AXELSE COURANT Prijsval van grondstoffen blijft dreigen ZWITSfll „Met raad en daad" Gezonde Bob fes nippers wH'HiWilWtiOBIiy Wrijf Kou en Pijn j. C. VINK Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG NOG GEEN AFDOENDE OPLOSSING GEVONDEN. (Van onze econ. medewerker) Nadat sinds de eerste wereldoorlog het economisch bestel in de wereld steeds grote jeweging vertoonde, heeft men zich her haaldelijk afgevraagd of niet de grote schom melingen in de prijzen daarvan de oorzaak waren. Inderdaad blijkt de gezondheid van de landseconomie in vele staten afhankelijk te zijn van de opbrengst van de voornaamste door hen voortgebrachte grondstoffen. Zo is Australië bijzonder afhankelijk van de wol- prijs en Brazilië leeft of sterft met de koffie, zo wordt er wel gezegd. Ook Indonesië is ijzonder gevoelig voor een ernstige daling i de wereldmarktprijzen voor grondstoffen zoals tin, suiker en rubber. Het onmiddellijk gevolg van deze relatie tussen malaise en grondstoffen is geweest, dat men al jaren bezig is oirï een basis te vinden voor meer stabiele grondstofprijzen. Dan zal het beeld van het conjunctuurver- oop veel gunstiger worden, zo meent men. Op tal van wijzen zijn daarom in het ver leden de qrondstofprijzen beïnvloed. Men heeft in de dertiger jaren enig succes gehad met de thee, suiker en rubber, zodat ook na de jongste oorlog allerlei experimenten worden uitgevonden om de grondstofprijzen te stabiliseren. Men doet dit op verschillen de manieren. Het is mogelijk te trachten overeenkom sten af te sluiten tussen de grondstof-produ cerende en de grondstof-consumerende lan den. Men verplicht zich aan beide zijden bepaalde of onbepaalde hoeveelheden af te nemen tegen van tevoren vastgestelde prijs. Daarbij kunnen dan bepalingen worden op genomen, dat de koopprijs zal stijgen wan de oogst beneden bepaalde minima lijk werkte, bleek het op langere termijn de regering van de V.S. ook te belasten met overmatige voorraden. Nog werd het sys- teem niet opgeheven, omdat de republikeinse partij in Amerika vreesde daardoor stem- j men te verliezen. Men heeft de voorkeur gegeven aan het ruimen van voorraden bui ten de normale markt om. Het bestaan van onontwikkelde en economisch zwakke lan den gaf een mogelijkheid tot ,steun aan die landen, waarbij tevens de marktprijs van de beschermde goederen op peil wordt ge houden. Niettemin kleven er fouten aan deze me thode, die andere landen schade bezorgen en toch langs omwegen een depressie te weegbrengen op de prijzen, die aanbieders kunnen maken. Temidden van dit voor de wereldecono mie zo gevaarlijke proces is in de vergadering van de Verenigde Naties in New York be sloten een commissie in te stellen onder voor zitterschap van een Nederlander, professor Goudriaan, met de opdracht de mogelijk heid tot stabilisatie van grondstofprijzen te onderzoeken. Het bestaande voldoet dus niet. Wereldcrisis dreigt. Op het ogenblik is een aanzienlijk deel van de wereldproductie van belangrijke pro ducten kwantitatief aan banden gelegd. Rond 30% van de wereldproductie van ta bak en suiker is onderhevig aan beperkende bepalingen'. Meer dan de helft van de wereldproductie van katoen is onderworpen Men ziet de oplossing van de kwestie in het invoeren van een grondstoffenvaluta. Men wil de prijs van een collectie producten stabiel houden. Het een kan duurder wor den, het andere goedkoper, maar de collectie blijft sam enop peil. Deze plannen voor col lectieve stabilisatie zijn dan gekoppeld aan de geldeenheid. Hierdoor wordt dus aan een ongelimiteerde credietverruimng of -beper king op een ogenblik, dat dit ongewenst ge acht wordt, eveneens een einde gemaakt. Het is nog niet zo ver. Men heeft reeds jaren studie gemaakt van de grondstoffenvaluta, waarin