AXELSE COURANT Costuums Muzikaal feestgetij te Zuidzande op Hemelvaartsdag Fa Deij Iedere Vrouw/ kan charmant zijn 1 Br and weer wedstri j den nippers Voor Jong en Oud Voor alle maten Voor elke gelegenheid Voor iedere beurs 1 heeft Visser-Koole modieuze, perfect passende confectie Jongens Plusfour-costuums imënj i 1 s 1 Wrijf Kou en Pijn NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis m de gem AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE GENT dit SPECIALE Prachtige stoffen Moderne dessins zowel voor normale, slanke als corpulente personen. Degelijk binnenwerk. eventueel met bijpassende korte broek. Bij klare hemel en zonneschijn zullen wij - zoals de vooruitgegane mare luidt Juidzande „op zijn best" in feesttooi zien, s. Donderdag Allerwege zal dit schone, onder de rook Ivan Oostburg - en tussen het vermaarde Zeeuwsch-Vlaamse strand van Cadzand lelegene dorp bevlagd zijn. Waartoe ook wel bijzondere reden is Immers, de koninklijke muziekvereniging Veronica" zal haar 80-jarig bestaan op die aq luister bij zetten door het jaarlijkse ondsconcours van de Bond van Muziek verenigingen in Zeeuwsch-Vlaanderen. In blijde jubelstemming zullen wederom een tiental Zeeuwsch-Vlaamse muziekkorp sen elkaar in vreedzame kamp de eer be visten, wie hunner ditmaal naar de on tilbare uitspraak ener hoogst deskundige ury voor een jaar het bezit van de fraaie londs-wisselbeker zal worden toegekend, ien ereprijs, waaraan ook het hoge ere metaal door H.M. de Koningin geschonken zal zijn verbonden. Als tekenjare alzo weer een hoogtijdag voor de talrijke muziekliefhebbers bezuiden Schelde om hun hart uit te leven en el kanders prestaties in punten allen te zien afgemeten, Zuidzande zal zich deze eer waardig to nen. Heeft zich deze ook gedurende de acht lecennia's die achter ons. liggen, waardig getoond. Dit jaar zal deze, van grote levensvat baarheid aldoor blijkgevende muziekvereni ging voor de 25e maal deelnemen aan een concours. Eclatante successen werden door haar be haald op de jaarlijkse concoursen, niet al leen na de bevrijding miaar ook in de oude Bond van voor 1940. die toen alleen het westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen omvatte. Van de tweede afdeling heeft „Ve ronica" zich opgewerkt tot de afdeling uit muntendheid en zo mag dit kleine dorp van nog geen 900 inwoners, momenteel bogen op het bezit van een weibezet fanfarecorps van om en nabij de 30 leden, dat behoort tot de beste van onze streek. Hoe dit te verklaren Waaraan is dit ongewone en in onze na oorlogse wat uit het lood geslagen - wereld uniek geworden feit toe te schrijven In de eerste plaats aan een voorbeeldige gemeenschapszin, diez elfs in dorpen hoogst zeldzaam is. Want laten we eerlijk zijn, in de meeste kleinere zowel als grotere plat- telandsgementen voelt de jeugd zich niet zo enthousiast meer voor de beoefening van deze mooie vrije tijdsbesteding. De edele dilettantenkunst is er in de laat ste jaren trots alle moeite en onverdroten pogingen niet zo erg op vooruit gegaan. Veeleer het tegendeel. Althans in de meeste plaatsen, ook in onze streek. De grootste gemeenten schitteren dan ook, voor een groot deel in afwezigheid Maar gelukkig zijn er uitzonderingen ten goede. Daaronder behoort „Veronica in het feestvierende Zuidzande, dat thans op een eerbiedwaardige staat van dienst mag wijzen en daardoor mag bogen op de trots en algemene sympathie harer burgerij Zuidzande op haar best. Hoe is het mogelijk, zulk een klein dorp om te toveren tot een m;uzikaal „Oberam- mergau" in het vruchtbare landelijke wes ten van Zeeuwsch—Vlaanderen Zeker, hier heeft altijd het hart geklopt van de echte liefhbberij-beoefening van de blaasmuziek. Hier had reeds decennia s vóór het bestaan van de tegenwoordige Bond, jaarlijks een muziekconcours plaats. En dik wijls heb ik mij bezonnen op het verschil in deze mentaliteit tussen Oost en West dat eigenlijk toch onmiskenbaar is. Is he de volksaard, die vanwege de toe- vlucht voorheen van refugé s (uit