AXELSE COURANT Hoge lasten, schaden gezinsvorming! Wg* ZWITSAL WRIGLEY nippers Gezonde Babies j G.VINK A ■i,. Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 25 AUGUSTUS 68e JAARGANG, No 88. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. Ideaal voor ieder die brieven schrijft! NA HET HUWELIJK KOMT MISSCHIEN DE UITZET Het patroon van de nieuwe belastincjtibellen vertoont ook na de verlaging, die met ingang van 1 Januari is ingevo eitö,i nog den verwrongen beeld. Zonder overdrijving mag men zeggen, dat de critiek tegen de hoge tarieven na de in gevoerde matiging nog niet is ver-stomd. Dat geldt in de eerste plaats voor het bedrijfsltïven. Geen gelegenheid gaat voorbij, of uit de hoek van de bedrijfshuishoudingen wordt er geproesteerd te gen het fiscaal systeem, dat onvoldoende gelegenheid biedt tot reservering om daarmee vernieuwingen, uitbrei-dingen en tegenslagen te financieren. Er is echter nog een andere groep, die nog steeds gebukt gaat onder te hoge fis cale lasten. Dit zijn niet de bedrijfshdishoudingen, maar de toekomistige Kuis houdingen. In het algemeen mag men zeggen, dat zij die het tarief voor onge huwden betalen, een meer dan normale druk op hun inkomen voelen, die niet nalaat schade toe te brengen aan de volkshuishouding. (van onze economische medewerker) Het belastingtarief, dat na de oorlog werd opgebouwd, is er in de eerste plaats op ge richt geweest, om het land financieel-eco- nomisch weer gezond te maken. Men be- maar tot aan de rand van de draagkracht, lastte niet een deel van de draagkracht, bij alle groepen, waai'van verwacht kon wor den, dat zij hun consumptie wel zouden beper ken, zonder dat een noodtoestand intrad. On der deze groepen hebben de ongehuwden het volle pond gekregen. De gedachte lijkt juisteen ongehuwde be hoeft geen gezin t e onderhouden; hij behoort dikwijls tot een huisgezin, waar meer onge huwde inkmoentrekkers zijn; hij behoeft min der verzekeringen af te sluiten. AJ met al kan men deze argumenten samenvatten in deze conclusie: de ongehuwden hadden minder las ten in hun eigen omgeving en konden daarom wel meer tot de gemeenschapslasten bijdra gen. Als bijzonder sociaal argument werd er dan nog bijgevoegd: wanneer we de ongehuw den belasten, dan zal dit het verantwoorde lijkheidsgevoel versterken en de jongeren eer der tot een huwelijk brengen, omdat er door de belastingdruk geen financiële lusten aan het vrijgezellenbetaan verbonden zouden blij ven. Meer kosten. Wij willen over deze beschouwingswijze het een en ander opmerken. In de eerste plaats zijn er veel ongehuwden, die zelf in hun onderhoud moeten voorzien en die weke lijks of maandelijks vaste lasten betalen, die bijna even hoog of nog hoger zijn, dan die van gehuwden. De huur van een gemeubileerd gehuurde kamer ligt niet zelden boven de huur van een geheel ongemeubileerd huis. De kosten van was, voeding, enz. zijn voor vele alleenstaan de ongehuwden, die zich niet zelf kunnen ver zorgen dikwijls even hoog als voor een echt paar. Voor al deze gevallen is het dus zo, dat het draagkrachtsverschil grotendeels wegvalt Niettemin blijft er een grote categorie on gehuwden over, die wel in een voordelige po sitie verkeren. De meest gunstige gevallen zijn die jongeren, die thuis wonen. Een deel van hun inkomen wordt altijd nog in beslag genomen door de eerste kosten van levens onderhoud. Een ander deel zal meestal wel In bijna elk vak of beroep is het noodzake- besteed moeten worden aan de kosten voor lijk nog bij te studeren, hetzij om „bij" te blij- een verdere opleiding. ven, hetzij om een hogere graad van ontwik keling te bereiken. Naarmate de techniek zich ontwikkelt en de specialisatie toeneemt, zul len deze kosten nog toenemen. Een groot deel van de nog gewenste verdere productiviteits verhoging in Nederland zal afhangen van de huwde inkomentrekkers