AXELSE COURANT Fa DEIJ „Met raad en daad ZwitsaletteL LEDEREN KLEDING! Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE UIT ONZE OMGEVING AXEL SLUISKIL Lange jassen Jekkers Sportvesten Dames jasjes Degelijke kwaliteiten Billijke prijzen. Noordstr. 55 - AXEL - Tel. 773 Bestrijd UW PIJNEN met: WOENSDAG 28 JULI 1954 68e Jaargang No. 82 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155 -646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD UITREIKING VEILIG VERKEERSDIPLOMA'S. fa de raadszaal van het gemeentehuis alhier vond oficiële wijze de uitreiking plaats van de Veilig trkeersdiploma's 1954 aan de leerlingen der hoogste assen van de vier lagere scholen in onze gemeente. Ruim 100 kinderen begeleid door de hoofdonder ijzers vulden de zaal. Deze bijeenkomst stond onder leiding van de wet- joder van onderwijs, de heer C de Putter. Namens examencommissie waren aanwezig de Consul van Verbond voor Veilig Verkeer, de heer A. N. de isser en, de secretaris van de Veilig Verkeerscom- lie te Axel, de heer G. E. Mattheeuws. Van de zijde der Rijkspolitie waren tegenwoordig pitein L. Stoorvogel, de groepscommandant te Axel ljudant J. J. Dieleman, alsmede een afvaardiging van Verkeersgroep te Temeuzen met de mobilofoon- igen. Deze wagen was welwillend ter beschikking steld, waardoor aan 19 ,,super"-geslaagden voor in prestaties een ritje kon worden aangeboden, waar- ze dan tevens de werking van de mobilofoon te in kregen. De heer de Putter feliciteerde de kinderen op har- Ijke wijze en gaf daarna een totaal beeld van de dag. Van de 140 candidaten aan het practisch imen deelgenomen, moesten er slechts zeven afge- izen worden. 133 hadden er een diploma behaald, een veilig verkeers-insigne en één een fietswimpel. De kennis en practische toepassing van de ver fborden was zeker voldoende. Alleen bij de pos- verkeersagent" en .verkeerslicht" werd menig Wje gemaakt. Het gemis aan dagelijkse toepassing routine liet zich hier gelden, ullie hebt getoond, aldus de heer de Putter, de rkeersregels te kennen en behoorlijk toe te passen. g nu niet, ik heb mijn diploma en daarmee uit toon nu in het verkeer wat je kunt en 'wees i voorbeeld. Dat is absoluut noodzakelijk.Be- icht zonder restrictie de wellevendheid in het ver een houding, welke getuigt van een innerlijke ïhaving en waardoor het mogelijk is wettelijke palingen tot hun recht te doen komen. Zowel kapitein Stoorvogel als adjudant Dieleman lerstreepten deze woorden. Dat het verkeersonder- js zeker geen overbodige luxe is, werd gestaafd de fel sprekende cijfers van de verkeersongeval- rstatistiek, die kapitein Stoorvogel aanhaalde. In Nederland gebeuren jaarlijks circa 85.000 ver- trsongevallen. In 1953 kwamen daardoor 1.287 men- om het leven en 26.097 werden gewond. „Wordt maal propagandist, dan dien je een goede zaak", los besloot de kapitein zijn toespraak. Adjudant Dieleman wees in dit verband de kinde- nog op het bos en de mooie aanplantingen in de leente. Hij drong aan op liefde voor de natuur hekelde de domme vernielzucht, lierna werd overgegaan tot de uitreiking van de loma's en insigne's. IK. School Walstraat. Beatrix Martens en Jozina ake, een insigne. Eeen diploma Lidie Antheunis, «y van Acker, Bennie de Brouwer, F. van den Ij, Sien de Bruijn, G. Borgt, Celina van Bastelaar, iel Caessens, Loes Claessens, Lizzy van Dobschutz, lel van Dorst, Jan van Doeselaar, Jozef van Deur- I, Edith Hemelsoet, Beppie van Kampen, André de It. Marlies Lippens, Angela Mel, Anie Moort- ner, Tilly Matthijssen, Marjia Mariman, Benny Meester, Willy Moorthamer, Gustaaf van Nieu- ie, Ria Rammelo, Jo Rombout, Jan Seij, Carlos leman, Willy Tangelder, Bram Verbunt, Alice 'eecke, Corry Vink, Rinus Verstraeten, Jo van Vijver en Tonny Zaman. Chr. Nat. School