AXELSE COURANT iifc Thule 's werelds Noordelijkste luchtbasis Nogmaals het bevrijdingsfeest j C VINK Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 21 AUGUSTUS 1954 68e Jaargang No. 87 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. OPERATIE „BLAUWE GAAI'' MOEST PERMANENT BEVROREN GROND BEWERKEN Op slechts 1500 km afstand van de Noord pool heeft Amerika op Groenland een com plete luchtbasis gevestigd, waar vandaan de vliegtuigen het gehele jaar kunnen opstijgen en „het oog houden op wat er allemaal in Rusland gebeurt." Vanaf dit topje van de wereld kan men als het ware regelrecht Rus land binnenkijken Het industriële centrum van de Bolsjewisten ligt op 5000 km. afstand hetgeen voor een moderne straalbommen- werper 'slechts vijf uur vliegen betekent. In 1950 zijn de Amerikanen begonnen met de aanleg van deze luchtbasis, waarvan de naam Thule reeds zegt dat het de noorde lijkste ter wereld is. „Ultima Thule" betekent in het Latijn immers verstmogelijke limiet. Korte tijd geleden is het Amerikaanse De partement van Defensie er echter pas toe overgegaan bekendheid te geven aan dit vliegveld. Voor de bouw er van is een grote militaire operatie nodig geweest, die strikt geheim werd gehouden en sedert de invasie in Normandië in de tweede wereldoorlog de grootste is geweest, die ooit plaats vond. Deze operatie was alleen aan ingewijden be kend onder de codenaam „Operatie Blauwe Gaai". Groenland is Deens grondgebied. Toen de „Operatie Blauwe Gaai" legon, stonden ter plaatse slechts acht gebouwtjes, waarin 18 meteorologen werkten. Voorts was er een bescheiden landingsbaan. In Maart 1951 daalde uit de Poolschemering plotseling een afdeling Genie van de Amerikaanse lucht macht neer, die o.a. een vijftien ton zware, mechanische „schep" meebracht, het zwaar ste stuk gereedschap, dat ooit via de lucht werd vervoerd. Deze eerste 600 man sterke troep vormde het begin van de „Operatie Blauwe Gaai", die populair ook wel de „Normandië in het Ijs" werd genoemd. De expeditie, 7500 man sterk, ging in Juni 1951 in Norfolk scheep, met geheime bestemjning. De luchtbasis Thule kwam nog diezelfde zomer in grote trekken gereed en mag thans als voltooid beschouwd worden. Thule ligt in een rotsachtige vallei op 2200 km. af stand van Sovjet-Russisch grondgebied. De basis bestaat uit een landingsbaan van 3 km. lengte, comfortabele barakken, die tezamen een oppervlakte beslaan van 200 ha., ben zinetanks, pakhuizen en verwarmde hangars. Op nog geen 7 km. afstand begint het 3000 meter hoge ijsgebergte. De Amerikanen hebben met Thule een sterke schakel aan hun defensie-systeem toegevoegd, maar met vrij grote zekerheid mag aangenomen wor den dat de Russen hen een slag vóór zijn geweest en nog geen 800 km. verder op Frans Jozefs Land reeds een soortgelijke basis hebben aangelegd. De beroemde Poolvlieger Bernt Balchen en de ontdekkingsreiziger Knut Rasmussen waren de eersten die op de gedachte kwamen op Groenland een luchtbasis te vestigen. Kort nadat Lindberg over de Atlantische Oceaan was gevlogen, ontmoetten Balchen en Rasmussen elkaar in New York. Balchen opperde de mogelijkheid in de toekomst in de Poolstreek luchtbases aan te leggen en Rasmussen vertelde hem dat in dat geval het door hem al gevestigde Poolstation „Thule" een geschikte plaats voor een lucht basis zou zijn. Balchen vergat dit gesprek nooit. Ruim drie jaar geleden haalde hij de Amerikaanse minister van de luchtmacht tot zijn ideeën over, waarna deze aan de luitenant-generaal der Genie Lewis A. Pick vroeg of het in derdaad uitvoerbaar was. Pick, die o.a. in de laatste oorlog de beroemde ,,Ledo"-weg gebouwd had. zei ja. Pieter Kiewit uit Oma ha verzamelde de aannemers om het werk uit te voeren. Zes maanden later landde dus het eerste convooi arbeiders en geniesolda ten op het doodse strand van Groenland. Zij moesten allerlei moeilijkheden overwinnen die nog nooit overwonnen waren. Zij vul den b.v. de tijdelijke benzinetanks met drij vende slangen vanuit de tankschepen. De slang werd later onder water aangebracht en er werden permanente tanks gebouwd. Men liet boten zinken om als tijdelijke pier te fungeren. Intussen