AXELSE COURANT De uitstorting van de Heilige Geest m Vlaams-Zeeuwse ontmoetings dagen in de Jeugdherberg*. Puistjes D.D.D. 5 doktoren het misbruik van laxeermiddelen WRIGLEY - v°°' BIJ EXAMENS J Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 5 JUNI 1954 68e Jaargang No. 68 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster! FIRMA J. C.VINK Red. enAdm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C.VINK FIRMA Markt 12 AXEL. Het is een goede gewoonte aan de voor avond der christelijke hoogtijdagen de frag menten uit de bijbel te lezen, die er betrek- cing op hebben. Wij beleven dan de feiten, waar zij op berusten en de gedachte, waar van zij zijn vervuld. Nu wij ons voorbereiden op het Pinkster- :eest, dat samenvalt met het hoogtepunt van e lente, dat omringd is door herlevende natuur, nu gaan wij het tweede hoofdstuk ezen van de „Handelingen der Apostelen". Hef is een machtige gebeurtenis, die ons daar wordt verhaald. Al de belijders van ezus, de apostelen inbegrepen, zovelen er toen te Jeruzalem waren, hadden zich ver zameld in een woning. Als daar dan allen een zijn, wordt de Heilige Geest onder verschillende tekenen uitgestort. De toege stroomde menigte hoort hen spreken, ieder zijn eigen taal. Een opsontming van aller- ei landstreken, vanwaar deze Joden afkom stig zijn, geeft een blik op de feestvierende menigte. Omtrent de verklaring van het Pinkster- wonder bestaan verschillende opvattingen. Sommigen zien hier een hoor-wonder bij de aanwezige Joden, anderen menen, dat het glossolalie" is geweest, dat wil zeggen in geestverrukking uiten van klanken en woor- en, Het tafereel, dat ons in de Handelingen wordt beschreven, heeft een aangrijpend ;arakter. Het komt tot ons als een visioen. Wij herhalen de statige bijbelwoorden, waarin ons de gebeurtenis wordt ge tekend „En daar geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen gedreven wind en vervulde iet gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdéelde tongen als Van vuur en het zat op een iegelijk van hen. in zij werden allen vervuld met den Hei- igen Geest en begonnen te spreken met an- ere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken." De bijeengekomenen zijn ontsteld en vra gen elkander af, wat dat alles kan zijn. Dan verheft zich Petrus, die zich bevindt tussen e andere apostelen. Hij herinnret aan Gods jelofte, die in het Oude Testament (Joël 2, vers 28 -32) geboekstaafd is: „dat Hij zal uitstorten van zijn Geest op alle vlees, dat e zonen en dochters zullen profeteren, de ongelingen gezichten zullen zien en de ouden romen zullen dromen." Hij gaat nog verder in zijn herinnering aan de eenmaal gegeven uitspraak Gods. lij gewaagt van tekenen, die zullen worden gegeven en van de uitspraak, dat ieder die e naam des Heren zal uitroepen, zalig zal worden. De Pinkstergebeurtenissen, zoals ze ons in de bijbel worden beschreven, vertonen de achtergrond van een besef, dat de laat ste der dagen aanstaande is. Maar dat be sef wordt doorbroken door een heilsver wachting, door een drang tot bekering en door een grote offervaardigheid en broe derschapszin. Zijn ook wij in onze tijd niet bevangen door een bewustzijn, dat het einde nabij is, door een somber voorgevoel van een te gronde gaan der mensheid Wie aan de atoombom denkt en zijn effect van totale vernietiging, hij komt in een stemming, die verwant is aan de verwachtingen, waarvan de vroegere Christenen een tijdlang waren vervuld. Maai bij die overeenkomst in stemming is er een diepe tegenstelling. Die vroege Christenen gaven zich over aan de heilsboodschap, aan het geloof in een leven van hogere orde, dat in het voor uitzicht gesteld is, ook wanneer alle aardse dingen te gronde zullen zijn gegaan. Wij geven ons over aan het Niets, aan de ver twijfeling. Wanneer wij ons rekenschap geven van waarschuwen tegen deze tegenstelling, dan leren wij de Pink stergedachte kennen als een positieve open baring van de in het Christendom aan wezige kracht. In Pinksteren verschijnt ons de edelste vorm van