AXELSE COURANT 'e groot fiscaal leed bij overlijden m nippers Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 2 JU1N?I 1954 68e Jaargang No. 67 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. SUCCESSIERECHTEN IN ONS LAND TE HOOG! In elke familie komt er onvermijdelijk een moment waarop men rekenen Het economisch leed dat door successie recht en andere fiscale heffing bij het over lijden wordt veroorzaakt, is voor velen een bron van grote zorgen op een moment, dat dit voor een familie hoogst onaangenaam is. Bij de over het algemeen financieel econo misch goed onderlegde Nederlanders bete kent de bestaande fiscale regeling bij over lijden een sterke rem voor vermogensvor- moet met een sterfgeval en de gevolgen daarvan. Naast het leed, dat hiermee nlingi Dit heeft een grotere nadelige invloed over een gezin en familie gebracht wordt, moeten de nabestaanden ook reke ning houden met de fiscale gevolgen die aan een dergelijke droeve gebeurtenis zijn verbonden. Die gevolgen kan men niet negeren, Want zij zijn voor land ingrijpend, waar zij de gehele economische positie van een gezin tasten, in hef bijzonder bij zakenmensen. voor ons aan- let is niet mogelijk op deze beperkte latsrumte een volledige afdruk te geven het recht van successie, waarmee men, •stond word geconfronteerd. Zeker mag irden gestelddat het bedrag van de suc- isie te hoog mag worden genoemd, let familiebezit wordt door de staat der ederlanden niet hoog aangeslagen. Men als vrouw en kinderen ieder slechts 0.— erven zonder successierecht te leten betalen. Krijgt men meer dan 1500 kind en als vrouw meer dan 10.000. vervalt de vrijstelling, waarbij minder- rige kinderen nog 300.— per jaar meer ijgesteld krijgen voor de jaren dat zij I geen 21 verjaardagen achter de rug iben. let is mogelijk, dat die 3000.toeslag geven is als een bedrag dat nodig zou als minimumkosten van levens onder- derhoud voor een levensjaar. Maar ter- jnd blijkt dan ook hoezeer deze wetgeving ig gebouwd is op de vooroorlogse harde ïiden, die toch ongeveer iy7 tot 3 maal veel waard was dan de moderne gulden, is deze ook wel weer hard. Vooroorlogs vermogen. Met een kleine zijsprong kunnen wij hier n tevens een opmerking maken over de rmogensbelasting, die al staat zij buiten kwestie van overlijden, toch wel met de pitaalsstructuur van een familie van doen eft. Bij die wet op de vermogensbelasting zien evenals bij de wetgeving op successie- cht, dat men daar nog rekening houdt met oroorlogse vermogensbegrippen. Wie er or de oorlog als ongehuwde 10.000 be- kon men een welvarend burger noe- n met flinke financiële ruggesteun. Wie echtpaar 15.000 bezat, had eveneens benijdenswaardig welvaartsstadium be- ikt. Bij de hedendaagse guldenwaardering dit wel enigszins anders. Dezelfde be- 6gen vertegenwoordigen ongeveer de helft een derde van de reeële waarde van orheen. och betaalt men nog steeds bij diezelfde ens vermogensbelasting nota bene nog [en een hoger tarief dan vroeger. Bij de :ns van 10.000 en 15.000 is er in het idig tijdsgewricht stellig nog geen sprake n grote draagkracht en een sterke finan- le ondergrond. Wie dit wel meent, lijdt n een geldillusie, dat wil zeggen, men ijpt zich vast aan een getal met een aantal len, zonder dat m,en zich realiseert, welke larde daarachter schuil gaat. et vrijgestelde bedrag voor de vermo- nsbelasting dient dus te worden verhoogd, ditzelfde is aan te bevelen voor de vrij- Hingen van successie- en schenkings- hten, die voor Nederland bij de huidige lardering van de gulden wel zeer laag geteld. De bestaande regels getuigen n een totaal gebrek aan waardering voor t familiebezit en de vermogensvorming, laraan trouwens de gehele na-oorlogse ancieel-economische politiek in Neder- 'd mank is gegaan. Hoe is het elders )e vermogensoverdracht bij overlijden in ankrijk en