AXELSE CaUÏANT Bedrijfskleding De 10-jarige herdenking van Axels bevrijding Fa DEIJ Z WITS AL U kunt niet alles weten 1 Gezonde Ba Overalls witte Vakkleding v" T^/4 Frankering bij abonnement. Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE UIT ONZE OMGEVING AXEL KOEWACHT SPORTNIEUWS in blauw, grijs en khaki, vanaf 9.50 BRETEL OVERALLS 8.75 BLAUWE BROEKEN 8.75 KORTE JASJES in blauw, grijs, khaki en groen vanaf 9.30 MANCHESTER JASSEN EN BROEKEN JONGENS OVERALLS voor bakkers, slagers, kruidenniers, dokters, laboranten en kappers. Alles van de beste merken Jumbo en De Berkel. AXEL Hebt u last van mos op het dak, besproei dit dan enige malen met water, waarin een beetje ijzervitriool is opgelost. Is uw \ensterglas dof, wrijf dit af mei puimsteenpceder. Wilt u een spijker in een harde muur slaan leg dan de benodigde spijkers enige tijd te voren in wat olie. Schenkt u een bouquet uit eigen tuin, snij dan de bloemen af zo vroeg mogelijk in de morgen en smeer de stelen aan de onder zijde in met was. Daarna inpakken in voch tig gemaakt papier. Vóór het in het water zetten eerst de onderste stukjes er afsnijden. Uw hond kan in de zomer niet buiten fris water. Ververs het dus enige malen per dag. Wilt u citroenen bewaken, wikkel ze dan in vloeipapier en leg ze daarna in droog zand (niet tegen elkaar aanleggen). Zwarte peper met stroop mengen, dit op een vloeipapier smeren, op een nat gemaakt schoteltje leggen en u hebt een gifvrije vlie genvanger. Gaan uw aardbeien bloeien, schoffel dan gedurende die tijd uw bedden niet. Geen vruchtdragende aarbeiplanten moet men ver wijderen. BEKENDMAKING. l,uX v WOENSDAG 30 JUNI 1954 68e Jaargang No. 74 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLos«e nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per mm. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD Maandagavond werd op het stadhuis een vergade- Igg gehouden, teneinde buurten en verenigingen in schakelen in de voorbereidingen voor de komende stiviteiten. Het Feestprogramma. Op deze vergadering werd door de voorzitter van (t feestcomité een uitvoerige uiteenzetting gegeven iver het feestprogramma, zoals dit thans in grote ïjnen is vastgesteld. Op Donderdag 12 Augustus zullen de Poolse gasten ie deze viering zullen meemaken in Axel arriveren a zal het nieuwe Poolse Kruis aan de Kanaalweg, lat het oude halfvergane zal vervangen, worden ont- nld. Na deze plechtige gebeurtenis op Donderdag zullen bn de Vrijdag en de Zaterdag aan het feestelijke tel van deze viering zijn gewijd. Op Vrijdag 13 Augustus zal in de ochtenduren illereerst de jeugd een paar prettige uren worden tzorgd met een groots kinderfeest. Voor de middag jaat een militaire demonstratie en défilé op het pro- [amma met als sluitstuk een allegorische optocht en (oor 's avonds het optreden van het bekende radio- «kest der N.C.R.V. „Vrij en Blij". De Zaterdag zal in de ochtenduren een voortzet ing van het kinderfeest bieden, terwijl voor de na- Biddag nog diverse punten in voorbereiding zijn. )e Zaterdagavond een optreden van de Poolse to neelvereniging „Polonia uit Breda, die Poolse volks dansen uit zal voeren, een concert en als slot een jroot vuurwerk. Al met al dus een flink programma, dat wanneer iet door de medewerking