AXELSE COU De West „Met raad en daad" nippers j.C. VINK Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 29 MEI 1954 68c Jaargang No. 66 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie J. C. VINK Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. De Ronde-Tafelconferentie met de West- Indische rijksdelen is aan de gang en dit feit is belangrijk genoeg om er aandacht aan te wijden. De conferentie is een gevolg van de ernstige wil van Nederland om lo yaal en onbekrompen uitvoering te geven aan de belofte vervat in de koninklijke boodschap van December 1942. De koloniale gedachte behoort tot het ver leden, maar een blijvend samengaan van de rijksdelen, die sedert eeuwen verbonden zijn, op de voet van gelijkwaardigheid, past volkomen in het kader der huidige opvat tingen. Ten aanzien van de jWest-Indische gebie den liggen de omstandigheden gunstiger dan zij in de Oost hebben gelegen, maar het is zaak, dat wij van die gunstiger omstandig heden gebruik maken ten bate van onze ver bondenheid met historisch in de Nederland se sfeer gelegen gebieden, maar ook ten bate van het welzijn van Suriname en de Antillen. Onze minister-president heeft in de rede. waarmee hij de rondetafel-conferentie heeft geopend, van de goede wil van Nederland om de West daadwerkelijk van dienst te zijn, getuigd. Hij zeide „Nederland heeft zich van de doorgestane beproevingen her steld op een wijze, die het mogelijk maakt de ontwikkeling der overzeese rijksdelen, waar dit wordt gewenst, krachtig te helpen be vorderen." Wif de santenwerking echter een nieuwe, gelukkige >pediode inleiden, dan zal vóór alles een verzekering der rechtsorde in West-Indië noodzakelijk zijn. En deze ver eist voorlopig een sterkere binding aan ver tegenwoordigers van het centrale gezag dan in de ontwerpen is neergelegd en een in zicht bij de West-Indische delegaties, dat het Nederlandse element bij de verzekering van de rechtsorde nog niet kan worden ge mist. Er gaat een beweging door heel de wereld van de vroeger onder de souvereiniteit van anderen verkeerd hebbende volken naar een volledige vrijheid en onafhankelijkheid. Maar deze verlangens worden niet altijd verantwoord door de werkelijke situatie. Het democratiseringsproces is een langzaam proces, waarover de Europese volken reeds eeuwen hebben gedaan. Is er in Surinam'e een democratische wer kelijkheid Er is daar nog geen sprake van democratie. De bevolking bestaat er uit vele heterogene elementen negers, kreolen, In diërs en blanken en er is van democratisch bewustzijn, van geschoolde politieke belang stelling geen sprake. Wanneer men een vergaande autonomie hegeert, dan heeft men zich af te vragen, of die autonomie al mogelijk is. Een gevolg van het mankement aan democratie bij de massa wordt dat een kleine groep, die zich als vertegenwoordigers ener (niet-bestaan- de) democratie aandient, de leiding in han den neemt. Nu zijn er enkele figuren in de West, die misschien leidinggevende hoe danigheden bezitten, maar het aanbal is niet groot en de ervaringen met de drie jaren i „interim-regering" zijn teleurstellend. Nederlandse standpunt. Nederland wil in het statuut zien vastgelegd, dat de eenheid van het koninkrijk ook onder de opvolgers van Koningin Juliana blijft voortbestaan. Nederland wenst de positie van de procu reur-generaal in Surinam'e en de Antillen duidelijker omschreven te zien, waarbij te vens een ruimere interpretatie van hun be voegdheden wordt gegeven, ter waarbor ging van en betere rechtsorde van de over zeese rijksdelen. Maar de Nederlandse dele gatie zegt uitdrukkelijk, dat zij geen ver andering in de bestaande positie van de procureur-generaal beoogt. Ten slotte wenst Nederland aan het ont- werp-statuut de bepaling toe te voegen dat het .wanneer het internationale overeen komsten wenst op te