AXELSE COURANT V90-. Avontuur in Queensland. „Met raad en daad" Gezonde Ba bies ZWITSAL WRIGLEY 5 doktoren het misbruik van laxeermiddelen C. VINK Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 26 JUNI 1951 68e Jaargang No. 73 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG FIRMA Markt 12 AXEL. GESTRAND IN EEN MIJNWERKERSKAMP. NEDERLANDSE PIONIER TROK ALS PROEFKOLONIST NAAR HET AUSTRALISCHE „HOGE NOORDEN'' EN RAAKTE DAAR ENKELE DAGEN „ZOEK". De redenen waarom men emigreert kunnen vele zijn. In het algemeen zal de mogelijkheid van verbetering van eigen positie en zullen verlokkende toekomst mogelijkheden voor de kinderen vaak tot emigratie aanzetten. Sommigen emigre ren echter meer uit een gezonde zucht naar avontuur. Vooral jeugdige vrij gezellen geldt dit. i nemen, terwijl hij al meteen een plan voor legde voor de latere vestiging van nog tien anderen. Men, spreekt zelfs al van „Cook- town Colonisation Scheme dat 15.000 zou moeten kosten, die er zeker binnen tien jaar weer uit zullen komen. In dit „Scheme^ is er in voorzien, dat de share-farmers binnen vijf jaar eigenaars van de bedrijven worden. Trouwens ook de voorstanders van de vestiging van Italianen in het tropische Noord-Queensland lieten hun oog reeds op het Cooktowngebied vallen. Onze h?er Van Leeuwen was echter zoals gezegd de gelukkige op wie de keuze viel om als „proefkonijn" dezer veel belovende onderneming te dienen. Met zijn Ford '31 begonnen hij, zijn vrouw en twee kinderen de lange reis langs de kust. Te Ingham liet de Ford echter afweten en het gezin Van Leeuwen zette de tocht toen eerst per trein en daarna per motorboot voort. Wie echter in zulke afgelegen streken als het Noorden van Queensland komt staat aan vele verleidingen bloot. Dit ervoer ook de heer Van Leeuwen. De grootste verlei ding was wel dat de farmers langs de route, die hij volgde, hem bestormden met aanbie dingen van werk, de ene al mooier dan de andere. Maar de heer Van Leeuwen stond sterk in zijn schoenen. Een man een man, een woord een woord en zijn belofte aan farmer Kelly, die hem bij Cooktown wachtte wilde hij in elk geval gestand doen Vast besloten van zijn vestiging als share-farmer in het hoge Noorden een succes te maken, ging hij dan ook niet op al deze aanbiedingen in. De geboden voorwaarden waren echter wel heel gunstig in sommige gevallen werd een basis van 90-10% geboden. Met elke mijl, die hij vorderde, kwam echter ook het avontuur dat de heer Van Leeuwen wachtte meer naderbij. Na te Cooktown te zijn aangekomen en vrouw en kinderen daar voorlopig te hebben onder gebracht, trok hij met een Australiër als metgezel in een oud model Sedan nu op v verkenning het eigenlijke „bush-country achter Cooktown in. al hoger en hoger steeg en door de portie ren naar binnen vloeide, hadden zij de auto in de kreek moeten laten om wadende en zwemmende de oerver te bereiken. Beide mannen, de heer Van Leeuwen en zijn Australische metgezel, namen het avontuur echter van de vrolijke kant op en de heer Van Leeuwen was er allerminst door ont moedigd IntegendeelJuist zo n avontuur doet beseffen welk een „leeg land dit hoge Noorden van Australië nog is en tevens welke enorme mogelijkheden daar nog liggen voor emigranten, hun kinderen, hun kinds kinderen en wellicht nog vele toekomstige generaties Een avontuur als dit kan in de wilde „bush country" van Noord-Queensland dan ook aan elke pionier nog overkomen. Maar zulke ongemakken moet men op de koop toe nemen Want hier staat tegenover, dat als de heer Van Leeuwen de prachtige voorwaarden van farmer Kelly nakomt, hij al zeer binnenkort zelf eigenaar van een farm kan zijn. En wat voor een farm V\7ant de bedrijven hier in het Australische Noorden hebben afmetingen waarvan een Nederlandse boer zich zelfs in