AXELSE COURANT Bedrijfskleding I ZWITSAL Fa DEIJ Gezonde Babies Overalls witte Vakkleding Mei MamEft Geiei df ik" gustus Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN UIT ONZE OMGEVING AXEL ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE POEDER - ZALF - ZEEP-OLIE SLUISKIL OVERSLAG ZUIDDORPE. in blauw, grijs en khaki, vanaf 9.50 BRETEL OVERALLS 8.75 BLAUWE BROEKEN 8.75 KORTE JASJES in blauw, grijs, khaki en groen vanaf 9.30 MANCHESTER JASSEN EN BROEKEN JONGENS OVERALLS voor bakkers, slagers, kruidenniers, dokters, laboranten en kappers. Alles van de beste merken Jumbo en De Berkel. Noordstraat 55 AXEL BURGERLIJKE STAND. KOEWACHT ZAAMSLAG WOENSDAG 14 JULI 1954 68e Jaargang No. 78 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cen« per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. LEERZAME SCHOOLREIS. Ruim 170 leerlingen, behorende tot de hogere klas sen van de Chr. Nat. School alhier endernamen in het afgelopen week-end onder de meest ideale weers omstandigheden, onder leiding van een 17-tal gelei ders, hun jaarlijkse schoolreis ,die ditmaal naar Rot terdam ging. Drie tjokvolle bussen vervoerden deze jeugdige vacantiegangers. In de Maasstad werd allereerst een bezoek ge bracht aan Blijdorp, waar een paar gezellige uurtjes werd endoorgebracht in de speeltuin en ook de die rentuin de belangstelling van de jeugd trok. Ook cfe uitzichttoren deelde hier ruimschoots in. Een prettige tocht met de drie bussen door het voornaamste deel der stad volgde. Op de Coolsingel werd daarbij o.m. het wonderlijke beeld van Zadkine bewonderd. Op wel zeer bijzondere wijze heeft de beeldhouwer in deze schepping het leed en de ellende van de oorlog tot uitdrukking gebracht. Na deze leerzame en interesante rondrit volgde een nog mooiere rondvaart door de voornaamste havens. Op deze tocht deed men een indruk op van de dokkert en scheepsbouwbedrijven! en de geweldige drijvende hijskran en elevatoren. Vooral echter kwam de jeugd in bewondering over de drukte die allerwege heerste, alsook voor de geweldige oceaan stomers en passagiersschepen die langs de kaden ge meerd lagen, waaronder zich ook een grote Ameri kaanse kruiser bevond. De terugtocht werd alweer .via de Maastunnel in de allerbeste stemming aanvaard en verliep zonder een enkel incidentje. Een jongen was zijn tas in de dijukte kwijt geraakt, maar deze uitzondering be vestigde de regel dat Weer alles volgens traditie op correcte wijze verliep. MUZIKAAL BEZOEK VAN „HOSANNA" AAN DE BUITENWIJKEN. Het ligt in de bedoeling van de Chr. fanfare „Hosanna" om evenals voorgaande jaren bij gunstig weer, een muzikaal bezoek te brengen aan de buurt schappen Schapenbout, Spui en' Magrette. Dit traditio nele uitstapje zal Zaterdagavond a.s. plaats hebben. GESLAAGD. Eind vorige week slaagde voor het P.B.N.A.- examen adspirant bouwkundig opzichter-tekenaar onze stadgenoot de heer C. P. van den Berge Hz. Voor het examen U.L.O. B slaagden dezer dagen de dames Adri van den Berg en Nellie Jansen en de heer Corn. Provoost, allen te Axel. HET JAARLIJKS ZANGCONCOURS VAN DE ZEEUWSE ZANGERSBOND TE SOUBURG. Aan dit jaarlijkse vocale evenement van de Zeeuw se Zangersbond „Zang Veredelt' werd o.m. door een drietal Zeeuwsch-Vlaamse gemengde en één dameskoor deelgenomen. De jury bestond ditmaal uit de heren O. de Vaal en A. Schellevis uit Rotterdam. De wedstrijd, waaraan door 21 zangverenigingen werd deelgenomen, verliep onder grote belangstelling en werd door ideale weersomstandigheden begunstigd. Hieronder volgt de uitslag 3e Afdeling (gemengde koren) s „Gemengd Koor 's-Heer Abtskerke, 2e pr., 174 p. 3e Afdeling (dames-koren) „Con Amore Oost en West Souburg, 2e pr., 163 p. 3e Afdeling (mannen-koren) „Souburg's Man nenkoor", Oost- en West Souburg, le pr. 182 p. 2e Afdeling (gemengde koren) i „Zanglust", Kou- dekerke, le pr., 192 p.