AXELSE COURANT et episcopaat heeft gesproken Gemeenteraad van Axel JEUK D.D.D. 5 doktoren Het misbruik van laxeermiddelen WRICLEY J. C. VINK waarschuwen legen Sproeten? SPRUTOL HnmEfl hand Gelei Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 12 JUNI 1954 68e Jaargang No. 69 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG FIRMA Markt 12 AXEL. et laatstleden Zondag door de Neder- e rooms-katholieke bisschoppen in het gezonden mandement heeft fn vele ook -katholieke kringen opzien gebaard. Het an de katholieken verboden lid te zijn socialistische organisaties, zij mogen niet de Vara luisteren en hebben zich be- t te tonen van de noodzakelijkheid, ac- mee te werken aan katholieke organi- is en zullen de eenheid onder de katho- en moeten bewaren. Ongehoorzaamheid deze wenken bezorgt hun de zwaarste kelijke straffen. lit mandement is voor de katholieken van onderlijk gewicht. Er valt niet mee te tten als het hoogste kerkelijk gezag met ligheid een bepaalde gedragslijn voor- rijlt. De bisschoppen hebben hun uit- aken goed gefundeerd. In hun geschrift fcen zij een beroep gedaan op de katho- ie levensleer, die er op grondige w'ijze rdt uiteengezet. Wen moet het goede recht erkennen van leiders van een grote religieuze volks iep, die een enorme zedelijke en maat- Lppelijke verantwoordelijkheid draagt, [aan haar levensbeginselen getrouw te t en die levensbeginselen te verdiepen, uitspraak der bisschoppen moet door r, ook de niet-katholiek, worden geres teerd, omdat het een nationale plicht is, uiting der verschillende levensprincipes, van andersdenkenden, te eerbiedigen, rdeze geruchtmakende daad van de bis- oppen geeft aanleiding tot overpeinzing, lat zij netelige problemen opwerpt ten izien van het geheel der landspolitiek. episcopale uitspraak dreigt een wig te ren in de rooms-rode coalitie, die lange het politieke beeld van ons land heeft ;erst en die dat ook tot heden nog doet, werken dan anderen partijen nu in de ering. Wen zou de vraag kunnen stellen of bij zo openlijke oorlogsverklaring van de holieken aan de socialisten hun samen hing in het kabinet nog mogelijk is. let heeft er de schijn van, alsof de uit- aak der bisschoppen zich richt tegen de irbraak-gedachte, die confessionelen wil :n medewerken in niet-confessionele par- J. In uiterste consequentie doordacht, st de episcopale uitspraak in de richting een herstel der oude coalitie op de basis |i de anti-these leer. De bisschoppen ver- :n de geloofsgenoten tot versterking en mentrekking van de eigen kring en open te staan voor optrekken met ien. Bij de afwijzing van ieder contact Het socialisme en, zij het in gematigder geschied, van het liberalisme, begrijpt terstond, wie de enige toekomstige ers kunnen zijn de protstant-christe- partijen. er voor het herstel van het politieke a van voor de oorlog een kans Wij ijfelen het. fWij menen, dat de veran- gen, die zich hebben voltrokken in het ieke leven, niet meer terug te dringen Toch kan de spectaculaire zwenking het rooms-katholieke volksdeel wellicht •olitieke situatie zuiveren, e doorbraakgedachte heeft zich in de lijk geopenbaard, niet als een massale ding van katholieken en protestant- elijk partijen in alle religieus-neutrale groepen, maar uitsluitend in een aanwas van confessionele elementen in de Partij van de Arbeid. De liberalen hebben van de gevol gen van de doorbraak weinig bespeurd en de protstant-christelijke groepen hebben er alleen maar last van gehad. De coalitie-gedachte op de basis van de antithese is verjaard. Maar doordat de Partij van de Arbeid er alleen maar winst van had is de indruk ontstaan, dat de Partij van de Arbeid de dominant is geworden van het politieke leven. Hierdoor is het nieuwe zich voordoende feit verduisterd, dat er een nieuwe tegenstelling zich aan het vormen is tussen conservatief en progressief. Deze tegenstelling kan niet anders dan de tegen stelling van de toekomst zijn. Het conser vatief gedeelte van ons volk is aanzienlijker dan men denkt. Maar het is evrspreid over alle partijen en slaagde er niet in te komen tot een eigen groepering. Indien de daad der katholieken mocht lei den tot een scherper bewust zijn der wer kelijke tegenstellingen, dan zou zij ten ge volge kunnen hebben, dat het staatkundig mzicht van ons volk zou worden verhelderd. Dr P. H. Ritter. Blijt optimist helpt U over alJe narigheid heen Behoud Uw stralend humeur een 9ulle ,aeh en «en lrtsse wond. Waarom steeds meer lijden en langer lijden - aan die ondragelijke Rheumatiek. ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland i 2,00 Drukker UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. i geregeld laxeermiddelen slikt, is er nu een «r om er van af te komen, 83 van de 100 personen oet; u kunt het ook. En wel zo: [j* in de loop van elke dag enkele glazen water -paal een vast uur voor uw stoelgang. Neem de ®ek elke avond twee Carter's Leverpilletjes. 2e - elke avond één. 3e Week - om de andere avond jaarna niets meer, want Carter's Leverpilletjes J uw ingewanden in staat weer op eigen kracht |ken, zonder laxeermiddelen, meer zorgen, vermoeidheid of te veel eten het 1 van uw ingewanden tijdelijk vertragen, neem Jfleluk Carter s Leverpilletjes om u weer op gang pen. Zo raakt u uw verstopping kwijt en vervalt de laxeermiddelen-gewoonte. Haal direct fs Leverpilletjes, f 1.20 per flacon. 70 Donderdagavond kwam de Raad onder voorzitter schap van burgemeester van Oeveren in voltallige zitting bijeen. Als wnd. secretaris fungeerde de heer M. Oggel. Na de vaststelling der notulen van jde vorige ver gadering van 11 Mei j.l. werden diverse stukken voor kennisgeving aangenomen, o.a. Ontvangstbevestiging door de minister van econo mische zaken van de verordening d.d. 11 Mei 1954, Winkelsluitingswet 1951 (halvedag sluiting groente winkels. Schrijven van Ged. Staten van Zeeland, waarbij er de aandacht op wordt gevestigd, dat bij Kon. besluit een gemeentelijke verordening ingevolge de winkel sluitingswet is vernietigd, waarbij het kopen in ge sloten tijd ook strafbaar werd gesteld. Vervolgens kwam aan de orde het adres van de Winkeliers vereniging Axel-Vooruit' houdende be zwaren tegen instelling van een koopavond voor tex tiel bij raadsbesluit van 11 Mei 1954. Volgende bezwaren worden naar voren gebracht De betreffende vereniging is niet gehoord de nood zaak wordt niet aanwezig geacht een koopavond voor textiel maakt deze ook voor andere branches noodzakelijkten aanzien van gemengde zaken is controle niet mogelijk en van de drie aanvragers uit de textielhandel zouden er twee het niet eens zijn met strekking en inhoud van het verzoek dat tot instel ling van de koopavond leidde. Deze twee zouden wel in principe instemmen, doch hadden hieraan verschil lende voorwaarden verbonden, die door de derde aan vrager totaal genegeerd zouden zijn. Adressanten ver zoeken het betreffende raadsbesluit in te trekken. B. en W. vinden geen voldoende aanleiding dit besluit weer in te trekken en stelden voor op het ver zoek afwijzend te beschikken. De heer Kesbeke speet het zeer niet in de vorige vergadering aanwezig te zijn geweest in verband met dit zijns inziens ongelukkige besluit, waarbij door een zeer kleine minderheid een tegemoetkoming wordt verleend die 90% der winkeliers niet wil en wat in druist tegen de ganse geest van de Winkelsluitingswet waarvoor nota bene tientallen jaren is gevochten. Twee van de drie adressanten blijken ook nog om de tuin te zijn geleid. Hij vindt dit een stap achteruit voor de hele Axelse winkelstand want het is te gek dat men met redelijke grond zou kunnen verwachten, dat er Vrijdagsavonds nog mensen b.v. van buiten zouden komen om te kopen. De heer Oggel herinnerde er aan dezelfde bezwaren te hebben ontwikkeld als door de heer Kesbeke naar voren worden gebracht. De grote fout van B. en W. is dat in deze de organisaties niet zijn gepolst. Hij heeft evenwel geen bijval gekregen, maar zou nu dit besluit maar willen intrekken en nog eens over leg plegen. De heer C. van Bendegem toonde zich verrast plotseling deze nieuwe stemmen te mogen beluisteren voor de „geleide economie'' maar meent dat dit be sluit