AXELSE COURANT 1 ztr Stalin's vreemdelingen legioen .Met raad en daad" Zwitsalette: pps j. C.VINK Boekhandel J. C. Vink tankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 4 AUGUSTUS 1954 68e Jaargang No. 84 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. EEN ROOD SPINNEWEB SPANT ZICH OVER DE WERELD. EEN CORPS VAN BUITENLANDSE BEROEPS-SOLDATEN, AVONTURIERS ÉN MISDADIGERS. Men staat om zes uur op. Vier uren worden besteed aan sport en vier uren aan militaire oefeningen. Met grote zorgvuldigheid wordt men onderwezen in het gebruik van velerlei wapenen van vrijwel allerlei makelij. Immers op hun toekomstige operatieplaatsen moeten zij meester zijn over de techniek van wape nen van vreemde oorsprong, die niet alleen kunnen gebruiken, doch vooral ook het ge bruik er van kunnen instrueren. De discipline in de Duitse weermacht was slechts kinderspel bij de tucht in deze op leidingskampen. Tijdens de opleiding wordt nimmer verlof gegeven. Indien de poorten van het kamp zich achter de nieuw aange- komenen sluiten, kom enze er niet meer uit voor hun opleiding is voltooid en deze duurt 1 2maanden. De afgestudeerden dwalen dan uit over de wereld, doch de een weet de bestemming van de andere nimmer. Ze ver trekken met verzegelde orders. Geen vinger breed mag men tijdens de opleiding van de reglementen afwijken zonder zich bloot te stellen aan zware straffen. Hora Stanislaus, die de vrijheid verkoos, nadat hij enkele weken in het hierboven gefïoemde kamp had doorgebracht, vertelde, dat op roken tijdens I. Praag, V Zatisi. Het gebouw is grauw en uil. Ziet er uit als een doodgewone huur- azerne, zoals er twaalf in een dozijn gaan. zouden kleine ambtenaren of voorwer- :ers kunnen wonen. Was het miaar waar. lier zetelt Kameraad Imrich, een der ge- leime leiders van het Rode Vreemdelingen- egioen, Stalin's machtigste wapen. Kame- aad Imrich is slechts moeilijk te bereiken. Het centrum is Praag. Dagelijks zegt zijn secretaresse honderd naai„Het spijt me, ik kan u niet verbinden rant Kameraad Imrich is op reis." Imrich een groot man. Hij beschikt over een ïgen particulier vliegtuig, een der nieuwste wee-motorige Fiat-toestellen, dat hij zelf iestuurt. Maar hij start niet vanaf het 'raagse vliegveld Ruzyne. Nee. Dat zou gevaarlijk zijn. Aan pottekijkphs heeft mrich het land. Evenals meerdere leiders an het rode vreemdelingen-legioen £tart ij vanaf een geheim vliegveld, dat „ergens" een militair kampement ligt. Heer Imrich eist op een dienstpas, waarop als beroep taat aangegeven Ambtenaar van het mi- listerie van landbouw. Hij interesseert zich latuurlijk sterk voor de landbouw-econo- lische vraagstukken. Daarom moet hij dik wijls naar Parijs, Rome, Cairo, Tanger enz. echts zelden gaat hij naar Londen en Zü- ich. Nimmer heeft hij een indrukwekkende agage bij zich en zijn papieren en deviezen :ijn steeds in orde. Hij is een van de vele eiders van het Russische Vreemdelingen- egioen, een sterke militaire organisatie, die echtstreeks door het Kremlin wordt gedi- geerd. Zijn voornaamste taak is infiltratie an manschappen en wapenen in nog niet door de rode dictatuur bezette landen. Toen we opstanden kregen in Columbia, Italië, Griekenland, toen we in 1948 van labij de sabotage-actie in Frankrijk konden aanschouwen die ook meer leek op een re- jionale revolutie dan op een staking, toen taag zonder slag of stoot in handen van Moskou viel, toen Koning Michael van Roe menië gedwongen werd af te treden, toen er ongeregeldheden uitbraken in enkele Zuid- Amerikaanse republieken, de rode legers in China oprukten, Birma semi-communistisch werd, Malakka een opstand kreeg, die al tonnen bloed heeft gekost, de „nationalisten" Indo-China de