AXELSE COURANT Gebrek aan samenwerking. ZWUSAL „Met raad en daad ™iWl@ET Elke land een hrillant nippers WRIGLEY j. C.VINK Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 10 JULI 1954 68e Jaargang No. 77 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. Wat de bureaucratie en de zakelijke angst om een ander enig voordeel te bezorgen zo al verrrfag bleek deze week weer opvallend uit een berichtje dat wij in een der dag bladen aantroffen. In Twente doet zich dit merkwaardige feit voor. Tussen Oldenzaal en Losser be staat geen rechtstreekse busverbinding en wie van een openbaar vervoermiddel ge bruik Wil maken om van Oldenzaal in Los ser te komen dient via Enschede te reizen. Momenteel is nu de directe! verbindings weg tussen Enschede en Oldenzaal afge sloten en dientengevolge móeten de ver voermiddelen die deze dienst onderhouden van Oldenzaal een omweg via Losser ma ken om naar Enschede te rijden. Men zou denken een verheugend verschijnsel voor de reiziigers naar Losser, die nu zij het tijdelijk van deze rechtstreekse verbin ding tussen Oldenzaal en hun plaats van bestemming kunnen profiteren. Doch zo is niet de werkelijkheid. De vervoersconcessie tussen Oldenzaal en Enschede is n.l. in andere handen als die van Enschede naar Losser en dus geschiedt nu de reis van Ol denzaal naar Losser eerst via Losser naar Enschede en dan van Enschede met een andere vervoerder dezelfde weg terug naar Losser Totaal rijdt men op deze manier 25 kilometer in een niet verm'elde tijd Wij hebben kort na de watersnood hier eenzelfde geschiedenis meegemaakt, toen de Ned. Spoorwegen met bussen van Breda via België naar Sluis en Breskens reed en de Z.V.T.M. van Breda via Antwerpen naar Hulst. Toen kreeg de niets vermoedende reiziger uit Holland die op de N.S. ver trouwde en naar Hulst reisde ook doodkalm de mededeling dat hij in de bus naar Bres kens moest gaan zitten, waarna hij dan in Breskens aangekomen weer in de Z.V.T.M.- bus kon stappen en terug naar Hulst kon rijden. Wij dachten boen dat zo iets alleen voor Zeeuwsch-Vlaanderen mogelijk was, maar thans blijkt dat men ook in andere streken van ons land dergelijke vreemd soortige gevallen mee kan maken. Dit kan ons echter maar een schrale troost zijn en het bewijst toch wel dat ver voersondernemingen somtijds te veel reke- nen met concessie s en eigen belang, waar- van jg vorm enz gen ruim terrein tot experimenteren, aan het belang van de reiziger maar onder geschikt wordt gemaakt. Het lijkt ons voor semfi-overheidsbedrijven, die mogelijk met rijkssteun en in ieder geval onder rijksgoed-> keuring hun diensten uitoefenen toch wel bedroevend. Ook op ander terrein zijn regelmatig der gelijke vreemde voorvallen te signaleren. Zo b.v. in Rotterdam, waar vorig jaar een duur asfalt wegdek in een straat werd ge legd en mien dit jaar ten behoeve van de stadsverwarming dit wegdek weer rustig op breekt, waarmee het dus practisch wordt vernield. Wij kunnen in deze gevallen wel eens' verwonderd opkijken en onze schouders op halen, maar we moeten daarbij toch wel. bedenken dat al deze vreemde overheids activiteiten steeds met onze belastinggelden worden gefinancierd. Wij zouden niet graag beweren dat het voorkomen van dergelijke zaken een verlaging van onze belastingen zou betekenen, maar het is toch geen prettig idee, wanneer men zliet dat van de mbei- zaam betaalde belastinggelden een deel al is dit dan nog zo klein volkomen wordt weggesmeten of besteedt wordt aan ongerief van de betaler. Een meer welwillende houding van over heads- of semi-overheidsbedrijf ttegenover zijn klanten en een goede onderlinge samen werking van verschillende overheidsbedrij ven of takken van dienst onderling 'kan slechts in aller belang zijn. in elk huisgezin: aenéést Zet Uw lorgen aan de kan kikkert U helemaal Verfri»send, op. Soed v°or