toch ook consequenties heeft, temeer waar het hier geldt een adres van het bestuur der winkeliers vereniging. De heer WondergemNaar aanleiding van een algemene ledenvergadering. Uit het 'verdere debat viel nog te memoreren dat de Winkeliersvereniging niet op de hoogte was van dit door drie textielhandelaren ingediende adres, maar nadat de heer Kesbeke de toezegging van B. en W. heeft verkregen' dat in het vervolg eerst overleg ge pleegd zal worden met de winkeliersvereniging werd het voorstel tot afwijzende beschikking van B. en W. Verzoekschrift van de buurtvereniging Spui-Scha- penbout om het uitbreidingsplan voor deze buurt schap geheel of gedeeltelijk in uitvoering te nemen en om in dit gedeelte der gemeente van gemeentewege enkele woningen te bouwen. Overgelegd wordt hierbij een lijst van personen die verklaren, indien er ge schikte woningen zijn op Spui te willen wonen. B. en W. delen mede dat de bouw van een' kerk en een nieuwe school bij de betreffende instanties reeds in voorbereiding zijn. Het toegewezen bouw volume is ontoereikend voor gemeentelijke woning bouw, aangezien dit geheel nodig zal zijn voor par ticuliere bouw. Het is niet gewenst, hieraan woningen voor gemeentelijke bouw te onttrekken. Door de heren Oggel en Pijpelink werd bepleit in positievere zin de verlangens dezer buurtbewoners te bevredigen. Laatstgenoemde meende dat er ook nog voldoende jongeren genegen zijn te Spui te wonen als men hen daar hetzelfde comfort biedt als in de kom. De voorzitter zou niet te zeer bindend willen ant woorden men kan t.z.t. eventuele mogelijkheden in die geest overwegen. Daarmede nam de Raad voor dit ogenblik ge noegen. Doe toch een bloedzuiverende kuur. Met Kruschen. Bij talloze Rheumatieklijders ligt de oorzaak in on zuiver bloed. En daartegen is Kruschen de remedie. Door de aansporende werking van Kruschen op de bloedzuiverende organen gaan deze weer krachtiger werken het bloed gaat sneller stromen en blijft zo vrij Van de onzuiverheden, die Uw pijnen veroor zaken. Kruschen's zes minerale zouten zijn over de hele wereid beroemd. En niet zonder reden. Begin ook met Kruschen. Liever vandaag dan morgen. Ing. Med. Verzoekschrift van dezelfde buurtvereniging om de polderweg vanaf de prov. weg Axel—Terneuzen tot aan Schapenbout vangemeentewege in een toestand te brengen, die beantwoordt aan de eisen van het moderne verkeer. Aan de hand van het rapport van gemeentewerken beamen B. en W. dat de toestand van deze weg veel te wens enoverlaat. Verbetering van deze weg door de gemeente stuit op principiële en practische be zwaren aangezien dit een polderweg is. Bovendien zou deze verbetering een te zware financiële last voor de gemeente betekenen. De kosten worden begroot op 16.200.—. Er kan slechts bij het polderbestuur op worden aangedrongen de weg in een zo goed moge lijke toestand te brengen en te houden. Alleen de heer Pijpelink drong aan op contact van belanghebbenden met het polderbestuur door bemid deling van het gemeentebestuur, doch zwichtte voor het argument van de voorzitter dal; in deze de enige mogelijkheid ligt in het richten van een adres aan Ged. Staten. Naar aanleiding van de In vorige vergaderingen gestelde vragen wordt medegedeeld aan de heer Oggel dat bij de prov. waterstaat opnieuw is gewezen op de stank welke de sloot aan de Nieuwendijk verspreidt en verzocht is, dit gedeelte zo spoedig mogelijk te dempen. Aan de heer Pijpelink- wordt medegedeeld dat het vrager ook niet onbekend zal zijn, dat al het moge- Bij weerbarstige: Sprutol-Sterk. lijke wordt gedaan om de toewijzing voor de bouw van woningen op te voeren. Hierover zijn reeds vele besprekingen gevoerd. B. en W. blijven in deze actief. De heer Hamelink kon vernemen dat aan het plan tot plaatsing van waterclosets in de woningen van de Ver. tot verbetering van de Volkshuisvesting in de Julianastraat wordt gewerkt en op een tweede vraag van hetzelfde lid wordt medegedeeld, dat een uitgang van de openbare school, uitkomend in de Schoolstraat, door het gymnastieklokaal zou moeten lopen. Hiertegen verzet