AXELSE COURANT El dorado voor emigranten „Met raad en daad WRICLEY j C. VINK Frankering bij abonnement, Axel 28 AUGUSTUS 1954 68e JAARGANG No. 89 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. NIEUW ZEELAND GROEIT SNEL. In de verhalen over emigratie staat allerlei te lezen. Men kan er veel uit leren, onder meer ook, dat emigratie een mislukking kan worden. Onder de verschil lende emigratielanden, waarop een schaduw is gevallen door een vraaggesprek met één of enkele teruggekeerden, otbreekt Nieuw-Zeelad. Het enthousiasme van de daar gevestigde Nederlanders over hun nieuwe vaderland is zo groot, dat men eenvoudig niet kan schrijv en, dat het er niet uit te houden is. Over het algemeen maken onze landver- ïuizers zich daar binnen een korte tijd po pulair. Stel U voor zo'n gezin met drie, vier of meer kinderen, dat een Nederlandse boer derij verlaten heeft, omdat d£ze te klein voor hen was, om een goede boterham te erdienen. De man ploeterde van 's ochtends 'roeg tot 's avonds laat. Hij zou wel meer and willen bewerken, want hij leeft voor zijn gezin en wil graag vooruit komen. Hij ton niet meer land krijgen. Teneinde raad waagde hij de grote stap. As boer gebon den aan zijn land, stond hij met ogen, die glinsterden van tranen, op het emigranten schip en hoorde het volkslied aan, alsof het een dodenmars was. Onzekere toekomst, groot gezinhet was geen kleine opgave gave. Dan na de reis de stijgende verwondering Nieuw-Zeeland. De nieuwe werkgever komt zijn volkomen onbekende, nieuwe kracht van de boot halen in een grote auto. Zij worden tijdelijk gehuisvest in een enke le kamer en een schuurtje. De boer vertelt de Nederlander, dat hij zijn eigen huis zal moeten bouwen. Hij geeft tal van aanwij zingen hoe te bouwen en waar en belooft hulp van Nederlanders en Nieuw Zeelan ders uit de buurt. Die hulp wordt ook wer kelijk verleend, men begrijpt elkanders no-, den. De eerste maaltijd j: varkenscotelet met sla. geen aardappelen, maar pudding met ananas als toegift. Anders jklaargemaakt, dan in Nederland, maar eerste klas voed sel. Dan begint het werk. Ook lange dagen. De veertig-uren v^erkweek, waarover in Nederland wordt opgeschept is een fabel. Ook hier werken boeren 12 uur per dag en in het seizoen wel 1'8 Maar de inkomsten zijn zodanig, dat men direct aan het bou wen van een woning kan beginnen en als deze klaar is kan men ook werkelijk spre- k envan een eig enhuis. Goed werk wordt ginds beter betaald dan in Nederland, nie mand zal dit kunnen otkennen. Nederland is een paradijs voor sociale ver zekeringen. Maar zelfs daarom behoeft men niet thuis te blijven. Van elke tien gulden, die men in Nieuw-Zeeland verdient, wor den ongeveer drie kwartjes ingehouden voor sociale voorzieningen. Zodra er ziek te komt, krijgt men een kleine uitkering, die voldoende is om de eerste levensbehoef ten te dekken. Wie een zeker bezit heeft van ongveer vijf duizend gulden krijgt geen steun meer. Ook ziekenhuiskosten en medi cijnen worden vrijwel geheel vergoed, in dien men nog beneden de weistandsgrens leeft. Allen, die 65 jaar zijn of ouder, krijgen een klein pensioen of men nu burgemeester is geweest, of landarbeider. Er zijn ook wel regelingen, die niet voldoen. Zo wordt er nog al geklaagd over pensioenregelingen, waar veel bedrijven niets van weten. Soms wordt er wel eens een levenverzeke'ring be loofd aan werknemers. De premie daarvoor is hoog en de werkgever betaalt daar dan de helft van. Maar wie flink jverkt in zijn leven, heeft zo'n verzekering in Nieuw-Zee land niet meer nodig. Het is een typisch Ne derlands ewens op dit punt gedekt te zijn, waar elke mogelijkheid tot bezitsvorming practisch onmogelijk is geworden. En wie gaat er nu emigreren om pensioenrechten te verwerven Pensioen en Kinderbijslag. Overigens beleven wij op dit gebied in Nederland ook nog wonderlijke