herhaalden de pioniers gedurig hun gevaarlijke tochten tussen de kust en de schepen, waar zij nog verbleven in ijs en mist. Op 14 Augustus was er als havenhoofd een permanente pier van 300 meter lang. Tegen begin September, toen de schepen weer vertrekken moesten, om niet de hele winter in het ijs vast te blijven zitten was de eerste etappe tot een goed einde ge bracht. Mist, ijs en duisternis maakten het leven voor de werkers op Thule soms tot een hel. Bovendien stuitten de constructeurs bij de aanleg van het vliegveld op een ongekend obsbtakel, dat zij „perma-vorst" noemden. De grond bleek namelijk permanent bevro ren te zijn en door een voorwereldlijke koude die door alle eeuwen heen had aangehouden, tot een rotsachtige hardheid geworden te zijn. Ongeveer overal een meter onder het normaal aardoppervlak begon deze perma nent bevroren grondlaag. Indien men hier dus een normaal gebouw zou neerzetten, zou deze grond door warmte-uitstraling lang zamerhand gaan ontdooien en zouden de fundamenten wegzakken. Daarom leek het noodzakelijk de lichtere gebouwen op Thule op houten palen op te trekken, aangezien deze de warmte niet geleiden en aldus als isolatie optraden. Om echter te voorkomen dat deze gebouwen door de venijnige Pool- wind worden weggeblazen, heeft men ze met zware ebbetonnen gewichten moeten ver ankeren. De vloeren van zwaardere gebou wenwen, zoals de hangars voor de bommen werpers, werden geisoleerd met kilometers holle twaalfduimspijpen, die des zomers ge sloten worden om de warme lucht er uit te houden en die in de winter geopend worden om de koude lucht er in te laten alles dus om te voorkomen dat de permanent-bevro ren grond gaat ontdooien en verzakkingen veroorzaakt. Door de koude bleek het ook onmogelijk om tussen de barakken onderling waterleiding aan te leggen, zodat ht water- tiansport per vrachtauto plaats moest vin den. De „Operatie Blauwe Gaai" wist ech ter in twee korte zomers alle moeilijkheden te overwinnen en van de winderige, boom loze Poolwoestenij een moderne luchtbasis voor bommenwerpers te maken. Tempera turen van -50 graden Celsius zijn hier heel gewoon, evenals windsnelheden van 250 km per uur. Tussen de barakken moesten kabels gespannen worden, opdat de mannen zich hier aan vast kunnen houden om niet door de wind te worden weggeblazen. Des win ters wordt het in Noord-Groenland zó koud dat de koelpakhuizen voor vlees en andere levensmiddelen verwarmd moeten worden om een normale temperatuur van 12 graden Celsius te bereiken. De motoren van de bull dozers en vrachtauto's moeten ook als ze niet gebruikt worden, de hele winter door draaiende worden gehouden, want wanneer ze eenmaal stoppen, bestaat er goede kans dat men ze nie meer voor de volgende zo mer aan de gang krijgt. Noord-Groenland is zelfs zó koud dat Eskimo's die er hun hele leven gewoond hebben, niet meer goed een normale warmte kunnen verdragen. Toen een Eskimo eens op Thule ziek werd en in het hospitaal moest worden opgenomen, al waar een constante temperatuur van ruim 20 graden Celsius heerste, moest men hem herhaaldelijk koude douches geven, opdat hij zich ten minste nog enigermate op zijn ge mak zou voelen Bevrijde Stadgenoten, Het is nu 10 jaar geleden dat wij bevrijd werden van het juk der onderdrukkers. Tien jaar geled en kwamen de Poolse legers en namen, onze stad sparende en ten koste van het leven van velen hunner, Axel in. 19 September 1944 was een blijde dag voor ons. Laten wij Axelaars, onze Poolse bevrijders, die zich nu in ons midden bevinden tonen, dat wij hun offers waarderen. v Viert allen dankbaar Uw bevrijdingsherdenking. God behoede ons oude stadje Axel, Leve Kolonel Szydlowski Aldus luidde de proclamatie waarmede he rauten te paard op Vrijdagochtend 13 Augus tus 1954 kond zouden doen van het begin van het bevrijdingsfeest. Het officiële programma vermeldde ook dit gebeuren, en velen hebben zich afgevraagd of wellicht hun straat of buurt bij dit program mapunt werd overgeslagen. Feit was echter dat de paardrijdende herauten in het da gelijks leven landbouwersbij mooi weer te druk bezet waren met oogstwerkzaamheden om hun medewerking te kunnen