zich de inspecteur voor de lichamelijke opvoeding, omdat het lokaal dan nog minder hygiënisch wordt ten gevolge van de, recht streekse verbinding me de straat. De heer C. van Bendegem krijgt te horen dat het idee om een ontspanningslokaal voor ouden van dagen beschikbaar te stellen, waar deze zich kunnen: ver pozen, de volle aandacht heeft van B. en W. Gebrek aan een daartoe geschikt lokaal is echter oorzaak, dat dit nog niet verwezenlijk tkon worden. Tot lid van het Burgerlijk Armbestuur werd daarop vervolgens benoemd in de vacature ontstaan door het bedanken van de heer Kesbeke (om gezondheidsrede nen) de heer M. H. M. de Smet met 12 stemmen, 1 stem werd uitgebracht opdeheer C. N. Michielscn. De voorzite rdankte de heer Kesbeke voor zijn arbeid in dit college verricht en hoopt eenzelfde ijver van zijn opvolger. Aan de heer F. J. Lensen werd daarop verkocht het perceel bouwgrond gelegen op de hoek van de Wilhelminastraat en Ds. Jan Scharpstraat, gelegen naast de woning van de P.Z.E.M. onder voorwaarde dat de rooilijn van bedoelde woning zal worden aan gehouden en dat aan de Ds. Jan Scharpstraat een strookje ter breedte van een meter eigendom der ge meente zal blijven zulks in het belang van een goed uitzicht ter plaatse voor het verkeer. Aan de heer J. Heijnsdijk, handelaar, Nieuwendijk 2 werd besloten een stukje grond te verkopen aan de Oudeweg, teneinde daarop een, weegbrug te bouwen. Niet krabben. De helder vloei bare D.D.D. kalmeert de jeuk in enkele seconden, doodt de ziektekiemen, geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Het besluit tcft verkoop van grond aan de Bylocque- straat aan T. L. Brugge werd ingetrokken wegens misrekening in de oppervlakte, die geen. 500 c.A. doch slechts 445 c.A. bedroeg. Een nieuw besluit in deze geest werd daarop genomen. De beide percelen Koestraat 49 en 51 door de heer M. S. van Eenennaam aangekocht Ijlijken in het sane ringsplan te vallen en zullen nu in de toestand waarin deze thans verkeren! worden overgenomen tegen de kostprijs van ƒ1150 van de gebouwen met de op 115 geschatte notariskosten en de diverse lasten af gerond op 1300. De heer Eenennaam krijgt het recht als huurder de gebouwen te veranderen met de ver plichting tot noodzakelijk onderhoud en kan van de gemeente geen enkele tegemoetkoming eisen voor de kosten in welke vorm ook. De wekelijkse huur wordt bepaald op 2.50. Hierop kwam in behandeling het voorstel tot op zegging van de gemeenschappelijke regeling tot cen tralisatie van het Bouw- en Woningtoezicht en het toezicht op Gemeentewerken in O.Z.-Vlaanderen. Ten aanzien van deze materie geldt nog steeds de oude regeling van 1945. Reeds meerdere malen werden bezwaren geuit tegen de werkwijze van deze dienst en tegen de hoge kosten die deze meebracht. De regeling van 1945 werd aangegaan voor de tijd van 10 jaren ingaande 1 Maart 1945 met automatische Verlenging telkens voor 5 jaren, tenzij ten minste zes maanden voor afloop van elk tijdvak de „dienstkring Terneuzen" of twee-derde deel der overige gemeenten de regeling opzegt. Derhalve 'bestaat thans vóór 1 September 1954 de mogelijkheid hiertoe. De „dienstkring Terneuzen" heeft onlangs van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Indien dit besluit van kracht blijft is dit reeds voldoen de om de regeling te doen beëindigen. B. en W. achten het noodzakelijk dat ook de overige gemeen ten de regeling opzeggen. B. en W. menen ten volle in de geest van de Raad te handelen door voor te stellen de genoemde regeling op te zeggen. Hierdoor zal dan ook een einde kunnen komen aan de toestand dat de gemeente ten aanzien van deze materie voor dubbele personeelslasten staat n.l. de bijdrage aan de centrale dienst en de kosten van eigen personeel. De voorzitter zegt dat dit besluit feitelijk een de monstratief karakter heeft omdat reeds door et uit treden van Terneuzen deze dienst komt te vervallen. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel. (Vervolg op pagina 2). Een vorstelijke handverzorging

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1