van verenigingen en buur ten geheel kan worden uitgevoerd, de Vrijdag en Zaterdag geheel zal vullen. Met dank noemde de voorzitter ook de opbrengst van de collecte, die thans ƒ4039,44 bedraagt, terwijl nog enkele bedragen worden verwacht. De financiële medewerking is zeker niet beneden de verwachting ge bleven én gehoopt wordt nu dat ook de daadwerkelijke medewerking aan de diverse programmapunten niet minder zal zijn. Versiering en verlichting. Met genoegen constateerde het feestcomité ook de activiteit die reeds in verschillende buurten aan de dag wordt gelegd om te komen tot een passende ver siering en/of verlichting bij deze festiviteiten. De Weststraat, Walstraat, Pieter Paulusstraat, Ds. Jan Scharpstraat en Prins Mauritsstraat gaven in deze reeds het goede voorbeeld door actief aan de slag te gaan om hun straten een waardig feestkleed te geven. Nu dit zo is, zullen toch zeker talloze andere hoofd straten als de Noordstraat, Prins Hendrikstraat, Wil- helminastraat, Nieuwstraat, Stationsstraat enz. niet achter willen blijven Het zou wel een vreemde indruk maken op de bezoekers van dit feest wanneer de hoofdstraten kaal afzouden steken bij minder grote straten aan de rand van de stad. VOLKSSPELEN. De goedbezochte vergadering bleek in het algemeen actief met het feest mee te leven en zo kwam bij de rondvraag dan ook nog naar voren of het feestcomité reeds heeft gedacht aan het organiseren van volks spelen; een punt dat he t comité naar aanleiding van deze vraag gaarne alsnog in overweging wilde nemen. Het grote aantal belangrijke programmapunten, dat wij hiervoor hebben genoemd bewijst wel, da tdit feest niet alleen voor Axel maar voor onze gehele streek een belangrijk gebeuren gaat worden. Gaarne wekken wij hierbij daarom alle Axelaars nog eens op ieder op eigen wijze zijn beste beentaje voor te zetten tot het welslagen van deze bevrijdingsviering. Het comité zal stellig Uw ideeen plannen en medewerking passend in het genoemde programma gaarne aanvaar den. CONCERT OP DE MARKT. Bij gunstig weer zal de harmonie „Concordia" op Donderdagavond 1 Juli a.s. een zomeravondconcert geven op de kiosk op de Markt, aanvang 8 uur. De volgende nummers zullen worden uitgevoerd Door Zand en Heide, mars Alb. Kappert Bayerische Polka, (solist A. van Meurs Pz.) G. Lohmann, arr. S. P. van Leeuwen Elsinore, ouverture P- B. Bisselink t Het Landjuweel, fantaisie L. Ellegiers 5. Mooi Zeddam, mars P. B. Bisselink Zomers Buiten, fantaisie Alb. Me ij ns Wzn. 2e Strauss-Walsenpotpourri, arr. Adr. J. Maas Skymaster, mars R. Sennema Verder ligt het in het voornemen van de harmonie Concordia" om in een der eerstvolgende weken op een nog nader te bepalen datum weer een muzikaal bezoek te brengen aan de Axelse Sassing. BENOEMD Tot ontvanger-griffier van de polder Noord bij Axel werd wegens het aa n d eheer Kruysse op zijn ver zoek verleende eervolle ontslag benoemd de heer de Klerk Jacz. alhier. GESLAAGD Voor het candidaats-examen geneeskunde slaag de te Utrecht onze stadgenoot de heer Joh. Lansen. BIJZONDERE PRESTATIE VAN DE SCHUTTERS VAN „ST, SEBASTIAAN". In verband met de Zeeuwse Manifestatie te Mid delburg waren een 16-tal schutters van de schutters vereniging „St. Sebastiaan" te Koewacht uitgenodigd om deel