AXELSE COURANT Costuums j Fa Deij Puistjes D.D.D. ACTIE van de Axelse Winkeliers Contactmiddag Landbouwhuishoudscholen Schoondijke en Axel het misbruik van laxeermiddelen Jongens Plusfour-costuums 5 doktoren I# j. C.VINK J waarschuwen tegen Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 19 JUNI 1954 68e Jaargang No. 71 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. Wordt huis aan huis verspreid in AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT. In de zeer fraai gelegen en model-ingerich- Landbouwhuishoudschool te Schoondijke lad Woensdagnamiddag voor de eerste maal een contactmiddag plaats tussen de meisjes-leerlingen der Landbouwhuishoud scholen te Schoondijke en Axel. Na aankomst van de Axelse leerlingen per autobus werden deze onder leiding van mn directrice en de leraar ,de heer Huite- door de directrice der school te Schoon dijke, mej. Van Oeveren, rondgeleid door liet prachtige en naar de eisen des tijds in gerichte gebouw, waarin alles getuigde van ruimte, licht en comfort. Natuurlijk waren de Axelaars verrukt over dit in „optima forma" zijnd, met een kleurig gazon er voor gelegen verblijf der Schoon- dijkse zusterinrichting, waarbij de primi tieve inrichting waarmede men zich te Axel tot dusverre moet behelpen wel een beetje ongunstig afsteekt. De directrice, mej. J. A. van Oeveren, ontving na de bezichtiging der school de gasten met een hartelijk woord van welkom en zette daarbij het doel van deze beurte- ngs te beleggen contactmiddagen uiteen. Staande werd daarop het Zeeuws-Vlaamse volkslied gezongen. Eén der Schoondijkse leerlingen hield ver bolgens eveneens een toespraak tot de aan wezigen en onder leiding van nyCvr. Schijve werden daarop de leerlingen in staat gesteld kun gaven te doen horen in declamatie, een spraakwaterval en de opvoering van een welverzorgd één-actertje. Enkele leerlingen gaven daarop een in strumentaal nummertje ten beste, waarna ook de Axelse meisjes de gelegenheid werd verleend met een toneelstukje en de uit voering van het „Wiegenlied" van Schu iert hun gaven te ontplooien. Met de ver tolking van de operette „Een nacht in het korenveld' en gymnastische oefeningen werd daarop het eerste gedeelte afgesloten en be- UIT ONZE OMGEVING gaf men zich aan een gemeenschappelijke maaltijd met een verrassing in de vorm van een opname door de fa. Feijter-But uit Axel met de Philips „Recorder" (opnameband), waarbij het opgenomene later niet alleen nog eens vertoond werd, m;aar de leerlingen tevens hun eigen stem| kregen te horen. Dit vormde alzo wel een zeer grote attractie. Met het Zeeuwse Volkslied stak men op~ nieu w van wal. De tweede helft bestond daarop in zang en volksdans onder leiding van de heer Hui- tema en uitgevoerd door de Axelse leer lingen op het mooie, voor de school ge legen gazon. De zangnummers werden begeleid door de dames van Bendegem en van Esch-van Bendegem, terwijl mej. Koster, eveneens uit Axel de volksdansen op eenzelfde verdien stelijke wijze begeleidde. Natuurlijk ontbrak een jodelnummer in dit zeer gevarieerde programma niet, dat met een massale gymnastische oefening werd besloten. Aan het slot werd door één der Axelse leerlingen in een toespraak hartelijk bedankt voor de gulle ontvangst en mej. M. Zwee- dijk, de directrice der Axelse landbouw- hiiishoudschool onderlijnde dezel woorden met nog een sterker accent, de hoop uit sprekend dat deze contactmiddagen zich in de toekomst periodiek zullen herhalen. Aan mevr. Dieleman-de Smidt werd naast de andere, reeds genoemde dames-mede- werksters mede hulde gebracht voor de ver zorging der costumes. Aan