AXELSE COURANT De Berkelse zaak. 9% De grote trek gaat in Mei naar het Westen. nippers WRIGLEY i.C. VINK 1(1 Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. Wij zijn misschien meer dan vroeger ge pend aan gerucht verwekkende strafpro- essen, maar zelden heeft een rechtsgeding ich zo in het middelpunt van de openbare elangstelling bevonden als dat van de Ber- :else medicus, die er van verdacht wordt ijn vrouw met cyaankali te hebben ver- liftigd. De vraag is te stellen, of er niet een on- lezond element is in deze zo gloeiende aan- acht voor een crimineel geval. De detec- ive-roman, die meest gelezen lectuur, de ilm, die meest aanschouwde bevrediger van Ie sensatie-behoefte, heeft de mensen op- leleid in de prikkelende geneugte van het olgen van een dergelijke strafzitting. Het i onmiskenbaar, dat een vleug van nieuws- ierigheid, een zich bevredigen aan een ruwelijke romantiek de openbare belang- telling doortrekt. Alle gegevens voor een verschrikkelijke jetective-roman zijn in de Berkélse zaak ianwezig. Vreemde en tegenzijdige verkla- ■ingen, erotische tussenspelen, de ondergang tan een familie. Intimiteiten, die onder de schijnwerper komen. Opgewonden rechts zittingen, waarbij het publiek ademloos het ipannende drama volgt. Een zo geruchtmakende zaak geeft aan- eiding om op te wekken tot zuivering van de aandacht, die het verschijnsel van de misdaad omgeeft. Men geve er zich rekenschap van dat er afgronden opengaan van menselijke wreed- leid, van menselijke smjnrt, wanneer derge- ijke gevallen aan de orde zijn en de ver borgenheden des levens onder het licht van de openbaarheid moeten worden gesleept. Men geve zich rekenschap van de ontzag- ijke, slopende taak. waarvoor de rechters geplaatst worden, die de waarheid moeten ontworstelen aan een zo netelige en inner- ijk zo vol tegenstrijdigheden zijne materie. Het is verkeerd, zulk een strafzaak te zien Hst RODE KRUIS helpt U wel.,. maar wat doet UP als een langzaam zich ontwikkelende op lossing van een reeks van puzzles, of als een vorm van een boeiende sensatie. De treur nis om de geknakte menselijke waardigheid, de waardering van het streven om recht te doen, da tzijn de gevoelens, waarmee wij een drama als zich thans in de Haagse rechtszaal afspeelt, moeten vergezellen. De lezer van courantenverslagen oordele voorzichtig. Zij zijn op het publiek afge stemd en moeten snel geschreven worden. Een nauwkeurig inzicht omtrent toedrachten en feiten zou men alleen kunnen krijgen uit ambtelijke verslagen. In juridische kwesties zijn nauwkeurige formuleringen van het grootste belang. Zij kunnen een bepaald licht werpen op feiten en verklaringen of er een bepaald licht aan ontnemen. Deze rechtszaak is vol van verrassingen en wisselende aspecten. Maar zij vertoont niet alleen het beeld van eenlabyrinth, waar uit rechters de uitweg moeten zoeken, die wij niet benijden, doch zij stelt ons voor vra gen omtrent nieuwe verschijnselen, die zich hebben voorgedaan, verschijnselen, die de indruk wekken, af te wijken van de normale gang van zaken bij een strafprocedure. Wij denken aan de gewijzigde verklarin gen van deskundigen, die tijdens het proces tot een tegengesteld inzicht kwamen dan zij aanvankelijk koesterden. Het veranderd in zicht van prof. Carp omtrent de toereke ningsvatbaarheid van de verdachte is hier een sprekend voorbeeld van. Het moge in een deskundige gewaardeerd worden, dat hij zijn testimonium overmatig nauwkeurig over weegt en zijn twijfel te kennen geeft om trent situaties, waarvan hij later minder zeker is dan in ht begin, deze wisselende verklaringen van deskundigen openbaren toch een wankelheid aan de gegevens, waar op de rechter moet oordelen. Maar raadselachtiger nog is het feit, dat de Raad van Toezicht de verdediger, die een zwakke positie innam, die zelf onder zekere verdenkingen stond, ja zelfs een tijd lang werd gearresteerd, niet alleen heeft na gelaten hem aan te raden zich verder aan de verdediging te onttrekken, maar zich zelfs zo zeer achter hem heeft gesteld, dat hij een zijner leden heeft afgevaardigd om hem ter