„Zang Veredelt", Kortgene, le pr., 182 p. „Ons Genoegen", Kats, le pr., 182 p. „Tot Oefening en Ontspanning", Borssele, le pr., 210 p. 2e Afdeling (mannen-koren) t „Smalstad's Man nenkoor", St. Maartensdijk, le pr., 194 p. le Afdeling (gemengde koren) ,,Ned. Herv. Kerk koor", Axel, le pr., 182 p. „Schoondijke's Gemengd Koor", Schoondijke, 2e pr., 168 p. „Zang en Vriend schap", Wissekerke, 184 p., le pr. „Zanglust Wilhelminadorp, le pr., 194 p. „Uitspanning door Inspanning", Oost- en West Souburg, le pr., 186 p. le Afdeling (dames-koren) i „Juliana", Zuidzande le pr., 211 p. Afd. Uitmuntendheid (gemengde koren) „Excel sior", Ierseke, le pr. 192 p. „Arti en Amicitiae Goes, le pr. 187 p. Afd. Uitmuntendheid (dames-koren) „Zuid-Beve- lands Dameskoor", Goes, le pr., 200 p. „Ere - afdeling (gemengde koren) i „Crescendo te ECLAME-BLAD Uitsluitend bij Apothekers en Drogisten Hoek, 2e pr., 179 p. Superieure Afdeling (gemengde koren) „Zuider- stemmen", Hansweert, 2e pr. 16/ p. „De Lofstem St. Maartensdijk, 2e pr„ 173 p. „V.Z.O.S. St. Maartensdijk, le pr. 206 p. Voor de derde maal wist een Zeeuwsch-Vlaamse zangvereniging beslag te leggen op de sinds 1934 thans 14 maal betwiste wisselbeker, ml. het dames koor „Juliana" uit Zuidzande. GESLAAGD. Aan de Technische Hoge School te Delft slaagde voor het diploma werktuigkundig ingenieur de heer T. A. van Hoeve te Sluiskil. BENOEMD. Tot onderwijzeres aan de o.l. school te Overslag werd benoemd mej. G. Fermont van Graauw. GESLAAGD. Aan de Hogeschool voor gistingsbedrijf te Gent slaagde dezer dagen de heer Th. A. van Haelst te Zuiddorpe, met grote onderscheiding voor technisch brouwer-ingenieur. GEMEENTERAAD VAN KOEWACHT. Op 21 Juni vergaderde de gemeenteraad van Koe wacht op welke zitting behoudens de heer Vermandei die wegens ziekte verhinderd was, alle leden aan wezig waren. De heer de Schepper maakt aanmerking op een be schuldiging van de voorzitter, inzake het omver du wen van de muur aan het gemeentehuis. De voorzitter antwoordt dat hij deze beschuldiging staande houdt en ook dat onlangs een' raam van het brandspuithuis werd ingedrukt, terwijl bekend was dat een sleutel op de kazerne Was. De heer de Schepper zegt dat deze sleutel niet tijdig aanwezig was. In de vergadering is aanwezig Soeur Superieur om de plannen inzake de bouw van de kleuterschool toe te lichten. Na een vrij uitgebreide discussie wordt besloten het derde plan, zoals dit thans is voorge legd goed te keuren, zulks onder voorwaarde dat de hoofdingang meer in het midden van de gevel zal word enaangebracht. Soeur Superieur deelt hierbij nog mede, dat het plan voldoet aan alle door de wet gestelde eisen, wat betreft de afmetingen| der lo kaliteiten, toiletten, enz. Aangezien de heer H. van de Vijver niet wenst mede te werken zal door de ge meente geen garantiebedrag worden verleend voor de electrificatie van de Bonte Koe. Van de Stichting tot Bevordering en Exploitatie van R.K. Vlassersscholen in Zeeuwsch-Vlaanderen is een verzoek om subsidie voor onderhoudswerk aan de Vlassersschool ingekomen. Het college stelt voor deze zaak eerst in B. en W. te behandelen, aange zien dit wegens ziekte tot nu toe niet mogelijk was. Aldus wordt besloten. Hierna wordt de vergadering gesloten. 