zijn; hij behoeft min- activiteit, die de rijpere, meestal nog onge- gelijke ontwikkeling gaat echter met hoge kos ontwikkeling zal ten toon spreiden. Een der ten voor allerlei studiemateriaal gepaard. Wanneer kunnen zij trouwen Bovendien, en daar komt het op aan, de meeste ongehuwden wensen zich voor te be reiden op het huwelijk. Voor het stichten van een eigen gezin moeten ongehuwden onver mijdelijk beschikken over enig aanvangskapi taal, dat uit besparingen moet worden ver kregen. Door de bestaande belastingtarieven wordt hun deze besparing, waarvan de groot te verschilt al naar het maatschappelijk ni veau, waarop men zich bevindt, practisch niet mogelijk gemaakt. Zeer zeker niet binnen een redelijke termijn. Wij zien daarin een groot maatschappelijk gebrek, dat zich steeds scherper openbaart. Het is net zo, dat in de eerste jaren na de oorlog het aantal gesloten huwelijken gerin ger is geweest, omdat men zich niet kon in stalleren. Het is veeleer zo, dat velen de vor ming van een eigen gezinsuitzet hebben uit gesteld tot na het huwelijk. Het gebrek aan woonruimte heeft deze ge dachte gecultiveerd. Men betrok als echt paar een enkele kamer of men koos de ouder lijke woning van een der beide huwelijkspart ners als domicilie. Hierdoor werd althans voor de eerste tijd, de aanschaf van eigen huishoudelijke artikelen en meubelen over bodig. Na het huwelijk verwachtte men zo danige besparingen te kunnen maken, dat hieruit op de duur een eigen huis zou kun nen worden geinstalleerd. In deze verwachting zijn velen teleurge steld en het aantal jonggehuwden met grote financiële zorgen is derhalve niet gering. De ze zorgen werden dikwijls nog vergroot door een niet ingecalculeerde gezinsuitbreiding. Geen geld. Het komt in een groot aantal gevallen voor dat jonggehuwden wanneer zij enkele jaren op woonruimte hebben gewacht, bbij toewij zing van een huis of gedeelte daarvan, niet in staat zijn de inrichting van die woonruimte te financieren Toegegeven moet worden, dat een gebrek aan voldoende inzicht en een tekort aan ver antwoordelijkheidsgevoel hierbij een grote rol hebben gespeeld. Anderzijds menen wij dat dit verantwoordelijkheidsgevoel ook niet be paald is versterkt door de fiscale politiek der overheid, die geen rekening houdt met de noodzaak tot sparen bij de jongeren. Wanneer men de bezitsvorming wil be vorderen en individuële verantwoordelijkheid wil kweken, dient men de ongehuwde jonge ren in de eerste plaats de mogelijkheden daar toe te bieden. Heeft men geen kans om iets op te bouwen, dat tot de noodzakelijke be hoeften behoort, dan verliest men ook de moed en de verantwoordelijkheid. Het besproken verschijnsel heeft stellig ook de zorgen van ouders voor hun kinderen nog vergroot, en op menig gezinsbudget een druk gelegd. Anderzijds is de afzet van duurzame consumptiegoederen stellig nadelig beinvloed door het geven van onvoldoende besparings mogelijkheden. Wil men de ongehuwden op latere leeftijd zwaar gaan belasten, dan zijn daarvoor gemakkelijker argumenten te vin den. De grote groep der ongehuwden, wier in kom enzo zwaar is belast, behoort zonder twijfel tot de vergeten groepen in ons land. Er zal naar gestreefd moeten worden, om deze schadelijke toestand voor een gezonde groei van de maatschappij op te heffen. drs Mierlo. tVoor top PresWtleS verhoogt bi) sport en spel Ver/r^W-Ui,h°UdingsVermo9en zu'vert Uw ci mond en de échte kauwgom flli H.M. Koningin Juliana en Prins Bern- hard zijn Zaterdag per vliegtuig naar Na pels gereisd vergezeld van de prinsessen Beatrix en Irene. Het Koninklijk Paar en de prinsessen zullen een vacantiereis maken van 12 dagen door de Griekse wateren en langs de Griekse eilanden. Zij werden op de kade te Napels verwelkomd door Ko ning Paul en Koningin Frederika van Grie kenland eyenals door de Nederlandse con sul te