zijn stout ste dromen nauwelijks een voorstelling kan maken Een punt van zorg voor de heer en rne- vrouw Van Leeuwen was intussen nog, of er voor hun beide kinderen de jongste is pas vier, maar de oudste al zes jaar te Cooktown wel een school zou zijn. Het bedrijf va n Mr. Kelly ligt op 14 mijl van de kust en in de wijde omgeving is nog geen school gevestigd. In deze moeilijkheden voorziet echter tijdelijk het door de regering van Australië in het leven geroepen systeem van schriftelijk onderwijs, zodat de beide kleine Van Leeuwens daardoor niets be hoeven te missen. Uiteraard beseft de heer Van Leeuwen, dat zijn onderneming in sommige opzichten inderdaad een avontuur is, maar hij is er zich van bewust, dat zo hij er iets goeds van maakt hij tevens de weg baant voor anderen. En zo spoedig ook mfeer kolonisten en emigranten zijn voetsporen volgen, zal de regering van Queensland zeker niet na- laten om ten gerieve van deze nieuwe kolo nisten in Cooktown een school en ook an dere instellingen van openbaar nut in het leven te roepen. Tot dusver lag Cooktown nog zo zeer buiten de belangstelling en was er zo weinig te beleven, dat men deze plaats wel spotten derwijze „Ghosttown" noemde. IMaar dé komst van het jonge gezin Van Leeuwen zal nu hopelijk de geest van verlatenheid uit deze streek kunnen bannen en velerlei ver anderingen inluiden. Voor top-ptestalies verhoogt bij sport en spel VerfrÜt" Ui,houdin9svermogen. 'st- divert Uw m' Hond en JceeJ Nu weten wij niet of het de hoop op een avontuurlijker bestaan dan hij in Nederland als goudsmid kon leiden was waardoor de heer J. van Leeuwen destijds er toe kwam naar Australië te emigreren, maar wel weten wij nu dat hij er op kan bogen in Australië een avontuur te hebben meegemaakt, waar van hij later zoals dat heet zijn kinds kinderen nog zal kunnen vertellen. Aan kindskinderen is de heer Van Leeuwen ech ter nog niet toe want hij is nog pas vader van twee zeer jonge spruiten, dei echter als zij in de voetsporen van hun vader treden - zeker Australiërs van het allerbeste soort zullen worden. Want de heer Van Leeuwen is een man die van aanpakken houdt op een manier die juist bij de Australiërs in de smaak valt. Enige tijd geleden werd hij dan ook door de Australische autoriteiten uitge kozen om zich als „proefkolonist" te vesti gen op een olienootplantage nabij de hoog in Noord-Queensland gelegen kustplaats Cooktown. En daarmee begon voor de heer Van Leeuwen het grote avontuur Nu zij er tot goed begrip op gewezen dat dit Cooktown in Queensland al bijna op de 15e Zuidelijke breedtegraad ligt. Dit is de breedte van Rhodesia in Afrika en van Ba- hia in Zuid-Amerika op het Zuidelijk half rond. Dit zij even opgemerkt om duidelijk te doen beseffen dat Cooktown toch wel in de volle tropen ligt. De heer Van Leeuwen nu werd uitge kozen om als share-farmer te gaan werken op het bedrijf van de Australische aard- I notenplanter W. Kelly. Een „proefkonijn I noemde hij zichzelf, want de autoriteiten hebben al verklaard, dat, als de heer Van Leeuwen van deze tropische share-farming een succes maakt, zij nog meer Nederlandse emigranten in dit hoge, tropische Noorden van Australië een kans willen geven. Het initiatief van deze vestiging ging uit van de Australische „New Settlers League de langzamerhand nu ook in Nederland be kend geworden organisatie, die zich zeer voor alle emigranten inspant. De afdeling dezer organisatie in Cairns, de grotere plaats ten zuiden van Cooktown ,wil namelijk voor het uiterste noorden van Queensland be langstelling wekken, aannemend dat daar nog zeer veel mogelijkheden voor emigran ten liggen. De farmer W. Kelly die met de organi satie in contact was gekomen verklaarde zich bereid om dus bij wijze van proef een Nederlandse deelpachter op