professor Goudriaan een middel ziet om aan een eventueel dreigende prijsinstorting op de w'ereldmarkt het hoofd te kunnen bieden. Zijn plannen zijn nog niet aanvaard. Men heeft besloten, de studie voorlopig nog voort te zetten en intussen bij naderend onheil onvoorbereid in te grijpen. Het grote voordeel van de prijsstabilisatie van een grondstoffenpakket ligt in zijn neu traliteit. De belanghebbenden van bepaalde producten kunnen er geen invloed op uit oefenen. Door grote grondstofproducenten wordt het derhalve niet toegejuichtDe juiste werking van een grondstoffenvaluta is echter slechts gegarandeerd bij medewer king van een groot aantal landen. Het is onwerkelijk daarop zonder meer te rekenen, terwijl toch ieders belang op het spel staat. Het idee van de Verenigde Naties moge echter zijn geboren, wij zijn nog ver van de werkelijkheid verwijderd. Zijn we du s weer veroordeeld tot een ern stige wereldcrisis op niet te lange termijn Zo somber mag men niet zijn. Men weet immers nooit hoe de consumenten reageren. Men hedft enige ervaring opgedaan friet prijsmanipulaties Het aantal toepassingsmo gelijkheden voor een product kan door uit vindingen of gewoonteveranderingen piot neer blijft of dalen wanneer de opbrengst opmer kelijk groot is. De tarwe-overeenkomist. Vanzelfsprekend wordt hier min* of meer invloed uitgeoefend op het klassieke beeld van vraag en aanbod. Er kunnen dus moei lijkheden ontstaan, wanneer een der con tracterende partijen zich bekocht voelt. In cf^er van wederzijds begrip geeft deze methode steun aan het idee van een stabiele prijs. De internationale tarwe-overeenkomst is naar een soortqelijk schema opgebouwd. Een groot aantal landen is er bij betrokken. Zo'n overeenkomst komt na lang loven en bieden tot etand en geeft zelden alle partijen een gevoel van tevredenheid. Dit is o.m. bij de tarwg-overeenkomst gebleken, waar Enge land bij de hernieuwing niet weer is toege treden. Men kan niet ontkennen, dat derge lijke overeenkomsten een stabiliserende in vloed hebben. Bijzonder veel belangstelling bestaat ook ever het algemeen voor de vorming van de z.g. „bbuffer-voorraden". Hierbij gaat de overheid van een land over tot de vorming van voorraden op eigen rekening, wanneer de prijs te laag wordt en zij staat deze weer af bij prijsstijging. Op deze wijze tracht men de prijsschommeling binnen bepaalde gren zen te houden. Het succes van dit systeem is niet steeds verzekerd. Dat heeft b.v. Brazilië voor de oorlog ondervonden, toen het gedwongen was steeds grotere voorraden koffie uit de markt te nemen, zodat ten slotte de locomo tieven goedkoper met koffie konden wor den gestookt, dan met kolen. De producenten waren zo zeker van hun afzet, dat zij de productie maar steeds uitbreidden. Hieruit blijkt, dat hier producentenbelangen mee gemoeid zijn. Buiten de markt om. Elke vorm van prijsstabilisatie, die voor de producenten alleen voordelen brengt, is tot mislukking gedoemd. Toch wordt dit systeem veel toegepast, met name in de Ver enigde Staten, waar de katoen, tabak en tarwe in bescherming zijn genomen. Nadat dit systeem in de aanvang behoor- weg met DAMPO voor maïs, terwijl van de tarwe ook een vijfde deel van de productie onder controle staat. Laat men de productie vrij, dan is de kans groot op een ineenstorting van het prijsniveau met als gevolg het begin van een nieuwe wereldcrisis. Blijft men de produc tie beperken, dan wordt hiermee tekort ge daan aan dat deel van de wereld, waar voedseltekorten heersen. Bovendien vraagt men zich af, of, niettegenstaande de controle die overproductie wellicht toch niet zal zijn te vermijden. Men heeft een wereldcrisis dus nog niet in de ban. Het plan van de commissïe-Goudriaan verwerpt de productiebeperking