te nemen aan het schutterstournooi. Aan deze bijzondere wedstrijd deden niet minder dan 203 schut ters uit geheel Zeeland mee. De afvaardiging van Koewacht heeft een prestatieverricht die fantastisch mag worden genoemd. De eerste prijs werd behaald door de heer Emiel de Nijs van Koewacht met 7 punten, zijnde een hoogvogel en een zij vogel (5 schoten). De tweede prijs kwam eveneens naar Koewacht en wel door de heer Alois Suij met 4 kleine vogels of 4 punten met eveneens 5 schoten. Des avonds werden deze heren op het stadhuis van Middelburg ontboden waarbij hun een medaille werd overhandigd geschonken door H.M. de Koningin. De uitreiking geschiedde door de burgemeester van Mid delburg. JULI-FESTIVITEITEN TE ANTWERPEN Dezer dagen ontvingen wij van de dienst voor propaganda en toerisme van de stad Antwerpen on derstaand overzicht van gebeurtenissen in de maand Juli., dat wij onze lezers niet wilen onthouden. 4 Juli 17 uur Openluchttheater Rivierenhof „Egmont" van Goethe door de Kon. Ned Schouwburg Nat. Toneel. 4 Juli Inzet van het 56e Bestendig Mu ziekfestival (alle Zondagen van 10 tot 17 u ir op verschillende kiosken. 8 Juli Aankomst van de le rit van de Ronde van Frankrijkte Brasschaat. Allerlei fees telijkheden. 9 Juli Vertrek van de tweede rit van de Ronde van Frankrijk. 10, 11, 12 Juli :Grote Markt Guldensporen viering Opvoering van „De Leeuw van Vlaanderen' door de Kon. Ned. Schouwburg, Nat. Toneel. 18 Juli Sluiting van de Sinksenfoor (Ame- rikalei). 21 Juli :Viering van de Nationale Feestdag. Optocht en Feestzitting. St. Jansplaats: Jaarlijk se Feestmarkt. 27-31 Juli Rubenshuis (binnenplaats) Opvoe ring van „De Koopman van Venetië" door het Reizend Volkstheater. Voorts zijn er de gehele maand elke Maandag van 21 tot 22 uur en| elke Vrijdag van 11.30 tot 12.30 Beiaardconcerten op de Onze Lieve Vrouwetoren en dagelijks behalve Dinsdags en Vrijdags Volksconcer ten op verschillende kiosken, Vermelden wij tenslote nog dat in deze periode ook de nodige aandacht zal zijn besteed aan de ver lichting van de historische gebouwen die de stad bezit. Voetbal. JUNIORENTOURNOOI V.V. HULST. Door de junioren van de voetbalverenigingen uit Axel, Koewacht, Nieuw-Namen, St. Jansteen en Hulst 'werd op het gemeentelijke sportterrein te Hulst deel genomen aan regionale juniorenwedstrijden. Hulst toonde zich zowel in afdeling I als II de sterkste. De uitslagen waren Afdeling I: AxelKoewacht 12; SteenHulst 0—5; Axel—Steen 2—1; Hulst—Koewacht 2—0. 1. Hulst 6 p. 2. Koewacht 4 p. 3. Axel 3 p. 4. Steen 0 p. Afdeling IIAxel IINieuw Namen 01 Hulst II —Nieuw Namen 42 Axel IIHulst II 04. 1. Hulst II 4 p.; 2. Nieuw Namen 2 p. 3. Axel II 0 p. Wielrennen. P. MAAS ZEGEVIERDE TE SINT JANSTEEN. Zaterdagmorgen toen er boven onze omgeving wat regen viel zullen de organisatoren van de 29e Ronde van St. Jansteen wel eens bedenkelijk naar de lucht gekeken hebben, maar gelukkig klaarde het in de middaguren op en bleef het tijdens deze kermiskoers droog. Deze wielerwedstrijd voor amateurs over 100 km. (60 ronden) zag 26 renners aan de start en mede aangemoedigd door vele premies werd er zeer hard gereden en kende de koers een spannend verloop. Reeds direct na de start demarreerden er enkele penners en gedurig wisselden de