mej. van Oeveren werden door een Axelse leerlinge bloemen aangeboden en ge durende de uitvoering der talrijke nummers van het programma werden versnaperingen vestrekt. Burgemteester van Rosevelt gaf op deze tot in alle onderdelen geslaagde namiddag van zijn gewaardeerde belangstelling blijk. AXEL loei Uw Bheumatische Pijnen nlt. Met wortel en tak! Doof dat zuurbranden op Uw maag met 'n paar Rennies. schaafwonden, schrammen, ontvellingen Prachtige stoffen Moderne dessins zowel voor normale, slanke als corpulente personen. Degelijk binnenwerk. eventueel met bijpassende korte broek. Zonder enige verplichting komen wij met zichtzendingen aan huis. AXEL Telefoon 773 Speciaal Heren- en Jongenskleding OPENBAAR LYCEUM TERNEUZEN. OVERSLAG GESLAAGD. WESTDORPE GESLAAGD. GRATIS REIZEN, PRIJSVRAGEN, KINDERFEEST, ENZ. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement i Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C.VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 ceat iedere regel meer 12 cent extra. BOUW VAN ACHT BOERDERIJEN IN DE BRAAKMANPOLDER AANBESTEED. Door de rentmeester der Domeinen te Breda werd aanbesteed het bouwen van acht boerderijen in de Braakmanpolder. Er werd ingeschreven in drie ge deelten, n.l. A volledige bouw, behalve electriciteitSr tn schilderswerk, B electriciteitswerk en C schilders- werk. Ingeschreven werd als volgt Gebr. de Theye, Terh'ole 583.200; P. F. Voet, Kloosterzande 582.500L. G. Spuycken, Tilburg ƒ580.000 A. J. de Visser, Zaamslag en L. W. Hame link, Zaamslag, beiden 575.000 R. A. van Wie- meersch, Axel ƒ571.500: Corteweg's Bouwmij., te Breda ƒ567.000 Gebr. Bonth, Nieuw-Kuik ƒ559.931; Bouwbedrijf J. Stolk, Driehuis-Westerveld ƒ557.340; Gebr. Krieckaert, Hengstdijk 556.500 Gebr. v. d. Poel. Temeuzen 549.300 J. H. Reijnberg, Ternen- :en ƒ546.000. B: Aannemersbedrijf J. W. de Bruijn, Terneuzen 11.800. C Smolders Schildersbedrijf te Breda ƒ7225 Schoten 6 Van Spuy, Dordrecht 17.835 1 Houtepen van de Calseijde, Sas van Gent 22.998; Pa. J. J. Hangoor, Terneuzen ƒ23.180; Schilders- Bedrijf A. de Krijger 24.500. GOED AFGELOPEN. Toen Woensdagmiddag de chauffeur van één der Z.V.T.M.-dienstbussen op de hoek van de Juliana- taat en de Prins Hendrikstraat een luxe auto voor 'ich zag opdoemen, moest hij noodgedwongen zo hevig remmen ,dat als gevolg daarvan één van de in ktende passagiers door de schok een hoofdwonde opliep. De tegenwoordigheid van geest van de be stuurder had echter daarmede erger voorkomen. Bat kan, met Kruschen Salts. Kruschen's aansporende werking op lever, nieren en "gewanden brengt die bloedzuiverende organen weer op gang. Ze worden als het ware geladen met jeug dige kracht. Dat betekent dat onzuiverheden in het Moed zich niet meer kunnen ophopen of vastzetten. Gie worden afgevoerd langs natuurlijke weg. En zo i' er al gauw geen zweem van Rheumatische pijnen meer. OVER DE KOP GESLAGEN. Door het niet in acht nemen van de voorrangs bepalingen kwamen Woensdagavond rond 6 uur op het kruispunt Bylocquestraat-Wilhelminastraat twee luxe auto's met elkaar in botsng. Zij werdlen resp. bestuurd door de Biervlietse aan nemer den O. die uit de richting Singelweg naar de Buthdijk reed en de heer van M., vertegenwoordiger van de Shell alhier die van zijn woning in de Wilhel- minastraat deze straat kwam uitgereden in de ricn- ting Stationstraat. De Biervlietse wagen maakte een afgemikte salto mortale rondom de vluchtheuvel aan het Bylocqueplein en werd ernstig beschadigd. Ook de nieuwe Shell-luxe wagen werd aan de voorzijde beschadigd. Wonderlijk genoeg bleven de inzitten den ongedeerd. De