AXELSE COURANT Stalin's vreemdelingenlegioen Met raad en daad nippers WRICLEY j C. VINK «rde échte Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 7 AUGUSTUS 1954 68e Jaargang Na, 85 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 42, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. TSJECHO-SLOWAKIJE ALS WAPENSMIDSE EN UITVALSPOORT. GEHEIME WAPENDEPOTS IN VELE LANDEN. II. Opleidingskampen zoals in Presov, zijn er ele in de Oost-Europese landen. Men vindt e in Polen, Oost-Duitsland, Slowakije, Roe menië, Roethenië en zeker ook in Bulgarije. Hun aantal laat zich slechts gissen. Het aan tal manschappen van het vreemdelingen- ioen eveneens. Doch de perfecte organi- ie, het strijden op vele fronten, de enorme ewapening, dat alles wijst op een machtig apparaat, waarvoor we de ogen niet mo gen sluiten. Doodgewone Russische spionnen zijn al gearresteerd in Canada, Amerika, België, Frankrijk, Spanje, Italië en vele andere lan den. De leden van het vreemdelingenlegioen 'aarentegen zijn geen Russen. Dat is tevens grote kracht. Tienledige taak. Er zijn documenten gevonden, waaruit de taak van het Legioen duidelijk blijkt. 1. De aanwerving van medestrijders. 2. Het onderhouden van de aanmeldings- bureaux en verbindingscentra. 3. Opleiding van het kader. 4. Uitwerken van de voorgestelde acties. 5. De verzending van oorlogsmateriaal. 6. Het tevoren verkennen der operatie terreinen. 7. Het vervoer van de provocateurs en strijdkrachten. 8. Voorbereiding der gevechten. 9. Leiding nemen en versterken van revo lutionaire groepen in vreemde landen. 10. Het coördineren van gezamenlijke rode acties van militaire en para-militaire aard. Het coördinatiebureau, de ziel van het Ie- gioen is gevestigd te Praag. Bij de admini stratie worden de legionaires in dr e groepen verdeeld de groep, die in opleiding is, de goep die op de steunpunten vertoeft (wapen opslagplaatsen, vliegvelden, enz.) en dan de groep die reeds in het „operatiegebied" ver toeft. De namen van de meeste leiders zijn onbekend. Wel is duidelijk, dat het knappe militairen en organisatoren zijn. De manier, waaro p b.v. de verbindingen worden onder houden tussen de steunpunten en de diverse operatiegebieden getuigt van vakmanschap. Onomstotelijk vast staat, dat het rode vreem delingenlegioen, behalve in de door Rusland gecontroleerde landen, o.a. wapendepots had of heeft in Italië. Men waagt zich dan niet op het pad der gevaarlijke veronder stellingen indien men zegt, dat de kans wel heel groot is, dat ook in diverse andere landen dergelijke depots zijn. Zeker is het ook wat betreft Joego-Slavië. Tito, die in voortdurende angst leeft voor Stalinistische infiltratie heeft niet alleen wapendepots kun nen ontdekken, doch ook arrestaties kunnen verrichten. Hierbij kwam vast te staan, dat men enkele onderdelen van he rode Vreem delingenlegioen had opgerold. Speciale vliegtuigen. Voor het infiltreren van manschappen en materialen gebruikt men speciale vliegtuigen en wel de UTA-4. Het is een klein trans portvliegtuig met slechts twee motoren, doch een zeer hoge kruissnelheid. Deze UTA-4 is een product van een speciale Skoda-af- deling, die overigens slechts één klant heeft het rode legioen. Veel gebruik wordt boven dien gemaakt in de opleidingscentra van de z.g. Skoda-jeeps, een combinatie van de Amerikaanse jeep, de Duitse amphibiewagen en een Tsjechisch vrachtwagentje. Overigens is de rode armee goed voorzien van Skodd- wapenen en Skoda-voertuigen. Het ondergrondse vliegveld. In de buurt van Zlinia, aan de rand van het Tatragebergte is het ondergrondse punt ZA-254. Op het eerste gezicht ziet ge niets Als U de 40 gepasseerd bent is oppassen dubbel geboden. Dan kunt U eigenlijk niet buiten Kruschen Salts. bijzonders tussen de bossen ligt een berg weide, zoals ge er tienduizend kunt vinden in het land van Benesj en Masaryk. Bij een nadere beschouwing ontdekt ge echter, dat de bergweide