geestdrift, de geest drift, die tot bekering leidt, tot zelfvernieu wing en tot de goede daad, dat wil zeggen tot de daad, die in mensenliefde en zonder voorbehoud geschiedt. Want er wordt van gewaagd, aan het einde van het Pinkster- verhaal, dat allen, die geloofden bijeen wa ren en alle dingen gemeen hadden. En dat zij hun goederen en have verkochten en de zelve verdeelden aan allen, naar dat elk van node had. Wat is het kenmerk van de geestdrift Dat zij volhardt, dat zij wil geloven onder alle omstandigheden. Hoe arm en hulpeloos verschijnt onze verwarde en ingewikkelde samenleving tegenover de edele en van een voud vervulde samenleving der eerste chris ten gemeente. Zij werd gedreven door geest drift uit God wij kunnen ons niet tot geest drift verheffen, omdat de huidige generatie dat Godsvertrouwen ontbeert. Maar de christelijke hoogtijdagen melden zich aan, met onverstoorbare regelmaat. Zij brengen hun boodschap met een nooit fa lende zekerheid. Zij handhaven de christe lijke waarheden, ondanks het feit, dat de mensheid er zich van afwendt. Wij hebben de plicht der bezinning. Wij mioeten luis teren naar datgene, waarvan een nooit fa lende stem ons geutigt. En als Pinksteren tot ons komt met zijn juichende natuur, dan moeten wij ons rekenschap geven van de diepe en eeuwige waarden waaruit deze Pinkstergedachte oprijst. Geestdriftig geloof, het enige remedie te gen de zielloze vertwijfeling en angst van onze dagen. Dr P. H. Ritter. t Loopt gesmeerd houdt U fris en monter. a9' vermoeidheid - e 3o,d Uw de échte kauwgom Na industriële excursie volgde een „economische" dag. De Dinsdag. De ontmoetingsdagen stonden ook voor een deel in het teken van ontspanning en variatie en zo werd Dinsdag een trip ge maakt naar de industrieën in de Kanaal zone, waarbij ook ditmaal de Spiegelglas- fabriek te Sas van Gent weer een der groot ste aantrekkingspunten vormde, omdat in zonderheid deze industrie rechtstreeks het meest tot de niet ingewijden heeft te zeggen. Toen dit deel van de excursie wat men de meer technische zijde zou kunnen noe men) beëindigd was, ging het naar de Oost- Vlaamse hoofdstad Gent. In deze stad, die een grote vermaardheid bezit vanwege haar historische gebouwen, werden vrij langdurige bezoeken gebracht aan 's Gravensteen, de oude residentie van de graven van Vlaanderen, waarvan de oudste gedeelten dateren uit de 10e eeuw en de hoofdkerk van St. Baafs, met zijn be roemde schilderstukken, w.o. de Aanbiddin gen van het Lam Gods van de gebroeders Jan en Huybregt van Eijck. De verdere namiddag werd besteed aan de bezichtiging van het overige steden schoon dezer hsitorische Vlaamse stad, waarbij men vooral de aandacht wijdde aan de uiterlijke schoonheid van de historische gebouwen. Na volop hiervan te heben genoten arri veerde men des avonds rond 8 uur weer in „Bleye Haghe", waar de maaltijd dam pend stond te wachten en men over het' op deze dag genotene nog geruime tijd bleef nakaarten. Woensdag, de „economische" dag. In zijn kwaliteit van secretaris van de „Zevibel" sprak de heer Cambier uit Goes als plaatsvervanger van de heer A. L. S. Lockefeer, die door ambtsbezigheden ver hinderd was over „De Schelde-Rijn-ver- binding, ni verband met de oestercultuur. Hij zette zijn causerie in met een inleiding over het z.g. „Schelde-Rijn"-gesprek, waar bij hij begon me het jaar 1585 toen dank zij de bezetting van Antwerpen door de Span jaarden, door de Noord-Nederlanders de Schelde werd afgesloten en dit bleef tot in 1814. Toen krachtens een op April 1839 gesloten tractaat de verplichting werd op gelegd ingeval van onbevaarbaar worden andere waterwegen aan te wijzen voor het onbelemmerde scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen, was de Schelde echter practisch vrij Door België werd na de vrijmaking der Schelde in 1839 nog nader in 1873 gebruik gemaakt van het aanleggen van de spoor wegverbinding AntwerpenGladbach. Het door Zuid-Beveland gelegde kanaal bleek later al spoedig te lang en te veel oponthoud te veroorzaken en leidde