AXELSE COURANT Het hobby boek „Met raad en daad nippers WRIGLEY enp:;rimaak houdt u J. C. VINK Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 16 JUNI 1954 68e Jaargang No. 70 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG FIRMA Markt 12 AXEL. BRON VAN ACTIVITEIT EN LEVENSVREUGD. Hebt U wel eens gehoord van die jongen, die Tonny heette en die al z'n vrije tijd be steedde aan het maken van papieren zweef vliegtuigjes Wat eerst een hobby was, eidde tot een weergaloze carrière van vlieg- uigbouwer, die Anthony Fokker tot over hele wereld beroemd maakte. Zo ziet U hoe een hobby, mits in volle overtuiging be oefend, kan beslissen over heel het verdere en. Nu is een figuur als Fokker een zeld zaamheid, maar alles behalve zeldzaam zijn le mensen, die van hun hobby zoveel ge noegen en voldoening hadden ondervonden er zoveel kennis en ervaring aan hadden ontleend, dat ze zich in die richting verder gingen bekwamen en uit hun hobby hun be roep ontwikkelden. Voor velen is dat de mooiste en natuurlijkste weg ofh fot een be roep te komen, voor die mensen is er niets revredigender dan dat liefhebberij, beroep èn roeping samengaan Daarnaast zijn er ook velen, voor wie de ïobb juist een tegenwicht van hun beroep vormt. Wie de hele dag op kantoor over papieren en cijfers gebogen zit, kan in zijn vrije tijd in de een of andere hobby een ideale vorm van ontspanning vinden. Maar i,n hobby is meer dan alleen maar een lief- ebberij of een prettig tijdverdrijf, is meer dan een bron van amusement of een object om uw krachten op te beproeven. Bewust of onbewust verlangt bijna ieder mens naar iets eigens, iets dat helemaal van en uit lemzelf is, dat uit eigen wensen is ontstaan en dat men met eigen initiatief, kracht en verstand kan ontwikkelen. Dat vindt men een goed beoefende hobby. En bovenal welk een oneindige voldoening gaat er niet van uit zelf iets gemaakt, zelf iets gecreërd te hebben Ja, een goede hobby, geeft Uw even meer inhoud maakt U rijker en ge lukkiger Wat U in Uw vrije tijd zoal voor heer lijks kunt doen Dat is werkelijk te veel om allemaal op te noemen en daarom moe ten we ons beperken tot hier en daar een greep uit de ruime sortering, waaruit U vrij Uw keuze kunt doen. Technische hobby's, knutselen Van hout speelgoed, meubels en allerlei andere ge bruiksvoorwerpen maken. Modelbouw van schepen, treinen en vliegtuigen, die echt kun nen varen, rijden en vliegen. Laten we even die modelvliegtuigbouw eens onder de loupe nemen zorgvuldig tekenen en meten, het zo ichte balsahout bewerken, latje voor latje aan elkaar lijmen, romp en vleugels bespannen en ten slotte de vrije natuur in. En dan die errukkelije voldoening als U het product van Uw eigen hoofd en handen als een stuk tot leven gebrachte materie over U heen ziet zweven De populairste technische hobby is wel radio zelf ontvangers en versterkers bouwen, zelf geluidsopnamen maken met een eigen fabrikaat bandrecorder, en eventueel zelf zenden. Van Uw hobby-kamertje kunt U dank zij Uw zender draadloze banden van vriendschap leggen met zendantennes over de ganse wereld Een geheel aparte bekoring gaat uit van de artistieke hobby's tekenen, schilderen, boetseren en de vele vormen van kunst nijverheid, zoals weven, leerbewerking, en handwerken", werken met riet en raffia en poppen maken, waarmee men tot een eigen poppenkast of marionettentheater kan ko men. De fotografie biedt de mogelijkheid de herinnering aan huis en hof, aan kinderen, familie en vrienden voor altijd „levend" te houden. Zelf ontwikkelen, afdrukken en ver groten is een uiterst boeiende bezigheid. Hebt U wel eens scheikundeproeven ge daan Reuze interessant 1 Of geeft U de voorkeur aan een hobby, waarin levende wezens een rol spelen Planten kweken, kanaries of konijnen