AXELSE COURANT Onverantwoordelijke zuinigheid eist slachtoffers ZWITSAL Luchtkartering en wat er aan vast zit Niels overtref! nippers j. C.VINK Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 7 JULI 1954 68e Jaargang No. 76 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. De na-oorlogse ontwikkeling van ons ge hele land en ook van onze streek stemt zeker tot verheugenis. Snel is men alom de diepe wonden, die de oorlog heeft geslagen, te boven gekomen en allerwegen is het her stel snel aangepakt zodat men nu op vele plaatsen, die toch tot de ergst getroffenen behoorden na nog geen tien jaar moderne centra vindt, op de plaats van het verwoeste en verloren gegane en die de steden weer mn oude betekenis en aantrekkelijkheid terug geven. Wij denken maar aan Middel- >urg, dat bij de grote festiviteiten van de Stichting Nieuw-Walcheren een zo goede leurt maakte en toch wel haast onherken- iaar is tegenover de troosteloze steenklom pen en leegten die onze provinciale «hoofd stad in en na de oorlog te zien gaf. Zo is het ook in Oostburg, in onze groot ste havenstad Rotterdaml en nog op tal van andere plaatsen. Dit herstel is er niet alleen voor het oog, maar ook economisch heeft ons land zich in een snel tempo weten op te werken van een berooide natie met een practisch waar deloze gulden tot een land met een harde valuta, dat weer zijn oude aanzien op de wereldmarkt heeft terug verkregen. De industrialisatie verloopt snel en het werkloosheidsspook heeft men zo ver terug weten te drijven dat er tal van bedrijfstak ken zijn, waar men alle mogelijke moeite doet om voldoende bekwame arbeidskrach ten te vinden en aan te trekken. Jammer, ja diep te betreuren is het, dat bij deze gunstige ontwikkeling op velerlei gebied de overheid zo ver achterblijft met het aanpassen van het wegenverkeersnet aan de huide eisen. Want de grotere bevol king en de snelle motorisering van het ver keer na de oorlog maken betere en vooral veiligere wegen noodzakelijk. Want we zijn er nog niet. Dagelijks komen er nog nieuwe auto-beziters bij en zo lang ons land nog tot een der laagste gemiddelden komt wat be treft het aantal auto's gerekend naar het in wonertal, tegenover andere West-Europese landen, zoals België, maar ook tegenover het arme Frankrijk of het door de oorlog vernielde Duitsland," moeten wij toch wel verwachten dat deze ontwikkeling voort zal blijven gaan. Onze wegen zullen dus binnen afzienbare tijd minstens 2 of 3 maal het ver keer moeten kunnen verwerken, wat er nu overheen rolt. En helaas moeten wij constateren dat zeker onze Zeeuwsch-Vlaamse wegen voor een groot deel nog lang niet aan de eisen van het huidige laat staan aan die van het toekomstige verkeer zijn aangepast. De afgelopen week heeft hiervan weer maar een al te droef bewijs geleverd, toen een 10-jariap meisje, dat gemakkelijk af te leiden als een kind is, even niet de nodige aandacht aan het verkeer besteedde, met het ergst denkbare gevolg. Wanneer hier een afzonderlijk fietspad was geweest, was er niets gebeurd. En hoevele malen heeft onze plaatselijke overheid reeds de aandacht ge vestigd op deze noodtoestand, zonder dat tot nog toe iets aan verbetering is gedaan De overheid wil dat er wordt geindustria- liseerd en gemechaniseerd. Onze zware in dustrie komt weer op volle toeren en gelei delijk aan worden de fabriekscomplexen nog verder uitgebreid of nieuwe afdelingen ge bouwd en in bedrijf gesteld. De landbouw moderniseert en schakelt zoveel mogelijk machines in. Dit alles betekent dat een steeds groeiend aantal arbeiders van en naar de grote fabrieken trekt, dat een steeds groter aantal tractoren en landbouwwagens op de weg komt