AXELSE COURANT Welke school kiezen we straks voor onze dochter Zwitsaletten nippers j.C.VINK Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 21 1954 68e Jaatgang No. 80 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK Voor deze vraag komen veel ouders te staan als voor hun dochter het einde van haar l.igere-school-periode nadert en som mige ouders ook als de wat oudere dochter over enige tijd in het bezit hoopt te komjen van het Mulo-diploma of het diploma van een middelbare school. Laten we ons eerst bepalen tot de meisjes die nu nog leerlingen zijn van de lagere school. Niet voor allen houdt de keuze van de volgende school nog een vraag in. Intellect, interesse en soms ook reeds een vermoeden omtrent een later te kiezen beroep hebben dikwijls al doen bepalen op welke school het meisje zal worden ingeschreven voor vervolgonderwijs. Er zijn meerdere mogelijk heden. Hoewel men min of meer gebonden is wanneer een studie in de verdere toe komst een bepaalde vooropleiding vereist. Moge de beslissing hierbij worden genomen op grond van motieven welke het wezenlijk HeJang van het meisje inhouden Is het wonder dat, w'anneer men dit niet in de eerste plaats laat gelden, teleurstellingen soms niet uitblijven Eén van de moegelijkheden voor platte landsmeisjes, die zes klassen van de lagere school hebben doorlopen, is de landbouw- huishoudschool. Landbouwhuishoudscholen zijn thans zodanig over ons land verspreid, dat zeer veel meisjes in de gelegenheid zijn deze scholen te bezoeken. Het blijkt, dat soms nog de opvatting be staat, dat deze scholen in het bijzonder zou- d enzijn bedoeld voor de meisjes, die van de boerderij komen. In de aanvang heeft het landbouwhuishoudonderwijs zich gericht tot de boerendochters, die al enige jaren in de practijk van bedrijf en huishouding werk zaam waren geweest. Sinds echter ook de jongere leerplichtige leerlingen tot de land- bouwhuishoudschool kunnen worden toege laten telt deze school onder haar bevolking1 heel veel meisjes die niet van de boerderij afkomstig zijn. Het onderwijs heeft zich hier bij aangepast en zal in de toekomst blijvend aanpassing moeten zoeken bij de misschien nog sterk wisselende omstandigheden in de milieus waaruit de leerlingen komen. De industrialisatie op het platteland zal in deze ook waakzaamheid vragen van het landbouwhuishoudonderwijs. Dat de naam van dit onderwijs is gehandhaafd, ondanks een wijziging in de schoolbevolking, is waar schijnlijk te verklaren uit het feit, dat in vele provincies de meeste landbouwhuishoudscho len worden beheerd door de landbouworga- taisaties. De leerplichtige leerlingen dat zijn de leerlingen, die de z.g. primaire cursus volgen maken in de meeste landbouwhuishoud scholen het grootste deel van het leerlingen aantal uit. Deze cursus is van tweejarige duur en kan, zoals reeds eerder gezegd, worden ge volgd door degenen, die zes klassen van de lagere school hebben doorlopen. Wat mag men nu van deze primaire cur sus verwachten Geen opleiding tot huisvrouw in de dop 1 Dit is n.l. mogelijk noch wenselijk. Als de school dit tot haar taak rekende, dan zou dat beduiden, dat er al miin of meer van een beroepsopleiding sprake zou zijn. leder beroep en zeker het „beroep" van huisvrouw staat op deze leeftijd nog zo ver van de meisjes af, dat het niet mogelijk is haar hiervoor reeds nu op te leiden. Wenselijk is het evenmin. De vormling, die de meisjes op deze leeftijd nodig hebben moet een algemene vorming zijn, waarbij wordt voortgebouwd op de kennis, die de meisjes op de lagere school verkregen. Dit wordt door buitenstaanders nog niet altijd zo gezien en helaas moeten we consta teren, dat ook sommige ouders in de primaire opleiding naaien en koken belangrijker ach ten dan al datgene, wat daarnaast zo zeer bijdraagt tot de algemene vorming van de meisjes en wat voor haar verder leven van groot belang is .Aangepast bij de leeftijd van de meisjes zullen de huishoudelijke- en naaldvakken echter een goed onderdeel van de vorming kunnen zijn, naast de meer uit gesproken vormende vakken als Nederland