Uw "oud kal 'and, Op de weg 's Hertogenbosch Waalwijk heeft zich Dinsdagmorgen een ernstige aan rijding voorgedaan tussen een Shell-tankwa- gen en een vrachtautojl 'Met ken heviglp klap ramde de tankwagen de vrachtauto, waarna deze kantelde. Een viertal kinderen van de bestuurder en een volwassene, die o p de open laadbak gezeten waren, wer den van de wagen geslingerd. De auto vloog in brand. De inzittenden van de cabine, de bestuurder F. en zijn echtgenote moes ten met snijbranders worden bevrijd, terwijl alle bij het ongeval betrokkenen naar het ziekenhuis moesten worden overgebracht. Stram en stijf nfi Oud en hrom straks! Door die slopende Rheumatiek. Dinsdagavond is in Vorden tijdens een hevige onweersbui een luxe auto uit Win terswijk tegen een zware trailer opgereden. De beide inzittenden moesten naar eep zie kenhuis worden overgebracht waar een van hen, de 55-jarige mevr. P. uit Eibergen aan 'de bekomen verwondingen is overleden. Op een onbewaakte overweg te Eefde bij Zutphen is Dinsdagmiddag een bestel auto gegrepen door een sneltrein van de lijnM Zutphen Deventer. De bestuurder werd in ernstige toestand naar het ziekenhuis over gebracht. Woensdagmorgen heeft boven de noor delijke eilanden van onze provincie een he vig onweer gewoed, gepaard met zware re gens en hagelbuien. De bliksem sloeg o.a. in in een woning te Bruinisse waar een radio toestel werd vernield en enkele ruiten ka pot werden geslagen. Van een andere wo ning werd de schoorsteen afgeslagen Een Tiger-Moth lesvliegtuig van de marfine luchtvaartdienst heeft Woensdag middag om half vijf bij Monster een, ge lukkig geslaagde, noodlanding moeten ma ken. Het toestel kreeg motorstoring. De tb&Ide inzittenden bleven ongedeerd. Het vliegtuig werd beschadigd. In de nacht van Dinsdag op Woensdag hebben 4 jongemannen van 24 en 25 jaar gepoogd een Amsterdamse taxi-chauffeur te beroven. Zij deden het voorkomen of zij Engelsen waren en lieten zich van het Cen traal Station naar Noord brengen. Bij de Wingersweg lieten de mannen de Wagen stoppen en begonnen zij de chauffeur met een ploertendoder te bewerken. De chauffeur wist echter het wapen van de man naast hem te bemachtigen, waarop de overvallers de vlucht namen'. De bloedend gewonde bestuurder wist de politie te waarschuwen, waarna direct een achtervolging werd in gezet met behulp van een speurhond, die echter het spoor bijster raakte. In een Rotterdamse juwelierszaak heb ben inbrekers in de nacht van Dinsdag op Woensdag hun slag geslagen. De inbraak werd ontdekt door een agent van politie, die een vernield ruitje bemerkte en de eige naar alarmeerde. E worjden ongeveer 50 horloges 600 ringen en een 40-tal armban den vermist met een totale waarde van ca. 50.000 gulden. Van de daders ontbreekt elk spoor. Dr H.J. Toxopeus, onderzoeker aan het instituut voor de veredeling van Landbouw gewassen heeft tijdens de Wageningse land- bouwweek medegedeeld, dat men er in ge slaagd is uit een kruising met wilde aardap pelen een nüeuw consumptieras te kweken, dat onvatbaar is voor de aardappelmoeheid. Ofschoon men nog niet geheel klaar is, is dr Toxopeus er van overtuigd da tde zaak in principe voor elkaar is. Alleen de knollen van het nieuwe ras zijn nog te klein. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. enAdm.: Axel, Markt 12, Tel. 01155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. sonor). Dit is echter gemakkelijker gezegd dan ge daan in uw geval. Mogelijk dat u met kloppen tegen de vorm nog iets kunt bereiken. Op uw verdere vragen kunnen wij geen antwoord geven, daar ze van zeer vele en verschillende omstandigheden afhangen, zoals de soort plastic, de concentratie van de op lossing, de wanddikte, de temperatuur, het model Brum* YnMwm Uitsluitend bij Apothekers en Drogisten f« Mevr. L. Geeft een uiteenzetting van de door wijlen haar man gesloten V.O.V.