posities in de kop groep, maar het tempo lag te hoog voor deze stout- moedigen om een beslissende voorsprong te nemen. Nadat alzo de Belg Martens van Stekene en de streekrenner de Waal vruchteloze ontsnappingspo gingen hadden gedaan, ging de Bredanaar de Vree een kans wagen. Vele ronden achtereen kwam hij alleen door maar het bleek al gauw dat hij dit niet tot het einde zou volhouden. In de 42e ronde kwam er een nieuwe ontsnapping en deze zou beslissend blijken te zijn. Het waren Roks en P. Maas die uit de groep wegsprongen en in goede verstandhouding zich alras bij de Vree voegden, die echter teveel van zijn krachten had gevergd en dit tweetal moest laten gaan. Door gedurig jagen in de groep van de renners Jac. Maas, de Waal en Martens werd dit peleton uiteen gereten en op een 20 km. voor het einde was de volgorde Aan de leiding P. Maas en Roks, op 1 minuut Martens, Jac. Maas en de Vree. en daar achter op ongeveer anderhalve minuut Eddy de Waal die met Roovers in het wiel juist uit de groep was weggesprongen. De Waal zette alles op alles om het tweede groepje te achterhalen en liep elke ronde zijn achterstand meer in en wist ten slotte aansluiting te krijgen. Roovers had de Waal niet kunnen bijhouden en bleef tussen de twee groepen zitten. De voorsprong van de twee leiders begon nu ook iets te minderen doordat het tweede groepje aller minst tekenen vertoonde dat ze „leeggereden waren, maar de tijd was tekort om de leiders nog ernstig te 'bedreigen. In de eindspurt wist Maas met moeite Roks te kloppen en van de tweede groep werd er 'door de Waal en Martens verwoed gevochten om de derde en vierde plaats. Op de meet werd de Waal met nauwelijks waarneembaar verschil door Martens geklopt. De volledige uitslag was: 1. P. Maas, de 100 km. in 2 uur 40 min.; 2. A. Roks, Sprundel 3. (op '50 sec.) P. Martens, Stekene 4. E. de Waal, Kloos- terzande 5. B. de Vree, Breda 6. J. Maas, Heerle 7. J. Roovers, Etten 8. M. van Oveveld, Hooger- heide9. H. Broeren, Breda; 10. C. Oosthoek, "s-Heerenhoek 11. A. Muilwijk, Rotterdam; 12. W. v. d. Staten, Rotterdam13. W. Matthijssen, Wouw14. H. Visser, Rotterdam15. H. Burger, Rotterdam 16. W. Verheyen. St. Niklaas 17. H. Bartel, Kapelle 18. Schuerman, Hulst 19. L. Vos, Hulst. IJZENDIJKE OOSTBURRG via WATERLAND KERKJE VOOR ALLE VERKEER GEOPEND. Dinsdagavond vond te Waterlandkerkje in tegen woordigheid van de Commissaris der Koningin de opertstelling plaats van het nieuwe wegvak IJzendijke - Waterlandkerkje. Hiermede is thans de nieuwe verbinding IJzendijke - Oostburg, via Waterland kerkje voltooid en voor alle verkeer open gesteld. Dit betekent dus voor het verkeer vanuit Oost-Zeeuwsch Vlaanderen een kortere en betere verbinding naar Oostburg, Cadzand, Sluis en de Belgische kust. Noordstraat 55 Burgemeester en Wethouders van Axel maken be kend, dat offertes kunnen worden gemaakt voor de verzekering tegen brandschade van de 32 woning wetwoningen aan de Margrietstraat en omgeving. Brieven, bevattende zo volledig mogelijke condities worden ingewacht vóór 15 Juli a.s. Axel, 21 Juni 1954. Burgemeester en wethouders van Axel, De secretaris, De burgemeester, Maris. Van Oeveren. Uitsluitend bij Apothekers en Drogisten

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1