fokken of een aqua rium houden dit alles bezorgt U tal van nieuwe huisvrienden. Fijn is ook er in de vrije tijd op uit te trekken en als een ware ontdekkingsreiziger in de natuur biologische onderzoekingen te doen. De ganse aardbol staat tot Uw beschikking en hebt U daar "iet genoeg aan, dan kunt U als amateur- sterrenkundige met een kijker (die U zelf kunt maken) Uw ontdekkingsreizen tot in de onbegrensde ruimten van het heelal voort zetten. ..Alles goed en wel" zult U zeggen, „maar stel dat ik dit inderdaad zou willen doen, hoe kom ik dan te weten hoe ik zelf een kijker kan maken Heel eenvoudig stap naar Uw boekhandelaar en die zorgt er voor dat U een boekje krijgt waarin haarfijn be schreven staat hoe U een kijker kunt maken. En dat geldt nu voor elke hobby. Radio's bouwen Fotografie Handwerken Over elke hobby bestaat tenminste één boek en meestal zijn er zelfs verscheidene. Zo n boek kost geld Nee, het bespaart U geld. Wie zonder voldoende kennis foto's wil gaan af drukken of vergroten, verknoeit een hoop fotopapier. In vrijwel elke hobby waarmee U begint, verknoeit U in het begin veel materiaal, tenzij U voldoende ingelicht bent en daarvoor is het hobbyhoek een ide ale raadsman. Voor iedere man, voor iedere vrouw en voor ieder kind is er een hobby en als trouwe gids en helper een hobbyhoek, die passen bij ieders persoonlijke smaak, aanleg en talenten. Als U eens bij Uw boekhande laar gaat kijken, gaat U daarna vast enthou siast aan de slag. En als Uw kinderen iets voor een hobby voelen, helpt hen dan daar bij door een goed hobbyhoek voor hen te kopen. Want speciaal voor jonge mensen kan een goed beoefende hobby een schat voor het hele verdere leven zijn, een middel om tot bredere ontplooiing te komen en bovenal een me t hoofd en handen bouwen aan de toekomst. Leonard de Vries. WERKLOOSHEID DAALDE IN MEI. Het aantal werkloze mannen daalde in Mei van 53.660 tot 42.692 en het aantal personen, werkzaam op door de Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken gesubsi dieerde objecten daalde van 21.157 tot 16.929 gedurende die maand. Deze daling kan voor circa 11.000 worden toegeschreven aan het Seizoen en voor ongeveer 4000 aan conjunc turele factoren. De normale seizoendaling, welke voor Mei 13.000 bedraagt werd niet bereikt, omdat de landbouw minder arbeids krachten vergde tengevolge van het droge weer. Het beschikbaar aanbod van bouwvak arbeiders daalde van 9425 tot 7414, metaal arbeiders van 3850 tot 3055, landarbeiders van 15.366 tot 11.390, transportpersoneel van 4913 tot 3799 en losse arbeiders van 16.975 tot 14.276. Het aantal openstaande aanvragen voor mannelijk personeel was eind Mei gestegen van 36.705 tot 40.389. De relatieve werkloosheid was eind Mei het hoogst in Groningen met 28 werklozen per 1000 mannelijke beroepsbeoefenaren en het laagst in Limburg met 6. Voor Zeeland bedroeg dit 10, terwijl het Rijksgemiddelde 13 bedroeg. Het aantal als werkloos geregistreerde vrouwen daalde van 6042 tot 4658. De vraag naar vrouwelijk personeel steeg van 30.463 tot 32.273. Pijn ?'n Mijn hardy eaQ in 'l leven Schep vreugde Zuiver, monter de echte kauwgom fl*simes! Vooral nu Hainea-Gelei voor Uw hande» Zondagmorgen reed de motorrijder A. Geldof. chauffeur van de stoomtram Wal cheren, met als duo-passagier de 40,-jarige ongehuwde G. Poldermlan, brugwachter bij de Rijkswaterstaat op de rijksweg Goes— Bergen op Zoom', toen zij ter hoogte van restaurant „De Uitkijk in botsing kwamen met een personenauto bestuurd door mevr. L. H. J. B. uit Breda. Deze wilde links af slaan om naar het restaurant te rijden toen het tweetal op de motor aankwam, waardoor een botsing ontstond. Door de schok werd de heer P. van de duo geslingerd en kwam ongeveer 20 meter verder op het wegdek terecht en werd