-verzekering. Zij vraagt of zij, nu ze 60 jaar is geworden, recht heeft op „Staatspensioen AntwoordNeen, recht op uitkering ingevolge de noodwet Drees gaat pas in op 65-jarige leeftijd. C. v. d. A. Ik heb een jongen, die in April 1946 naar school is gegaan. Hij is in de zesde klas blijven zitten en is 29 Februari 1954 14 jaar geworden. Mocht hij nu met April van school De overgangs tijd is hier September. AntwoordDeze jongen mag van school af want hij heeft reeds vanaf April voldaan aan de acht jaar durende leerplicht. L. J. A. M. Kunt u voor ons een mooie tocht uit zetten van Haarlem naar Hoenderlo in Geldeland Antwoord Als heenweg kunnen wij u aanbevelen de volgende route Haarlem, Amsterdam, Naarden, Valkeveen, Blaricum, Laren, Baarn, Nijkerk, Harse laar, Barneveld, Kootwijkerbroek, langs Prins Hen- drikbos naar Harskamp, vervolgens Otterloo, binnen weg over Pampelt naar Hoenderlo. Of Haarlem. Amsterdam, oude weg tot Loenen, tussen Loosdrechtse plassen door naar Hollandse Rading, Maartensdijk, De Vuurse, Soest, Amerfoort, over Achterveld naar Barneveld, vervolgens naar Wessel, Harskamp, grote weg Otterloo—Apeldoorn dwars oversteken, verder door het Otterloo.'Jche Zand naar Hoenderlo. De te rugweg kunnen wij u als volgt aanbevelen!Hoenderlo, Uchelen, Apeldoorn (Apeldoornse bos even aandoen), Hoog Soeren, door het Wieselse Bos naar Elspeet, Staverden, Harderwijk, over Veldweg, Nulde naar Nijkerk, over de Holkerweg naar Eemnes binnen, Baarn, Soestdijk, Hilversum, Hilverbeek, Nederhorst den Berg, Nigtevegt, Abcoude, Amstelveen, Haarlem. De grote drukke wegen doet u dan vrijwel niet aan, maar het is ook een! vacantietocht nietwaar? De meeste bromfietsen moeten gebruik maken van de rijwielpaden. Op de grote wegen moogt u niet rijden als er een rijwielpad is. Wij raden u aan te zorgen voor plakmiddelen, gereedschap enz. en een reserve busje benzine (gemengd). J. Mag mijn dochtertje per September a.s. van de lagere school af om naar de huishoudschool over te gaan AntwoordU dient u te wenden tot het hoofd der school, die zij nu bezoekt, want het moet vast staan dat uw dochtertje inderdaad naar die huis houdschool gaat. Zij heeft n.l. nog geen acht leer jaren achter de rug. G. M. Ik heb vorig jaar een contract getekend, dat ik bij een landbouwer in dienst zou komen. Ik zou de beschikking krijgen over een huis met ingang can 1 Mei. Deze woning kwam echter niet vrij en ook niet binnenkort. Is mijn contract nu ongeldig Ik kan daar toch niet op wachten Antwoord i U zult zich tot een kantongerechts deurwaarder moeten wenden: teneinde schadevergoe ding en/of ontbinding van de overeenkomst te ver krijgen. E. H. K. Stelt een aantal vragen over oplossen van plastic enz. AntwoordEr bestaat een enorme hoeveelheid soorten plastic, ieder met hun specifieke eigenschap pen, fabricage en bewerkingsmethoden. In het alge meen zijn de niet thermohardende plastics in aceton en amylacetaat oplosbaar. Deze plastics zijn echter slecht bestand tegen hogere temperaturen en niet erg geschikt voor theepottuitje. Normaal worden deze plastics volgens het spuitprocédé verwerkt. Daarbij wordt de plastic onder hoge druk en bepaalde tem peratuur in de vorm geperst. Fabricage volgens uw methode geeft onvermijdelijk last van ingesloten gas- bellen. Het oplosmiddel verdampt aan de buitenkant n.l. eerder dan in het inwendige. De reeds gedeelte lijk verharde buitenkant belet de opgesloten gassen verder uittreden, met het gevolg een poreus product. Men kan het ontsnappen van de gassen zeer bevor deren door tijdens het verharden de vorm sterk te trillen, bij voorkeur met hoge frequentie (liefst ultra ea tt s E. L. Mijn rijbewijs B was 18 Juni 1952 verlopen. Kan ik dat nu zonder meer weer opnieuw aanvragen Wat heb ik nodig Wat zijn de totale kosten Antwoord Ja, dit rijbewijs kan nog verlengd wor den. De totale kosten bedragen vermoedelijk 5 bui ten de pasfoto's. Vervoeg u op het gemeentehuis. Voor de geneeskundige verklaring kunt u ook op ieder A.N.W.B.