Nieuwstraat. Addy Koster en Uie Lindhout een insigne. Een diploma t Tonie eije, Dries Bakker, Bets van Bendegem, Jacob Boor, tie v. d. Berg, Elly Boon, M. Bareman, Wim tker, Saar Dieleman, Corry Dieleman, Corry van tl. Appie den Doelder, Magda Dieleman, Levien ij. Nellie de Feijter, Aarnoud de Feijter, Betsie van taijenhove, Rinus de Fouw, Wim Francke, Corrie Feber, Antoon Hoogstraate, Johan den Hamer, t van Hoeve, Jelle Hoekstra, Cor Hamelink, P. ij. Betsie Haak, B. Hanny, Mien, de Jonge, He- de Kraker, Greta de Kraker, P. Kruisifix, Catrierr Koeijer, Jan van Langevelde, Pieter van Lange- de, Jan Lourens, M. Mieras, Wim Naeije, Adri dje, Geertruida Oggel, Sijpko Oggel, Johan de der, Leuntje Rinn, Koos Rinn, Jannie Smies, Adrie feman, Piet van de Velde, Maarten Verduin, Kees iter, Wim Vink?, Catrien Verschelling, Inge Won- dergem, Louis Wiemes en Jozina Wiejand. Bijzondere School Spui Anna Buijze, een vlaggetje. Pieter Dieleman, Mien Hamelink en Suus Oppeneer, een insigne. Een diploma Tanny Dieleman, Jacob van Drongelen, P. Donze, Adrie Dieleman, Betsie Faas, Jan Hamelink, Marius van Harn, Dingenus de Pooter, Adri de Pooter, Fré Risseeuw, D. F. Ver- meersch, Frans van de Velde en Dini van de Velde. In verband met het schoolreisje van de leerlingen der Openbare School op de dag van de uitreiking dre diploma's zullen aan hen op school, nog voor de vacantie de getuigschriften ter hand worden gesteld. DE OPENBARE SCHOOL OP REIS. Vrijdag maakten de leerlingen van de hoogste klas sen van de Openbare Lagere School vergezeld van hun onderwijzers een busreis naar Rotterdam. De jeugdige reizigers troffen het bijzonder want zij had den de gehele dag geen druppel regen Allereerst werd een rondvaart door de havens gemaakt, terwijl ook een bezoek werd gebracht aan het Instituut voor Luchtvaart en Scheepvaart, wat speciaal voor de jongens bijzonder interessant was. Vanzelfsprekend werd ook Blijdorp niet vergeten, terwijl op de thuis reis nog een bezoek aan de Bergen op Zoomse speel tuin werd gebracht, waar de jongens en meisjes hun hart nog eens konden ophalen bij het vele aantrek kelijks dat daar voor hen te vinden was. De laagste klassen van deze school maakten reeds de vorige Vrijdag een reisje naar Bergen op Zoom, waar zij een genotvolle dag doorbrachten in de speeltuin. Het droge en af en toe zonnige weer was ook die dag present, zodat het voor deze jonge reizigertjes een feestdag werd. GESLAAGD. Voor het examen Machineschrijven slaagde dezer dagen onze stadgenote mej. M. Cleijman. Aan de Middelbare Tuinbouwschool te Frederiks- oord slaagde dezer dagen voor tuin- en landschaps architectuur onze stadgenoot de heer A. de Visser. OPBRENGST COLLECTE. Voor de Stichting „Valkenheide" werd alhier een bedrag bijeengebracht groot 63,95. VOOR HET ORGEL DER NED. HERVORMDE GEMEENTE. In het Verjaringsfonds der Ned. Hervormde Ge meente werd gedurende het 2e kwartaal van 1954 een bedrag ontvangen van ƒ342,01. Hiervan werd ƒ300 gestort in het orgelfonds, bestemd voor het in aan bouw zijnde nieuwe orgel der Ned. Herv. Kerk. OPENING 4e NEDERLANDSE SLAGERSVAK SCHOOL EN VAKOPLEIDING TE SLUISKIL. In Hotel Stockman te Sluiskil had onder leiding van mr. Wildeman, secretaris van het Centraal Or gaan voor de Veehandel in Nedrland de officiële ope ning plaats van de 4e Slagersvakschool in ons land. Deze plechtigheid vond plaats in tegenwoordigheid van de beide wethouders, als vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Temeuzen, alsmede van de secretaris de heer Hendriks en vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel en de directeur van de Slagersvakschool en van de Vakopleiding, de heer Th. Cuijper en de voorzitter van de afdeling Zeeland van de Bond van Vee- en Varkenshandelaren. De voorzitter verwelkomde