Duitsland b.v. is veel gunsti- r dan bij ons. Een vrouw met kinderen in 'itsland kan 250.000 R.M. suocessievrij v'en. Een vrouw zonder kinderen erft 000 vrij (ongeveer 18.000). In Frank- k, waar men bijzonder veel waarde hecht het familiebezit, heeft een echtgenoot '000 frs. vij van successie ongeveer iO.OOO). Heeft en drie of vier kinderen, n kan men plm. 140.000 vrij vermaken, genoemde bedragen zijn ook vrij gesteld n successie, wanneer men meer verkrijgt. heel wat gunstiger toestand dus dan in iderland. Alsof de hoge successierechten nog onvol- nde zijn, heeft men bovendien een reeks n regels uitgesponnen, waardoor de lasten voor zakenmensen nog hoger worden. Men denke b.v. aan de eigenaren van vele kleine familie-n.v.'s. Komen zij te overlijden, dan worden hun aandelen van zo'n gesloten n.v. geschat op de geldswaarde. Het gehele ver mogen van zo'n kleine zaak, dat dikwijls ge groeid is in de loop der jaren, komt nu boven in de waardering tegen de laag gewaar deerde gulden. Het gevolg is ernstige finan ciële zorgen in het gezin en de familie, die ook al getroffen is in veel gevallen door het verlies van een waardevolle kracht. Het bestaan van kleine vennootschappen wordt daardoor bedreigd, zeer zeker onder mijnd. Heeft men aandelen van een „open" die ter beurze worden genoteerd, dan n.v., geldt bij overlijden voor de fiscus de beurs koers. In het algeirfeen kan worden opge merkt, dat de eigenaars van besloten n.v.'s er bij overlijden economisch het slechtst aan toe zijn voor het erfrecht. Allen voor de inkomstenbelasting komt men er zonder veel schade af over de „hogere" waarde van aandelen wordt geen inkomstenbelasting geheven Weduwe mag niet bestaan. Dikwijls komt bij overlijden de likwidatie van een bedrijf ter sprake, vooral bij de eenm|anszaken. Een eventuele winst, die dan komt boven drijven, ook door waardering, wordt dan nog belast. Met het bestaan van een weduwe, die toch ook moet leven, wordt fiscaal onvoldoende rekening gehouden, Sinds de jongste wetswijzigingen is een bedrag van 5000 Vrijgesteld van likwi- datïe-winst belasting. De bestaande proble men van afschrijvingsbedrag en de reeds jarenlang bestaande strijd over waardering naar vervangingswaarde of historische kost prijs komt hier ook bovendrijven en wordt dikwijls uitgevochten op een wijze, die voor de betrokkenen allerminst voordelig is. Ook hier kennen andere landen gunstiger regelingen dan Nederland, waai men soms een deel van de erfenis slechts kan redden met behulp van een lijfrente. Het lijkt er op alsof men van overheidswege wil aanbevelen een lijfrente te nemen. Logisch gezien, is dit niet juist, maar het blijft toch een feit, dat men in de praktijk maar al e dikwijls in deze richting wordt gedrongen. Dit is toch geen gezonde toestand. Waarom geen wettelijke regeling getrof fen, waardoor een weduwe althans nog op gunstige voorwaarden kan profiteren van de vruchten van in een huwelijk bekroonde eco nomische strijd Daarvoor werken toch vele zakenmensen. Is het soms een schande wanneer een zakenman door zijn economi sche politiek zijn vrouw een kommervolle oude dag wil besparen De particuliere ondernemer moet na zijn overlijden nog 20% van eventueel bestaande „stille reserves" afstaan aan de staat. Eco nomisch is deze bepaling te verdedigen, mjaar bij overlijden en aanwezigheid van een weduwe bestaat er dikwijls terstond een so ciaal probleem, waarbij de staat de helpende hand moet bieden. Zelfs bij de bepaling van het successierecht wordt daarmee niet ge rekend. Belasting op de toekomst. Bij de taxatie van het successierecht let men niet op de balanswaarde van de activa, maar op de verkoopwaarde. Bij de deva luatie van de gulden in de laatst 20 jaar krijgt de fiscus hier een deel, dat noch eco nomisch, noch sociaal verantwoord kan wor den genoemd. Men beoogt