voor aan- en afvoer naar silo, suikerfabriek, enz. Deze toename van het verkeer vraagt om royale brede wegen, met afzonderlijke fiets paden op korte termijn, want op de spits uren en b.v. in het najaar tijdens de bieten- in elk huisgezin: campagne wordt het voor iedere wegge bruiker levensgevaarlijk om jb.v. van het traject AxelSluiskil of AxelKijkuit ge bruik te maken. En dit terwijl dit wegge deelten zijn die vrijwel al het verkeer in onze streek van Oost naar West en om gekeerd moeten verwerken. Totaal onvol doende is de capaciteit hier en het is wel haast onbejgrijpelijk dat de instance's die hierin het beslissende woord hebben nu al jarenlang het verzoek om verbetering af wijzen met de simpele verklaring dat er geen financiële middelen voor beschikbaar zijn. Wanneer de regering wil dat er gemecha niseerd en geindustrialiseerd wordt, zal zij toch ook aan alle gevolgen moeten denken en medewerking moeten geven om proble men als hier zijn ontstaan te voorkomen. Dodelijke ongevallen, die gelukkig nog tot de zeldzaamheden behoren, maar waarvoor het gevaar van dag tot dag aanwezig is, zijn te droef om het motief geen geld verant woord te maken. Alleen aan wegenbelasting betaalt het wegverkeer enige malen het bedrag dat de overheid aan verbetering en onderhoud van wegen uitgeeft. Bovendien zijn met de meest noodzakelijke vebeteringen in onze omge ving slechts kleine bedragen gemoeid. Wan neer men op de weg naar Sluiskil en de weg naar Kijkuit een vrijliggend fietspad naast de weg zou aanbrengen, dan was er al een grote verbetering. Het gevaar voor wielrijders was dan geweken en de vaak brede bussen en vrachtwagens hadden dan tenminste de volle breedte van het wegdek tot hun beschikking, wat zeker hard en hard nodig is. De luttele kilometers fietspad die hier moeten worden aangelegd zijn in aan- legkosten stellig niet duur tegenover het tijdverlies dat het verkeer hier dagelijks on dervindt, om niet te spreken van het onher stelbare leed dat is ontstaan en dat voor velen dagelijks dreigt op deze veel te smalle wegen. Wij kunnen slechts hopen, dat hier ver betering zal komen, voordat er nog meer slachtoffers zullen zijn te betreuren. Wanneer wij eens een enkele keer een oude landkaart in handen krijgen, dan kijken wij een beetje meewarig naar de prestaties van onze voorvaderen, want wij zijn het tegenwoordig wel wat beter gewend. Dat beter" dateert echter ook pas van korte tijd. Omdat de fouten in de topografische kaar ten hinderlijk groot waren, werd in 1933 besloten van Nederland een nieuwe staf kaart te maken, schaal 1 50.000 in stereo- grafische projectie. Men ging zich voor het eerst bedienen van de z.g. fotogrammetrie. Er was namelijk gebleken, dat de lucht- fotogrammetrie zelfs voldeed aan de eisen die men stelt aan een kaart 1 1000. Men heeft hiervoor een speciaal vliegtuig, met een schitterend fototoestel in de bodem ge monteerd, terwijl een speciaal voor dit werk opgeleide staf aan boord is. Natuurlijk is het fotograferen geen een voudige taak. Het toestel moet constant vliegen op een hoogte van 4200 meter. Op zichzelf is dit reeds een zeer moeilijke op gave, want vooral in de lucht zijn er zoveel oorzaken, die kleine afwijkingen in de hand werken, een duw opwaarts of naar beneden op het kritieke moment kan alles bederven. Uit de aard der zaak moet het weer ook meewerken en de mogelijkheid bieden om scherpe foto's te maken. Het vliegtuig vliegt in banen heen en weer over het te karteren gebied en maakt de ene foto na de andere en wel zodanig dat de foto's elkaar over lappen. landmeters verricht. De rest van de foto zal dan ook goed zijn. Aan de hand van andere hulpmiddelen wordt een