'In de voortzetting van deze raadsvergadering op Donderdag 24 Juni zij n aanwezig alle leden behalve de heren R. en E. Vermandel. De voorzitter deelt mede dat B. en W. besloten hebben de gevraagde subsidie a 4951toe te staan. De heer Matthijs vindt dit nog al erg royaal, er zijn ook zoveel woningen die er slecht bij staan. Na enige discussie, waarin de heer Polspoel nog nader een uiteenzetting geeft van de motivering van het besluit van B. en W. wordt met algemene stefn- men tot verlening der subsidie besloten. De heer Matthijs wenst geacht te worden te heb ben tegen gestemd. Wat betreft de verbindingsweg tussen Nieuwstraat en Schoolstraat zijn twee brieven! ingekomen van de eigenaren, der belendende percelen, die bezwaar ma ken tegen de aanleg van een pad. Ook uit eem brief van het kadaster is komen vast te staan dat zonder toestemming van de eigenaren geen voetpad kan worden aangelegd, waarop wordt besloten aan dit plan verder geen uitvoering te geven. De heer E. Vermandei komt hierna ter vergadering. Een schrijven is ontvangen om in het uitbreidings plan een tweetal wijzigingen aan te brengen, als nader bij dit schrijven aangegeven. Tevens wordt hierbij voorgelezen een schrijven van P. Dierick om een perceel grond gelegen tussen J. de Smet en Ch. On- ghenae op de Tragel tot bouwterrein te bestemmen. De heer de Waele stelt voor idit verzoek in te Willigen aangezien deze grond bouwrijp is (er is reeds waterleiding én electriciteit) terwijl daar reeds meer dere nieuwe huizen staan. De voorzitter en de heer Polspoel zijn van mening dat deze uitbreiding niet zal worden toegestaan. Met algemene stemmen, de heer de Schepper, tegen, wordt besloten de voorgestelde wijzigingen in het bouwpan aan te brengen, terwijl de Planologische Dienst verzocht zal worden het terrein op de Tragel tot bouwterrein te willen bestemmen. De rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1952 is door de heer Matthijs onderzocht en in orde bevonden. Besloten wordt deze rekening vast te stel len, in ontvangsten en uitgaven op een bedrag van ƒ8162,38. De voorziter deelt mede, dat door B. en W. be sprekingen zijn gevoerd over de aankoop van de grond voor het zwembad, welke tot resultaat hebben gehad dat het R.K. Armbestuur accoord gaat mte de voorstellen van de gemeenteraad. Met algemene stemmen wordt besloten de grond aan te kopen voor de som van 1575.— em een bedrag van ƒ711 be schikbaar te stellen aan het patronaat voor de uit voering van herstelwerkzaamheden. Het agendapunt inzake een bijdrage tot aanstelling van een maatschappelijk werkster wordt aangehouden, nu bekend is dat Overslag niet deelneemt en naar verluidt de deelname van Axel en Zuiddorpe twijfel achtig is. Geinformeerd zal nog worden welke sub sidie gevraagd wordt indien een of meer andere ge meenten niet deelnemen. Een onderzoek is ingesteld naar de wenselijkheid van een eventuele wijziging in de de winkelsluitings wet. Een 50-tal circulaires zijn hierover verzonden, waarvan er 17 terug werden ontvangen., waarvan het overgrote deel de tegenwoordige uren wenst aan te houden. Besloten wordt derhalve hierin geenl wijziging te brengen. Van verschillende bedrijven! is bericht ontvangen dat zij geen interese hebben in het vestigen van industrie in deze gemeente. De heer E. Vermandei stelt naar aanleiding hiervan voor dat B. en W. zelf op stap gaan desnoods naar het buitenland en daar trachten nieuwe industrieën aan te trekken. Spr. wil zijn voorstel in een besloten zitting nog wel nader toelichten. Van de P.Z.E.M. is bericht ontvangen dat de kos ten voor het leggen van een kabel tot aansluiting van de Vlassersscool, landbouwschool en twee woningen 597.zullen bedragen. De heer Polspoel stelt de vraag of deze kabelaansluiting wel nodig is, bij een bovengrondse aanfluiting behoeft de gemeente niets te betalen. Het voorstel wordt verworpen, waarbij voor stemmen de heren de Schepper, de Waele en E. Vermandei, tegen de heren Polspoel, Baert em Mat thijs, zodat de stemmen staken en dus