daarbij op slag gedood. De motorrijder werd zodanig gewond, dat over brenging naar het ziekenhuis te Goes nood zakelijk was. De bestuurster van de auto en een medepassagier bekwamen geen letsel. Auto en motor werden zwaar beschadigd. De Friese Siamese tweeling Folkje en Tjitske de Vries zijn Zaterdagmiddag in het Diaconessenhuis te Leeuwarden met succes gescheiden. Na de operatie bleek, dat de beide meisjes afzonderlijk volledige levens vatbaarheid hadden. De operatie heeft in totaal maar drie kwartier geduurd. De dok toren, die bij de voorbereiding betrokken zijn geweest (ongeveer 20 in getal) hebben de operatie kunnen volgen van een in de grote operatiezaal gebouwde balustrade af. Tijdens de operatie mocht niemand het zie kenhuis uit of in. Na de geslaagde operatie zijn de kinderen in een baby-litsjumeau naast elkaar gelegd. Wanneer zich geen compli caties voordoen, zullen zij over twee weken naar de ouderlijke woning kunnen terug keren. i H.M. Koningin Juliana is voornem'ens om op 21 en 22 Juni een bezoek te brengen aan delen van Zuidholland, Noordbrabant en Zeeland, teneinde zich op de hoogte te stellen van de vorderingen, welke de weder opbouw gemaakt heeft in de gebieden, die vorig jaar door de overstromingsramp ge- trofen zijn. In de vluchtelingenkampen in West- Duitsland verblijven nog 350.000 vluchte lingen. De grootste groep wordt gevormd door hen die uit Oost-Duitsland naar het Westen zijn uitgeweken. Er zijn in het ge heel in de bondsrepubliek 2530 kampen. Vol gens de minister voor vluchtelingenzaken, prof. Oberlander zullen dit jaar ongeveer 30.000 uitgewekenen een eigen woning kun nen krijgen. Een actie van de V.P.R.O. vöor één ton voor Triëst heeft bijna twee ton opge leverd. Door deze twee ton voor Triëst als oogst van de radio-actie van de V.P.R.O., de* f256.000 welke de N.C.R.V. dank zij een actie aan „Loesje" in Arnhem kon over dragen en de 52.000, die de A.V.R.O. in zamelde voor het Erefonds voor oud-ver pleegsters, hebben de Nederlandse luiste raars in enkele maanden tijds opnieuw hun milddadigheid bewezen, want tezamen brach ten deze acties meer dan een half millioen op. Sedert geruime tijd bestaat een alge meen verbod tot het vertoeven in een strook van 500 meter breedte langs de z.g. groene grens. In het voorjaar van 1951 is dit ver bod, voor wat betreft de Nederlands-Bel gische grens, gedurende de daguren opge heven. Ingevolge beschikking van de staats secretaris van financiën is dit verbod thans aan de Zuidgrens ook voor de nachturen opgeheven. Voorts is de situatie langs de Nederlands-Duitse grens van dien aard, dat thans voor die grens tot een gedeeltelijke opheffing van het verbod en wel voor de daguren kan worden overgegaan. Onlangs heeft de A.N.W.B. bij Ged. Staten van Zeeland aangedrongen te be vorderen dat de v7eg SluisBelgische grens zou worden verbeterd. Deze weg is van grote betekenis voor het internationale verkeer. De voortzetting van deze weg op Belgisch gebied verkeert reeds lang in uitstekende staat. Thans kan de A.N.W.B. berichten, dat de weg op Nederlands gebied zodanig zal worden verbeterd dat hij één meter breder wordt. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland t 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. zo. s verdrijft Uw zorgen. J. van D. Wat is de tegenwoordige waarde van de volgende munten Holland 1577 en Zeelandia 1736. AntwoordDe ons verstrekte gegevens zijn wel wat heel karig. De door u genoemde munten zullen echter waarschijnlijk duiten zijn. Indien dit zo is en ze zijn heel mooi, dan zijn ze enkele dubbeltjes waard, anders zijn ze waardeloos. Van H. Mijn bankstel, overtrokken met epinléstof is op bepaalde plaatsen opvallend verschoten. Wat kan ik doen Antwoord s Verven is niets waard. Het blijft af geven