AXELSE COURANT AXEL IN FEESTSTEMMING Puistjes D.D.D. „Met raad en daad i 1 I Weststraat Feeststraat I f i i 1 I 1 J. C.VINK I 8 n i i i 1 I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN FIRMA M m 9 9 f 4 '4 i W 4 4 4 m> -s sb- Houdt altijd Bennies bij de hand. Frankering bij abonnement, Axel VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1954 68e Jaargang No. 85 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Markt 12 AXEL. Op het moment dat wij dit overzichtje gaan schrijven is het nog pas Woensdag avond, terwijl het officiële feest toch eigen lijk pas Vrijdag begint. Maar de feeststemming is cr ontegen zeggelijk. En zij is er al enkele dagen. Het leekwel haast of het omverhalen van de muziëktent, dat toch mte'nig 1 Axelaar nog wel even een tikje weemoedig stemde, het signaal was dat het feest begon. Maandagochtend al voor achten gingen gemeentewerklieden aan de slag om onze oude muziektent te slopen en het was nog nauwelijks half negen toen een paar doffe dreunen het einde van het bouwsel aan kondigden. De half vergane bovenbouw van de tent lag tegen de grond en met leken- oog zou men zeggen dat binnen enkele uren de zaak schoon zou zijn geweest. Maar dit was niet zo, want de onderbouw bleek van een constructie als was het een bunker. De hele dag werd met man en macht gewerkt, terwijl meerdere vrachtwagens werden in geschakeld om het puin af te voeren. Een geïmproviseerde bulldozer, bestuurd door de heer van de Wege, veegde de laatste res ten bijeen en 's avonds om een uur of tien was de Markt vlak. Maar wij hadden het over de feesttem- ming. Welnu vanaf het eerste begin van deze sloop was de Markt druk bevolkt met jong en oud. Niet alleen de schooljeugd die hier een vacantiedag kon doorbrengen, maar ook vele ouderen waren van deze speciale feestattractie niet weg te krijgen. En er zijn stellig niet veel Axelaars geweest die deze Maandag niet even een kijkje op de Markt namen. En zo kwam de stemming. Het was er gezellig, men za ger iedereen, liet zich rustig 'patregenen en maakte een praatje over het feest. ,,De Weststraat doet nog niks, wat zou dat nu worden ,,De Molenstraat, die wordt mooi en de Nieuwstraat en de De Ruijterstraat gaan ook nog beginnen.„Zou den de Prins Hendrikstraat en de Wilhel- minastraat nu helemaal niks doen Die mogen toch niet ontbreken En zo ging het door en werden de laatste nieuwtjes op feestgebied besproken. Niet alleen de Markt was een attractie, maar het ging van straat tot straat, er werd overal hard gewerkt en de kijkers trokken heel Axel rond, critiserend, maar ook helpend en prijzend. En zo veranderde Axel met het uur. Het gonsde van de bedrijvigheid en van de vroege ochtend tot de late avond werd er hard gewerkt om de straten een feestelijk aanzien te geven. De achterblijvers kregen op het laatste moment nog spijt en kost wat kost moest er ook in hun straat nu toch nog wel ergens even een verlichting of veriering worden aangebracht, opdat zij niet te veel zouden afsteken. Toen we Woensdagavond nog eens in verschillende straten een kijkje namen, was er versiering te zien op de Markt, in de Walstraat, De Ruijterstraat, Kanaalkade, Kanaalkade, Zeestraat, Weststraat, Noord- Prins Mauritsstraat, P. Paulusstraat, Bern- hardstraat en Prins Hendrikstraat. Verder straat, Kerkdreef, Oosterstraat, Nieuwstraat, zijn het stadhuis en verschillende gebouwen in floodlight gezet, terwijl ook nog meerdere particulieren een privé -illuminatie van hun egen huis of bedrijf op touw hebben gezet. Zo is Axel nu in feesttooi en kan men de hele stad doortrekken om alles in ogen schouw te nemen. De luchtmacht bouwde inmiddels haar tentoonstelling op en Don derdagmiddag werd deze officieel geopend. Men zie hiervoor elders in dit blad. Donderdagochtend arriveerden de mijnen vegers te Sluiskil en in de kom kwam de miniatuurtrein aan, die het stellig, gezien het uitgebreide aantal straten dat men moet bezichtigen om van alles een indruk te krij gen, wel druk zal krijgen in de komende dagen. Het feest moet nog beginnen, maar dat het bij niet al te slecht weer een volledig succes wordt, dat kan nu al duidelijk worden ge constateerd. De versiering brengt allen in de vereiste stemming en het kan niet anders of de Poolse gasten, die Donderdagmiddag en Zaterdag arriveren, moeten een onver getelijke indruk krijgen van hetgeen Axel thans voor hen doet. Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSEM ZEEP 3 *3 «f A. N. K. Hoe kan ik wit bont weer schoonmaken AntwoordWit bont wordt schoongemaakt met een mengsel van meel of magnesia en een vetoplossend middel (tetra voor een open raam gebruiken). Hier mede door het bont wrijven tot de vloeistof verdampt is. Vervolgens het bont uitkloppen. Men gebruike hiervoor een veerkrachtig stokje. Leg het bont met de haren naar beneden en dan goed uitkloppen, tot al het poeder verdwenen is. Zeer voorzichtig uit kammen met een grove kam. E. Z. Ik ben verhuurder van een woning. Nu heeft mijn huurder bij het afsluiten van de water leiding de hoofdkraan gebroken en de leiding dicht geslagen. Vervolgens heeft hij door de Waterleiding maatschappij een nieuwe hoofdkraan laten aanbren gen en door een loodgieter een stukje nieuwe leiding. Wie moet dat nu betalen, de huurder of de ver huurder 7 Antwoord i De huurder is de vernieler en hij zal de kosten moeten vergoeden. B. B. Wij hebben een zwart marmeren schoor steen, die dof is. Hoe kunnen we die weer glanzend krijgen.krijgen 7 Antwoord t Met zwarte was. Enige malen herhalen. H. Br. Gaarne zouden wij vernemen op welke wijze het mica van een haard het beste helder is te houden en te krijgen. Antwoord i Sommige soorten kolen (ook de tegen woordig duurdere) slaan erg aan. Met wat koude thee is het euvel spoedig verholpen, maar helaas niet afdoende. Het is in de winter dus een blijvend werkje, maar mica is vrij duur, dus is het ook een lonend werkje. D. Hoe kan ik eieren goed houden 7 AntwoordIn waterglas of anders zorgvuldig in smeren met collodium, waardoor een dun vliesje op de schaal achterblijft, dus alles luchtdicht afgesloten wordt. Toch is controle in beide gevallen na enige tijd noodzakelijk. -s* se .V. .V. m- V W: '4 m 4 '4 '4 V v '4 A G. G. Hoe kan ik teervlekken verwijderen uit mijn kleding 7 AntwoordDe vlek beleggen met het geel van een ei, na enige uren uitwassen met warm water. J. S. Wat is de leeftijdsgrens, waarop een soldaat niet meer behoeft op te komen voor herhalings oefeningen. AntwoordMomenteel nog 35 jaar. N. te A. Kunt u mij ook inlichtingen geven om trent weervlekken in een stoffen driekwartjasje. AntwoordHier is niets aan te doen. De oorzaak is een schimmel, welke zich in de vezel vastgezet heeft. Donkerder laten verven, kan hier wellicht nog wat uitkomst brengen. G. van B. Hoe kan ik geel geworden pitriet weer wit maken 7 Antwoord!» Daar is niet veel anders aan te doen dan wit lakken. Abonné. Heeft een munt van de stad Utrecht, jaartal 1756, nog waarde Antwoord i Wij weten niet, hoeveel er van deze munten geslagen zijn. Wij wet en zelfs niet, wat voor munt het is, u schrijft dit niet. Grote zilveren munten hebben wel waarde. Is het echter een gewone duit of een één of tweestuiverstuk, dan is het niet veel waard. Wij veronderstellen dat het een kleine munt is, want op de grotere staat alles vermeld in het Latijn. Derhalve gaarne nadere inlichtingen. H. van A. Waar kan ik terecht om een woning te laten taxeren AntwoordGaat het om de huurprijs dan verwijzen wij u naar de huuradviescommissie. In andere ge vallen naar een beëedigd makelaar. H. J. Mijn haard is zogenaamd wit gebrand vlak boven het vuldeksel, is hier misschien ook iets aan te doen. AntwoordProbeert u het eens met haardgroen. Dit is in alle haardenzaken verkrijgbaar. H, W. te A. Ik heb al jaren een woonhuis ver- De Weststraat is toch wel een wonderlijke straat, Want daar weet men met alles wat het leven eist wel raad Wij vangen met een baby aan en dan da s nogal link Men stapt voor een geboortekaart de winkel in bij Vink Daarna gaat men naar Schutz, want die helpt U gewis Aan alles wat met die affaire nauw verbonden is. Daarvóór was men al bij Van Tatenhove op bezoek Voor molton-onderleggers of een prima luierbroek En in dit schema past ook Pot voor wieg of kinderwagen, Terwijl gij bij Bouvain moet zijn, als g een corset mote dragen. Inmiddels is 't geval een feit en 'J heeft U wat verschrikt Geen wonder is het dat men dan wel eens een ..neutje pikt j Bij Groothaert, Schijven!, Dobbelaar of bij de heer Herman Daar helpt men U in zo'n geval zo best als het maar kan. Is door de „alteratie" soms de middagpot vergeten Bij Kaijser kan men op 't gemak een portie friet gaan eten Voor d'and're spruiten neemt men „en passant" bij Mon een ijsje mee En met gebak van de Hullu is jong en oud tevree, Of drinkt ge liever op 't gemak een biertje of Sinas thuis De heer van de Casteel die brengt het desnoods tot aan huis. Dikwijls wordt er in zo'n geval