1944 Ir AXELSE COURANT 1954 Axels groei en bloei in de laatste tien jaar Fa D EIJ s Feest Circusvoorstelling I Belangrijk bericht. Lampion-optocht i I 1 LEDEREN KLEDING i i ook voor Uw kinderen dank zij de R R-bonnen van de Axelse winkeliers. I Vrijdag 13 en Zaterdag 14 Augustus s Afspringen van Parachutisten groot Slotvuurwerk. Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1954 68e Jaargang No. 86 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Wij vieren deze week onze bevrijding in 1944 door de Polen en wij herdenken hen die het hoogste offer brachten om ons deze vrijheid te hergeven. Dat deze viering spontaan zijn zal, daar aan mag men niet meer twijfelen, nu men ziet hoe in deze laatste dagen voor het feest de geest weer vaardig is geworden en ieder rechtgeaard Axelaar van boog tot laag, van jong tot oud ieder op zijn eigen wijze druk in de weer is om mee te helpen dit feest in al zijn onderdelen tot een succes te maken. Dat deze viering zo spontaan is behoeft ook geen verwondering. Ieder die de ont wikkeling van de strijd om Axel in die da gen van nabij heeft gekend, of naderhand uit de beschrijvingen heeft leren kennen, weet hoe critiek de situatie was en hoe al leen de van zelfopoffering getuigende actie's van de Polen ons stadje voor een grote ramp hebben gespaard. Ons stadje, ja w'ant ook in 1944 had Axel al zo'n 800 jaar stadsrechten, maar behoudens deze rechten kon men van het stadskarakter niet zo veel bespeuren. In de loop der eeuwen was Axel van een wel varende handelsplaats, wiens bestaansbron op dit gebied door de inpolderingen was verdwenen, veranderd in een wat groter plattelandsdorp. Na de bevrijding heeft zich hierin wel een grote verandering ten goede voorge daan en ook de vreemdeling die Axel be zoekt en dank zij de Jeugdherberg en het recreatiegebied zijn ook dat er veel meer dan voor de oorlog zal nu direct op vallendat dit een stadje is mtet een betekenis voor de hele streek. De winkels wijzen er op, want zij zijn groot, ruim' gesorteerd en van een opzet die maakt dat elke Zeeuwsch- Vlaming in Axel kan vinden wat hij zoekt op welk terrein dan ook. Talloos zijn de uitbreidingen en verbete ringen die de winkeliers aan hun zaken heb ben gegeven en het is welhaast onmogelijk deze hier al op te noemen. Een rondwande ling door het centrum van Axel bewijst U echter genoeg. Niet alleen de winkeliers, maar ook de andere middenstandsbedrijven ontwikkelden zich in een voorspoedig tempo. Zo zijn er vele voorbeelden op te noemen van bedrij ven die toonden hun tijd te verstaan en mee te profiteren van de gunstige wind die voor Axel woei. Inzonderheid de bedrijven die op landbouwgebied werkzaam zijn hebben de geweldige mechanisering op de voet ge volgd en hebben getoond dat Axel wellicht meer nog dan voorheen het centrum voor de Zeeuwsch-Vlaamse landbouw is. Ook de vestiging van de Rijkslandbouwvoorlich- tingsdienst in Axel, die dank zij de grote activiteit van het gemeentebestuur een feit werd, droeg hier niet weinig toe bij. Ook-andere bedrijven ontwikkelden zich voorspoedig de Axelse aannemers spreken een belangrijk woordje mee in de bouw*-' wereld van onze streek er ontstond een particulier busbedrijf dat beschikt over het beste en modernste materiaal, zoals men dat van de grote touringcarbedrijven kent, er kwam een wasserij en een badhuis, het gra fisch bedrijf werd belangrijk gemoderniseerd en gemechaniseerd, waardoor de productie verdrievoudigd werd, het silhouet van de Sassing wordt thans overheerst door de grote graansilo, terwijl van de Sassing af komende 's avonds reeds de lichtjes wenken van een onzer restaurants dat Axel vooral op de week-ends maakte tot trekpleister voor de Belgen, het Tandtechnisch Laboratorium maakte Axel voor de Zeeuwsch-Vlaamse tandartsen tot centrum, terwijl ook velen op het gebied van de export van landbouw gewassen en fokpaarden Axel een bekende naam hebben doen worden tot in de verste uithoeken van de wereld. Ook de groot-industrie speelt weer een grote rol in onze plaats. De Compagnie Neerlandaise de l'Azote is weer in bedrijf en deze reuzenindustri^ breidt zich nog steeds verder uit. Daarnaast kwam er de Vlasspinnerij, die in de Buitenweg een modern fabriekscomplex stichtte. Oo k de overheid bleef bij dit alles niet achter, dank zij de woningbouw en de aan~_ leg van geheel nieuwe wijken in plan-Oost en plan-West groeide het inwonertal van 6715 op 1 Januari 1945 tot 7822 op 1 Janu ari 1954. In totaal werden sedert de be vrijding ongeveer 500 nieuwe woningen ge bouwd, er kwam een verbetering in de rio lering, in de electrificatie en watervoorzie ning van de buitenwijken, het bos en het recreatiegebied in het zuiden werden aange legd, kortom er werd van alles gedaan om Axel, met de beperkte financiële middelen waarover men kon beschikken, zo aantrek kelijk mogelijk te maken. Een woord van lof hiervoor verdient ook zeeker het actieve ge meentebestuur en inzondreheid onze burge meester Van Oeveren, die sedert hij m 1944 het stuur van onze bestuurloze gemeente in handen nam tijdens zijn waarneming en na zijn officiële benoeming als burgemeester voortdurend een stuwkracht is geweest bij het uitvoeren van tal van verbeteringen. Lange jassen Jekkers e Sportvesten Dames jasjes Degelijke kwaliteiten Billijke prijzen. Maatwerk zonder prijsverhoging Noordstr. 