de aanwezigen en wees op het grote belang van deze in Zeeuwsch-Vlaan- deren thans een feit geworden vakopleiding op dit terrein, die in een ware behoefte voorziet en waar aan als inzet door een 15-tal cursisten zal worden deelgenomen. Met de reeds te Groningen. Leeuwar den en Utrecht bestaande cursussen is dit nu de 4e in ons land en spr. verwacht gezien het bij de stichting betoonde enthousiasme -een toenemende deelname van cursisten. In gelijke geest werd gesproken door de heer Cuijper die als directeur zich gedragen voelde door een met doorzettingsvermogen bezielde vakgroep, die niet ge rust heeft voor dit doel werd bereikt, maar ook verder haar stimulerende invloed zal aanwenden om deze cursus tot grotere bloei te brengen. Wethouder J. den Hamer complimenteerde namens het gemeentebestuur van Temeuzen de inrichters en initiatiefnemende instance's en sprak de hoop uit, dat ook de op dit terrein gebleken noodzakelijkheid van vakonderwijs in de toekomst rijke vruchten zal af werpen. Het Terneuzense gemeentebestuur zal met grote sympathie de verdere ontwikkeling volgen en waar mogelijk daadwerkelijke steun verlenen. Nadat door de heer H. J. Colsen in zijn kwaliteit van voorzitter van de Bond van Vee- en Varkens handelaren het woord was gevoerd en deze zijn grote voldoening had uitgesproken over de totstandkoming van deze vakschoo lte Sluiskil, waarbij hij nader mededeelde dat zijn bestuur diligent zal blijven om dit vakonderwijs te brengen op een niveau gelijk staande met andere takken van vakopleiding. Spr gelooft dat hiertoe een waarborg aanwezig is. Niet alleen in de medewerking van de landelijke organisatie en de hogere instanties, maar ook in het vertrouwen in dedirecteur en de leraren de heren Booy en van Ham uit Axel en dr. Brons te Temeuzen. Hierna werd een bezoek gebracht aan het leslokaal waar de lessen daarop een aanvang namen. Vermelden wij nog dat een thee werd aangeboden en dat de eerste 12 weken zullen bestaan in lessen voor de varkens- de daarop volgende 20 weken zullen worden besteedt aan de cursus voor de rundvee handel. De lessen zullen plaats hebben in een lokaal van de voormalige Openbare Lagere School aan de Noordzijde van de Kanaalweg. BOEKBESPREKING „WETEN EN KUNNEN". Dezer dagen werd de bekende populaire reeks „Weten en kunnen" van de uitgeverij „Kosmos" te Amsterdam weer uitgebreid met een viertal nieuwe titels en herdrukken van voor velen belangwekkende onderwerpen. Zoals steeds zien de boekjes er ook nu weer fris en fleurig uit en geven zij op populaire, doch niet minder verantwoorde wijze talloze wetenswaardig heden en nuttige wenken. Het eerste boekje is nr. 209 „Kamer- en volière- vogels" dat zeker in deze tijd, waarin de liefhebberij tot het kweken en houden van vogels weer opbloeit in een behoefte voor velen voorziet Het tweede boekje omvat „Practische damlessen" 4 een onderwerp wat wellicht eerst over enkele maan den, wanneer het winterseizoen begint in de belang stelling zal komen te staan die het verdient. De overige boekjes zijn ten dienste van de amateur tuiniers en behandelen aanleg en onderhoud van kleine tuinen, het kweken van kruiden in eigen tuin en de fruitteelt. Evenals de andere deeltjes zijn ook deze van goede illustratie's voorzien en vormen zij een waardevol hulpmiddel voor de velen die met beperkte middelen en eifen krachten toch succes van hun tuin viillen hebben. De prijs van al deze deeltjes is 1,90 per deel, die verkrijgbaar zijn in de boekhandel. ff J. H. Ik heb een afbeelding gezien van het schip, waarmede de koning-stadhouder Willem III naar Engeland vertrok. Hoe heette dat schip Antwoord: Volgens mr. J. van Lennep's „Ge schiedenis van Nederland is de naam van het schip waarmee de koning-stadhouder Willem III op 10 Nov. 1688 naar