nu ook nog de goodwill te gaan belasten. Goodwill is een kapitalisatie van het wJnstvermogen, dus van winst, die nog gemaakt moet worden door anderen dan degene, die dit vermogen tot w'inst heeft ge schapen en door overlijden daaraan niet meer meewerkt. Dit is een vermogensdeel, dat naar het oordeel van velen niet voor success|ie in aanmerking komt. op de spaar- en investeringslust in Neder land, dan men vermoedt. Het familiebezit wordt in ons land onvol doende geëerd, terwijl de bestaande fiscale regeling bij erfopvolging in wezen een ern stige uitholling van de eigendom betekent. Bij een herziening van onze belastingwet geving verdient dit hoofdstuk bijzondere aandacht voor een herziening in gunstige zin voor de erfgenamen. De nieuwe voorstellen. Hoezeer het gestelde en de conclusie in het voorgaande juist mogen worden geacht, moge blijken uit de wijzigingen, die de mi nister van financiën nu in het nieuwe ont werp van de wet op de heffing van succes sierechten binnenkort denkt aan te brengen. Voortaan zullen kinderen, kleinkinderen, ouders etc., dus bloedverwanten in de rechte lijn, in plaats van 1000 tot ƒ3000 vrij van rechten kunnen erven. Daarnaast zal er een vrijstelling komen voor een lijfrente tot f 3000 per jaar, terwijl voor minderjarige kinderen een vrijstelling in uitzücht wordt gesteld van 500 voor elk jaar, dat het jongste kind jonger is dan 21 jaar. Naast de genoemde verlichting van lasten heeft men een aantal tegemoetkomingen ont worpen, die louter vn sociale aard zijn. Voor een wees zal in de toekomst 3000 kapitaal vrij zijn plus 500 voor elk jaar dat het kind jonger is dan 21 jaar, terwijl ook vrij van rechten een lijfrente van 1400 mag worden genoten. Kinderrijke verkrijgers zul len een korting van 10% op het successie recht genieten met een maximum'van 1000. Men moet daarvoor gezegend zijn met ten minste vier kinderen. Voor elk kind meer wordt 10% gegeven. Gebrekkige meerder jarige kinderen en hulpbehoevende ouders of ouders die de 60-jarige leeftijd hebben overschreden, zullen ook een kapitaalvrijstel ling genieten van 5000. Zonder een ol- ledige opsomming te geven is het duidelijk, dat het hier om tegemoetkomingen gaat van sociale aard. Het economisch nadeel van de hoge suc cessierechten laat men bestaan. De eigen dom wordt bij overlijden door de staat af gestraft. Dit blijkt onder meer uit de alge mene vrijstelling, die van 100 vooroorlogse guldens op 250 sterk gedevalueerde guldens wordt gebracht. Bepaald geen royaal ge baar van een overheid, die jaarlijks soms meer dan 100 millioen meer aan belasting geld int, dan waarop men had gerekend. Het nieuwe ontwerp wil bij nader inzien niet de goodwill belasten. Het onbillijke van zon heffing werd door ons ook reeds be sproken. Vat men de nieuwe regels op de wet tot heffing van successierechten samfen, dan moet men wel haast tot de conclusie geraken, dat ook hier een doolhof van be palingen is ontworpen, die zelfs deskundigen tot wanhoop brengt en die in geen opzicht of op zeer schriele wijze een poging doet om in de bestaande onbillijke regeling ver lichting te brengen. Drs. Mierlo. Brandend maagzuur binst U in een mum Een of twee Rennies, laten smelten op de tong. En eer U het weet, is 't leed geleden. Zo hoeft U dus nooit bang te zijn dat iets, wat II graag lust, eens verkeerd valt. Dat zuur is vlugger genezen dan het opkwam. Daarom, een prettig, veilig gevoel, altijd Rennies bij de hand te hebben. In Klazienaveen-Noord is een grote veenbrand uitgebroken, die in korte tijd een omvang had van 10 ha. De brandweer greep met drie spuiten in, waardoor 250.000 turven konden behouden worden. Een 80.000 tur ven werden echter een prooi der vlammen. Er was een enorme rookontwikkeling, ter wijl de vlammen soms meters hoog oplaai den. Gelukkig kon men de vuurzee stuiten voordat