55 AXEL Tel. 773 BEKENDMAKING. 1 4 aanvang 10 uur door het Kindercircus „De Elleboog" o.lv. Mevr. Last ter Haar (dat nog onlangs optrad voor de Ned. Televisie, in aanwezigheid van H.M. de Koningin). Entrée 50 RR-bonnen of f 1, Ieder kind ontvangt bovendien een leuke verrassing 1 Voorztet U tijdig van toegangskaarten, vanaf heden verkrijgbaar bij de heer Knieriem, Noordstraat 37. '4 v n Het Feestcomité maakt als aanvulling op het officieel programma bekend VRIJDAG 13 AUGUSTUS: DE OPTOCHT aangekondigd op Vrijdagmiddag om 16 45 uur zal om technische redenen worden vervroegd en thans om 15.30 uur ver trekken. Het MILITAIR DÉFILÉ, zal nu na de optocht inplaqts van er voor worden gehouden en dus aanvangen om 17.30 uur. ZATERDAG 14 AUGUSTUS DE KINDERSPELEN beginnen om 9 uur, op het terrein achter het stadhuis. Leeftijd 5 - 14 jaar. Opgave tot deelname op het terrein- DE VOLKSSPELEN beginnen om 1 uur. op het V.V.Z.F. - terrein opgave [tot Vrijdagavond 13 Augustus 8 uur, voor WEDLOPEN MET HINDERNISSEN 14 16 jaar, bij de heer de Groot, Jeugdherberg, voor RINGRIJDEN met KWADE TRIEN en BOEGSPRIETLOPEN boven 16 jaar, bij de heren J. H. Peters en E. van Dorsselaar Noordstraat en A. Lippens Wolstraat 4. De grote attractie van de Zaterdagmiddag is om 16.45 uur het vanuit een Dakota van de Ned. Luchtmacht boven het V.V.Z F terrein en ZATERDAGAVOND om 22.30 uur het Koopt het officiële.- progTamma voor het volledige overzicht en verdere bijzonderheden Verkrijgbaar in de Boekhandel. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adw Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. „SIC TRANSIT (op de gesloopte muziekkiosk op de Markt) Geen krijgsgeweld, geen oorlogsbrand, Zo radicaal als slopershand, Waarvan de kracht hier werd bewezen Voorwaar, het was een triest gezicht, Maar toch, hier was iets „groots' verricht Een heilzaam werkschier onvolprezen Verdwenen is zij in het niet En 'k dacht alweer aan 't „Sic Transit Dat aardse grootheid doemt tot wijken Verdwenen is de houten kast, Die diende slechts tot overlast Als „steen des aanstoots" toch bleef prijken d'Omwonenden op deze dag Uit slaap gewekt door doffe slag Vroegen zich af, plots 't hoofd vol zorgen „Een projectiel gedemonteerd „Atoomproef, fout geconstrueerd Welk onheilen op Maandagmorgen Onthutst wreef men de slaap uit 't oog Terwijl een stofwolk rees omhoog Markt, Wal- en Weststraat al omhullend. En naderkomend, zeer ontsteld Lag daar de „reus" terneergeveld Het Marktplaveisel gans vervullend 1 d'Omstanders met gemengd gevoel Begrepen, dra het nobel doel Het wijs beleid, dat hier mocht blijken Wat voor het krijgsgewoel nooit week En zestig jaar standvastig bleek, Zou nu voor 't feestgedruis bezwijken Als ik een dichtersgaaf bezat. Ik schreef ter ere onzer stad Over dit feit een pro memorie Doch nu dit kwam zo onverhoeds Geldt 't „van de doden niets dan goeds Dus leefde tent voort ini historie De tent zij dood Maar, zij herleefd Dit nij thans 't doel waarnaar men streeft Zij zal in glorie straks herrijzen. Als Polen gaat zij nooit teloor, Gewis, ik zet mijn hand er voor Moog Axel 't metterdaad bewijzen ONTHEFFING SLUITINGSUUR. De burgemeester van Axel maakt bekend, dat door hem ontheffing wordt verleend van het sluitingsuur voor vergunnings- en verlofslocaliteiten op Vrijdag 13 Augustus a.s. tot des nachts 1 uur en op Zaterdag 14 Augustus a.s. tot des nachts 24 uur. Axel 5 Augustus 1954. De burgemeester van Axel, Van Oeveren., Burgemeester en Wethouders van Axel verzoeken de ingezetenen der gemeente 1. 2. 3. Ter gelegenheid van de herdenking der geval lenen op Donderdag 12 Augustus 1954 de vlaggen halfstok uit te hangen Ter gelegenheid van de feestelijke herdenking der bevrijding op Vrijdag 13 Augustus en Zaterdag 14 Augustus zo algemeen mogelijk de vlaggen in top uit te steken t Aandacht te schenken aan het voorschrift, dat de eerbied voor de vlag eist, dat deze bij zons ondergang wordt ingehaald. Burgemeester en wethouders van Axel, 8' «5 V 3» n m n <5 v op VRUDAG 13 AUGUSTUS a.s. vertrek Schoolstraat om half 9. Route: Schoolstraat Kerkdreef. Stationstraat. Nieuwstraat. Noordsbraat,Markt. Deelname staat open voor alle kanderen. Opgave voor deelname tot VR1JDAC MIDDAG 3 uur bij -de heer J. G. MEIJER, Noordstraat. PRIJZEN De deelnemende pers onen en groepen worden door een deskundige jury gekeurd. Zowel voor mooiste groepen s voor de mdiv.duele deelnemers zijn meerd ere fraaie prijzen beschikbaar.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1