terechtzitting bij te staan. Wij kregen hier door de vreemde figuur van een verdediging van de verdediging. Tob niet langer verhoogt Uw werklust, 'k' en verfris, Kauw OVER ZEE EN DOOR DE LUCHT EMIGREERDEN VELE HONDERDEN NAAR CANADA. DE HONDERDDUIZENDSTE EMIGRANT SINDS 1945. Het ligt voor de hand dat men de emi gratie wel eens vergelijkt met de „vogel trek". Deze vergelijking gaat echter in vele opzichten mank. De vogels trekken met de winter naar het Zuiden, maar komen met de lente weer naar het Noorden terug. De emi granten, die in vele richtingen ons land ver laten, doen dit echter meestal 1 niet met het voornemen om periodiek naar Ne derland terug te keren. Zo'n „zwaluw"- emigratie (zoals die b.v, wèl elk jaar heen en weer gaat tussen Italië en Argentinië) kennen wij niet. De grote emigratie-trek, die deze maand over zee en door de lucht, naar Canada gaat vertoont echter weer wel enige over eenkomst met het uitzwermen der vogels. Want het is of de lente, de wedergeboorte der natuur op het Noordelijk halfrond, vele Nederlandse handen waarin, na de lange winter, de lust tot arbeid tintelt, n.aar het Westen lokt, naar dat verre en verste Westen van Canada, waar de velden en akkers nog zoveel ruimer zijn dan in Ne derland en waar de boer voor zichzelf en voor zijn kinderen, een zoveel ruimere toe komst lokt dan Nederland hem nog kan bieden. Dat is één aspect van die lente-emigratie naar Canada, waaraan in deze Meimaand wordt deelgenomen met tien scheepsafvaar- ten en dertien K.L.M.-vluchten. Een ander aspect ligt in de vele bijzondere banden, die tussen Nedrland en Canada bestaan en waaraan juist in de maand Mei met wijding wordt herinnerd. Er lag dan ook iets sym bolisch in toen op de 5e Mei de „Sibajak' met 280 passagiers uit Rotterdam en een K.L.M.-machine van Schiphol vertrokken. De driekleur, wapperend in de lentewind, gaf de varende emigranten langs de kaden van Rotterdam en langs de Waterweg en de vliegende emigranten uit de dorpjes en stadjes waarover de K.L.M.-machine naar het Westen snelde, een vrolijke groet mee. Vijf Mei bevrijdingsdag en daarom ook de dag, waarop de banden tussen Nederland en Canada weer nauwer zijn dan op andere dagen. Daarna de 10e Mei dag van droef her denken te midden van de feestelijke luister der jonge lente. Juist dit jaar heeft de 10e Mei plotseling de zomertooi aangetrokken, die deze dag zo zeer op die rampzalige 10e Mei doet lijken nu veertien jaar geleden En juist in Rotterdam het toen zo zwaar geteisterde, nu van een driftige wederop- bouwkoorts bezeten Rotterdam haakt die herinnering zich nog dieper in ons denken. Maar aan dezelfde kade, waar enkele dagen daarvoor de „Sibajak lag, ligt nu de „Grote Beer", klaar om meer dan 600 emigranten voor Canada op te nemen. En de even schrij nende pijn, die juist op deze zonnige 10e Mei de aanblik van Rotterdam toch nog door ons heen doet gaan, moet wijken voor het blijde rumoer van de inscheping. Zij die van daag met dit schip naar Canada gaan, zien immers niet achteruit naar het verleden. Zij zien vooruit naar de toekomst. De „trek" van Nederlanders naar Canada die in deze Meimaand zijn hoogtepunt be leeft de „trek" van boeren van de Oos telijke Europese kustrand der Atlantische „binnenzee" naar de Westelijke, de Amp- rikaans-Canadese oever dier „nieuwe we reldzee", heeft de laatste jaren zo'n grote omvang aangenomen dat het bijna niet meer mogelijk is het beeld daarvan in het relaas van één enkel „emigratieschip-van-de-maand op te vangen. Toch lopen verschillende lij nen, waarlangs dit gebeuren van historisch belang zich voltrekt, ditmaal op dit éne schip op deze zoveelste emigratiereis van de „Grote Beer" tesamen. Hebben de statistici der emigratie niet uitgerekend dat de 100.000ste emigrant, die sedert de oorlog uit Nederland naar Canada oversteekt, zich thans aan boord van de „Grote Beer' moet bevinden Ieder wil natuurlijk weten wie dat zal zijn, elke passagier kostert diep in zijn hart de hoop dat hij of zij het zal wezen. Echter pas bij de aankomst in Canada zal uitgemaakt kunnen worden welke Neder lander als 