AXELSE COURANT Nederlanders in Zuid-Amerika „Met raad en daad en in het bijzonder in Argentinië. WStlGLEY j. C. VINK aenéést I Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 24 JULI 1954 68e Jaargang No. 81 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG FIRMA Markt 12 AXEL NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN De laatste tijd horen wij steeds meer over Zuid-Amerika, waar ook voor Neder landers in somige landen een toekomst zou ligen. Spaarzaam dringen uiteenlo pende berichten tot ons door. Door de radio horen wij een samba of een tango en we weten die muziek komt uit Z.-Amerika. We weten dat er in dat verre we relddeel millioenensteden liggen, als Buenos Aires en Rio de Janeiro. En wij vra gen ons af Hoe ziet het tegenwoordige Zuid-Amerika er uit Zouden wij e- derlanders er kunnen aarden Hoe is het klimaat en de wijze van leven Kijk dit zijn maar een paar van de vele .ragen, die in ons opkomen. En wijNeder- jnders, die niet graag over één nacht ijs jaan, beseffen maar al te goed, hoe groot ie afstandletterlijk en figuurlijk— is, jie ons van dit onbekende gebied scheidt. :en kleine maand doorvaren van RoRtter- lam naar Buenos Aires is tenslotte geen klei ligheid. Ik heb het voorrecht gehad deze reis te naken. En dat niet alleen. Ik heb een half aar lang door dat enorme werelddeel ge- rokken en er toch nog maar een klein deel ra gezien. Want Zuid-Amerika is groot, :o ontzaglijk groot, dat er maar weinig men- :en bestaan, ook in Zuid-Amerika zelf, die aogen zeggen, dat zij dat deel van de aar- Ie kennen. Alleen Brazilië is al bijna even jroot als Europa, en Chili, dat op de kaart an Zuid-Amerika een klein land lijkt, is Ibijna 25 maal zo groot als Nedrland. Bseft men wat het betekent, dat het Noor delijkste deel van Z.-Amerika op het Noor- ijk halfrond ligt en dat het naar het Zui len reikt tot aan de Zuidpool Dat er ber- jen zijn van meer dan 7000 meter hoog en mafzienbare vlakten, die weinig boven het iee-niveau liggen Dat geeft ons meteen een antwoord op de Taag hoe het klimaat er is. We vinden er alle klimaten van de wereld, vochtig tro pisch, maar ook droog en koel bergklimaat, ijzige poolkoude en ideale sub-tropische tem peraturen. En al evenzo is het met de be volking gesteld. Negers, Indianen, blanken i mengrasen, ze zijn er allemaal te vinden, aar dat betekent niet, dat in ieder Zuid Amerikaans land nu ook al deze rassen ver tegenwoordigd zijn. Noch in Chili, noch in Argentini ëzal men negers aantreffen, om maar een voorbeeld te noemen. En al zou men per boot alle havens van de Oostkust aandoen, dan zou men overal tevergeefs naar Indianen zoeken. Ook politiek is Zuid-Amerika geen een- eid. Grote en kleine republieken hebben ie der hun eigen problemen en politieke rich tingen. Heel kort zou ik dit alles kunnen samen vatten.. Sprekend over het klimaat, de ge ografie en de politieke en economische situ atie van Europa als over één begrip zou een dwaasheid zijn. Dan zou men direct vragen welk deel van Europa bedoelt uL Het zelfde geldt in nog veel sterkere mate voor het veel grotere Zuid-Amerika. Maar een ding hebb enal die landen ge meen. Tot in de verste uithoeken treft men er Nederlanders aan. Nederlanders die het vaderland verlaten hebben en zich daar een nieuw bestaan hebben opgebouwd]. Maar ook landgenoten die er de belangen van Ne derlandse ondernemingen behartigen. Ve en van hen heb ik opgezocht en naai hun ervaringen gevraagd. Argentinië is wel één van de in Neder- and meest bekende Zuidamrikaanse landen. Argentinië, een land dat ruim 80 maal zo groot is als Nederland. De Noordelijkste punt ligt in tropisch gebied. En in het Zui delijkste deel waaien de koude Poolwinden. Maar het grootste deel van het land ligt in de gematigde zone evenals de hoofdstad, Buenos Aires. Men moet zich dus wel rea liseren naar Argentini ëgaan, betekent in de meeste gevallen niet, dat men zijn winterkle- ding kan thuislaten. In de wintermaanden, die op het Zuidelijk halfrond Juni, Juli en Augustus zijn, kan men daar zijn warme kleren best gebruiken, al is sneeuw er een grote