iets te goed is onderhouden. Dat is ook nodig, want de vliegtuigen van het rode Vreemdelingenlegioen moeten hier starten en landen. De ruimte is slechts be perkt en ook de piloten moeten vaklui zijn om hier hun kist neer te kunnen planten. Trouwens, de UTA-4 heeft slechts een klei ne startbaan nodig. Zodra een vliegtuig geland is, taxiet het naar een bepaalde plaats op de weide, die zich ook weer door niets van de omgeving onderscheidt. Daar zakt het in de bodem. Punt ZA-254 is n.l. een ondergronds steun punt hangars, munitie-opslagplaatsen, wa pendepots en slaapplaatsen voor de bezet ting, alles ondergronds. En zo zijn er tientallen steunpunten in Tsjecho-Slowakije, want het is de uitvals- poort van het Rode Vreemdelingenlegioen voor alle acties inhet Westen. Moderne uitrusting. Het vreemdelingenlegioen beschikt ook over speciale parachute-troepen die gedeel telijk onder leiding staan van een Spanjaard, zich noemende Selino. Deze heeft zijn hand werk geleerd in het Britse leger en het schijnt zelfs, dat hij heeft meegedaan aan de invasiepoging in Dieppe. Evenals alle legionnaires zijn ook de para troepen slechts uitgerust met lichte wapenen waarin het 5 kg. wegende machinegeweer een voorname rol speelt. Zij beschikken o.m. allen over een geluidloze revolver met ingebouwde micro-camera. In een fractie van een seconde nadat men het wapen af vuurt wordt het doel gefotografeerd. De op drachtgevers hebben via deze micro-films altijd een bewijs of hun geschoolde bandie ten de opdracht ook inderdaad hebben uit gevoerd. De trekker dient dus tevens ,als afsluiter. Sch.pv,eu,d.»'« leven. verdrijft Uw zorgen. P»«ge smaak houdf v ®n fri^ "löncf e„ monter te»' ;r kauwgom ff Op de Halsterseweg te Bergen op Zoom is Dinsdagochtend een ongeval geschied, waarbij drie personen min of meer ernstig gewond werden. Een motorrijder uit Haam stede, die op zijn motor zijn vrouw en zijn 2-jarig kind meevoerde, reed op een groen tewagen die uit een zijweg kwam; gereden. De motor sloeg over de kop. Het kind vloog van de motor maar kwam gelukkig terecht op de groentewagen, waarop enige zakken erwten waren geladen. De mptorrijder be kwam een schedelbasisfractuur, terwijl zijn borstkas werd ingedrukt. Zijn vrouw be kwam een beenbreuk, terwijl de bestuurder van de groentewagen uit Halsteren een zware hersenschudding opliep. De 3 slacht- ofers moesten naar het algemeen burger gasthuis te Bergen op Zoom worden over gebracht. De toestand van de motorrijder is zeer zorgwekkend. Het traditionele verjaarsgeschenk van de zee-, land- en luchtmacht voor Prinses Irene bestaande uit een aanvulling van de cassette tafel-zilver is Woensdag middag op paleis Soestdijk aangeboden door een» deputatie van de Koninklijke Marine. Namens de Koninklijke Marine werd tevens een taart aangeboden waarop een model van Hr. Ms. „Karei Doorman" was aange bracht. Hierop aansluitend werd door een deputatie van het garde-regimient fusiliers „Prinses Irene" een lederen schrijfmap over handigd als verjaardagsgeschenk van dat regiment, van de vereniging van oud-strijders van de voormalige koninklijke brigade „Priri- ses Irene' 'en van de vereniging van offi cieren der garde „Prinses Irene Twee M.T.S.-leerlingen, die drie maan den practisch moesten werken bij een fa briek te Budel zijn daar Woensdagochtend van 13 meter hoogte gevallen. In zorgwek kende toestand moesten zij naar het zieken huis te Weert worden vervoerd. De 19-jarige J. G. M. O. uit Brunssum overleed daar kort na aankomst. De eveneens 19-jarige L. S. J. de J. uit Vught, verkeerde des avonds nog in levensgevaar. De jongens, die pas aan hun volontairschap waren begonnen, zaten ter bestudering van een bepaald object op een dunne stang van een 13 meter hoge ba lustrade. Deze knapte af met het vermelde noodlottige gevolg. Een 41-jarige Amerikaan, zoon van een rijke advocaat in Maine, is Dinsdag geboeid van Canada naar de Vferenigde Staten ge