op morele gronden. Dit verwerpen vindt nog al aan hang, omdat het beperken evenzeer de pro ducenten met laqe kostprijzen treft, als de meer efficiënte bedrijven. Het product wordt dus duurder, dan nodig is. Anderzijds wil men ook niet komen tot een overproductie, waarvan eigenlijk hier en daar al sprake is. n. Htezelfde gelch"- seling toenemen. Men kan vastgestelde mi- Ideaal voor ieder die brieven schrijft!, FIRMA Markt 12 AXEL. nimum of maximumprijzen gaan verlaten op een moment, dat zij gevaarlijk dreigen te worden. De ervaring met proefnemingen ftp de grondstoffenmarkten hebben het ei van Co lumbus nog niet op tafel gebacht, mfaar heb ben wel een beinvloeding mógelijk gemaakt. Men blijft echter voorlopig nog zoeken en tasten naar bevredigende grondstffenprijzen voor consumptie en poductie. Het geeft een gevoel van onbehagen te weten, dat het prijs niveau van zoveel goederen op drijfzand en niet op vaste rotsen is gebouwd. De dreiging van een plotselinge prijsval blijft bestaan. De problemen rond voorraad- vorming van grondstoffen en productiebe- peking worden weer groter. Slaat men hier de handen op intenationaal niveau niet vast ineen, dan zal men na lang gedokter en uitstel toch de prijzen niet in de hand kun nen houden. En dan zal de val dieper zijn dan men verwacht. drs MIERLO Roosendaal viert feest omdat het hon derd jaar spoorstad is. Op 26 Juni 1854 werd de spoorweg AntwerpenRoosendaal Moerdijk geopend. Roosendaal telde toen 6200 zielen. Zondag 27 Juni zal de spoorbrug over het Hollands Diep haar eerste grote ver nieuwing ondergaan. Dan zal het eerste ge deelte van de nieuwe dubbelsporige brug worden ingevaren. Dit jaar nog zullen er drie overspanningen op de pijlers worden geplaatst en in 1955 zal de nieuwe Moer- dijkbrug klaar zijn. Bij het baden in de Waal onder Druten zijn Zondagmorgen om half elf twee jongens van 18 en 16 jaar uit Druten verdronken. Hun lijken zijn nog niet gevonden. BIJ EXAMENS Mijnhardt's Zenuwtabletten WOENSDAG 23 JUNI 1954 68c Jaargang No. 72 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1455-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS, 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ,e" %ïn' Uitsluitend bij Apothekers en Drogisten G. J. M. Ik werk een morgen in de week bij een schrijft hiervoor inwrijvingen voor met een vloei- mevrouw, moet ik de verdiensten opgeven aan de stof, die bepaalde geneesmiddelen bevat welke in belastingdienst alcohol opgelost zijn. Wat u verstaat onder goed AntwoordJa, u dient uw gehele inkomen op te behandelen van het haar, wordt door u niet nader geven uiteengezet. Wilt u er echter aan denken, dat veel vuldig wassen niet aan te bevelen is Het streven Auto. Een auto gaat met 60 km. vaart door de mo£t zjjn yaker dan -énmaa, per 3 of 4 weken bocht naar rechts, welk wiel heeft de grootste druk Doet y he{ vgker dan prikke]t u de klieren te doorstaan nQg sterker vetvorming. Antwoord Het rechtervoorwiel no. 1 het rechter- o D-. li 4. u a W. P. v. d. H. Kunt u mij de wettelijk voorge- achterwiel no. 2. Bij een te snelle vaart zullen de - schreven maten noemen van de gangbare vissoorten linkerwielen eventueel omhoog gaan. waarop gehengeld wordt. H. B. In welke landen is het Nederlandse rijbewijs AntwoordHier zijn ze Kolblei 20 cm, blank voor het besturen van een motorvoertuig geldig ver- c ,- 0 voorn 15 cm., ruisvoorn 15 cm., baars 18 cm„ bra- klaard sem 22 cm. .zeelt 21 cm„ aal-paling 25 cm„ karper Antwoord: Cuba, Frankrijk, Italië, Griekenland, 35 cm snoek(baars) 40 cm. Luxemburg, Monaco, Philippijnen, Sirië, Tsjecho- Slowakije, Zuid-Afrika, Verenigde Staten, Zweden, B" B" Weet u hoe het met het vitaminegehalte Vaticaanstad en Viëtnam. Een en ander is weder- van grapefruit