zeggen, daarvan te voren mededeling doet aan Suriname en de Antillen. De geest van de Nederlandse op vatting is, dat zij de gelijkwaardigheid der beide partijen wil verzekeren en dat zij, ten bate van de overzeese gebieden de daar heersende rechtsorde zo sterk mogelijk wil maken. Zal op de tweederondetafel-conferentie een bevredigende oplossing worden bereikt? Wij hopen het, maar er is aanleiding tot vrees. De verklaring van dr. Pos, de voor zitter van de Surinaamse delegatie, ver toonde enige reserve. Hij stelde de houding van Suriname afhankelijk van die der An tillen en juist de Antillen schijnen de meeste moeilijkheden te geven. Wij willen ten slotte w'ijzen op de inter nationale betekenis van een gelukkig samen- gaan van Nederland met de West-Indische gebieden. Wij zien allerwegen het verschijn sel, dat halfcjntwikkelde volken, wanneer zij plotseling hun volledige souvereiniteit verkrijgen, snel ten prooi vallen aan het communisme. Het communisme is aan het wroeten in Midden- en Zuid-Amerika. Nog onlangs heeft Brits Guyana moeilijkheden ondervon den. De Unie en vriendschappelijke samen werking tussen Nederlnd en de West vor men een schild tegen deze bedreiging. Wij geloven, dt dit ook in de Verenigde Staten zal worden beseft. Dr P. H. Ritter. In de voor-periode, die tot de huidige conferentie heeft geleid, is er aan de for mulering van de verhouding tot Nederland aemorreld. Ieder herinnert zich de moeilijk heden, die zijn gerezen over het recht van zelfbeschikking, dat zo werd uitgelegd, dat er de mogelijkheid van een recht van se- cessie, d.w.z. van uittreding van ht konink rijk in zcu liggen besloten. Dat is nu van de baan, maar thans is er een nieuw pro bleem opgekomen de formulering van de troonopvolging der dynastie, die over Ne derland en het daarmee gelijkwaardig ge stelde West-Indische gebied regeert, waar door een onduidelijkheid ontstaat ten aan zien van de basis der rijkseenheid de Kroon. West-Indië is Nederland goed gezind. Maar voorwaarde tot een vruchtbare sa menwerking is het inzicht, bij de West-In dische delegaties, dat het Nederlandse be leid een waarborg biedt voor de gunstige ontwikkeling der !West-Indische gebieden. Wij willen körtelings herinneren aan het J. R. Hoeveel voer moeten acht vastzit tende kippen per dag hebben AntwoordVastzittende volwassen kip pen hebben ongeveer 55 tot 60 gram ge mengd hoendermeel nodig. Dit rrteel kan als regel droog gegeven worden. Als men echter meent, dat de kippen er te weinig van eten, kan men eenmaal per dag (in de winter maanden) dit voer aanmaken met wat warm water, zodanig dat het een rulle massa wordt. Des avonds tegen het op stok gaan een handjevol graan per kip (ongeveer 60 gram). Naarmate de leg krachtiger is, zal de voederbehoefte groter zijn. Men kan ge mengd graan geven, maar men kan 'Ook volstaan met één soort graan. Gemengd graan kan bestaan uit gelijke delen, mais, gerst, haver en tarwe. W. 1. Moet de 5loonsverhoging ge geven worden van het netto- of brutoloon 2. Zijn alle werkgevers verplicht de 5te geven Antwoord 1. Van het brutoloon. 2. Neen. Werknemers op C.A.O. zullen als regel de verhoging wel krijgen. De N.S. hebben 4e 5% toegekend. Het Rijk eveneens. Verschei dene particuliere werkgevers eveneens, ook al werkt de werknemfer niet op C.A.O. Bij de arbeidsinspectie, afdeling looncontrole, kunt u altijd te weten komen of u in aan merking komt voor de 5%. Wij weten uw beroep niet. E. M. Mijn bromelia gaat uitdrogen, hoe moet ik er mee aan Antwoord Bromelia's zijn op één uitzon dering na, schaduwplanten, ze hebben dus liever geen zonnige plaats. Wel vragen zij een vrij hoge temperatuur, maar liefst con stant, want ze zijn niet bestand tegen tem peratuursverschillen. 