Rijks- en verkeerspolitie nam direct het onder zoek in handen en vereeuwigde de ravage op de gevoelige plaat. VACANTIETRIPS. Nu de tijd van reizen en trekken weer is aange broken en de vacantiegeneugten „hoogtij'" beleven is de reisclub „Prins Hendrik'' onverpoosd actief om de ene trip na de andere op touw te zetten. Deze week trok een volle bus dames en heren uit Axel en omgeving naar de lichtstad aan de Seine om daar de voornaamste der menigvuldige beziens waardigheden te bewonderen. Voor de meesten was Parijs een stad met een verbazingwekkend verkeer, maar bovenal verlustigde men zich in de pracht en de luxe die men alom te aanschouwen kreeg. Na tuurlijk werd door de meesten de gelegenheid benut ook de Eifeltoren te beklimmen, vanwaar men een overweldigend uitzicht geniet over de naar alle ridi- tingen onafzienbare huizenzee, waar de Seine zich als een reusachtige kronkelende slang doorheen be weegt. De R.K. reisvereniging trok dezer dagen naar de Ardennen en had als einddoel het aan de Franse grens gelegen Bouillon, terwijl de buurtvereniging Oude Wijk een één-dags trip maakte naar Arnhem en omstreken. De buurtvereniging Kijkuit trok Woensdag naar Amsterdam en Vrijdagochtend startte „Prins Hen drik" met een volle met passagiers en koffers be pakte grote touring-car voor een 9-daagse trip naar Tirol. Blijkbaar geldt voor deze reisclub de zinspreuk „Excelsior". Men zoekt het geleidelijk aan in steeds hoger sfeer DUIVENMIJ. „DE VERWACHTING". (Snelheid eerste duif 1546 m. Uitslag 1. en 2. J. Boogaert, Boschkapelle 3. M. de Visser 4., 6. en 8. D. Dieleman 5. W. Herman 7. W. Broek hoven 9. P. Ortelee 10. C. Wieland. allen te Axel ':i Wonder, op hoe korte termijn die helpen. Binnen een paar minuten Nog vóór die Rennies zijn ge smolten op Uw tong, behoort het zuurbranden tot het verleden. Rennies kunt U altijd en overal innemen, onopvallend, zonder water of wat ook. GESLAAGD. Dezer dagen slaagde aan het Instituut Cuppens- Geurts te Eindhoven voor het examen coupeuse lerares onze stadgenote mej. Janny de Smidt, leer linge van mevr. C. Dieleman-de Smidt, alhier. BENOEMING. In de Donderdagnamiddag alhier gehouden alge mene vergadering van stembevoegde ingelanden van de Dekkerspolder alhier, werd benoemd in de vaca ture ontstaan door bedanken van de heer A. E. C. Kruijsse, de heer J. J. Dieleman, alhier, werkzaam ten kantore van de heer W. A. den Boggende. Uitsluitend bij Apothekers en Drogisten CONTROLE OP DE BESTRIJDING VAN DE AARDAPPELMOEHEID. Er is nog een menigte van z.g. „klein-telers" van aardappelen die nog niet voldoende doordrongen zijn van de ernst van de bepalingen van het besluit be strijding aardappelmoeheid en door de niet naleving van de opgelegde wisselbouw van één teelt op drie jaar van dezelfde grond een bedreiging vormen voor een uitbreiding van deze besmettelijke plantenziekte. ,Er kan niet genoeg op gewezen worden welk een gevaar dit kan opleveren voor de afzet van onze agrarische producten naar het buitenland. Door de rijkspolitie werd en wordt de laatste dagen •dan ook een scherpe controle uitgeoefend op de verbouw van aardappelen in de volkstuintjes en er werden reeds verscheidene klein-telers, die in over treding waren, gewaarschuwd met de opdracht het teveel beteelde onmiddellijk te rooien. Mocht boven dien blijken dat er ten deze sprake is van onwillig heid dan zullen strengere maatregelen, b.v. oplegging van een volledig teeltverbod of zelfs proces-verbaal niet kunnen uitblijven. Belanghebbenden wordt dus aangeraden in eigen belang één-parig mede te werken aan de bestrijding van de aardappelmoeheid. Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN OPBRENGST COLLECTE. De collecte voor de Stichting Christelijke Blinden hulp „De fakkels bijeen" heeft 280,20 opgebracht. PREDIKBEURTEN. Zondag 20 Juni 1954. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds. Jansma, van Zaamslag 2.30 uur Ds. P. J. Pennings. Geref. Kerk. 10 uur en 2.30 uur Ds. A. Kuiper. Geref. Kerk (Pironstraat) 10 uur en 3 uur Ds. J. Couvée, van Rodeschool. Geref. Gemeente. 10 uur en 2.30 uur Leesdienst. Chr. Geref. Kerk. (Ds. Jan Scharpstraat 16 30 uur Ds. H. van Leeuwen. Bij het op 15, 16 en 17 Juni gehouden mondeling eindexamen aan het Openbaar Lyceum Terneuzen, afdeling Hogere Burgerschool B zijn alle candidaten geslaagd, n.l. J. E. W. Bliek, J. Drok, Ada Groenenberg, Tineke de Haas en J. M. Hamerlink, allen te Terneuzen P. A. Deurloo en A. M. A. de Vries, beiden te Sluiskil en K. A. J. Nelen te Sas van Gent. Aan de Bisschoppelijke Kweekschool „St. Louis" te Oudenbosch, slaagde voor onderwijzer, onze dorps genoot de heer Henny Maas. Onze dorpsgenoot H. A. M. Verhelst slaagde voer het eindexamen Gymnasium B aan het Canisius Col lege te Nijmegen. Vandaag start de Winkeliersvereniging „Axel- Vooruit" met een langlopende grootscheepse actie onder het motto „RRd.w.z. Reis- en Rebus-actie. In het kader van deze actie zullen allen die bij de deelnemende winkeliers kopen bonnen ontvangen die kunnen worden opgespaard in daartoe door de vereniging gratis te verstrekken bonboekjes. Zodra de actie enige tijd loopt en men dus in het bezit kan zijn gekomen van een redelijk aantal bon nen, zullen busreizen worden georganiseerd naar Cadzand, Brussel, Dinant of dergelijke. Wanneer U dus nu begint met sparen, dan kunt U juist in de vacantiemaand Augustus hiervan profiteren. Verder zal voor degenen die niet op een reis zijn gesteld, voor de kinderen een kinderfeest wor den georganiseerd, terwijl er, indien men een knobbel heeft voor. het oplossen van rebussen of het maken van slagzinnen ook op die manier te zijner tijd mogelijkheid zal worden geboden om met wainig zegels toch waardevolle prijzen te winnen. Al met al dus een actie die klinkt als een klok en die Axel als koopcentrum voor Oost Zeeuwsch- Vlaanderen ten volle waardig is. Bijzonder vermeldenswaard is ook wel het feit dat bij deze actie geen zegeltjes verloren behoeven te gaan en ieder de waarde die hij in bonnen ontvangt ten volle kan benutten, doordat het loterij-systeem geheel is vermeden. De winkeliers, die aan deze actie deelnemen zijn allen kenbaar aan een speciaal meerkleurig raar. biljet in hun etalage(s). Nadere bijzonderheden over het verloop van deze RR-actie, de te organiseren reizen, enz. kunt U steeds aantreffen in de advertentiekolommen van dit blad. Als u geregeld laxeermiddelen slikt, is er nu een manier om er van af te komen, 83 van de 100 personen lukte het; u kunt het ook. En wel zo: Drink in de loop van elke dag enkele glazen water en bepaal een vast uur voor uw stoelgang. Neem de le week elke avond twee Carter s Leverpilletjes. 2e Week - elke avond één.3e Week-om de andere avond één. Daarna niets meer, want Carter's Leverpilletjes stellen uw ingewanden in staat weer op eigen kracht te werken, zonder laxeermiddelen. Wanneer zorgen, vermoeidheid of te veel eten het tempo van uw ingewanden tijdelijk vertragen, neem dan tijdelijk Carter's Leverpilletjes om u weer op gang te helpen. Zo raakt u uw verstopping kwijt en vervalt u niet in de laxeermiddelen-gewoonte. Haal direct Carter's Leverpilletjes, f 1.20 per flacon. 70 HM

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1