Engeland overstak, het fregat „Den Briel". Het antwoord op uw andere vraag volgt. L. S. Heeft een huis gekocht en wil daar zelf in gaan wonen. De huurder wil echter niet meewerken, hoewel hem een ongeveer gelijkwaardig pand wordt aangeboden. Wat te doep Antwoord U dient via een deurwaarder een ont ruimingsbevel aan te vragen bij de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt het tijdstip, c.q. verdere voor waarden, waarop de huurder het pand moet verlaten. S. Heeft een munt van de stad Utrecht, rood koper, anno 1748. Heeft deze munt nog waarde? AntwoordVrijwel nihil. Er zijn ettelijke duizenden van aangemaakt. De waarde voor een verzamelaar is niet op te geven, de een geeft wellicht meer dan de ander, al naar gelang de een een dergelijk exem plaar heeft of niet. Een handelaar geeft er vrijwel niets voor. Uitsluitend bü Apothekers en Drogisten Mevr. P. Hoe moet men leen roeststreep verwij deren uit een overjasje AntwoordProbeert U het eens met citroensap. Abonné. -Enige tijd geleden heb ik een mantel donkerrood laten verven. Volgens de agent was de stof en de gekozen kleur goed. De mantel was nog tamelijk nieuw. Toen ik hem terug kreeg, zat hij vol zwarte vlekken. De firma is genegen schadevergoeding te betalen. Hoeveel bedraagt die volgens U. AntwoordDat is moeilijk te zeggen. Is de mantel b.v. nog geen half jaar oud (moet aangetoond kunnen worden) dan wordt veelal gedeelte van de koop prijs teruggegeven. Is de mantel ouder dan wordt de uit te keren schadevergoeding kleiner. De schade vergoeding hangt dus nauw sbmen met de .waarde en de ouderdom van het kledingstuk. U zoudt b.v. de waarde kunen laten taxeren door een deskundige en deze taxatie nemen als uitgangspunt. Overlegging van de kwitantiën is van veel waarde. Mevr. H. Hoe moet men een clivia behandelen AntwoordAls in November de rusttijd begint, is verpotten wenselijk, als blijkt dat de wortels omhoog groeier!. Daarvoor nemen wij dan een pot, die een maat groter is, tevens kunnen dan de jonge uitlopers van de moederplant afgenomen worden en zetten wij deze in kleinep otjes. Doet U dat het liefst vóór de nieuwe bloei aanvangt. Nu de ene uitloper reeds bloeit, doet U er goed aan, de drie andere uitlopers nu direct weg te nemen, want ze benadelen de moe derplant. G. D. Hoe kan ik olievlekken verwijderen uit schoenen AntwoordDat zal niet gemakkelijk gaan. Deze vlekken zijn nu natuurlijk reeds diep in het leer ge trokken. Overigens vermeldt U niet, of het gekleurde schoenen zijn, dan wel zwarte. Bij de laatste kunt U het proberen met tetra, maar dan moet U heel vlug werken en van de buitenrand naar de binnenrand betten, anders wordt de vlek nog groter. Licht ge kleurde schoenen kan men bewerken met donkerder was, wellicht is de vlek daarna dan niet meer zo goed zichtbaar. Het beste is echter U te wenden tot een goed vakman, wellict kan deze U uit de nood helpen, want het is geen werkje voor een volkomen leek. W. van S. Heeft een vraag over een nog steeds onopgeloste kwestie inzake uitbetaling van loon aan een morgenmeisje op Paasmaandag. AntwoordWij weten eigenlijk niet goed, wat wij hierop moeten antwoorden. Had U geen over eenkomst kunnen treffen, dat het meisje op Dinsdag morgen in plaats van op Maandagmorgen kwam Als zij dit niet kon, of wilde aannemen, dan zouden wij zeggen, dat U geen betaling verschuldigd bent. Wilde Uw meisje wel komen, maar kwam dat U niet gelegen, dan zou U wel dienen te betalen. Wette lijk kan men ten opzichte van een „dienstverhouding'' zoals de zaak hier ligt, feitelijk niet spreken en dient dit dus onderling te worden geregeld." Zelfs de arbeids inspectie zal U geen afdoende op wettelijke gronden berustende oplossing aan de hand kunnen doen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1