ook door deels gevaarlijker en ruwer vaarwater vanaf Wemeldinge tot de Keeten en naar mate in Belgische kringen de klachten om trent de bevaarbaarheid toenamen deed zich het merkwaardige verschijnsel voor (Jat deze klachten in de volksvertegenwoordiging steeds werden tegengesproken. Hierdoor bleven deze grieven lange tijd gesmoord, totdat zij na de eerste wereldoorlog door de eisen van de toenmalige minister van buitenlandse zaken Paul Heymans vaste vorm kregen. Dit geschiedde op ,3 April 1925 en nu was het wel merkwaardig dat nadat de Tweede Kamer ,zich gewonnen had gegeven voor de rechtmatig geachte Belgische aandrang, de Eerste Kamer door het inmiddels kenbaar en tot uiting gebracht verzet van de Nederlandse belanghebbende instanties, het voorgestelde plan voor een AntwerpenMoerdijkverbinding verwierp. Overbekend is, dat thans sinds 1950 de bekende commissie van Cauwelaert - van Steenberghe het ontwerp opnieuw in studie heeft genomen en daarbij ook de Neder landse bezwaren ten opzichte van de stop van Ternaayen onder de loupe heeft ge nomen. Spr. lichtte dit punt nader toe. De stop van Ternaayen n.l. is de met het Albertkanaal verbinding gevende sluis, die tot hiertoe slechts doorgang biedt voor sche pen tot 600 ton, en alzo een ernstig bezwaar vorm;t vooral van Nederlandse zijde. De Belgische wensen zijn overbekend en komen neer op een verbreding en verdie ping van het kanaal van Terneuzen naar Gent en de krachtige wens vaii Gent van een nieuwe sluis te Terneuzen. Thans is men na gedegen en jarenlang onderhandelen en bestuderen gekomen tot een overeenkomst, die niet minder dan een zestal oplossingen, onderling afwijkend in onderdelen aan de hand doet, die alle tus sen het Antwerpen-Moerdijk-kanaal via Oud Gastel, Oudenbosch en het Kreekerak-Een- dracht ontwerp tegemoet komen aan de ge stelde en geopenbaarde verlangens. Voor gezonde regel maaf MIJNHARDT'sLAXEERTABLETTEN De visserij neemt stelling tegen het Eendracht-plan. Spr. ontwikkelde tegen het scheppen van een kanaalverbindng diwars door de oester percelen van de Oosterschelde, alsmede bij de Eendracht gelegen mosselpercelen na drukkelijk stelling. Oesters en zand zijn van nature erge vijanden en verzanding zal de oestercultuur gevaar doen lopen. Daaraan is wel niet te ontkomen. Hij becijfert de materiële schade, die volgens hem in de millioenen zal lopen en alleen in Ierseke vier—vijfde deel van de bevolking brodeloos zal maken. Ook de werven, de bij de oester- en mosselhandel betrokkenen moet men daarbij rekenen en zo kan men voor minstens 1700 gezinnen aannemen, dat zij practisch hun broodwinning zullen ver liezen. Resumerend en afgezien van de ge varen voor de oestercultuur van het Delta plan zou de vissejij een oplossing van het vraagstuk zoeken in de meest oostelijk ge legen richting. Een zeer geanimeerde gedachtenwisseling volgde op deze interessante causerie die een tegenhanger bleek te zijn van het des na middags behandelde zelfde thema door de heer A. J. M. Raaymakers, vertegenwoor diger van de stichting van de landbouw in Noord-Brabant. West-Brabant in 't geweer tegen verlies van cultuurgrond, etc. Deze welonderlegde spreker wist al aan stonds het gehoor te vangen door radicaal positie te kiezen tegen de oplossing in de geest van een Antwerpen-Moerdijkverbin- ding voor een groot deel door West-Bra bantse bodem lopend. Hij ziet daarin vanuit het oogpunt van cfe landbouw niet meer het oplossen van kwesties in de geest van het tractaat van 1839, doch het integrerend deel van besprekingen tussen beide partners, waarbij men het spreken over de Rijn- Schelde-verbindinq analoog verbindt )met het Antwerpen-Moerdijkkanaal, hetwelk foutief is. In deze terminologie luidt de stand 10 voor België, afgezien van het feit. dat deze gedoodverfde beste weg noch veilig, noch goed en geschikt is. Van Belgische zijde prefereert men de Moerdijkverbfnding q.a. m,et het .oog op invloeden van mist en Westenwinden, als ook omdat het peil van de dokken in Ant werpen tamelijk wel zou corresponderen