100.00ste emigrant de Canadese Door de grote droogte ontstaan veel branden. Zo hebben te Bargercompascuum grote veenbranden gewoed. Ruim 150.000 baggerturven gingen verloren. Op het na tuurreservaat „Het Brandeveen" in Drente, waar de vorige week een bosbrand heeft gewoed, zijn de verkoolde resten van veel wild gevonden. Een volwassen ree liet zich in uitgeputte toestand vangen. De gehele rug bleek te zijn verbrand. Enkele jonge ree- en stierven de vuurdood, evenals talrijke hazen, fazanten, adders en andere slangen, Het jachtslot op de Veluwe bij Ede „De Hindekamp" is doordat door een lek in de schoorsteen het dak in brand was ge raakt, in vlammen opgegaan. Doordat het dak met riet gedekt was en mede door de droogte en de sterke wind viel aan blussen niet te denken. De kostbare inboedel ging geheel verloren. De stallen, garages en een personeelswoning konden behouden blijven. De schade, die in de honderdduizenden loopt wcrdt door verzekering gedekt. Dinsdagmiddag reed Prins Bernhard op de rijksweg van Den Haag naar Utrecht en bestuurde zelf zijn auto. Ongeveer 20 km. voor Utrecht wilde hij een voor hem rijden de vrachtauto passeren, die echter juist op dat moment ook naar links uithaalde, waar door de auto van de Prins in de middenberm werd gedrukt. De auto sloeg over de kop. De Prins en de naast hem zittende chauf feur konden geheel ongedeerd de auto ver laten. Een passerende auto heeft de Prins meegenomen naar Soestdijk. De auto van de Prins werd zwaar beschadigd. De chauf feur van de vrachtauto heeft blijkbaar niets gemerkt en is doorgereden. De rijkspolitie stelt een onderzoek in. Woensdagochtend is in geheel Zwit serland een tamelijk krachtige aardbeving waargenomen, die ongeveer een halve mi nuut aanhield. De 27-j.arige soldaat Coldberg te Lon den, die aan de jongste wereldoorlog deel nam en bij zijn ouders inwoonde, had om niet te verklaren reden een lijstje opgesteld van personen, die hij wilde neerschieten. Een van zijn slachtoffrs overleed aan de bekomen schotwonden en de tweede, een chauffeur, wordt thans in een ziekenhuis verpleegd, terwijl de derde slechts onbeduidend werd verwond. De politie achtervolgde Goldberg toen hij in een taxi wegreed, maar zij kon hem niet meer tijdig arresteren, want voor het Charingcross hospitaal schoot hij zich zelf door het hoofd. Als gevolg van hte breken van de trekhaak van een aanhangwagen is Woens dagochtend om half acht op de weg van Steenbergen naar Roosendaal een wagen van ht circus Boltini van de dijk gegleden. In de wagen bevonden zich 14 paarden, een kameel en een lama. Vier paarden die ern stige verwondingen opliepen moesten wor den afgemaak^. Het circus was met een 60—tal wagens op weg (van Steenbergen naar Etten. In het Friese dorpje Tijntje is een ooie vaar neergestreken, die daar bezit van het bestaande nest heeft genomen. Hij voelt er zich niet alleen thuis, maar beschouwt zich ook heer en mieester van zijn omgeving. Dat ondervond dezer dagen een vrouwelijke in gezetene van het dorp, die langs de stille Bregelaan fietste. De ooivaar kwam op haar af, vloog een paar keer dreigend over haar hoofd en pikte haar toen op haar rug. De wielrijdster heeft er daarna een flinke spurt ingezet om aan de vervolging te ontkomen. Schaafwonden? bodem betreedt. Bij de uitreis is het uitge leide door minister en ambassadeur, met toespraken over de scheepsradio, een voor proefje geweest van de bijzondere ontvangst die „de honderdduiiendstè" in Canada wacht. ZATERDAG 22 MEI 1954 68e Jaargang No. 64 ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per mm. Bi] contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 ceat iedere regel meer 12 cent extra Tienduizenden vrijwilliger» maken het mogelijk, dat het Rode Kruis voor U klaar staat. Van 24 Mei tot 6 Juni zullen vele anderen meehelpen geld in te zamelen voor Uw Rode Kruis. Ook zij doen dat belangeloos - in hun vrije tijd - voor U en allen die U dierbaar zijn. Beloon hun toewijding en geef van harte. Bankrekening Amslerdamsche Bank Axel. s r* rt*

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1