en ander nog eens grondig gecontroleerd. Hierna kan men beginnen met het verder uitwerken en het vervaardigen van de' kaarten, hetgeen op zichzelf al weer een geweldig karwei is. Luchtfoto's van geaccidenteerd terrein kunnen niet op de gewone wijze ,,onthoekt" worden. Het in kaart brengen van die foto's geschiedt op een andere wijze. Deze foto's worden in een ingewikkeld apparaat, een z.g. stereoscopisch kartepingsapparaat ge legd en daarmee uitgetekend. De kartering is met de hulp van het vliegtuig een belangrijke stap voorwaarts gegaan en wij kunnen wel zeggen dat de kaarten van tegenwoordig practisch feilloos zijn. Voor een zeer groot deel is dit het werk van het karteringsvliegtuig met aan boord zijn staf van personeel. Dit werk is prachtig en biedt de mens de gelegenheid zich kaarten te verschaffen van gebieden, waar men tot nu toe niet heeft kunnen door dringen. Bezaten wij het vliegtuig niet, dan zouden grote gedeelten van onze aarde nog niet in kaart zijn gebracht. Werk voor de winter. Het is logisch, dat deze mensen prima op elkaar moeten zijn ingesteld, willen zij goede resultaten behalen. De piloot moet niet alleen vlieger zijn, maar hij moet ook een gedegen kennis hebben van het v.erk van ieder van zijn metgezellen, opdat hij tij dens het vliegen met alle dingen rekening houdt, zonder dat hij hier speciaal op at tent behoeft te worden gemaakt. Het zal velen misschien verwonderen, dat men indien enigszins mogelijk in de zomer geen karteringsvluchten maakt. De oorzaak hiervoor moet namelijk gezocht worden in het groen der bomen in die tijd. Het loof is dikwijls de oorzaak dat een kaart niet ge heel duidelijk wordt. Maar ook in andere jaargetijden heeft men te maken met moei lijkheden, zoals bepaalde delen die in de schaduw vallen en dergelijke. Het „onthoeken". Bij de Topografische Dienst in Delft wor den de foto's in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid. Zij worden hier „ont- hoekt dat wil zeggen zo gewijzigd, dat vier vaste punten in de foto zodanig komen te liggen, dat zij kloppen met opmetingen door Te Breskens wordt de heer J. Duin vermist. Hij vertoefde in de nacht van Zater dag op Zondag in het café ,,Du Commerce" aldaar en verliet dit café met de bedoeling na enkele minuten terug te komen. Toen hij om twee uur nog niet terug was werd de rijks politie gewaarschuwd. Een ingesteld onder zoek leverde geen resultaten op, evenmin als een onderzoek met een speurhond of het af- dreggen der haven. De eerste oogst uit de Braakmanpolder is feestelijk te Biervliet ingehaald. Een fees telijke stoet van praalwagens, vergezeld van de muziekcorpsen van Biervliet en Hoofd plaat trok door het dorp. Koolzaad werd eerst op de oude manier met de vlegel en later door een combine gedorst. In de ten toonstellingstent exposeerden verschillende voorlichtingsdiensten en was een stuk schor nagebootst, waarin verschillende opgezette vogels een plaatsje gevonden hadden. Ook was er belangrijk kaartenmateriaal tentoon gesteld. Des avonds trad op de markt het bekende radio-orkest ,,De Bietenbouwers'' op, onder leiding van Boer Biet. Zaterdagavond reed een vrachtauto- chauffeur uit Drumpt bij Tiel over de Leeu- warderweg ter hoogte van de kruising Buik- slotermeerdijk, toen een gelaste balk van het chassis brak, zonder dat hij dit bemerkte. De chauffeur reed door naar de pont over het IJ, toen hij bemerkte, dat de aanhang wagen er niet meer was. De aanhangwagen, geladen met vijf ton aardappelen was na het breken van de balk in volle vaart 200 meter over het rijwielpad gereden en na van de berm te zijn afgestort bij de volkstuintjes tot stilstond gekomen. Gelukkig zijn er geen per