bracht. Hij wilde in Canada een vliegtuig kopen en er mee naar Engeland vliegen om met prinses Margaret in het huwelijk te treden. Toen hij op het vliegveld Dorval bij Montreal inlichtingen inwon over de aan schaffing van een vliegtuig ,dat hem over de oceaan kon brengen, waarschuwde men zijn vader. De politie werd telegrafisch verzocht hem in handboeien terug te brengen. Een politieman zeide, dat de man voldoende geld bij zich had om een vliegtuig te kopen. In de pas gerestaureerde St. Baafs- kerk te Aardenburg worden op initiatief van het Bach-comité werken tentoongesteld van de Larense kunstschilder jhr. Ayzo van Humalda van Eysinga. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per mm. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 «cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra Rheumatische pijnen vinden in veel gevallen hun oor zaak in onzuiver bloed. De aansporende werking van Kruschens zes minerale zouten geven de bloedzuive rende organen nieuwe kracht en energie. Als U die weer goed op gang brengt met de kleine dagelijkse dosis Kruscherv, worden onzuiverheden in het bloed op natuurlijke wijze verwijderd en daarmee ook de oorzaak van Uw slopende pijn. - V.-Vr.T f« V. te E. Ik bewoon met vijf volwassen personen eeta gemeentewoning. Kunnen B. en Wnu zonder meer de hur van deze woning opzeggen. Ik bewoon dat huis reeds 15 jaar. AntwoordHet doet er niet toe, of het een ge meentewoning is dan wel een particuliere. Om iemand de huur op te zeggen, is de tussenkomst van de kan tonrechter nodig, als de betrokkene eigener beweging niet vertrekken wil. De mogelijkheid om u uit dat huis te krijgen ten behoeve van een veel groter gezin be staat inderdaad. B. en W. zijn immers verdeeld met de doelmatige verdeling der beschikbare woonruimte, maar het moet gaan via de kantonrechter, tenzij u vrijwillig afstand doet van uw Kuis en' genoegen neemt met de woning, die de gemeente u ter be schikking zal stellen. U kunt het dus op een proces laten aankomen. Een klein gezin in een groot huis is tegenwoordig niet in overeenstemming met de woonruimteverdeling. Als men u iets aanbiedt dat geschikt lijkt en men u tegemoet komt in de kosten dan zouden wij u wel de raad willen geven nog eens na te denken over deze zaak. Bespreek een en ander dus eens met B. en W., wellicht is er een goede oplossing te vinden. B. In de nok van het dak van mijn huurhuis be vindt zich een haard van vliegen. Kunt u mij een afdoende bestrijdingsmiddel aan de hand doen Als het nodig mocht zijn dat de betimmering wordt los gemaakt, voor wi ezijn dan de kosten van een en ander, voor mij of voor de verhuurder Antwoord i Het lijkt ons het beste deze vliegen te bestrijden met D.D.T., doch er zijn ook andere bestrijdingsmiddelen, welke bij elke drogist verkrijg baar zijn. Het lijkt ons het beste vast te stellen waar de haard precies zit, om na te gaan of u het bestrij dingsmiddel wel kunt toepassen. Raadpleeg desnoods de plaatselijke dienst voor insectenbestrijding. Mis schien moet er eerst iets weggebroken worden. U kunt vooraf uw verhuurder op de hoogte stellen, misschien raadt hij u een andere oplossing aan. Aangezien het ongerief is ontstaan door overmacht, zullen de kosten indien deze noodzakelijk gemaakt moeten worden. voor rekening van de verhuurder komen. Treedt dus in overleg met hem over wat u te doen staat. Zijn aanspraklijkheid volgt ook uit de regel, dat de verhuurder moet instaan voor alle gebreken, welke het volledig--gebruik van het gehuurde verhinderen. Ni. van D. Vraagt, wat men onder de kruinlijn van een dijk verstaat. Antwoord De kruinlijn van een dijk is de (denk beeldige lijn, die langs de bovenkant van het talud (schuine kant) loopt. H. v. d. B. Indien men aanvankelijk een hoog loon heeft verdiend en men verdient later minder, welke basis wordt dan genomen voor de uitkering van de wachtgeld- en werkloosheidswet Geldt loon in na- tura