verlenen, en alleen bij minder goed weer zich hiertoe be schikbaar konden stellen. Tot vreugde van landbouwers en feestvierenden was het goed en zo zag het feestcomité dit punt van het pro gramma vervallen. Reden waarom wij de tekst nu alsnog afdrukken. En hoe uitgebreid ons verslag ook geweest mag zijn, de feesten blijken nog steeds uitge breider, en zo bemerken wij achteraf, dat toch nog verschillende programmapunten onvol ledig werden vermeld. Gaarne willen wij trachten dit alsnog zo veel mogelijk goed te maken. Een woord van waardering komt allereerst toe aan de Axele VVV, die het optreden van de Poolse dansgroep voorbereidde en finan cierde en daarmede een belangrijke bijdrage leverde tot het welslagen van het zo succes volle Zaterdagavond program, en ook mag uiteindelijk de initiatiefneemster voor dit be- vijdingsfeest is geweest. Immers op haar in hier zeker gememoreerd worden, dat VVV Februari gehouden jaarvergadeing besloot de VVV aan dit heuglijke jubileum de nodige aandacht te schenken en enkele weken later wer d op haar initiatief een vergadering be legd met buurten en verenigingen, waar toen het definitieve feestcomité met vertegenwoor digers uit alle lagen en groeperingen der be volking werd samengesteld om plannen te be ramen en uit te werken voor deze bevrijdings herdenking. De versiering en verlichting hebben wij in het algemeen ook reeds gememoreerd, maar ook hier moeten toch nog enige details ver meld worden. Allereerst hulde aan degenen, die zorgden dat Axel ook bij avond reeds van buiten af een feestelijke aanblik bood. door de verlichting van torens en gebouwen., zoals het stadhuis, de nieuwe Geref. Kerk en de torens der beide Kerkgebouwen in de Kerk- De toren van de Ned. Herv. Kerk in feestverlichting. (Foto Feijter-But) Ben beeld van de drukte op Vrijdagmiddag. (Foto Feijter-But) dreef. Verder lof voor die straten, die het ge zegde „beter laat dan nooit" in toepassing de allerlaatste dagen nog een aardige ver lichting of versiering aan wisten te brengen. En zeker moet hier ook nog even de Prins Hendrikstraat worden genoemd, waar men in deze anders rustige buurt vertier wist te bren gen en bezoekers trok door het plaatsen van een kindercaroussel Ook het publiek verdient zeker een woord van waardering voor de offervaardigheid die het tijdens de feesten toonde bij de speldjes- actie's ten bate van de Polen. de speldjes voor de Poolse invaliden leverden een bedrag op van 140, die ten bbate van de Poolse noodlijdende kinderen 574,50. Boven het vertrek van Kolonel Szydlowski pakten zich nog donkere wolken samen, toen bleek, dat de Oranje-lijn, die zich bereid had verklaard de reis retour over de Oceaan be schikbaar te stellen, geen tijdige afvaart van uit Nedeland had, om het mogelijk te maken dat Kolonel Szydlowski in Canada weer op de vooraf bepaalde datum zijn werkzaam heden zou kunnen hervatten. Dank zij de vele moeite die de burgemees ter zich hiervoor heeft getroost mocht het in de loop van Maandag nog gelukken om op een der schepen van de Holland-Amerika- lijn, dat Dinsdagmiddag uit Rotterdam ver trok passage te boeken, zodat de Kolonel thans al weer op de terugreis is en da-nk zij de verleende medewerking van de Holland- Amerika-lijn weer tijdig zijn werkzaamheden in Toronto zal kunnen beginnen. Hoe druk het was en hoe enthousiast er feest gevierd werd willen wij tot slot nog even illustreren aan de hand van enkele cijfers Er zijn die dagen in Axel meer dan 10.000 feestmutsen verkocht, de bra- derij in de Weststraat kon het oliebollen bakken met vier bakkers niet af en er wer den meer dan 10.000 van deze versnaperin gen verorberd, terwijl men ook de meer har tige hapjes niet onaangeroerd liet 1200 croquetten, 1000 worstjes en 900 Hollandse nieuwe waren naast andere lekkernijen de aantallen die alleen op de braderij werden verorberd ia ABONNEMENTSPRIJS: Loste nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom 11,55 Andere plaatsen 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. WIS ESMH r.rj-.v.i A'/*t *i m T-I* f -i JRwl B:j:l 1 "-B jj'4 1 *-l i ff- 1 11 j lil f&flPB

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1