Frankrij I in het bijzonder) invloed heeft gehad. Die zich uit in een groter kunstzinnigheid der bevolking Als ik de ledenlijsten der korpsen ont vang treft het mij altijd, dat de meest namen der werkende leden uit „het land van Cad zand" op een ontwijfelbare Franse afkomst en afstamming wijzen. In Zuidzande b.v. heeft meer dan de helft der leden een uit gesproken Franse naam. Hoor slechts de Hullu, Risseeuw, Legrand, Fremouw, de la Vienne, Luteijn, Dubois, de Ligny, Neuf- église, enz. Op andere plaatsen in het westen is eveneens overal dit verschijnsel waar te nemen. Echter nergens in die mate als in Zuidzande, dat oude bolwerk van de Huge noten. Doch laten wij niet experimenteren en het maar houden op de voorbeeldige eensge zindheid, de echte teamgeest, die hier de dorpsgemenschap zo voorbeeldig siert. Deze heeft voorzeker in die tachtig jaren blijk gegeven van onschatbare betekenis te zijn voor het verenigingsleven en in ht algemeen. Hoewel het toch altijd wel iets zegt ten op zichte van de superioriteit, dat de Beker steeds in het Westen bleef en naar het zich laat aanzien ook nu wel weer zal blijven Zuidzande, a.s. Donderdag op haar best Als „Pluvius" de feestvreugde zoals op Hemelvaartsdag nog al te doen gebruikelijk is maar niet verstoort. Laten de Zeeuwsch-Vlaamse dilettanten op dit concours wederom die stimulans vin den, die nodig is en blijft voor een opvoering van het muzikale peil hunner korpsen in ons overjordaanse deel van Nederland 'tG. DE WIELERWEDSTRIJD MET PINKSTEREN. Hoewel de W.S.C. „Axel op de dit voor jaar in Hulst gehouden districtsvergadering van de Zeeuwse wielerclubs zich weer op gaf om met Pinksterdag haar traditionele Pinksterkoers te houden, ditmaal weer voor nieuwelingen, heeft deze vereniging op een onlangs gehouden vergadering besloten hun wielerwedstrijd op te schuiven naar de feest dagen in Augustus. Om op 3e Pinksterdag toch dit sportge beuren te doen plaats vinden, stelde „Vol harding" zich in verbinding met de W.S.C. „Axel" en laatstgenoemde club was bereid hun datum over te dragen aan de A.W.S.C. „Volharding", die nu evenwel voor het pro bleem stond op korte tijd deze nieuwelingen- koers te organiseren. Allereerst was er de financiële kant, maar met grote voortva rendheid heeft „Volharding dit opgelost met inschakeling van een paar actieve café houders in onze gemeente. Deze waren er van in kennis gesteld dat de A.W.S.C. „Vol harding alsnog kans zag de koers te organi seren, maar aangezien met he oog op de feestdagen in Augustus ook weer een be roep wordt gedaan op de offervaardigheid der bevolking, ditmaal niet wenste aan te kloppen bij de burgerij voor financiële hulp. Een paar caféhouders namen toen het lof waardige initiatief het vereiste bedrag, dat de organiserende club verlangde bij elkaar te brengen en klopten daartoe aan bij hun collega's in onze gemeente. Binnen enkele dagen was de financiële kant alzo opgelost want niet alleen begreep deze categorie van neringdoenden het belang vpn zo n wieler sportmiddag, maar ook waren zij er ten volle van doordrongen dat een beroep op de be volking in het algemeen, in deze van col lectes e.d. overvloeiende dagen onmogelijk was. De vereiste plichtplegingen ten opzichte van K.N.W.U. en gemeentebstuur zijn reeds in behandeling en er zal worden gereden op het bekende parcours in de gemeente, en bestaat uit 45 ronden, wat neerkomt op een afstand van ruim 70 km. Men hoopt een groot aantal nieuwelingen aan de start te zien omdat er geen enkele koers is voor nieuwelingen. Bij gunstig weer is er voor de wielersportliefhebbrs dus weer kans in Axel te genieten van hun sport, AUTOMATISCH TELEFONEREN MET DISTRICT NIJMEGEN. Met ingang van 24 Mei te 8 uur zullen de telefoongesprekken tussen de abonné's, aangesloten op de netten Axel, Philippine, Hoek, Sas van Gent, Sluiskil, Terneuzen, Zaamslag en Zuiddorpe en de aangeslotenen van de geautomatiseerde netten van het dis trict Nijmegen, langs automatische weg tot stand kunnen worden gebracht. De betreffende netnummers, alsmede de te kiezen ntnummers zijn Alphen (Gld.) 0-8876, Bemmel 0-8801, Berg en Dal 0-8805, Bergharen 0-8873, Beu- ningen 0-8807, Dodewaard 0-8885, Dreu- mel 0-8877, Druten 0-8870, Eist (Gld.) 0- 8809, Erlecom 0-8804, Ewijk 0-8872, Gendt (Gld.) 0-8802, Groesbeek 0-8891, Horssen 0-8874 Kesteren 0-8886, Leeuwen (Gld.) 0-8879' Millingen (Gld.) 0-8803, Nijmegen 0-8800', OosterhoutGld.) 