toestanden. Een man die hier een pensioenregeling heeft met een hogere uitkering naarmate het aan tal dienstjaren groter is, laat zijn vrouw ook in komervolle omstandigheden achter met een paar kleine kinderen, indien hij jong komt te overlijden. De Weduwe van voor in de zestig, die haar man verliest, heeft meest al een pensioen voor een groot gezin, om dat haar man al zo veel dienstjaren had. Ook nog geen sociaal paradijs in Neder land. We hoorden onlangs een theorie over het grote treinongeluk, dat Nieuw-Zeeland enige maanden geleden trof. Het zou een bewijs zijn, dat alles nog maar in de kin derschoenen staat, en de bouwwerken nog van slechte kwalitei tmoeten zijn...... an ders was dat treinongeluk niet gebeerd. Met evenveel recht zouden buitenlanders hun schouders op kunnen halen over Ne derland, waar de waterbouwkunde nog maar juist wordt ontwikkeldanders zouden in de nacht van de grote ramp de dijken niet doorgebroken zijn. Men voelt hoe scheef zo'n redenering is. Vanzelfsprekend staat er in Nieuw-Zeeland niet zo'n perfecte con trole-commissie op de loer bbij een bouw werk als in Nederland. Er wordt veel ge werkt door amateurs en die laten eerder een steek vallen, dan vakmensen. Opbouw. Er zit iets in de theorie, die zegt, dat Christchurch, het eindpunt van de grote vliegrace (naar Nieuw-Zeeland, een ver plaatst stadje is uit het wilde westen van Amerika, waar alleen goudzoekers, revol vers en cowboys nog aan ontbreken. Het is juist de taak van de jonge gene ratie, om dit land op te bouwen. En dat geldt voor alle immigratielanden. Een aan- voltooid moet worden. Emigranten zijn aan nemer schrijft in op een bouwwerk, dat nog van Nieuw-Zeeland zijn tijd reeds ver voor nemers voor onontwikkelde gebieden, waar uit is. He telectrisch melken van koeien bijv. is er vanzelfsprekend. Zelfs in Nederland moet men de melkmachines nog wel echt aanpraten. Tenslotte de cultuur. Ja, welk een armoe de aan cultuur in die ioge landen. Wie een nieuwe streek ontgint, begint niet met boek winkels en concertzalen. Inderdaad ont breekt er ook in Nieuw-Zeeland een bepaal de levensstijl, namelijk de typische rfeder- landse met zijn huiselijkheid en gezelligheid. Maar een levensstijl hebben deze mensen ze ker. Er is een ongekende hulpvaardigheid. Nog denken wij aan het verhaal van dat jonge Nederlandse gezin, dat in twee jaar tijds met 5 kinderen werd gezegend, eerst een tweeling en daarna een drieling. Ge schenken en geldbedragen stroomden bin nen. Er werden speciale brei- en naaikran- sen opgericht om het echtpaar te helpen. De regering stelde direct een nieuwe woning beschikbaar en een nieuwe werkkring werd pa in de omgeving van zijn nieuwe huis aan geboden. Dan kon hij op de kinderen pas sen, waarvoor het rijk trouwens ook nog een verpleegster stuurde: Er is toch wel iets van cultuur te merken in jonge landen, waar de landen met de „oude cultuur" nog een voorbeeld aan kun nen nemen. Zet Uw zorgen aan kikkert U helemaal op. v°°r Uw 'and* de kant mond en keel de échte kauwgom LANDBOUWGIDS 1955 IN WORDING Als alles meeloopt, zal op 15 November a.s. de Landbouwgids 1955 verschijnen. Voorlopig zij reeds aangekondigd, dat de nieuwe gids op enkele onderdelen een uit breiding zal ondergaan. Zo zal de tekst met meer illustraties worden verrijkt, terwijl de stof nog overzichtelijker wordt gemaakt. Bijzondere aandacht heeft ook de typogra fische uitvoering. Tenslotte zal de gids we derom vele bijdragen bevatten van de hand van vooraanstaande deskundigen, die werk zaam zijn op het gebied .van de landbouw. Al met al mag worden aangenomen, dat de samenstellers geen mogelijkheid onbenut zullen laten om de nieuwe uitgave, evenals in andere jarenin andere jaren, te maken tot een doelmatige handleiding voor eenieder, die op enigerlei wijze bij de verschillende sectoren van de landbouw zijn betrokken. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regel, 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. «O®1* ?A°pP Ilklu ffoed L. van D. Gaarne zou ik van u vernemen of het in orde is dat mijn huis of liever gezegd, omge bouwde stal en dat voor afbraak staat genoteerd, tweemaal huurverhoging heeft verkregen. Antwoord Als het een onbewoonbaar verklaarde woning is, dan is de huurverhoging ten onrechte ge vraagd. U doet echter verstandig de huur te laten vaststellen door de huuradviescommissie, als dit niet het geVal is. G. V. Tegen 1 Augustus werd mij de woning ge rechtelijk opgezegd. Ik zit evenwel nog steeds in die woning. Nu is mijn vraag, hoe lang heb ik nog het recht om in de woning te blijven wonen Antwoord Dat zal toch wel in het vonnis staan Wendt u anders tot B. en W: J.H. Is de pasgeboren prinses Marie Astrid van Luxemburg ook reeds kroonprinses en hoe is dit ge steld met de prinsessen in Nederland. Antwoord Dit zal afhangen van verdere blijde gebeurtenissen in het groothertogelijk gezin. Wordt er geen zoon geboren,dan zal de oudste prinses, in dit geval dus Marie Astrid, troonopvolgster in Lu xemburg worden. Ook in ons land wordt bij ge brek aan een mannelijke nazaat de oudste van de prinsessen als troonopvalgster aangewezen. Als zo danig draagt prinses Beatrix al de titel van kroon prinses. C. B. Vraagt hoe hij bruine alg in een tropisch aquarium afdoende kan bestrijden Antwoord': Hierop hebben wij maar een afdoend antwoord!: geef een grote schoonmaakbeurt Ruim de hele boel, ook de bodemlaag dus, maar radicaal op Maak ruiten en aquarium met hete soda schoon en begin moedig van voren af aan. De planten, die U niet gemakkelijk meer kunt krijgen, zijn (mis schien) nog te redden door ze in donker, desnoods ook nog me tbehulp van kikkerlarven, te ontalgen en; ze daarn a een tijdlang in quarantaine te houden. Betrek nieuwe planten van een erkende aquarium- handel. A. v. W. Wat kan men doen om sproeten in het gelaat te verwijderen of te voorkomen Antwoord*. Sproeten zijn plaatselijke kleine op hopingen van huidkleurstof. Bij bepaalde mensen, meestal zijn dit blond- of roodharigen, treden ze op onder inwerking van zonlicht (in plaats van alge meen bruin worden). Vroeg in het voorjaar moeten zij al oppassen met zich aan het zonlicht bloot te stellen. Dus niet in de zon zitten. Een hoed met rand dragen. Desgewenst de huid bedekken met een don kere gelaatspoeder. Zijn er eenmaal sproeten ont staan, dan kunnen die met blekende middelen wel wat worden weggewerkt. Dat is echter niet ongevaar lijk en het is daarom het beste dit uitsluitend volgens voorschrift van de dokter te doen. J.B. Is het gevaarlijk als er vuur komt op een ny lonkous Antwoord: Valt er as van een brandende siga ret op nylonkousen, dan brandt er direct eert gat in. vonk of vlam, dan loopt U wel brandgevaar. Op passen voor vuur is in ieder geval raadzaam Dra gers en draagsters van nylonkousen en andere ny- Zou een dergelijke kous in aanraking komen met een lonkleding moeten dus oppassen met vuur. Komen zij er mee in aanraking, dan de plek direct nat maken. Abonné Mijn vader is overleden. Wij kregen 100,— uitgekeerd voor de begrafenic. Moeder is invalide. Er zijnverder nog vier kinderen, waaron der een zuster, die thuis is, bovendien is een broer vrijgezel, ook thuis. Mijn andere broer is niet thuis en ik zelf heb drie kinderen. Wij hebben vader een behoorlijke begrafenis gegeven, maar het geld was daarvoor niet toereikend. Wij moeten ook opbrengen voor moeder. Wat is Uw mening over de verdeling van de kosten Antwoord Naar evenredigheid bijdragen,reke ning houdende met inkomsten, samenstelling gezin, enz. Anders zit er niet veel op. IC Wil monteur worden bij de luchtmacht waar zich te vervoegen Antwoord U kunt inlichtingen krijgen op het bu reau werving, Hooftskade 1 te Den Haag. D. B. Ik heb een vetvlek in mijn regenjas. Wat te doen AntwoordVetvlekken kunnen verwijderd wor den met een vetoplossend middel, o.a. tetra. Liefst werken voor een open raam of buiten in verband met de bedwelmende dampen. Weetgraag: Mijn zuster is invalide, waardoor zij veel op de radio is aangewezen.