65 gr. F. is een goede temperatuur. In de zomer water èn op het schoteltje èn in het hart van de plant. Is de bloei afgelopen, dan is de plant verder waardeloos, zij sterft af. Aan de vc-et van de plant komen echter jonge scheuten te voorschijn. Als zij de halve hoogte hebben van de moederplant, kunnen deze scheuten weer opgepot worden. Wij plaatsen deze scheuten dan in een mengsel van drie delen bladgrond, één deel varenwortel en één deel gehakt mos. De Cryptanthus, een lange stengelloze plant, is de enige, die goed zon kan verdragen. Hoe meer licht, hoe mooier de kleur. Deze plant kan ook gedijen in een koel vertrek en behoeft slechts matig water. W. C. M. Is in het bezit van Duits bank papier, uitgegeven in 1922. Ik heb me laten wijsmaken, dat deze bankbiljetten nog enige waarde hebben. Is dat zo AntwoordNeen, dat geld is van de baan. Waardeloos, geachte heer. Abonné. Mag men dieren van anderen doodmaken als men daar last van heeft AntwoordNeen, dat mag beslist niet. U dient u te wenden tot de politie. U zou het toch ook niet tolereren, als anderen zich eigenmachtig aan uw dieren, aan uw kin- deren of aan uw andere eigendommen ver grepen V. De waterput van ons huis is te klein. Wij moeten overal bedelen om| een beetje water. Wat kunnen wij er aan doen Antwoord Kan de huiseigenaar geen gro tere put laten maken of kunt u geen water opvangen in tonnen Het feit dat u een heel huis hebt, is toch geen reden voor de gemeente om u niet van water te willen voor zien als dat niet in voldoende mate kan worden opgevangen? Wij zijn met de situ atie bij u niet op de hoogte, maar ook nu heeft het in vrij lange tijd niet noemens waardig geregend, dan moet er toch op de één.of andere wijze in voorzien worden. Kan de gemeentelijke gezondheidsdienst u niet helpen Of richt u eens een schrijven aan B. en W. van uw gemeente. Als de gemeente uw buren wel helpt en het inwonertal is niet zo groot als dat van uw gezin, snappen wij werkelijk niet, waarom men u niet helpt. Hebt u uw huisdokter reeds ingeschakeld, het is toch in het belang van de gezondheid dat een gezin over voldoende water kan be schikken 'W. E. Zijn ammoniadampen schadelijk voor de gezondheid AntwoordAmmoniadampen zijn zeker schadelijk voor de gezondheid. Speciaal de slijmvliezen van keel, neus en ogen worden er door aangetast. Inademing dient dus zeker vermeden te worden. De ontwikkelbak moet dus steeds goed afgesloten worden en de vloeistof zoveel mogelijk in gesloten flessen met glazen stop (kurk en gummi worden er zeifs door aangetast!) bewaard worden. Vanzelfsprekend moet de ruimte waarin ont wikkeld wordt, goed worden geventileerd. Of de hoofdpijn, waarover u klaagt, inder daad genoemde oorzaak heeft, is van hieruit niet te beoordelen. Wendt u zich daarvoor zo spoedig mogelijk tot uw huisarts. G. J. F. Wil venten met kaas. Wat voor papieren zijn daar voor nodig Antwoord Middenstands- en vakdiploma. Verder moet u vergunning hebben van B. en W- om1 te mogen venten. Wij raden u aan, u te wenden tot de Kamer van Koophandel. In Augustus zal in de raadszaal van het gemeentehuis te Sluis een tentoonstelling gehouden worden van „De Porceleyne Fles" uit Delft. Demonstraties worden gegeven door een pottenbakker en een schilder, ten einde de bezoekers een indruk te geven van de wijze waarop het aardewerk van „De Porceleyne Fles 300 jaar geleden v er\ aar- digd werd en nu ook nog vervaardigd wordt. Te Ede zal op 9 Juni een schaapscheer- dersfeest worden gehouden, nadt de kudde van de Ginkel, een 300 stuks van de wol ontdaan is na vooraf gewassen te zijn. Dit wassen en scheren zal gedaan worden door een vijftal landbouwers, die in hun jeugd het beroep van scheper hebben uitgeoefend. Degenen, die één of meer schapen geadop teerd hebben, zijn uitgenodigd en worden verzocht in Veluws costuum te verschijnen. Na afloop van het scheren zal een maaltijd bestaande uit rijst met