se taal, geschiedenis, aardrijkskunde, zang, tekenen, stofversieren, gymnastiek, op som mige scholen Engels en, waar de ouders zulks wensen, godsdienstonderwijs. Juist op deze leeftijd zijn de meisjes graag actief bezig, waartoe veel lessen een goede gelegenheid bieden .Dit is ook het geval met de lessen in kinderverzorging, welke lessen meestal in het tweede leerjaar aan bod ko men en welke zich op deze leeftijd groten deels nog beperken tot het leren omgaan met en bezighouden van jongere broertjes en zusjes. Dit onderwijs blijkt de meisjes meestal zeer te boeien. Met welk een ijver wlordt er gewerkt aan allerlei opdrachten. Hoe gezel lig is de gemeenschappelijke maaltijd, welke na de kookles wordt genuttigd in de eet kamer en waardoor de huiselijke sfeer in de school zeer wordt bevorderd. Hoe fleurig zijn ook de scholen die de laatste jaren tot stand zijn gekomen. Daartoe draagt de tuin niet weinig bij. Deze vormt een belangrijk elem'ent ter verfraaiing van de school en biedt een goed gelegenheid om er met de mleisjes in te werken en haar vertrouwd te maken met de zorg voor een eigen tuin. Een kippenhok met bewoners wordt in veel land bouwhuishoudscholen aangetrofen en in de zorg daarvoor worden ook de leerlingen be trokken. Zo is er in de lessen veel afwisse ling, maar met een onderlinge samenhang. Tegen het eind van de cursus moet dan een beslissing worden genomen over het „en wat nu verder In de meeste landbouw huishoudscholen bestaat de mogelijkheid tot opleiding als assistente in de huishouding, welke opleiding, aansluitend bij de primjaire cursus, een jaar duurt. De in de vorige jaren opgedane kennis kan nu meer in de prac tijk worden toegepast, waarbij de meisjes tot grotere zelfstandigheid worden gebracht. Omi een goede aansluiting te krijgen met de practijk tracht men dikwijls huisvrouwen te vinden, die bereid zijn de meisjes ge durende enige uren per week in haar huis houding te laten werken. Verwacht mag worden, dat in de toekomst gevraagd zal worden naar het bezit van een getuigschrift van huishoud-assistente voor degenen, die worden aangesteld in de huishoudelijke af delingen van bepaalde inrichtingen, als b.v. ziekenhuizen, tehuizen voor bejaarden e.a. Opleiding tot assistente in de huishouding is ook mogelijk voor meisjes, die twee jaar Mulo hebben gevolgd. Daar hier nog geen sprake is geweest van de scholing in de huishoudlijke vakken duurt de opleiding tot ■assistente van deze groep twee jaar. De bovenomschreven opleiding tracht bij te dragen tot de vorming van de persoon lijkheid van de meisjes. Niet alle meisjes zulen in de toekomst een eigen gezin te ver zorgen krijgen voor haar mag toch een ontwikkeling van de specifiek vrouwelijke kant van haar wezen van groot belang ge acht worden. Daarbij mag echter niet uit het oog worden verloren, dat een ruime al gemene vorming nodig is, gericht op het besef, dat het meisje van nu de vrouw van straks- zal zijn, die haar aandeel moet bij dragen aan de maatschappij waarin zij dan zal zijn geplaatst. Dit geldt evenzeer voor degenen, die in de toekomst de leiding zul len krijgen van een eigen- gezin. De taak die de vrouw dan krijgt te vervullen, is een tweeledige de materiële en geestelijke ver zorging van haar gezinsleden. V.oor deze zo uiterst belangrijke taak zou een ieder goed voorbereid moeten zijn. Naast de vakkennis die ze dient te bezitten voor de materiële verzorging is het nodig, dat de getrouwde vrouw zich bewust is van de geestelijke waarden, die in het gezin besloten kunnen liggen. Ook zal zij geleerd moeten hebben er zich rekenschap van te geven, dat ook de taak in het gezin belangstelling voor en begrip van maatschappelijke toestanden en ver houdingen vraagt. Hiermee immers komen man en kinderen en zijzelf telkens in aan raking. Dit alles is ook van belang voor de grote groep van meisjes, die Mulo of mid delbaar onderwijs hebben gevolgd en die daarna dikwijls een werkkring vinden, waar in geen sprake kan zijn van een tegemoet- kom'ing in een algemene vrouwelijke vor mling. De landbouwhuishoudschool