^ Kan zij in verband hiermede vrijgesteld worden van het betalen van luis terbijdrage Antwoord U moet een formulier halen bij de radio distributiedienst. Na invulling levert U dit weer in en na gehouden onderzoek krijgt U bericht. P. K. B. Waar kan ik een kampeervergunning krijgen AntwoordBij de A.NAV.B, Parkstraat 18-26 Den Haag. W. K.Ik heb bijverdiensten. Moet ik dit bedrag opgeven aan de belastingdienst Ik meen dat een bedrag tot 200,— vrij is. Antwoord U doet beter dit te laten beslissen door de inspectie der belastingen. Geeft U uw inkomsten dus op. De regeling is zo indien men naast inkomen uit dienstbetrekkingen nog andere inkomsten heeft, worden van die inkomsten 100,.verwervingskos ten afgetrokken, de rest is belastbaar. Voor deze inkomsten ontvangt men dan een inkomstxbelasting biljet Uw inkomsten worden bij elkaar opgeteld, dus Uw loon en Uw bijverdiensten, vervolgens worden 100,verwervingskosten afgetrokken, waarna men het zuiver inkomen krijgt. De inkomstenbelasting hier over wordt weer verminderd met de reeds ingehou den loonbelasting, en het restant moet U bij beta len.. Is het verschil gering dan bestaat de mogelijkheid dat men om administratieve redenen geen inkomsten belasting oplegt. J. H. S. Is de z.g. „superbenzine" ook getschikt voor 2-tact motorfietsen Antwoord)Ja, die benzine kunt U gerust gebrui ken. De kwaliteit van de gewone benzine gaat door toevoeging van de olie al achteruit, dus gaat de kwa liteit van de superbenzine ook achteruit, maar U houdt toch altijd nog een betere kwaliteit over. (.10 -2 is 8, maar 12-2 is 10 dus altijd nog meer. Q.Kunt U mij het adres geven van een Duits blad, waarin een rubriek voorkomt met vragen en aanbiedingen van allerhande machkies (industrie). AntwoordEen Duits blad, waarin vragen en aanbiedingen voor machines voorkomen, is de „In dustrie Anzeiger". Verlag W. Girardet te Essen. A. H. j Wat moet ik doen met iemand die na eerste aanmaning enige tijd geleden, zijn landpacht welke hij op 1 Novevmber 1953 had moeten voldoen, niet heeft voldaan en ook niets van zich laat horen bij een eventuele tweede aanmaning Antwoord!; Na deze persoon nogmaals per aan getekende brief te hebben herinnerd aanzijn ver plichtingen, de zaak in handen te geven van een kantongerechtsdeurwaarder. Dit natuurlijk indien aan de verplichtingen ten aanzien van de opzending van de pachtovereenkomst, naar de Grondkamer is vol daan. J. H.Ik heb een afbeelding gezien van het schip waarmee de koning-stadhouder Willem III naar Enge land vertrok. Hoe heette dat schip ntwoordVolgens Mr. J. van Lennep „Geschie denis van Nederland" is de naam van het schip, waar mede de koning-stadhouder Willem III op 10 Novem ber 1688 naar Engeland overstak het fregat Den Briel. J. v. d. B.Wat is de vereniging van Tempeliers? Antwoord.,: Dit is een geestelijke ridderorde, ge sticht 1119 tot bescherming der pelgrims. Witte man tel met rood kruis. Ondergang 1307-1312; op aan drang van Philips IV van Frankrijk werd de orde opgeheven door paus Clemens V: de leden werden als ketters verbrand en de rijke bezittingen verbeurd verklaard. Zij werden genoemd naar de Tempel van eeruzalem, omdat hun eerste residentie aan de voor malige tempel grensde. C. B. A.Kunt U ons de verplichtingen opgveen, die op de werkgever rusten in verband met de va- cantietoeslag? Antwoord^: Tenzij het uitbetalen van vacantie- vergoeding in het arbeidscontract is opgenomen, be staat er nog steeds geen verplichting, deze tegemoet koming uit te betalen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1