zoals kost en inwoning ook als een onderdeel van het loon voor de uitkering ingevolge de wet Antwoord Wanneer men in zijn beroep een wis- jselend loon geniet, wordt de vaststelling van het s hasisloon voor de wachtgeld- en werkloosheidswet een ingewikkelde materie. Men gaat in de eerste plaats dan uit van het algemeen geldende loon in het broep, dat men heeft. Niet als basis geldt dan het werkelijk verdiende loon. Wel wordt rekening ge houden met uitkeringen in natura zoals kost en in- woning. Daarvoor worden dan door de minister vast gestelde normen aangehouden. Er wordt niet gerekend naar wat de werkgever daarvoor zelf heeft vastge steld. W. B. Mijn jachthond is per ongeluk losgeraakt en in de polder vermoedelijk échter het wild aangegaan. Hij is nu door de jachtopziener doodgeschoten. Mag dit zo maar AntwoordV^ij nemen aan, dat u inplaats van „nu" het woord „toen" in uw vraag wilde gebruiken. Naar onze mening heeft de jachtopziener hiermede een onrechtmatige daad gepleegd, waardoor u recht hebt op schadevergoeding. Wendt u allereerst tot de plaatselijke politie om inlichtingen over de toedracht te verkrijgen. G. G. Hoe staat het nu eigenlijk met de restitutie van de ingeleverde Duitse marken Antwoord Er is wel besloten een kleine vergoe ding te geven, doch men is het er nog niet over eens welke instantie met de uitbetaling zal worden belast. Te zijner tijd zult u dit wel in de dagbladen lezen. J. P. Hoe krijg ik politoer van mijn grijs geworden meubilair AntwoordToch is het enige middel afschuren, liefst met staalwol en met de draad mee werken, anders komen er krassen. G. E. Hoe verwijdert men gesmolten botervlekken uit een cocosmat AntwoordProbeert u het eerst eens met tetra, maar vooral, doe dit buitenshuis of voor een open- raam. in verband met de bedwelmende invloed, die tetra Veroorzaakt. Is de vlek dan nog niet geheel verdwenen, beleg deze dan eens korte tijd met pijp aarde, waarna u deze aarde er weer afborstelt. M. T. Wij hebben last van eierenpikken door een van onz ekippen. Wat te doen AntwoordDit kan men de kippen afleren, door in het nest een ei te leggen, dat men uitgeblazen heeft en gevuld heeft met spaanse peper. De ont stane gaatjes dichtmaken met gips. H. H. P. Kan ik voor mijn zoon, die in dienst is gegaan en mijn enige hulp in mijn bakkerij was, ver goeding krijgen Zo ja, waar moet ik dat aan vragen. Ben ik dan verplicht, wanneer ik vergoeding krijg, een nieuwe hulp te nemen Antwoord Wendt u tot de minister van Oorlog, afdeling Sociale Zaken, Mauritskade 19, Den Haag. Th. van R. Heeft klachten over het onderhoud van haar woning. Wat te doen Antwoord U kunt, onder opgave van uw klach ten, u wenden tot de kantonrechter op een ongezegeld verzoekschrift. U dient daarin ook op te geven de naam en het adres van de huiseigenaar. U zult dan wel horen, wanneer uw verzoek in behandeling kan worden genomen. J. W. M. Wat is het verschil tussen een luister spel en een hoorspel AntwoordEen luisterspel is meer een muzikale weergave b.v. van het leven van een grote compo nist, waarbij zijn opkomst weergegeven wordt, om lijst door enige stukken muziek, welke hij componeerde. Een hoorspel is een speciaal voor de radio ge schreven toneélstuk, een verkorte uitgave van een boek, detectivestory, rechtszitting of iets dergelijks, waarbij meer personen een hoofdrol te vervullen hebben, dit in tegenstelling tot een luisterspel, waarbij het meestal gaat om één persoon. E. J. K. Ik heb een partij ongeregelde pootaard- appelen. Mag ik deze als veevoeder verkopen tegen de prijs van 6 a 7 cent per kg. AntwoordEr is niet het minste bezwaar tegen, dat u deze aardappelen als veevoeder verkoopt tegen de door u genoemde prijs. Heeft men overschotten op zijn bedrijf, dan worden deze in de meeste gevallen ook verkocht, want dit is gereglementeerd, daar alleen pootaardappels verkocht mogen worden.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1