van wat grotere omvang kent een cursus, juist voor deze meisjes, de vormingsklas genaamd. Het ware te wensen, dat de ouders van veal 16 a 18-jarige meisjes deze meisjes in de gelegenheid zouden stellen deze éénjarige opleiding te volgen, ook al zou dan al een beroep zijn gekozen, waarvoor deze vor mingsklas niet wordt vereist. Een jaar verlies in een verdere opleiding of bij het in functie treden in een beroep weegt dikwijls zeker op tegen hetgeen de meisjes hier voor haar verdere leven kunnen verkrijgen. Als er nog geen sprake was van beroeps keuze, dan biedt de vormingsklas zelf daar toe dikwijls een mogelijkheid. Enige moge lijkheden van opleidingen na de vormings klas zijn die voor verpleegster, maatschap pelijk werkster en lerares bij het huishoud- onderwijs in de stad of op het platteland. Keren we thans nog even terug naar de mogelijkheden van verdere opleiding voor de meisjes, die in het bezit zijn van het ge tuigschrift van de primaire cursus. Voor degenen, die een uitgesproken aan leg blijken te bezitten voor de naaldvakken staat de opleiding tot huisnaaister en cos- tuumnaaister open. Deze opleidingen stellen de leerlingen in de gelegenheid om na het verlaten van de school een werkkring te zoeken, waardoor zij in eigen onderhoud kunnen voorzien. Aan sommige landbouwhuishoudscholen is een opleiding tot kinderverzorgster verbon- den, waarvoor het bezit van het getuigschrift als huishoud-assistente nodig is. Na een speciaal hiervoor afgelegd examen kan men in aanmerking komen voor plaat sing als kinderverzorgster in een kolonie huis. Wijzen wij ten slotte nog op een nieuwe cursus, welke zich thans nog beperkt tot een gering aantal huishoudscholen in de steden en enkele landbouwhuishoudscholen, n.l. de driejarige vooropleiding tot lerares bij het Nijverheidsonderwijs.. Degenen, die het getuigschrift van de pri maire opleiding hebben behaald en die bo vendien blijk hebben gegeven gaven te be- -.zitten, welke haar geschikt zullen doen zijn als lerares bij het Nijverheidsonderwijs, kun nen tot deze cursus worden toegelaten. Een opsomming van verdere mogelijk heden moge hier achterwege blijven. Degenen, die voor de in de aanvang ge stelde vraag komen te staan, adviseren wij eens te gaan praten met de directrice van een landbouwhuishoudschool, w'anneer men over de mogelijkheden van het landbouw huishoudonderwijs nader wenst te worden ingelicht. FIRMA Markt 12 AXEL. laat opgemerkt. Het meisje wer d een been afgereden en het liep ernstige hoofdwonden en kwetsuren aan het andere been op. Voor haar leven wordt gevreesd. Tegen PERIODIEKE PIJNEN: BIJZONDERE POSTZEGELS VOOR NATIONAAL LUCHTVAARTFONDS. Van 23 Augustus tot en met 9 October a.s. zal P.T.T. een kleine serie van twee bijzondere postzegels uitgeven met een toe slag ten bate van het Nationaal Luchtvaart fonds. De zegels zullen verschijnen in de waar den van 2 cent met een toeslag van 2 cent en 10 cent met een toeslag van 4 cent. De zegel van 2 cent stelt een jongen voor die een model van een vliegtuig oplaat en is geelachtig-groen van kleur de zegel van 10 cent draag tde beeltenis van Dr. A. Ples- man, luchtvaartpionier en een van de stich ters van het Nationaal Luchtvaartfonds. De kleur van deze zegel is grijs-blauw. De serie is ontworpen door prof. G. V. A. Röling te Laren (N.H.), die ook de tekst en waarde-aanduidingen verzorgde. Ze zijn uitgevoerd in koper-diepdruk (rotogravure) en gedrukt door Joh. Enschedé en Zonen, Grafische Inrichting N.V. te Haarlem. Deze postzegels zullen tot en met 31 De cember 1955 geldig voor de frankering zijn. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag is een 27-jarige Zweed te Amsterdam be roofd. Hij was een avondje uit geweest en liep. op weg naar zijn hotel, in het Wete ringplantsoen, toen plotseling twee mannen voor hem sprongen, waarvan één gekleed in een Nederlandse uniform met een pistool in de hand. „Je geld of je leven" werd de Zweed duidelijk gemaakt en de toerist, in het nauW gedreven, gaf een bedrag van circa 50 aan zijn aanvallers, die daarop haastig verdwenen. De Zweed deed natuur lijk aangifte op het politiebureau, maar kon maar een vaag signalement geven, daar het in het Weteringplantsoen erg donker was. Enige tijd later werd op het politiebureau een 23-jarige Amsterdammer, draaier van beroep, binnen gebracht, die een Neder landse uniform droeg en een bedrag van 50 bij zich had. De man was door een agent aangehouden. Deze agent had twee mannen waarvan één in burger, onder verdachte omstandigheden aangetroffen, waarop de burger hard wegliep. De agent had onraad geroken en de ander aangehouden. Deze is inmiddels voor de officier van Justitie geleid maar ontkent de roofoverval te hebben ge pleegd. De identiteit van de andere man is nog onbekend. Zondagavond is de veerdienst over de Westerschelde tussen Vlissingen en Bres- kens enkele uren gestremd geweest. De oor zaak hiervan was gelegen in het breken van een der kettingen in het mechanisme van de aanlegsteiger te Breskens. De grote veer boten konden hierdoor niet meer aanleggen aan de brug. Met een kleinere boot werd de dienst later hervat. 1 Het Donaubekken in Noordwest Hon garije was Zaterdag een grote zee met hier en daar een eiland. In Boedapest stijgt het water nog en op twee nieuwe plaatsen is Zaterdag het water Boedapest binnen ge stroomd. In Tsjecho-Slowakije daalt het wa ter overal, maar het gevaar is nog niet ge weken. Volgens voorlopige cijfers zijn door de overstromingen alleen al in Neder- en Opper-Oostenrijk 25.000 personen dakloos geworden, 28.000 huizen en een opper vlakte van 100.000 ha. overstroomd, 7000 huizen ontruimd, 200 huizen en 200 bruggen verwoest, 20 spoorlijnen verbroken en een 200-tal bedrijven stopgezet. Volgens een onofficiële schatting zijn de te velde staande gewassen over een gebied van 80.000 ha. vernield of beschadigd. De schade aan de gewassen wordt geschat op 85.000.000. Nabij het viaduct tussen Grubbenvorst en Blerick liep Zaterdagmiddag het 2'/2-jarig dochtertje van de familie C. uit Grubben vorst de spoorlijn op om naar haar vader te gaan, die aan de andere zijde van de lijn op zijn akker werkte, toen het met een voetje tusen de rails bekneld raakte, juist toen er een losse locomotief naderde. Het kind viel en de machinist heeft blijkbaar het kind te Een Amerikaanse vliegenier, die per helicopter vorige week Oostenrijkse boeren van hun ondergelopen boerderijen haalde bemerkte op een van zijn vluchten een ge zicht dat hem bekend voorkwam.. Toen hij bij de betrokkene navraag deed, vertelde de boer hem, dat zijn eerste vlucht per heli copter zo goed bevallen was, dat hij tot zijn middel wadend door het water nog twee keer terug was gegaan om zich opnieuw te laten redden. Tengevolge van het slechte wer zijn Zaterdagmiddag en nacht op de Noordzee verschillende schepen in moeilijkheden ge raakt en verschillende schepen moesten door sleepboten binnen worden gebracht. Ook moesten verscillende loodsdiensten tijde- liik aestaakt worden. Zaterdagnacht tegen het middernach telijk uur vervoegde zich bij de caféhouder van het café-restaurant „Groenewoud" te Nijmegen een man, die vroeg of hij enige flessen bier kon meenemen. De caféhouder was daartoe bereid, maar de man weigerde te betalen. Er ontstond een woordenwisse ling, waarbij de man de eigenaar van het restaurant een stomp tegen de borst gaf. Deze liep daarop naar de telefoon, met het doel de politie op te bellen. Toen hij bij de telefoon stond gafde onbekende hem een klap in de nek. Op dat mjom'ent trachtten twee bezoekers van het café tussenbeide te komen, doch de man nam de vlucht. Toen de twee gasten zich omdraaiden zagen zij de eigenaar bij de telefoon liggen. Bij on derzoek bleek dat hij was overleden. De Nijmeegse politie heeft inmiddels de vermoe delijke dader wéten te arresteren. V 1 v v - ABONNEMENTSPRIJS: Lojse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1.S5 Andere plaatsen 11,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductiè. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra Uitsluitend bU Apothekers en Drogisten s i

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1