Napels Kprt voor de lunch vertrok het Griekse koninklijke jacht „Agamemnon waarmee de reis gemaakt wordt, uit de ha ven van Napels. De tocht gaat eerst naar Korfoe, daarna komen de Aegeische eilan den aan de beurt. Op 2 September wordt de Agamemnon in Napels terug verwacht. Zondag j.l. hebben circa 25.000 Vlamin gen deelgenomen aan de traditionele bede vaart naar het IJzermonument te Diksmui- de om aan de voet van de uit zijn puin her rijzende IJzertoren een indrukwekkende hul de te brengen aan de Vlaamse doden uit de beide wereldoorlogen. Voor het kruis, dat de crypte beheerst waarin het stoffelijk overschot van Vlaanderens helden ter ruste is gelegd, was een altaar opgericht, waar, voor dat de eigenlijke manifestatie begon, een mis werd opgedragen. Voor de eerste maal hadden de organisatoren witte en gele borden opgesteld, waarop leuzen en slag zinnen waren aangebracht, zoals „Wij zijn één volk'", „Politieke amnestie" enz. Vanuit de richting Den Ham komende op de weg Hellendoorn Ommen is Zaterdag avond omstreeks half zeven de heer Karsten apotheker te Assen met zijn auto tegen een hoorn gebotst. Alle inzittenden werden naar het ziekenhuis te Zwolle overgebracht. Een achtjarig dochtertje van de familie K. is nog in de loop van de avond overleden. Vader, moeder en twee andere kinderen verblijven nog in het ziekenhuis doch hun toestand is niet zorgwekkend. De heer K. had de kinderen teruggehaald uit Winterswijk,waar zij tijdens de vacantie logeerden. Zaterdagmiddag is op een onbewaakte overweg te Apeldoorn een 49-jarige brom fietser, met egn 5-jarig jongetje achterop, door een passerende trein gegrepen en mee- geleud. Wonder boven wonder kwamen bei den er levend af, al moesten zij met flinke verwondingen naar een ziekenhuis worden overgebracht. De eerste straal-helicopter van de Ameri kanse marine, de RH-1 hangt midden m e lucht bij proefnemingen en vliegtests op de marine luchtbasis te Los Alamitos in a i fornië Onder de naam „Project Pinwheel" is hef: een-persoons vliegtuigje vier jaren studie object geweest. Het in de eerste plaats ont 'orpen voor observatie- en verkennings oc - einden. Een belangrijk punt bij deze nieuwe- helicopter is de controle van de straa motor met een gashandel. Voordien kende men alleen de standen „af en „aan Het treinverkeer op de lijn Dordrecht- Lage Zwaluwe is Zondag van 's ochtends 6 uur tot 'smiddags 4 uur gestremd geweest omdat de vierde overspanning van de nieu we spoorbrug over het Hollands Diep ge plaatst moest worden. Zondagochtend al vroeg werd het stalen gevaarte van Wer kendam naar de plaats van bestmming ge varen. Ondrtussen werd de oude boog, de tweede van de zuidelijke oever af gerekend, losgemaakt,z odat deze bij hoog water kon worden verwijderd. Tegen de middag was het zo ver, dat sleepboten de op bakken ge plaatste oude overspanning weg konden sle pen en korte tijd later werd de nieuwe over spanning ingevaren, die even na 12 uur vast op de pijlers lag. Onmiddellijk hierna werd begonnen met het aansluiten van de rails zodat nog voor de avond het treinverkeer kon worden hervat. De 5e overspanning zal eerst begin November worden geplaatst De myxomatose onder de konijnen op Walcheren breidt zich nog steeds uit. Re gelmatig worden nog nieuwe gevallen van de gevreesde zi^Jcte geconstateerd, vooral in koppels welke nog niet waren ingeënt. Ook de wilde konijnen hebben door de ziek te zware klappen gekregen. Men schat de verliezen onder de Walcherse tamme konij nen óp enkele duizenden. Het advies aan de konijnenfokkers luidt Houdt de hok ken uiterst schoon en vooral vrij van in secten. POEDER -ZALF-ZEEP 0LIE Uitsluitend bij Apothekers en Drogisten ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVEBTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. S I

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1