en mede daardoor verdwijnt de verf spoedig. Het enige ons bekende middel is wassen met water en azijn, het oude bekende middeltje. Nu is het echter in verband met de zeer goede kwaliteit zoals u schrijft zo, dat u die bepaalde plaatsen ook eerst wel voorzichtig kunt afborstelen met een sopje van goede zeepsoort, want het komt nog al eens voor, vooral bij epinglé dat het verschoten lijkt, maar in werkelijkhei d ook wat vuil is. Het knapt er dan zeer van op, maar ten slotte moet u wel goed nawassen met lauw water en daarna met water en azijn. Pro beert u het eens, overtrekken is ook duur, nietwaar 7 W. Een pakje verzonden uit New York per zee post is na vier maanden nog niet in mijn bezit ge komen. Wat kan ik doen Antwoord ii Een onderzoek zal moeten worden in gesteld bij het kantoor van afzending. Schrijf dus een brief naar uw familie in New York en verzoek hun bij het kantoor van afgifte een onderzoek te laten instellen. Het bewijs van afgifte van het postpakket moet daarbij worden overgelegd. H. B, Heeft een wasmachine en men heeft hem verteld dat het gebruik van enige door hem genoemde zeepsoorten nadelig zouden zijn voor bepaalde delen. Is dat zo Antwoord U verwart de door u genoemde zeep soorten met synthetische wasmiddelen. Als de kuip van binnen van aluminium is gemaakt of er andere aluminium delen in voorkomen, dan is het gebruik van soda verboden. Soda en aluminium zijn n.l. vijan den. De door u genoemde zeepsoorten kunt u rustig gebruiken. H. S. Mijn zoon komt terug uit militaire dienst, kan ik kledinggeld voor hem krijgen? AntwoordDeze vraag dient u voor te leggen aan de sociale dienst van het ministerie van oorlog te Den Haag. Men zal vermoedelijk wel een onderzoek (doen) instellen. G. H. Is in het bezit van een grote ronde cent met in het middeen een M? met kroontje. Aan de achter kant de Nederlandse leeuw. Heeft dit muntstuk nog waarde Jaartal 1863. Antwoord t Neen, de handelswaarde is vrijwel nihl. Verzamelwaarde zit er wellicht iets aan, maar ook buitengewoon weinig, zodat het niet de moeite loont om er kosten voor te maken. Er zijn ontzettend veel van deze centen in omloop gebracht en in dergelijke gevallen is de waarde nooit veel. J. K. Gaat uit logeren en wil graag weten of hij zijn gastvrouw op een reisje naar een naburige stad „vrij" moet houden. Antwoord* Het komt ons voor, dat juist het om gekeerde het geval is als u een uitnodiging ontvangt om dat reisje eens te maken. Uw gastvrouw vraagt u te logeren en wil natuurlijk graag alles doen om •u een aangename tijd te bezorgen, zodat zij derhalve ook de kosten betaalt. Dit alles neemt niet weg, dat u als blijk van waardering haar wel een tractatie moogt aanbieden, zij zal dit vermoedelijk wel waar deren. B. R. Hoe dik zijn de wanden van de schepen, b.v. kustvaarders, rijnaken,-koopvaardijschepen, passagiers- boten en oorlogsschepen AntwoordUw vraag betreffende de wanddikte van schepen is moeilijk in zijn algemeenheid te be antwoorden. In het algemeen liggen de plaatdikten .tussen de 3 en 10 mm., maar dit "hangt niet alleen af ■van het type schip, maar ook van de plaats en afstand van de spanten. Zo zal wel de bodembeplating dikker zijn dan die van het dekhuis om maar eens een voorbeeld te noemen. Bij oorlogsschepen is het in het algemeen zwaarder. De pantsergordel kan wel van 40 mm. dikek platen gemaakt zijn. A. H. Is er een politieverordening waarin de mini mumhoogte staat vermeld waarop een zonnescherm boven het trottoir mag hangen AntwoordIn de meeste plaatsen is het zo, dat vergunning gevraagd moet worden aan B. en W. Bij het verlenen van die vergunning worden bepa lingen vastgesteld. Dit zal in uw gemeente ook wel het geval zijn, dus richt uw verzoek tot B. en W.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1