zeldzaamheid. In de zomermaanden is een temperatuur van 35 gr Celsius heel ge woon. Buenos Aires de hoofdstad telt ruim 4 mil- lioen inwoners, de voorsted enniet meegeteld Het is een Europees aandoende wereld stad waar het drukk e grote stadsleven dag en nacht doorgaat. De bevolking is er zeer gemengd. Ongeveer een derde is er van Ita liaanse afkomst, een kle\iner deel Spaans en de rest is er een bonte mengelmoes van oorspronkelijk Europese families, al dan niet met wat Indiaans bloed in de aderen. De Nederlandse kolonie in Buenos Aires telt ongeveer 500 leden. Verschillende Neder landers heb ik daar ontmoet. De overgrote meerderheid heeft zich daar uitstekend aan gepast. Allen zonder uitzondering wezen op het belang van de kennis van de taal als voorbereiding tot emigratie. Zij djp tevoren geen Spaans kenden, hadden het in het be gin erg moeilijk, want met andere talen kan men er moeilijk terecht. Hoe kan men een huis zoeken, het inrichten, inkopen voor de hu'ishouding doen of een school voor de kinderen zoeken, als men zich niet verstaan baar kan maken Hierbij reken ik nog niet eens de moeilijkheden, die de kostwinner van het gezin bbij zijn werk ondervindt. Werkgelegenheid vindt men in Buenos Aires volop. Maar het grote probleem is daar evenals overal elders in de wereld, de behuizing. Daaom heeft de Argentijnse re gering bepaald, dat geen vestigingsvergun ning voor Buenos Aires en de andere grote steden steden als Rosario, Cordoba en Mar del Plata worden afgegeven aan alle immi granten. Alleen voor technici en landbou wers, dat is wat Argentinië in de eerste plaats nodig heeft, en deze groepen hebben er dus ook de grootste toekomst.. Argenti nië is bezig een eigen industrie op te bou wen. Er rijden tegenwoordig locomotie\ en en auto's van Argentijns fabrikaat. Ook aan :de fabricage van landbouwwerktuigen is men begonnen. Want in dit enorm grote land heb ik met eigen ogen onafzienbare ge bieden gezien die nog braak liggen. Ik heb er Nederlandse boeren en tunders ontmoet, die hun bedrijf uitoefenen op stukken grond van een grootte waarvan ze in Nederland inoqit gedroomd hadden. Grote mogelijk heden ligen er nog verborgen in het rijke Argentijnse land. Maar men mag vooral niet denken dat het vanzelf gaat. Hard werken, aanpakken en goede vakkennis is het parool. Argen tinië heeft mensen nodig, hard nodig, maar men wordt er niet slapende rijk. Die tijd is voorbij. In Argentinië wonen geen negers en geen veren dragend elndianen. Het Ar gentijnse volk is een intelligent, hardwerkend volk, dat geschikte Nederlanders graag zal opnemen. Maar in het begin zal de emigrant veel van hen kunnen leren. Want zij ken nen de gewoonten, het klimaat en hun land het best. De werkkracht en de persoon van de emigrant zijn welkom. Maar hij zal zich aan moeten passen bij de omstandigheden. Slechts zelden zal een geval voorkomen, zo als ik ergens in de Pampa aantrof Een Hollandse jongeman, getrouwd met een Ar- gentijnse, woonde daar samen met zijn ou- dérs en het jonge Argentijnse vrouwtje had zich aangepast aan Hollandse eet- -en an dere gewoonten. Meestal gaat het echter net andersom. De Nederlanders moeten zich aanpassen aan andere etenstijden en andere gerechten. De praktijk heeft geleerd dat het kan. En niet alleen dat het kan, maar ook dat het nieuwe leven prettig gevonden wordt. Meewerken aan de opbouw van een rijk land, de toekomst voor de kinderen opti mistisch tegemoet kunnen zien, en daarbij als men eenmaal ingeburgerd is deel nemen aan het lang niet ongezellige Argen tijnse leven allemaal factoren, waardoor Nederlanders in Argentinië gelukkig zijn in elk huisgezin: Bliji optimist helpt U over alle narigheid heen Behoud Uw stralend humeur een 9ulle Iaeh en een fnsse mond. de echte kauwgom ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1.55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland i 2,00 8 cent per m.m ADVERTENTIEPRIJS: Bij contracten belangrijke reductie, Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra jrraiirs.ei.ury pij Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ner dan een