met de waterstand aan de Moerdijk. Spr. somt daartegen tal van bezwaren op, verband houdende met het feit dat dit op 1,68 M. (N.A.P.) gelegen kanaal gevoed wordend door de Antwerpse dokken een deel van het jaar zeker zout en bijna voortdurend brak water zou bevatten, wat van groot en overwegend nadeel is van het het hard tegen ontwatering vechtende West-Brabant. Productief bodemverlies en water overlast. De strijd voor ontwatering en tegen ver- zilting heeft een groot aantal plannen en oplossingen gebracht die voor een aanzien lijk deel, hoewel in portefeuille voor uit voering vatbaar zijn. West-Brabant beschikt over de grootste Nederlandse Coöperatieve suiker- en vlasfabrieken, die ontzaggelijk veel overlast van zout water hebben en de stijgende bevolking heeft vooral ook van wege het door hem becijferde verlies aan goede cultuurgrond slechts één hoop en dat is „Niet een Moerdijkkanaal De totale oppervlakte aan grond die het kanaal zal vergen stelt hij op 113D ha. en deze op een waarde van ongeveer 10.000 per ha. stellend becijfert hij een directe schade van rond de 12 millioen. Verkeers- en arbeidsproblemen, De verzilting. Ook deze acht spreker niet gering. Het aantal bruggen en de ongunstige toestanden voor de landbouw in verband met de te maken omwegen is van groot nadeel. Vele arbeiders vinden een groot deel van het jaar werk in het Westen, dus over het gepro jecteerde kanaal en de verbreking van de dagelijkse gang naar school en kerk acht men mede een element dat medespreekt. De Brabanders voelen sterk hun saamhorigheid nu men deze verstoord dreigt te zien. Ten slotte bezag spr. dit alles in het licht van de Delta-plannen en de plannen tot af sluiting der zeegaten. Door de Februari- ramp zijn deze als het ware in een actueel stadium gekomen en he motief van de vei ligheid spreekt in dit opzicht eveneens sterk mede. Spr. bespreekt het ,,interim"-rapport en de verzwaring der dijken die tevens met ander halve meter zullen moeten worden verhoogd. Men moet niet in tientallen jaren doch in eeuwen denken en dit doende is het zelfs niet uitgesloten dat er éénmaal nog een tijd komt, dat men zelfs de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde kunstmatig zal afdam men. Spr. beval daarop als meest voor de hand liggende oplossing aan de nieuwe Ant- werpen-Rijnverbinding te projecteren als op de kaart met rood was aangeduid via Kree kerak en Eendracht naar Volkerak en Krammer. Ook nu weer volgde een levendige ge dachtenwisseling voor dit met veel instem ming aangehoorde zeer deskundig en be gripvol voorgedragen onderwerp. In de namiddaguren brachten de deelne mers een bezoek aan de Axelse Boerenkamer ten stadhuize. De culturele avond. Ingeleid door dr. Grijpdonk was Woens- derdagavond de Vlaamse prozaschrijver de Kerckhove uit Maldeghem, die een van be gin tot eind boeiende causerie hield over „De hedendaagse Vlaamse literatuur' Deze vlotte en begaafde improvisator die van zichzelf getuigde zich noch als literair historicus, noch als criticus, noch als recen sent te willen opwerpen gaf op een wel zeer originele wijze Uiting van zijn innerlijk sterk doorvoelde en beleefde indrukken en ge dachten weer. Deze betrofen de vooral na-oorlogsc lite ratuur, die wel zeer moeilijk over de grens blijkt te kunnen komen en over het algemeen niet resulteert in die belangstelling die na gestreefd wordt. De boekhandel, zeide spr., is nu eenmaal handel en daardoor ook af hankelijk van vraag en aanbod. Veel wordt weliswaar gesproken over de „Groot Neder- dandse gedachte en er worden op literaire congressen dikwerf fraatie resolutie s opge steld en aanvaard, maar zij veranderen niet veel aan de mentaliteit van de massa, die is ingesteld dank zij tijdgeest en bioscop op actie, spanning (in kleurigheid en verbeel ding zich uitend.) De detective-roman is daarvan het toonaangevende product. Spr. gaf zijn visie op de hedendaagse kunst weer door de aanwezigen te wijzen op heel grote literatoren als waartoe hij voor hét Noorden rekende Anton Coolen. In