het een ander perceel, waaorp zich ruim 250.000 turven bevonden, had bereikt. Enkele baders hebb en tezairten met een politieagent aan het strand ter hoogte van de Savornin Lohmanstraat te Den Haag een pijlinktvis van 65 cm. lengte uit zee gehaald. Het dier is overgebracht naar het dieren park Wassenaar. Vermoedelijk doordat twee strijkijzers niet waren uitgeschakeld is er brand ont staan Zaterdagavond in de strijkafdeling van de bedrijfs- en sportkledingindustrie Jacova te Deventer. De brandweer kon tij dig ingrijpen, waardoor twee bovenverdie pingen, waar 50 naaimachines stonden, be houden konden worden. Door het verloren gaan van grote voorraden stoffen wordt de schade op ten minste 30.000 geschat. De uitgevaren haringvissers maken thans goede vangsten, gemiddeld 15 tot 20 kantjes. De Sch. 50 heeft de grootste hoe veelheid gevangen, n.l. 60 kantjes. De Sch. 141 is met 96 kantjes op de thuisreis. Het zal dus wel niet zo lang meer duren of de liefhebbers van nieuwe haring zullen kun nen smullen. Een Siamese tweeling is te Hamburg bij een poging om de lichamen te scheiden overleden. Een van de tweelingen had een hartkwaal. De schrijver van „Don Camillo", de Italiaanse scjhrijver Giovanni Guarresschi, heeft zich aan de San Francisco-gevangenis te Parma in Noord-Italië gemeld c&n daar een jaar straf te gaan uitzitten. Hij had in zijn weekblad „Candido" documenten ge publiceerd, die lasterlijk werden bevonden voor de vroegere minister-president de Ga- speri. Hij had wel een regeling kunnen tref fen, waardoor hij buiten de gevangenis zou zijn gebleven, maar geeft er blijkbaar de voorkeur aan, zijn straf te gaan uitzitten. De 29-jarige ongehuwde H. v. d. Laan uit Winschoten was Woensdag de gehele dag bezig geweest met het sproeien van ver schillende percelen land met een giftig ver delgingsmiddel. Des avonds vóelde hij zich niet in orde, doch dat komt vaker voor bij loonsproeiers, die de ganse dag m,et ver- delgingsmïddelen werken. De volgende dag evenwel werd hij erg ziek en stelde zich on der doktersbehandeling. Deze liet hem ter stond naar Groningen overbrengen, waar hij Vrijdag is overleden. Ook de 42-jarige H. van Hoorn, die de gehele dag bezig was geweest met gif spuiten is ten gevolge van vergiftiging overleden. Hij was vader van 3 kinderen. De weerkundige dienst van Tokio heeft de bevolking van de stad gewaarschuwd tegen het gebruik van het regenwater, dat Vrijdag gevallen is. Dit water is door radio activiteit gevaarlijk, tenzij het op chemische wijze gefilterd wordt. Met ingang van Dinsdag 1 Juni wer den de koffie- en theeprijzen opnieuw ver hoogd. De thee met 2 tot 4 cent per pakje van 100 gram, terwijl de stijging der koffie prijs 12 tot 15 cent per 250 gram bedraagt. Deze verhoging is wederom een gevolg van het prijsverloop op de wereldmarkt. V Hr. Ms. vliegdekchip „Karei Door man" is na een vijfdaags bezoek aan New York vertrokken naar Rotterdam. Het schip is in de haven van New York door duizen den bezocht. De Belgische Schatkist heeft besloten binnenkort de helft terug te betalen van de lenig van frs. 600 millioen, die de vorige Belgische regering een jaar geleden in Ne derland aanging. In de 523ste Staatsloterij is, in de vierde klasse, 13e lijst, een prijs van 25.000 gulden gevallen op lot no. 19939. De 22-jarige gehuwde bankwerker P. Doorenbos uit Geleen is in de fijnkoolbunker van de staatsmijn Maurits onder afglijdende kolen bedolven en gestikt. Hij had zich, naar men meent, in de bunker begeven om een banksleutel op te rapen, die gevallen was. Vermoedelijk zijn de kolen toen gaan glijden. ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Cnmllio ooKriolif xxrnrrlt mc\c>tc*r\ Af> nabps(a3T1flpn OOK TCkC" i x.\Tn s I Bij zonnebrand, doorzit ten, schrijnen, smetten

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1