kwartje. Hollandia 1737 staat er op. Aan de ene zijde het Nederlandse wapen met aan de zij kanten een S. Boven aan de munt staat in het midden een kleine ster ,aan beide zijden een punt. Heeft deze munt waarde AntwoordDat is een stuiver van de provincie Holland. Het wapen is niet het Nederlandse, maar het Hollandse wapen. De leeuw is het wapen der Verenigde Nederlanden (vrenigd bij de Unie van Utrecht), is de latere leeuw van het Nederlandse wapen en draagt een zwaard en een pijlenbundel. De waarde is gering. Wanneer het een mooi exemplaar is, zal een verzamelaar, die de stuiver niet heeft en dat zijn er niet veel er echter altijd'"Vel wat voor over hebben. sw mi i ff P. W. Mijn zoon met zijn gezin komt terug uit Curagao en wil voorlopig zijn intrek nemen bij ons. Is dat toegestaan AntwoordU dient dit overeen te komen met uw huiseigenaar en vergunning te vragen aan het huis vestingsbureau. Mocht de huiseigenaar het niet goed vinden, dan bestaat de kans, dat het huisvestings bureau de nodige ruimte zal vorderen. U dient er dan wel rekening mede te houden, dat de gevorderde ruimte, na het vertrek van uw zoon, ook aan een ander kan worden toegewezen, hetzij geheel of ge deeltelijk. R. R. I. te A. Ik heb houtworm aangetroffen in mijn salontafel. Wat moet ik doen om de andere meubelstukken en deze salontafel verder te vrijwaren voor houtworm Antwoord': Om de andere meubelstukken te vrij waren kunt u niet anders doen, dan steeds goed op te letten. U kunt ze inwrijven me terpentijn en er daarna flink was over heen smeren. Laat dit dan even zitten en wrijf de meubels weer uit. Uw salontafel kunt u bewerken met benzine. De gaatjes zoveel mo gelijk vol smeren en ze daarna dicht maken, met was. Dat is een patent middel, maar u zult de tafel dan wel weer moeten vernissen, want de kans bestaat dat ze dof wordt. Vooral er voor zorgen, dat de benzine (u wrijft zeker niet te hard in verband met brand gevaar) goed uitgewreven wordt. Als u een flitspuit hebt, kunt u deze gebruiken, fijne straaltjes dringen beter door in de gaatjes. Liefst buiten werken. Vloei bare DDT is ook goed. DDT doodt muggen, vliegen, mieren, larven, luizen, vlooien, kakkerlakken, etc. U kunt gerust uw andere meubelstukken ook bespuiten met vloeibare DDT. D. B. Mag een huurder van een huis zonder toe stemming van de eigenaar een gezin laten inwonen Antwoord Indien dit bij overeenkomst is verboden, dan niet. Overigens dient u wel te vragen aan de huiseigenaar of het goed is, dat u inwoning neemt. Verder moet u zich wenden tot het huisvestings bureau. Dit bureau kan natuurlijk ook tot vordering overgaan, indien er moeilijkheden zijn. D. B. Is het juist, dat bij verbetering van een huis 13 jaar lang 10% van de gemaakte kosten gerekend mag worden AntwoordDeze vraag is nogal vaag gesteld en vereist daardoor een wat lang antwoord, omdat niet met zekerheid is te zeggen, welke verbeteringen u be doelt. Als na 1 Januari j.l. de huurwaarde van een perceel stijgt, doordat de eigenaar verbeteringen heeft laten aanbrengen, kan de huurprijs worden verhoogd. De verhoging mag dan bedragen 10% per jaar Van de redelijke kosten van de verbeteringen en geldt voor een periode van 13 jaren. Het gaat hier om voor zieningen, waardoor een grotere verbruikswaarde ver kregen wordt, b.v. het aanbrengen van een badge legenheid of iets dergelijks en niet om voorzieningen, die nodig zijn voor de instandhouding van het per ceel, b.v. vernieuwing van een dak. Volgens de be palingen van het Burg. Wetboek kan de verhuurder deze verbeteringen evenwel niet tegen de wil van de huurder aanbrengen. Het percentage van de huurver hoging van 1 Januari 1954 mag niet worden berekend over de verhoging Van de aangebrachte verbeteringen. Is de verbetering aangebracht tussen 9 Mei 1940 en 1 Januari 1951 en is op grond hiervan de huurprijs destijds verhoogd, dan vervalt die verhoging ook na 13 jaren nadat de verbetering is tot stand gekomen. Ook in dit geval wordt de verhoging per 1 Januari 1954 niet berekend over de kosten der verbetering, maar uitsluitend over de oorspronkelijke huurprijs. Is de