Vlaanderen zijn het de schrijver van Pallieter, Felix Timmermans, Ernest Claes, die met hart, gevoel en verstand als een G. B. Shaw de menselijke problemen trach ten te doorpeilen en de medemensen trach ten te helpen. Daarin bestaat z.i. het stre ven van de kunstenaar wien, om het met Paulus te zeggen .niets menselijks vreemd lis" en die zich zoals reeds de Grieken ons leerden zichzelf dient te kennen en doorschouwen. Spr. besprak tal van Vlamingen uit het verleden en heden, prozaisten als Streuvels, Claes, Timmermans, Walschap en Roelants, die allen na Conscience evenals deze van for maat waren en tegenhangers van de thans dominerende na-oorlogse psychose. In deze angst-psychose, deze bestend,1ige latente angst ziet spr. slechts zelfbehouds instincten, maar geen zoeken naar eeuwig heidswaarden. Overheersend" is de drang üa'u ook verreweg zich los te maken van het religieuze. Spr. meent als oorzaken de jachtigheid en snelheid van het hedendaagse leven, dat hi met sterke beelden uit het dagelijks leven verduidelijkt en dit schept de grote moei lijkheid vat te krijgen op een vervlakkende jeugd, die in haar verbeelding leeft bij dat gene wat de bioscopen van her en der op aarde brengen aan kleur, fantasie, sensatie Ten slotte noemde hij tal van hedendaagse Vlaamse prozaisten met name en besprak bondig het oeuvre door hen gebracht. Z.i zijn twee richtingen duidelijk en uitslu'item aan te wijzen, n.l. de overheesende die dr hele boel als zinloos beschouwt en daar tegenover „het" streven naar herwaarderen de eeuw'igheidsdrang. Spr. besloot met een uitspraak van Dr P. H. Ritter Jr. die hij als zeer gezaghebbend Nederlands criticus kwalificeerde zijn hoog gestemde en met stijgende aandacht beluis terde causerie. Zoals te begrijpen leverde deze heel wat stof op voor vruchtbare gedachtenwisselim die werd 'ingezet door ir. Schlingemann. Aan het einde dankte de cursusleider, ir. Lugt meijer de spreker voor zijn prachtige en in teressante causerie, padat deze nog ui „eigen werk" een gedeelte proza had voor gelezen. Ercursie naar de Braakmanpolder. Donderdagochtend werden deze ontmoe tingsdagen besloten met een hoogst Sntc ressante tocht naar het ingepolderde Braak - mangebied. Deze excursie naar dit plm. 1200 ha. nieuw- gewonnen poldergebied geschiedde onder di deskundige leiding van ir. P. R. Bouman hier ter plaatse. De tocht naar dit gebied dat reeds tal rijke malen in ons blad besproken were was door de voorlichting die de leider ko> verstrekken omtrent de indijking, afwate ringswerken en de verkaveling en nog mee wat in verband staat met de vruchtbaar making voor de meesten niet alleen leei zaam maar tevens een openbaring. Bij de terugkomst in Axel wachtte ten al scheid nog een stevig middagmaal en daar mede waren deze vier mooie dagen in d „Bleye Haghe beëindigd. Op hartelijke wijze wenste men elkaar tot weerziens. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. i Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiên (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Als u geregeld laxeermiddelen slikt, is er nu een manier om er van af te komen, 83 van de 100 personen lukte het; u kunt het ook. En wel zo: Drink in de loop van elke dag enkele glazen water en bepaal een vast uur voor uw stoelgang. Neem de je week elke avond twee Carter's Leverpilletjes. 2e week - elke avond één. 3e Week-om de andere avond een Daarna niets- meer, want Carter's Leverpilletjes stellen uw ingewanden in staat weer op eigen kracht le Jurken, zonder laxeermiddelen. Wanneer zorgen, vermoeidheid of te veel eten het tempo van uw ingewanden tijdelijk vertragen, neem oan tijdelijk Carter s Leverpilietjes om u weer op gang te ht-lpen. Zo raakt u uw verstopping kwijt en vervalt u niet in de laxeermiddelen-gewoonte. Haal direct carter s Leverpilietjes, f 1.20 per flacon. 70 'f spelen zenuwen een grote rol. Een rustig examen doet U met Mijnhardt Zenuwtabletten Werken vlug, zacht en pijnloos. Zuiver en ontsmet uw huiu met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1