staat ten opzichte van sinaasappelen. kerjg Antwoord sinaasappel grape-fruit Player. Is Doris Day Hollandse van afkomst dorie-n 43 22 AntwoordDoris Day heet eigenlijk Doris Kapel- Erwjt 0,5 0,6 hof en is geboren in Cincinnati (Ohio). Haar vader Koolhvdraat 10 5,3 is Duitser van geboorte. Calcium 40 17 M. W. F. Reeds jarenlang heb ik last van vette Phosphor 20 16 roos en haaruitval. Ik behandel mijn haar goed en Ijzer 0,3 0,3 was het geregeld. Verdere middelen die ik reeds Vitamine A, I, E 200 probeerde bleven zonder resultaat. B. I. V60 Antwoord: De overmatige vetvorming op de Vitamine C gekookt hoofdhuid dient te worden bestreden. De huisdokter Vitamine C rauw 5 misschien wordt u verwezen naar een huidspecialist Water P. te A. Vraagt een doeltreffend middel om olm uit hout te verwijderen. AntwoordDe kwestie is nu maar wat u onder „olm" verstaat. Olm, ook wel „vuur" cf „molm" genoemd in hout, ontstaat door inwatering tijdens de groei, b.v. bij zwaar gehavende bomen. Dergelijk hout is al direct waardeloos voor verwerking. Met olm bedoelt men ook wel houtworm. Hiertegen gebruike men houtworm-toxyl, dat u bij de drogist kunt krij gen u kunt ook inspuiten met petroleum of zwavel koolstof en dan de gaatjes dichtstoppen met leem. P. Ik ben trekkende van de ongevallenwet, krijg ik dan de kinderbijslag doorbetaald Antwoord: Ja zeker, u-kunt het gewone formulier gebruiken en daarop ook wel even uw ongevallen nummer vermelden. N. de B. Ik heb een eigen huis, dat binnenkort leeg komt. Kan ik dat huis betrekken of kan het huisvestingsbureau het huis toewijzen aan een ander. Ik ben ongehuwd, doch ga binnenkort trouwen en ben 55 jaar. AntwoordU zult vergunning moeten vragen aan het huisvestingsbureau. In ieder geval moet u op de lijst staan van woningzoekenden. B. en W. zijn belast met de verdeling van woonruimte en de be staande wetten zijn ook op u van toepassing, ondanks het feit dat u 55 jaar bent en gaat trouwen en ondanks het feit dat u een eigen huis hebt, dat voor dien verhuurd was. V. Op welke datum viel de eerste Pinksterdag in 1929? Antwoord Op 29 Mei. H. H. v. d. H. Heeft een moeder, die ernstig ziek is, ook recht haar kindje iedere dag even bij zich te zien in het ziekenhuis Haar echtgenoot kan allcjfn Zondags en het wordt geweigerd door haar man en door haar schoonmoeder. AntwoordWat heeft die schoonmoeder er mee te niaken. Dit is toch een kwestie, die geregeld moet worden tussen man en vrouw Als de patiënte een ernstige besmettelijke ziekte heeft, waardoor de zie kenhuisreglementen bezoek van kinderen benec'/ n een zekere leeftijd verbieden in het belang van het kind, zal de moeder zeer zeker wel zo verstandig zijn, dat kind vooreerst niet bij zich te willen hebben is het echter geen besmettelijke ziekte en is de man door de week verhinderd op bezoek te komen, dan ligt 'het op de weg van de verzorgster van het kind, de moeder zoveel mogelijk een blik te gunnen op haar kindje, dat is een menselijke plicht, die vanzelfspre kend niet in een wet is vastgelegd. Het komt ons echter vrij ongelovig voor, dat de vader ook niet eens op een avond op bezoek kan komen, met het kindje. Als er onwil in het spel is, dan zouden wij de moeder in overweging willen geven eens te spre ken met de geneesheren van het ziekenhuis, die dan hierover kunnen praten met de vader. Het kan immers soms een kwestie zijn van leven of dood, althans van eenspoedige genezing van de patiënte-, dat zij haar kind toch nog zien kan. Wat is er b.v. voor bezwaar tegen, als die patiënte met een gebroken been in het ziekenhuis ligt, dat de vader het kind van hem en zijn vrouw meeneemt s spelen zenuwen een grote rol. Een rustig examen doet U met

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1