zijn bedrijf te Het was toen inmiddels eind Januari ge worden, in dit deel van Australië de tijd dat de zware moesonregens inzetten. De beide pioniers waren nog gesignaleerd toen zij het plaatsje Curraghmore passeerden, maar daarna schenen zij door het woeste landschap te zijn verzwolgen. Twee, drie dagen gingen voorbij zonder dat er in het uiterst schaars bevolkte gebied weer enig levensteken werd vernomen. Mevrouw Van Leeuwen in Cooktown begon zich ernstig ongerust te maken. De politie te Cairns en Cooktown die intussen was gewaar schuwd zond patrouilles uit. Er kon im mers van alles gebeurd zijn Gelukkig ont dekte men echter het tweetal op de vierde dag na 4iun verdwijning in een verlaten mijnwerkerskamp aan de St. George Creek. Zij hadden gepoogd deze kreek met hun wagen over te steken, maar waren midden in de stroom vastgeraakt en toen het water waarschuwen tegen POEDER ZEEP OLIE Voor gezonde regel maaf MIJNHARDT's LAXEERTABLETTEN ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland 1 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per mm. Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 ceat iedere regel meer 12 cent extra. Er zijn bepaalde familienamen die in Neder land veel voorkomen. De Jansens hebben daar „de naam" van, maar in de praktijk blijkt het aantal Jansens toch nog verre overtroffen te worden door het aantal dragers van andere familienamen, zoals b.v. De Vries. Hier willen, wij het echter nu niet over hebben. Het komt ons echter voor dat de naam Van Leeuwen hoewel in Nederland veel voorkomend toch niet tot die „topklasse behoort. Des te merkwaardiger is het daarom dat in de nu achter ons liggende na-oorlogse „emigratie-jaren -volgens de administratie van de Nederlandse Emigratiedienst niet minder dan zes families Van Leeuwen naar Australië emigreerden, waarvan de mannen, vaders en gezinshoofden in alle gevallen bo vendien de voornaam Jan dragen en die ook in elk van deze zes gevallen gezegend zijn met 2 spruiten Wij weten dan ook niet precies welke heer J. van Leeuwen het is die door de Australische autoriteiten werd uitgekozen om zich als „proef- kolonist" te vestigen op een olienootplantage nabij de hoog in Noord-Queensland gelegen kustplaats Cooktown, hoewel dit hopelijk aan nevenstaand verhaal niets afdoet. Als u geregeld laxeermiddelen slikt, ls er nu een manier om er van af te komen, 83 van de 100 personen jukte het; u kunt het ook. En wel zo: Drink in de loop van elke dag enkele glazen water en bepaal een vast uur voor uw stoelgang. Neem de le week elke avond twee Carter's Leverpilletjes. 2e Week - elke avond één.3e Week-om de andere avond één. Daarna niets meer, want Carter's Leverpilletjes stellen uw ingewanden in staat weer op eigen kracht te werken, zonder laxeermiddelen. Wanneer zorgen, vermoeidheid of te veel eten het tempo van uw ingewanden tijdelijk vertragen, neem dan tüdelük Carter s Leverpilletjes om u weer op gang te helpen. Zo raakt u uw verstopping kwijt en vervalt u niet in de laxeermiddelen-gewoonte. Haal direct Carter's Leverpilletjes, f 1.20 per flacon. 70 Abonné. Onze kanarie houdt zich bezig met veren- vreten. Wat is hier aan te doen AntwoordDit zal wel verband houden; met de voedingstoestand. Wij kunnen dat van hieruit niet beoordelen. Een goede zaak heeft hier echter wel wat voor. Het beestje kan last hebben van parasieten, gebrek hebben aan bepaalde voedingsstoffen, een jeu kerige huid, te enge behuizing. Raadpleeg liever eens een dierenarts, die het vogeltje kan onderzoeken. Die kleine kosten zijn goed besteed aan het huisvriendje. V. V. Hoe groot mag het bedrag zijn op mijn spaar bankboekje, als ik eens van Sociale Zaken) moet gaan trekken AntwoordDöt is afhankelijk van de steun ,die u vraagt. Vraagt u steun aan volgens de