iets extra's voorgeschreven En wordt men automatisch naar de Koekkoek heen gedreven. Een lekk're malse bief is op z'n tijd niet te versmaden Natuurlijk, dan naar Blankert toe, dat hebt U goed geraden I En is dan na een dag of tien de vrouw t'rug op de been Dan rept ze zich om boodschappen naar Rouw zoals voorheen. Het kind groeit op, dan komt de tijd dat het begint te lopen Dat is 't moment om bij Van Driel z'n schoenen te gaan kopen. Intussen wordt het kind dan onderhand alweer een jaar of twee En gaat men naar Van Cruijningen om een leuk dejeuner. Naar men beweert is niets zo goed als, voor een kind, tomaten Men houde dan de groentezaak van Betje in de gaten. Het geeft een mens bevrediging zijn kind'reri te zien sparen, d'Adviezen van de heer Schauwaert zal U beslist doen garen En eens komt dan de tijd dat gij Uw kind ziet trouwen Gij laat Van Alten dan voor hem een mooi nieuw huisje bouwen. Bij Henk Hoebé of bij Van Rijn zal men U wel vertellen, Hoe het geschilderd of geplakt, laat die maar kokkerellen Men trouwt niet of een nieuw costuum moet dan zijn aangemeten, Wist U dat Cleijman speciaal dan daarvoor is gezeten Bij bruiloft hoort een etentje of misschien een hors d oeuvre, Dan Dolf voor haring of garnaal of paling, vers en zuiveF Voor tulband, brood of koekerij moet g'bok niet verder lopen, Want bakkers, mens, het sti(n)kt er van, ze zitten daar bij hopen En het verpakkingsmateriaal voor al het hier genoemde Betrekken zij van Rein Kolijn, de zeer en veel genoemde Potdorie, ja, 'k vergat het haast, Uw zoon betrekt zijn woning, Kees Naeije die verhuist zijn boel, hij voelt zich als een koning. Zijn tuintje is netjes onder zaad, dat kocht hij bij Weststrate Op wien men zich voor zaaigerief wel rustig kan verlaten. Zolang er nog geen kind'ren zijn kan er een brommer lije Die nooit goed als met gemengd van Wiesje Cortvriendt rije Bij Mangold laat de kerel zich nog scheren en ook kappen, En dan kan hij als „self made" man het leven door gaan stappen. huurd, als woonhuis, maar volgens het contract is de verhuur aangegaan om als winkelpand te gebruiken. De verandering als winkelhuis was voor rekening van de huurder. Ben ik nu verplicht om hem mede te delen, dat de huur vanaf 1 Januari 1954 verhoogd is, of moet de huurder uit zichzelf deze verhoging betalen De huur wordt regelmatig betaald per chèque, daar wij om diverse redenen niet met elkaar spreken. De huur is nog steeds met het oude bedrag per chèque betaald. Antwoord t Een winkelwoning wordt steeds aan gemerkt als een bedrijfspand en voor bedrijfsruimten blijft de huurprijs van 31 December 1953 gelden, tenzij partijen anders overeenkomen. U dient dus een nieuwe overeenkomst met uw huurder aan te gaan en deze moet natuurlijk van u uitgaan. De nieuw vast te stellen huurprijs mag de huurprijs van 31 December 1953 echter niet meer dan met het per centage voor woningen in uw gemeente vastgesteld, overschrijden. Ni N. Zitten er in groentennat nog vitaminen Zo ja, hoeveel bedraagt het percentage. Antwoord s In het algemeen zijn er in groentennat wel degelijk vitaminen aanwezig. Men moet dit nat daarom niet, als zijnde waardeloos, wegwerpen. Een percentage is daar niet van te geven, daar het vita mine—gehalte van groentennat afhankelijk is van drie verschillende factoren en wel de soort groente, het jaargetijde en de duur van het kookproces. Tegen overtollig maagzuur, dat Uw maag in lichtelaaie zet Zo snerpend kan de pijn niet zijn, met één of twee Rennies zet U er een domper op. Op 't zelfde mo ment behoort de pijn tot het verleden. Daarom hoeft U met Rennies bij de hand niet zo akelig voorzichtig te zijn, kunt U gerust alles eten, waar II van houdt. Zo wordt ge met Uw Rennies weer de gezellige disgenoot. En komt soms de nood aan de man, dan hebt ge Uw Rennies bij de rand en neemt ze onopvallend in. Geen haan die er naar kraait, want iedere zuurbrand is zo geblust Ing. Med. K. H. V. Hoe luidt het adres van de schrijver A. de Vries, de schrijver van „Bartje" 7 Antwoord Anne de Vries is van Hooghalen (Dr.) verhuisd naar Zeist, heeft daar enkele jaren ge woond, doch vertoeft thans enige tijd in de West met een regeringsopdracht in verband met het schrij ven van nieuwe schoolboeken. A. v. d. B. Waar is het secretariaat van de Ned. Reisvereniging gevestigd AntwoordHet secretariaat is gevestigd te Den Haag, Zeestraat 100. Een plaatselijke afdeling is ons niet bekend.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1