Fransen vermoordden, Madioen op Java werd ingenomen door communistische „Indonesieërs" hebben we keer op keer versteld gestaan van de stipt heid, waarmee de organisatie liep. Iedere opstand liep af als een opgedraaide wekker. Hoe machtig Moskou is, hoe handig de. Kominform een en ander ook kan aanpak ken (ieder in zijn vak, nietwaar?) toch zou de grote regelmaat van de acties, de per fecte organisaties, het voorhanden hebben van wapenen enblanke instructeurs onmogelijk zijn, indien Stalin naast de Kominform niet beschikte over het rode vreemdelingenlegioen. 23 nationaliteiten. Laten we nu eens gaan naar het oostelijk deel van Slowakije. Daar ligt het kleine stadje Presov, dat noch bijzonder mooi, noch economisch belangrijk is. Achttien kilometer er van verwijderd strekt zich het opleidings kamp XV12-195 Ob. uit. De bevolking van het stadje weet dat er een militair kamp ligt, doch het merendeel der eenvoudige zielen gelooft te doen te hebben met een normale school voor Tsjechische onder-officieren. Inderdaad is er ook niets wat "dit barakken- dorpje onderscheidt van andere oefenings kampen der Tsjechische weermacht. Maar hier, verborgen door de anonimiteit van een ontvolkte omgeving ontvangen meer dan 350 toekomstige legionaires hun op leiding. Grotendeels komen zij uit de Sla vische landen, zoals Tsjecho-Slowakije, Po len, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, doch er zijn ook vertegenwoordigers vap andere landen Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Korea, Arabië. In totaal zijn hier minstens 23 nationaliteiten verenigd. Er bevinden zich ook enkele meisjes onder de toekom stige leden van het vreemdelingen-legioen. Het dagprogramma is zwaar en vooral de sporttraining is buitengewoon zorgvuldig. vankelijk bestemd kleermaker te worden. Op 16-jarige leeftijd verloor hij zijn ouders, bezocht zonder geld of papieren de halve wereld en kwam ten slotte met de commu nisten in contact. Hij vocht in de Spaanse burgeroorlog en trad als zodanig reeds op de voorgrond. Zijn nationaliteit is niet be kend, doch hij spreekt even vloeiend Frans, Engels, Spaans als Itliaans en Russisch. Er zijn redenen om aan te nemen, dat hij gecamoufleerd als maquis in Frankrijk, tij dens de jongste oorlog, een rol heeft ge speeld. Hij nomt zich Vladislav, doch er is geen twijfel aan of dit is minstens zijn twin tigste naam. Vrouw, kinderen, ouders Hij weet het niet meer. Ook zijn vaderland heeft hij vergeten ofgeruild tegen een groter. Hij is een fanaticus, die geen compyomis kent en het zijn pupillen niet gemakkelijk maakt. Ze is allesbehalve mooi. De instructrice voor de wapenhandel noemt zich Dragica. Ze zal ongeveer 40 jaar oud zijn. Ze is allesbehalve mooi, doch haar vak verstaat ze uitstekend. Ze is meester op alle automatische wapenen en heeft een verbluffende technische kennis. Haar moe der was een Spaanse en haar vader Joego- Slaviër. Ze gaat er trots op 27 gevangenissen van binnen te hebben gezien. In het huidige India vocht zij tegen de Engelsen met de revolver in de vuist. Hetzelfde geschiedde de verboden uren een straf stond vanin China. Tijdens de oorlog streed zij onder 13 weken cel. Ieder contact met de burger- Tito, bevolking is niet alleen verboden, doch ook onmogelijk gemaakt. De toekomstige legio naires kennen elkaar slechts bij hun schuil naam. Commandant-kleermaker. De commandant van het kamp, een reus van ongeveer 37 jaar, die er uit ziet als een bokskampioen, stamt uit Galicië, en was aan- Samen met andere instructeurs leiden zij volgelingen op voor de revolutie in alle werelddelen. Ja, inderdaad deze bandieten hebben een grote taak. Misschien zijn ze morgen al over de vijf werelddelen verspreid om de