drinken. Zij kwamen daartoe samen in z.g. rookhuizen. Afgelopen, zei Moerad, en hij liet alle rookhuizen tot de grond toe afbranden. Daarbij bleef het nier hij ver bood het roken op straffe des doods. En om te weten of dit verbod werd nageleefd, ver momde hij zich en bezocht persoonlijk alle verdachte plaatsen. Overtreders doodde hij eigenhandig hun lijken moesten op straat blijven liggen. Zelfs tijdens zijn veldtochten onderbrak Moerad zijn anti-rook campagne niet. Soldaten, die op roken werden betrapt, werden onthoofd, opgehangen of gevieren deeld soms werden zij ook gekneveld en dan in het niemandsland achtergelaten als prooi voor de gieren. Maar ook hij verloor deze strijd. Hij was nauwelijks dood, of Turkije werd een van de landen, waar de meeste tabak werd verbouwd en verrookt. Ook in Zwitserland en de V.S. heeft men van tijd tot tijd de strijd tegen de tabak aangebonden in de V.S. was Texas de laatste staat, die in 1927 het officiële verbod tot verkoop van tabak ophief, zeer ten verdriete van de smokkelaars. s NIEUWS VAN HET STRAND. - De Amerikaanse marine heeft onlangs te San Diego in de staat Cali- fornië haar nieuwste landingswapen gedemonstreerd, nu eens geen vaartuig maar een vliegtuig de R3Y-2 een zwaar toestel voor transpor tdoor de lucht. De R3Y-2 heeft al een bijnaam ook. De vliegende LST heeft men haar gedoopt. De veelzijdige LST (Landing Ship, Tanks), een landingsvaartuig dat al tijdens de Tweede Wereldoorlog geducht van zich deed spreken, stond peet voor haar. Ook de taak van de „Vliegende LST" komen ongeveer met die van haar varende „zusjdovereen. Op de foto boven ziet men het nieuwe vliegtuig met open neusdeur op het landingsstrand. De lan- dingskleppen zijn reeds gedeeltelijk neergelaten. De doorsnede onder geeft een indruk van het interieur van de R3Y-2 in beladen toestand. Vier 155mm. houwitsers, drie 234 tons truks of zes jeeps kunnen op het laaddek, dat een lengte heeft van 88 voet (26,81 meter), een plaatsje vinden. Het achterste ge deelte van de romp biedt plaats aan 103 gemakkelijk te verwijderen passagiersstoelen. Ten behoeve van het vervoer van gewonden kan het toestel worden voorzien van 92 bedden. Zondag hebben twee mijnenvegers van de Koninklijke Marine met sleepkabels en een dreg weer gezocht naar overblijfsels van het verongelukte K.L.M.-vliegtuig „Willem Bontekoe". Ook de „Orkaan", een sleep boot van de Koninklijke Marine, voer uit, maar moest haar pogingen vrij snel staken ten gevolge van het ruwe weer. De ber gingsvaartuigen „Bruinvis en „Dolfijn van de firma van der Tak te Maassluis en het bergingsvaartuig „Hulp in Nood van de rederij Goedkoop te Amsterdam kwamen Zaterdag naar de thuishaven zonder resul taat. Zaterdagmiddag werden op het inter nationaal schuttersfeest te Ovezande de Europese handboogkampioenschappen ver werkt. De Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot loste het eerste schot. Na loting moest de Franse ploeg het eerst aantreden. 24 van de beste Franse chutters losten elk 10 schoten en behaalden 40 punten. De Nederlandse ploeg behaalde 37 punten en de Belgische ploeg 34 punten. De Franse ploeg verwierf de w'isselbeker en andere prijzen, waaronder een zilveren medaille van Koningin Juliana. De Nederlandse ploeg verwierf een bron zen beeld, geschonken door het Prov. be stuur van Zeeland, een beker van de ge meente Ovezande en een medaille van de burgemeester van Ovezande en de Belgische ploeg een fraai groot wandbord en een me daille van mevrouw Andriessen, de echt genote van de burgemeester van Ovezande. Vrijdagavond tussen half acht en half negen heeft een groep twee-persoons Lock heed „shooting star" lesvliegtuigen van de basis Volkel van de Kon. luchtmacht een vlucht gemaakt over ons land, welke be doeld was als oefenvlucht, o.a. vbor het grondpersoneel van de vliegbasis en de be diening van de luchtdoelartillerie en radar, die bij Den Haag was opgesteld. De toe stellen stegen op van de basis Volkel en vlogen over Nijmegen, Enchede, Groningen, Leeuwarden, Den Helder, Haarlem, Am sterdam, Rotterdam, Eindhoven en Venlo terug naar Volkel. Een straaljager, bemand met de leider van de groep, majoor-vlieger waarnemer P. A. C. Benjamins en de navi gator, kapitein-waarnemer S. Sjoerdsema moesten in de schemering rond half negen even ten noordwesten van Zevenaar in een weiland een noodlanding maken, welke goed slaagde. Het toestel kwam terecht vlak bij de boerderij van de familie Reymer. Piloot en waarnemer konden ongedeerd het toe stel verlaten. Twee Leeuwarder groentenhandelaren die geen gevolg hadden gegeven aan de aan deze groep dwingend opgelegde vacantie- regeling, zijn Vrijdag -door de politierechter veroordeeld tot een boete van 10 voor elke dag, waarop hun bedrijf geopend is geweest. Hun raadsman had ter verdediging ange- voerd, dat zijns inziens de door de gemeente raad vastgestelde verordening nietig zou zijn. Een bommenwerper van de Ameri kaanse luchtmacht van het type B 36 is in de nacht van Vrijdag op Zaterdag bij een landing op de basis Ellsworth bij Rapid City in Zuid-Dakota brandend neergestort. Men heeft tot dusver de lijken van negentien in zittenden kunnen bergen. Ook werden drie gewonden uit de wrakstukken bevrijd. Ge vreesd wordt, dat er nog meer slachtoffers te betreuren zijn. Het ongeluk ontstond, om dat het toestel bij het landen een verhoging het terrein raakte. Zondag is voor de in tweede maal binnen 24 uur een Amerikaanse bommenwerper van het type B 36 neerge stort bij El Paso in Texas. Het vliegtuig, dat bijna neerviel op een buitenwijk van de stad stortte tenslotte op een onbebouwd stuk land waar het uitbrandde. Een lid van de be manning werd gedood en veertien anderen gewond. i De landbouwer Struijk uit Dirksland stond wel even raar te kijen, toen hij bij het aardappelen rooien, een exemplaar uit de grond haalde, dat ruim 1 kg. woog. De aard appel leed aan moeheiddoor het groeien.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1