0-8808, Opheus- den 0-8887, Randwijk 0-8889, Valburg 0- 8883, Wamel (Gld.) 0-8878, Zetten 0-8880. Zonder enige verplichting komen wij met zichtzendingen aan huis. J AXEL Telefoon 773 Speciaal Heren- en Jongenskleding mme» m m m mmm 4 I 4 4 4 «5» 9 m m m Zaterdagmiddag hadden zich te Sluiskil op de brandweerwedstrijden bijna alle Oost Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten aangediend. De leiding berustte bij de inspectie te Breda, waarvan de heer Kortus aanwezig was. Voorts werd de jury gevormd door de heren Roelands, directeur van Bouw- en Woningtoezicht in Oost Zeeuwsch-Vlaan- deren, Kramer, comtmandant van de brand weer te Waterlandkerkje, Taechema, on dercommandant van de brandweer te Goes, van As, van de brandweer te Vlissingen en Boogaerd, commandant van de brandweer te Sluis. Om 2 uur ving de wedstrijd aan op een terrein in het nieuwe gedeelte te Sluiskil. Ondanks het zeer ongunstige weer zette de bevelhebber van elke ploeg zich volledig in om de beste prestatie te leveren. In afwijking werden dit jaar door de jury waarderingspunten toegekend, zodat een ploeg met een maximum aantal punten een le prijs, met 80% een tweede en met 60% een derde prijs toekwam. Over 15 rubrieken verdeeld werden de punten toegekend en het is wel een bewijs voor het verhoogde peil van paraatheid der brandweercorpsen in de na-oorlogse jaren dat b.v. bij de tweede prijswinnaars het ver schil slechts tussen 471 en 434 punten lag. Na afloop verenigden de 170 deelnemers met jury zich aan een koffiemaaltijd in hotel Meert. Hier werd eerst het woord gevoerd door burgemeester Teilegen van Terneuzen, die o.m. zijn dank uitsprak tegenover de brand weerlieden, dat nog zovelen van hen hun vrije tijd en zelfs meer dan dat beschikbaar zetten ten bate van de gemeenschap. Onder applaus reikte hij de ere-prijs voor de beste bevelvoerder uit aan commandant Janssens van Hulst, die volgens het oordeel van de jury met kop en schouders boven zijn rollega's uitstak. Vervolgens werden door hem1, nadat de heer Kórtus de prijzen had bekend gemaakt de bijbehorende medailles uitgereikt. Een erste prijs werd behaald door Zuid dorpe, Hulst II, Zaamslag en Terneuzen II. Een tweede prijs verkregen Terneuzen III, Sas van Gent, Hontenisse, Hulst I, Sluis kil II, SSluiskil I en Axel, terwijl St. Jan steen, Terneuzen IV, Vogelwaarde, West- dorpe, Terneuzen I en Koewacht een derde prijs bekwamen. Hiermee was het eind gekomen aan een ondanks de koude en nattigheid zeer goed geslaagde wedstrijd. weg met DAMPO OVERSLAG Waterleiding in zicht. In verband met de aanleg van een nieuwe weg ZuiddorpeOverslag is de waterlei ding weer eens ter sprake gekomen. Het gemeentebestuur heeft stappen gedaan om deze grote verbetering tot stand te kunnen brengen. Dezer dagen zal op het gemeente huis samen met vertegenwoordigers van de Waterleidingmaatschappij Zeeuwsch-Vlaan- deren een laatste bespreking worden gehou den over het al of niet aanleggen van de waterleiding. Gezien Overslag op grote af stand van het bestaande net ligt zal het veel kosten medebrengen, doch mét een beetje goede wil is ht wel tot stand te brengen. Er zal tevens naar worden gestreefd om de aanpalende wijk van Belgisch Overslag aan te sluiten. Indien dit kon plaats vinden wa ren de grootste moeilijkheden wel uit de weg geruimd. Postcommandant met pensioen. Met ingang van 1 Juni a.s. gaat de heer A. Maas, postcommandant der Rijkspolitie van de groep Koewacht met pensioen. De heer Maas werd in 1945 overgeplaatst van Graauw naar Overslag, waarbij hij werd benoemd tot postcommandant. Steeds heeft hij