communisten elders de moordwape nen in de handen te duwen, hun te leren hoe zij doden moeten. De nieuwste vulpen met 'OCTANIUM pen Markt 12 - AXEL - Telefoon 646 NOGMAALS DE GELDIGHEIDSDUUR VAN PASPOORTEN. Is verlenging zo moeilijk 1 A.N.W.B. acht eenvoudige op lossing mogelijk en noodzakelijk. Zoals bekend heeft de minister van Bui tenlandse Zaken enige weken geleden het verzoek van de A.N.W.B. afgewezen om alsnog de gelegenheid open te stellen de geldigheid van paspoorten afgegeven of verlengd vóór de nieuwe regeding kos-, teloos te doen uitbreiden tot vijf jaar. In zijn antwoord wees de minister er op, dat deze verlenging volgens de thans geldende be palingen onmogelijk is, terwijl hij het niet verantwoord achtte, gezien de vele admi nistratieve handelingen en moeilijkheden, die daarvan het gevolg zouden zijn, hiervoor een bijzondere regeling te treffen. De A.N.W.B. komt thans in een uitvoe rig schrijven aan de minister van buiten landse zaken opnieuw op deze kwestie terug. W^ijzende op de talrijke van zijn leden ont vangen reacties naar aanleiding van de pu blicatie van het ministeriële antwoord, als mede op de uitlatingen van zich gedupeerd voelenden in de dagbladen, meent deze Toeristenbond, dat het voor het grote pu bliek toch zeer onbevredigend is, indien de overheid geen kans zou zien aan wensen als deze, welke men als rechtvaardig en van zelfsprekend aanvoelt, tegemoet te komen. Vele briefschrijvers hebben de A.N.iW.B. opnieuw er op gewezen, dat in verschillen de grote steden de gemeente-secretariën via de plaatselijke pers in het vroege voorjaar het reizend publiek gevraagd hebben, de pas poorten tijdig vóór het reisseizoen aan te vragen. Zij, die als goede burgers hieraan gevolg hebben gegeven, voelen zich gedu peerd, nu blijkt, dat zij dank zij die verleende medewerking, meer hebben moeten betalen voor een document met kortere geldigheids duur dan degenen, die aan dit verzoek van de plaatselijke overheid niet hebben voldaan. De A.N.W.B. acht dit gevoelen begrijpelijk en weinig gunstig voor het prestige van-de overheid in haar geheel. Waar het door de uitvaardiging van de vrij eenvoudige voorschriften de minister mogelijk is gebleken de af te geven pas poorten een geldigheidsduur van vijf jaar te geven, moet het hem ook mogelijk zijn, zo meent de A.N.W.B., op precies dezelfde wijze alle geldige paspoorten een geldigheid van in totaal vijf jaar te verlenen. Het be treft hier een uiterst eenvoudige adminisra- tieve handeling, aldus de Bond, waarvoor iedere nog geldige pas in aanmerking zou komen, en waarvoor een voorafgaand on derzoek niet nodig zal zijn. IIndien de minister geen mogelijkheid ziet de gemeentebesturen op te dragen deze aan tekening te stellen voor een uiterst lage ver goeding, dan zou dat naar de mening van de A.N.W.B. dienen te gesdhieden door een andere instantie, waarover de centrale over heid wèl zeggenschap heeft, b.v. politie, grenskantoren of postkantoren. De A.N.W.B., die eventueel bereid is ook op zijn kantoren dit werk te doen verrichten, is er van overtuigd dat andere organisaties en instellingen op reisgebied dezelfde mede werking zullen willen verlenen. Mocht de minister van mening zijn, dat de gemeentebesturen of een der genoemde in stanties hierbij niet kunnen worden inge schakeld, dan kan zo meent de A.N.W.B. de verlenging toch zonder bezwaar plaats vinden door het ministerie van buitenlandse zaken zelf. Voor het daaraan verbonden schrijfwerk zou dan een vergoeding van b.v, 10 cent berekend kunnen worden. Voor hei- ministerie brengt deze regeling mee, dat er enige arbeidscontractanten tijdelijk met werk bezet zullen zijn. dat zichzelf ruimschoots be taalt. De A.N.W.B. spreekt