verbetering aangebracht tussen 1 Januari 1951 en 1 Januari 1954 en is op grönd van die verbetering de huurprijs verhoogd, dan vervalt die verhoging niet 13, maar 10 jaren, nadat de verbetering is tot stand gekomen. Ook voor deze categorie geldt weerde huurverhoging mag niet berekend worden over het bedrag der verhoging, maar alleen over de oor spronkelijke huurprijs. M. K. Wij hebben een oude munt, zilver, ites klei- Uitsluitend bij Apothekers en Drogisten G. J. v. d. L. Moet rente van spaargeld opgegeven worden aan de belastingdienst Antwoord Wanneer uw loon, waaronder ook pensioen valt, in deze minder bedraagt dan 5000 en daarbij uw andere inkomsten gezamenlijk niet meer dan 200 belopen, valt u niet in de inkomstenbelas ting, doch neemt de staat genoegen met de van u ingehouden loonbelasting. Dit is een wettelijke uit zondering op de regel dat alle jnkomsten, welke de wet als zodanig kent, in de inkomstenbelasting vallen en derhalve moeten worden aangegeven. In dit geval behoeft u dus ook niets op te geven. Zou uw pen sioen evenwel meer dan 5000 bedragen in enig jaar of zOudt u in enig jaar meer dan 200 andere in komsten hebben, dan moet u naar de inspectie der belastingen schrijven eneen aangiftebiljet vragen. F. P. Heeft rijbewijs A voor motor laten verlopen, is in het bezit van een rijbewijs B voor auto s. Kan hij nu op dit laatste rijbewijs zijn motorrijbewijs zon- d'e'r meer laten bijschrijvfen"? Antwoord Neen, dat gaat niet. U dient op giro 124149 van het Centraal Bureau voor afgifte rij vaardigheidsbewijzen te Den Haag een bedrag van 6.50 te storten, met uw aantekening waarvoor dit is. U krijgt dan de nodige papieren thuis gezonden en volgt de rest van zelf. G. F. Heeft een vraag over successierecht tenge volge van een lijfrente. AntwoordDe successierechten worden slechts éénmaal geheven, n.l. bij overgang van het bezit van de neef naar uw tante. Van de 300 per jaar uit kering van de lijfrente moét echter ook inkomsten belasting worden betaald. Uw tante moet daarom aan de inspectie der belastingen een aangiftebiljet vragen en dan opgeven wat haar totale inkomsten waren, dus de lijfrente, de uitkering van Drees en ook de eventuele rente van een spaarbankboekje enz. J. W. H. Wil met de motor voor twee dagen naar Duitsland. Hoe kom ik op de goedkoopste wijze in he tbezit voor een vergunning voor mijn motor. AntwoordDe goedkoopste prijs is 3.50. U kunt hiervoor gaan naar de A.N.W.B., maar ook aan de grens kunt u zo'n bewijs krijgen, hetgeen u ook 3.50 kosf. OP REIS 'n flacon CARBOVIT(Mijnhardt) tegen spijsverteringsstoornissen W. W. Daar ik een ongeval heb gehad en blijvend invalide, krijg ik straks een som geld uitgekeerd. Maar nu wilde ik weten hoe de fiscus daar tegenover staat. Ik zelf betaalde de ongevallenpremie. Ik ben zelf standig veehouder. AntwoordEr zijn meerdere mogelijkheden. Ten eerste de ongevallenverzekering betrof uitsluitend bedrijfsongevallen en i.e. deed zich een bedrijfsongeval voor. In dit geval is de ongevallenpremie als be drijfslast aftrekbaar geweest en is dus de uitkering als bedrijfswinst te beschouwen. Deze verzekeringen komen echter niet vaak voor bij particulieren. Ten tweede De verzekering is een algemene ongevallen verzekering. In dit geval is de premie niet aftrekbaar van winst of van ander inkomen geweest en is de uitkering in principe vrij. Hierbij zit echter een ge vaarlijk addertje onder het gras. Er zijn enkele vor men van uitkering van bedragen welke de fiscus be last. I.e. is de periodieke uitkering zo'n gevaar. Wordt de uitkering wegens het ongeval gegeven in de vorm van een periodieke uitkering (en staat dus niet vast dat een bepaald bedrag wordt uitgekeerd) dan zal de fiscus de uitkeringen moeten belasten. Het is dus zaak om als uitkering een vast bedrag in eens te ontvangen. En wil men dat niet, dan moet men de vorm kiezen van afbetaling op een vast staande schuld, waarbij de regeling zodanig moet zijn, dat in geen geval de mogelijkheid blijft bestaan dat uit eindelijk meer (öf minder!) zal worden betaald.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1