zijn taak met volle liefde vervuld en de inwoners van Overslag zullen daardoor veel aan hem verliezen. We hopen dat hij nog vele jaren in goede gezondheid van zijn pen sioen mag genieten. De politie in Smallingerland heeft, in samenwerking met collega's uit omliggende gemeenten een uitgebreid onderzoek inge steld naar een zeer groot aantal diefstallen van landbouwgereedschappen, die vooral 's nachts van boerenerven verdwenen. Als resultaat van dit onderzoek zitten nu een zekere De H. en drie van zijn zoons, wo nende te Drachten en te Boelenslaan nu in Leeuwarden opgesloten. Daar vertoefde al een vierde zoon wegens een ander delict, maar ook hij bleek bij de diefstallen betrok ken te zijn. Bij de nachtelijke rooftochten was nog een zesde persoon, geen familie van De H., in het spel, die ook is gearresteerd. Een auto met zeven inzittenden is Zaterdagmiddag op het beruchte kruispunt te Laren aangereden door een autobus van de Nederlandse Buurtvervoermaatschappij. De zeven inzittenden waren op weg van Zwolle naar een bruiloft in Zandvoort. De chauffeur van de bus, die uit de richting Laren kwam, verleenden geen voorrang aan de Zwolse auto, die op de rijksweg juist het kruispunt passeerde. Er ontsond veel mate riële schade. De inzittenden van de auto werden allen gewond. Vier van hen kreg*n hersenschudding. Zij werden naar het zi*- kenhuis te Laren vervoerd, evenaTs ~dë ove rige drie, die slecnts lichte schaafwonden hadden opgelopen. Er worden nu nog vijf personen in het- ziekenhuis verpleegd. Volgens de bladen zouden de over vloedige regens, die sedert enige dagen in de staat Sao Paulo gevallen zijn. vroeg tijdige afval van koffievruchten hebben ver oorzaakt, waardoor de pluk met 10 tot 15% verminderd zou worden. Deskundigen zijn echter van mening, dat het nog te vroeg is om een oordeel uit te spreken over de schade die de koffieplanters zullen hebben. Een nieuw serum tegen hondsdolheid is door een Amerikaanse fabriek in de han del gebracht, als aanvulling op de behan deling volgens Pasteur, in het bijzonder in gevallen, wanneer de patiënt gebeten werd in het hoofd of in de hals. Sedert 1948 is deze nieuwe methode met succes toegepast op een tweehonderdtal personen in de Ver enigde Staten. De verhoudingen tussen Italië en Zuid- Slavië, die toch al niet zo best waren, zijn de laatste tijd vertroebeld door incidenten te water. Een Italiaanse trailer was aan het vissen in de Adriatische zee, toen een Zuid- Slavische patrouilleboot naderde. Vier ma riniers gingen aan boord van het Italiaanse schip. Toen zij evenwel goed en wel aan boord waren, arriveerde een Italiaanse ka noneerboot. De Zuid-Slavische kapitein vond het raadzamer niet te dicht bij de kanonnen te komen. Hij ging er vandoor en liet de vier mariniers op de treiler achter. De vis sersboot koest naar Ancona en de Zuid- Slaven bij hun ambassade afgeleverd. Italië beweert, dat de treider in Italiaans water voer en de Zuid-Slaven zeggen, dat dit niet waar is. Donderdag werd de 13-jarige Pieter Boot uit Delft vermist. De radio-omroep zond zijn signalement uit. Iemand uit Rotterdam, die door de radio het politiebericht had ge hoord, keek naar buiten en zag aan de over kant in het portiek van een woning een jongen zitten, wiens signalement met het per radio uitgezondene overeen kwam. Hij ging naar buiten en vroeg de knaap of hij Piet Boot uit Delft was. Deze antwoordde be vestigend. De politie werd gewaarscuwd, die de jongen op transport stelde naar Delft. Aan de Britse kust in het graafschap Lancashire heeft de kustwacht van Formby gemeld, dat er ten oosten van het lichtschip Bar een vliegtuig van het type „Rapide in de Ierse ze is gestort. De Rapide is een twee- motorige tweedekker, die wordt gebruikt door Britse chartermaatschappijen. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen i 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen JO cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD s t- «5 V

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1