het voorstel wordt verworpen. Besloten wordt in de plaats van de op 15 Juli af lopende kasgeldlening ad 60.00Ö een nieuwe kas geldlening voor hetzelfde bedrag aan te gaan. i'Aan de Nieuwe Karnemelkpolder zal een voorstel worden, gericht tot verkoop van het stukje grond voor de nieuwe landbouwschool, zodat hiervan een voortuintje kan worden gemaakt. De voorzitter vraagt vervolgens hoe het staat met de motie E. Vermandei, waarover B. en W. in de vorige vergadering op de vingers werden getikt. De heer E. Vermandei zou deze motie afgeven, waarna ze zou worden verzonden doch tot nu toe is zij niet afgegeven. De heer Vermandei verklaart deze thans niet meer af te geven, men had ze dan maar eerder moeten overnemen, de ambtenaren op de griffie zijn toch reeds op de hoogte. Voorgelezen wordt een schrijven van de gemeente Axel, inhoudende het raadsbesluit dier gemeente tot uittreding uit de Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht. Deze zaak zal in een volgende ver gadering worden behandeld. De heer Matthijs vraagt de aandacht voor de hoge heg op de hoek van de Koestraat, die een gevaar is voor het verkeer. De voorziter zegt toe deze zaak te zullen onderzoeken en de eigenaar aan te Schrijven. Op een, vraag van de heer E. Vermandei deelt de voorzitter mee, dat B. en W. binnen twee maan den zullen komen met voorstellen betreffende het zwembad. De heer Polspoel stelt aan de leden de vraag thans te overwegen hoe de exploitatie te zijner tijd zal moeten geschieden door particulieren, door de gemeente of door de besturen der jeugdvereni gingen 1 De heer Vermandei verzoekt de aanbesteding van de kleuterschool in percelen te doen( geschieden, op dat ook de kleine aannemers een kans zouden hebben. Op een, voorstel van de heer Polspoel zal aan de Centrale Dienst worden verzocht een plan te ont werpen voor de nieuw te leggen weg in de Kerklaan en dez ete laten uitvoeren als de Schoolstraat. Aan de Centrale Commissie voor onteigeningsver goeding te Rotterdam zal worden! verzocht alle gron den; te schatten die geschikt zijn als bouwterrein en ligen binnen het gemeentelijke uitbreidingsplan. Hierna wordt de openbare vergadering gesloten en als besloten vergadering voortgezet. Gedurende de maand Juni 1954. Gehuwd. George Suij, 25 j. en Ivonne Gijsel, 25 j. Johannes Pieters. 28 j. en, Ivonne de Paepe, 25 j. Geboren. Bevina, d. van B. v. d. Sijpt-Boutens. Ingrid, d. van G. van Damme-Gijsel. Georgette, d. van A. de Pau-de Schepper. Overleden. Leonie Buijs, 90 j„ wed. van G. Tim merman. Edmond Ongenae, 79 j., echtg. van C. Cer- pentier. Ludovicus de Jonge. 65 j., echtg. van M. van Vlierberghe. Huwelijks-aangiften. 3. Abraham Oppeneer (van Axel), 26 j. en Jacomina Johanna de Jonge, 22 j. Egbert Adriaan van Wijck (van Axel), 26 j. en Adriana Pieternella Hamelink, 21 j. Michiel Joost de Pooter, 30 j. en Suzanna van Ham, 29 j. 8. Louis Francois Oppe (van Vlaardingen) en Johanna Janna Leunis, 22 j. 10. Pieter den Hamer, 28 j. en Maria Groenenbergh (van Hardinxveld)27 j. Gehuwd. 3. Cornelis Maas, 29 j. en Lammerdina Maria van de Velden (van Lisse), 27 j. 10. Cornelis Johannes Lensen (van Terneuzen1), 20 j. en Aaltje Janneke den Hamer, 17 j. Gerrit Brouwer (van Rot terdam), 24 j. en Sara de Feijter, 23 j. 17. Abraham Oppeneer (van Axel), 26 j. en Jacomina Johanna de Jonge, 22 j. Egbert Adriaan van Wijck (van Axel), 27 j. en Adriana Pieternella Hamelink, 21 j. Michiel Joost de Pooter, 30 j. en Suzanna van Ham, 29 j. Geboren. 15. Sara, d. van Mels Scheele en Martha Catharina Overdulve. Overleden. 15. Suzanna Maria Bolleman, 77 wed. van Johannes van Drongelen. handen om trots op te zijn

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1