armenwet, dan is dit plaatselijk verschillend, d.w.z. dat wordt geval voor geval bekeken. Vraagt u steun volgens de sociale voorzieningenregeling, dan is b.v. voor een alleenwonende een bedrag van 1500 vrij. Daar bij komt voor kostwinners en voor eventuele gezins leden nog een zeker bedrag. U kunt u wenden tot de dienst van Sociale Zaken, waar men u gaarne zal inlichten. Het is dus niet zo, dat men eerst zijn be zit zal moeten „opeten", voor men in aanmerking komt. Plaatsruimte belet ons, deze hele regeling hier op te nemen u kunt zonder enig risico naar Soc. Zaken gaan. W. S. Vraagt of er Hollandse en Engelse tijd schriften bestaan op het gebied van de calligraphie. AntwoordIn Engeland bestaan geen special? tijd schriften op dit gebied. Wat ons land betreft, schijnt het aantal mensen, dat deze kunst beoefent, zo gering te zijn. dat het uitgeven van een tijdschrift niet lo nend wordt geacht. G. A. Zijn wij verplicht ouders te onderhouden, terwijl zij van de noodwet-Drees en van andere in stellingen trekken Antwoord Ja, die verplichting kan u worden op gelegd in verband met het feit, dat meestal boven de Dreesuitkering en eventuele andere inkomsten een toeslag wordt gegeven door sociale zaken, of andere instellingen. De onderhoudsplichtigen zijn verplicht naar vermogen bij te dragen. U kunt uw vraag ter beslissing voorleggen aan de dienst van Sociale Zaken, die u ongetwijfeld een uitleg, zal geven van het besluit, waartoe zij gekomen is. A. H. K. Er zat een vetvlek in de zitting: van een onzer stoelen (kleur wijnrood). Wij hebben deze vlek behandeld met azijn en nu is de vetvlek wel verdwenen maar er zit nu een veel grotere azijnvlek voor in de plaats. Wat moeten wij doen AntwoordVermoedelijk hebt u de vlek te nat behandeld, waardoor het vuil van het binnenwerk naar boven gekomen is. U kunt deze azijnvlek wel verwijderen, door de hele zitting te wassen met een synthetisch wasmiddel. De borstel niet te nat maken, daarna afspoelen met schoon water en laten drogen, staande liefst in de wind. Vooral niet werken met een te natte borstel en vlug werken, opdat het binnen werk niet te nat wordt. L. E. Heeft uit Zwitserland een radiotoestel mee gebracht, waarvoor hij een flink bedrag aan invoer rechten moest betalen en vraagt nu of hij hiervan ver lichting kan krijgen op grond van enkele aangevoerde argumenten. AntwoordHet spijt ons ten zeerste maar hier is niets aan te doen. Dergelijke dingen zijn nu eenmaal zwaar belast. Uitsluitend bij Apothekers en Drogisten M. L. B. Vraagt of er een bepaald systeem zit in ede nummering van onze munt- en bankbiljetten. Antwoord: Deze vraag is niet in zijn algemeen- Tietd te beantwoorden. De wijze van nummering is mil. .-afhankelijk o.m. van het papierformaat en van de pers waarop de biljetten worden gedrukt. E. van E. Hoe kan men geel geworden regenwater gesdaijct maken voor het spoelen van de was. Antwoord Het beste is, dit water te filteren. In ijzerzaken kunt u een filter kopen, maar u kunt er ■ook zelf een maken. U neemt een bak, waarin onderin •een fijn rooster. Daarop legt u eent laag scherp zand, (daar bovenop sintels en daar weer op een laag fijn tuingrind. Af ,en toe moe tdit rooster schoongemaakt worden, het gripd gewassen worden en de sintels (eveneens schoongemaakt worden. Het scherpe zand moet op gezette tijden vernieuwd worden. Dit laatste middel is het goedkoopste, een filter is nogal duur. V. Kan een emigrant vanuit Canada geld overmaken •naar 'Nederland en zo ja, tot welk maximum en met welke tussenpozen AntwoordDie mogelijkheid bestaat wel, maar u doet verstandig u even te wenden tot de Nederlandse Bank, afdeling deviezenvergunningen, dan hebt u de „jongste" berichten. Werken vlug, zacht en pijnloos.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1