ten slotte de hoop uit, dat de minister deze suggesties ernstig zal overwegen, daar naar de mening van de Bond hier de mogelijkheid bestaat de heer sende ontevredenheid weg te nemen, zon der dat hiermede enig deeël belang wodt geschaad. Het publiek gevoelt aan een rege ling van de huidige onbevredigende situatie terecht grote behoefte. Bestrijd UW PIJNEN met: ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVEÏTENTIEPRIJS: 8 cent per m m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Abonné. Mag men .op een binnenkort onbewoon baar verklaarde woning ook 29% huurverhoging nemen AntwoordHet Besluit Bijzondere Huurprijzen spreekt van onbewoonbaar verklaarde woningen op 31 December 1953 en niet van woningen, die alsnog in de loop van 1954 onbewoonbaar verklaard zullen worden. U doet echter verstandig u, zodra de woning onbewoonbaar verklaard is, (e wenden tot de huur adviescommissie in uw ressort. A. M. Kunt U mij helpen aan het adres van een protestantse correspondentieclub Antwoord: Schrijft U eens naar Postbus 115 te Den Haag, of naar postbus 529 te Amsterdam, onder opgave van uw wens, correspondentie te voeren met een protestants liefhebbr. Ook kunt U zich wenden tot de correspondentieclub van het Chr. weekblad „De Spiegel A. M. Wat is „controlled respiration"1? Antwoord Dat wil zeggen gecontroleerde adem haling. G. M. Heeft twee vragen over arbeidsrecht. AntwoordOmdat wij niet over alle nodige ge gevens beschikken, kunnen: wij U niet met zeker heid inlichten. U doet goed met Uw verzoeken even naar de arbeidsinspectie te gaan of deze per brief aan deze inspectie voor te leggen. Het kost U niets. Het wordt dan uitgezocht aan de hand van de ge gevens, die men van U en Uw werkgever krijgt. D. G. Er zit meeldauw op mijn vlijtig Liesje. Wat te doen Antwoord Het plantje goed fris houden, afspoelen 'met schoon water (ongeveer op kamertemperatuur), dat is vrijwel het enige middel. C. F. R. Waarom gaan vulpennen vaak na enige, soms geruime tijd lekken Antwoord Het lekken van een vulpen wordt door gaans veroorzaakt door het uitdrogen ert daardoor poreus worden van het inktzakje. Soms ontstaat ook lekken door verwarming. Wanneer men een koude vulpen ter hand neemt .wordt deze door de hand verwarmd. Speciaal de lucht boven de inkt zet het meest uit, waardoor meer inkt naar beneden geperst wordt, dan op het moment gevraagd wordt. Dit kan b.v. ook plaats vinden, wanneer de zon op de vulpen geschenen heeft. Ook kan er inkt door verwarming naar de pen gednev enzijn, die bij kort er op volgend gebruik een onmatige inkttoevoer veroorzaakt. Ten slote kan een niet juist gemonteerde of losgewerkte pen ook een oorzaak zijn van onregelmatige inkt- toevoer. F. W. Vraagt of het waar is, dat in de chirurgie gebruik wordt gemaakt van plastic ter vervanging van lichaamsorganen. Antwoord Inderdaad kan plastic in de heelkunde soms goede diensten bewijzen. Zo wordt af en toe wel eens een slokdarm, die wegens een ernstige aan doening moet worden verwijderd, vervangen door een in plastic nagebootst orgaan. De heelkunde kent ook nog velerlei andere toepassingen van plastic het is een zeer bruikbaar materiaal o.a. omdat het geen prikkeling van de weefsels veroorzaakt. Ondervind zélf hoe gemakkelijk en soepel de op zienbarende OCTANIUM pen van de nieuwe Parker „21" schrijft. De Parker „21" is in èille onderdelen een Parker pro duct bi) uitnemendheid! Gaarne tonen wij U onze grote sorte. ring beroemde Parker pennen. Pen f 35.- Set f 55.- Er zijn ook andere beroemde Parker pennen ln de prijsklassen van 1 20.50; 121.-; 125.-; f33.50; f37.50; m5. Uitsluitend bij Apothekers en Drogisten JZWITSAL'

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1