soonlijke ongelukken bij dit voorval voor gekomen. Bij Graz in Stiermarken is Zaterdag avond een dieseltrein op een stilstaande passagierstrein gereden, waardoor 17 per sonen werden gewond, van wie 10 zwaar. Bij een treinbotsing van een diesel- en een goederentrein te Chateaubourg in het dal van de Rhone in Frankrijk zijn 33 per sonen om het leven gekomen en 30 ge wonden naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk is vermoedelijk veroorzaakt door een verkeerde wisselstand. De 29-jarige wissel wachter is aangehouden. Twee mensen kwamen om het leven, toen de sneltrein Dortmund—Parijs Vrijdag nacht kort voor middernacht bij Luik ont spoorde. De locomotief en de kolenwagen stortten van de spoorlijn af en de ovérige wagens liepen uit de rails. De machinist kwam om het leven. De stoker is later be zweken aan de zware brandwonden, die hij had opgelopen. Enige passagiers liepen lichte verwondingen op, maar konden hun reis voortzetten. De spoorbaan is over ruim 90 meter vernield. Donderdagmiddag is een kamp voor buitenlandse arbeiders in de Belgische mijn streek in rouw gedompeld. Omstreeks het middaguur vonden een groep schoolkinderen een granaat in de uitgestrekte heide bij het kamp. Onbewust van het gevaar dat hun dreigde, namen zij het oorlogstuig mee naar een afgelegen plek om het daar te onder zoeken. Een arbeider zag de kinderen voor bij komen. „We hebben een granaat ge vonden 1" riepen ze opgetogen. Terstond probeerde de arbeider hen het gevaarlijke ding afhandig te maken. De kinderen liepen toen echter hard weg. De arbeider waar schuwde zijn maats, maar nauwelijks was men begonnen met het zoeken naar de kin deren of een daverende explosie weerklonk. Bij een muurtje vond men de deerlijk ver minkte lichamen van 12 kinderen, 10 ande ren waren ernstig gewond van welke er nog zes in levensgevaar verkeren. De Amersfoorters gaan vandaag, 7 Juli hun kei weer trekken. In 1903 is dit ook ge beurd, toen de bekende Amersfoorter „Spek kie" bij de graafwerkzaamheden op de Var- kensmarkt de kei herontdekte. Het was dus vorig jaar een halve eeuw geleden, dat de kei door Amersfoort was getrokken. Tenge volge van de watersnood werd het keifeest uitgesteld. Nu is hét dan zover. Dan wordt de kei, die op 1 April j.l. in de nacht door het Kei-Comité werd „ontvoerd" op zijn plaats in het plantsoen-Zuid gesleept. Het komt dan op een mooi betonnen voetstuk te staan. Tweevoudig was de herdenking van Bonifatius marteldood. Zaterdag was er een nationale herdenking in Dokkum, die door H.M. de Koningin werd bijgewoond. Zondag vond in LItrecht de herdenking plaats. In de Mexicaanse stad Piedras, die dcor een overstroming geteisterd werd, zou den naar schatting 200 ménsen zijn omge komen. Men houdt telling onder de inwoners van de stad om het juiste aantal doden en vermisten vast te stellen. In de Amerikaanse staat Texas, waar eveneens een overstro- ming plaats vond, kwamen 21 personen om het leven. De voormalige Duitse luchtmaarschalk Erhard Milch is uit de gevangenis te Lands berg (Beieren) ontslagen, waar hij wegens oorlogsmisdaden een straf van 15 jaar uitzat. Oorspronkelijk had het tribunaal van Neu renberg hem tot levenslang veroordeeld we gens deelneming aan „het deporteren en in slavernij houden van mfensen" en andere misdadige praktijken. De Amerikaanse hoge commissaris Mc Cloy had deze straf echter verminderd tot 15 jaar. Milch stond aan het hoofd van de Duitse luchteskaders die deel- ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Dampo bij Verkoudheden VAH M OOrlar an I(\r\A Wonderlijk zoals dat helpt! s Uitsluitend Apothekers Drogisten

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1