zoutevis, het gebrui kelijke schaapscheerdersmaal worden opge diend door Veluwse boerinnen. In Corregio bij Bologna was een zaken man op de rommlelzolder bezig, toen hij een vioolkist vond. Berst schoof hij de kist opzij, maar later brak hij de kist open. Hij ontdekte een latijns opschrift en toen hij de viool aan een kenner liet zien, kon deze hem vertellen dat het een echte Stradivarius was, die een klein vermogen vertegenwoordigde. In Roosendaal had en huishoudster bij een familie, waar zij op de kinderen had ge past, eindv orig jaar rodent aan de onder zijde van gebraden vlees gesmeerd. Zij had met deze familie had gehad. Toen mevrouw dit uit wraak gedaan omdat zij onenigheid het pannetje met vlees op het vuur had gezet sprongen er kleine blauwe vlammetjes af. Een onderzoek van de vleeskeuringsdienst wees uit, dat er fosfordelen aan het vlees zaten. Alles werd door de politie stil gehouden om het onderzoek niet te bemoeilijken. Kort ge leden werd de huishoudster aangehouden, onder verdenking van diefstal en bij het ver hoor, dat haar toen wrd afgenomen, viel zij door de mand wat de vergiftigingspoging betreft. Donderdag is zij te Breda voorge leid en ingesloten. De dosis vergif was zo danig zwaar, dat de gevolgen verschrikke lijk zouden geweest zijn, als de opzet van de huishoudster gelukt was. Vrijdagmiddag is op de Muiderstraat- weg te Diemen de 30-jarige pas afgestudeer de dokter S. C. uit Amsterdam overreden door een vrachtauto, die geladen was met olievatén. Enkele ogenblikken later is C. overleden. De vrachtauto reed door maar werd later op een opslagterrein achterhaald. De bestuurder verklaarde wel te hebben be merkt. dat zijn auto iets omhoog ging, doch hij had de heer C., die op een scooter reed, niet gezien. L. de B. Moeten de kortebaanrijdsters en rijders ook belasting betalen van de ge wonnen geldprijzen. Zo ja, hoeveel Antwoord Prijzen gewonnen met sport wedstrijden zijn vrij, behalve wanneer zij gewonnen zijn door beroepsrijders. Of een zodanig geval aanwezig is, zal naar de om standigheden moeten worden bezien van ge val tot geval. Het zal wel niet veel voor komen bij ons, dat men hiermede geheel of gedeeltelijk in zijn onderhoud voorziet. F. B. De witte was is doorgelopen door een gekleurd tafellaken. Wat te doen Antwoord: Daar is weinig of niets aan te doen. Op de duur zal de toestand door het bleken wel wat beter worden. U kunt de was iets langer in het bleekwater laten staan, dat zal altijd een kleine verbetering teweeg brengen. Abonné. Hoe vaak en wanneer vertrekt er een boot naar Nieuw-Guinea, waarmede post verzonden kan worden. Hoe lang duurt de overtocht AntwoordOngeveer 3 |x per maand. Dat wisselt wel eens af. U kunt dat het best te weten komen op het postkantoor. De duur is ongeveer vijf weken tot Sorong. J. K. Wij hebben een fornuis met een roes tige binnenpot. De was komt vol roestvlek ken te zitten. Wat te doen AntwoordProbeert u het eens met het volgende middel 20 gram kamfer smelten en 125 gram varkensvet, dit mengen met een beetje grafiet. De pot m'et dit mengsel in wrijven, 24 uur laten zitten en dan weer af wrijven. Na deze behandeling de pot ver warmen en inwrijven met zuivere bijenwas. Als de was hard is, dan deze er weer af borstelen met fijn keukenzout. Ten slotte na spoelen met kokend water en flink afdrogen natuurlijk. J. B. B. Weet u hoe het met het vitamine gehalte van grapefruit staat ten opzichte van sinaasappelen Antwoord Er staan ons daarover geen cijfers ter beschikking. Beide vruchten zijn zeer rijk aan vitamine C. Het gehalte zal niet zo erg veel verschillen, zeker niet zoveel dat dit enig praktisch belang heeft. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentièn (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. s

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1