-kantoor terecht. Z 124. Mijn huurder betaalt altijd te laat. Ik moet hem nu en dan per deurwaarder manen, waardoor ik op kosten word gejaagd. Kan ik hem die kosten in rekening brengen en kan ik rente vorderen van de te laat betaalde huur Zo ja, hoeveel Huurder is nu zowat een half jaar in gebreke. Antwoord Wij zijn van oordeel, dat u de kosten niet op uw huurder moogt verhalen, aangezien deze nodeloos gemaakt zijn. Voor de inning van uw vor dering had u n.l. geen deurwaarder nodig. Hetzelfde had u kunnen bereiken met een| dwangbevel. Ook de rentevergoeding kan betwist worden, aangezien dit niet berust op een bepaling in het huurcontract. Nadat u uw huurder enige malen hebt aangemaand, zolang hij niet betaalt, in steeds dringender bewoordingen, terwijl u de laatste aanmaning aangetekend verstuurt, kunt u gebruik maken van het formulier, dat bij elke boekhandel verkrijgbaar is, het z.g. model-verzoek tot uitvaardiging van een dwangbevel. Dit moet in drie voud bij de griffier van het kantongerecht worden ingediend onder betaling van 5 griffiekosten. Deze laatste worden bij inwilliging door de schuldenaar terugbetaald. Abonné. Indien iemand als legataris in een testa ment is genoemd, doch hij overlijdt voor de erflater, moet het legaat dan aan de familie van deze persoon worden uitgekeerd Antwoord s Artikel 946 van het Burgerlijk Wet boek bepaalt, dat men om iets krachtens een uiterste wil te kunnen genieten, moet bestaan op het ogen blik van de dood van de erflater. Ook de erfgenamen van de door u bedoelde persoon kunnen dus geen rechten op de nalatenschap doen gelden. B. Het is mij bekend, dat er een' verbod bestaat om hoogopschietende bomen of heggen te planten binnen een bepaalde afstand van de grenslijn tussen twee naburige erven. Geldt dit artikel ook voor het geval de bomen reeds geplant waren toen de grens lijn werd vastgesteld Antwoord De rechtsvraag heeft zich voorgedaan of verwijdering van een boom kan wordenl gevorderd ook indien hij meer dan dertig jaar heeft bestaan. De rechtspraak is geneigd deze vraag bevestigend te beantwoorden de actie verjaart niet, omdat zij niet op een bepaalde handeling doch op een bepaalde toestand is gegrond. Aldus wordt beslist. Afgezien van de juistheid van deze redenering of de onjuistheid, gaat het in dit geval om een bepaling welke het Burgerlijk Wetboek regelt onder de titel „Van de rechten en verplichtingen tussen eigenaars van na burige 'erven." Een, geheel vrije uitoefening van iemands recht immers kan belangrijke inbreuk maken op de rechten aan een ander toekomende. Het staat voorts vast, dat jnen van de voorschriften van deze titel door overeenkomst kan afwijken de wet geeft hier geen voorschriften van dwingend recht doch van regelend recht, waarvan partijen kunnen afwijken in onderlinge overeenstemming. Bepalen zij hieromtrent niets, dan gelden dus de door de wet voorgeschreven regelen voor hun onderlinge rechtsbetrekking als buren. Wat de bomen in de door u genoemde laan betreft, moet en wij opmerken, dat deze voor toepassing van het artikel niet in aanmerking komen, omdat het hier gaat om zaken van openibare dienst. De bestemming ten algemene nutte gaat voor de regels van privaat recht. Begin toch bijtijds met Kruschen Salts. Daarmee zuivert ge Uw bloed en neemt zo de oorzaken weg van Uw kwellende plaag. Jaar-in, jaar-uit, al tien tallen jaren lang, bracht Kruschen baat en verlich ting voor tienduizenden Rheumatieklijders. Waarom zoudt gij dan achterblijven Begin morgen met de kleine dagelijkse dosis en dan steevast iedere morgen weer

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1