AXELSE COURANT Het Rode Kruis staat paraat Kruis t paraat De vloot gereed voor de jacht! Wrappers ,e«* fóna, "kk j. C. VINK Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 19 MEI 1954 68e Jaargang No. 63 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel. Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK ei» er e/» FIRMA Markt 12 AXEL. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag werd onder St. Anna ter Muiden na een wilde jacht en schietpartij door de Belgische douane een auto in beslag genomen met 600 kg. gepelde garnalen. Eén der smok kelaars wist te ontkomen. Nadat de auto was vastgelopen kon zij in beslag genomen worden. SNELLE HULP BIJ ERNSTIGE RAMPEN. HULP OP VELERLEI GEBIED. Wat is, wat doet het Rode Kruis en wat heeft het nodig Om deze vragen te beantwoorden heeft het Nederlandsche Roode Kruis de vertegenwoordigers van de pers uitgenodigd om in het Henri Dunanthuis te Zeist de verrichtingen van deze menslievende organisatie te horen en te zien uiteenzetten, om tevens het besef over te dragen, dat het Nederlandsche Roode Kruis een bezit van ons volk is en wij dit grootse bezit met inzetting van alle krachten tot nog bredere ontplooiing moeten brengen. Er zijn, zoals de voorzitter, ir. F. C. C. baron van Tuyll van Zuylen op merkte, nog obstakels op te ruimen van onverschilligheid, onwetendheid en van egoisme. Het grote huis van het Rode Kruis wordt beheerst door de geest van het dienen, ongeacht wie gediend wordt. Het werk wordt gedaan uit liefde tot de naaste, ontsproten aan de liefde van God voor de mens. ,E HULP BIJ ERNSTIGE RAMPEN. OP VELERLEI GEBIED. en wat heeft het nodig Om deze vragen lsche Roode Kruis de vertegenwoordigers ienri Dunanthuis te Zeist de verrichtingen te horen en te zien uiteenzetten, om tevens STederlandsche Roode Kruis een bezit van met inzetting van alle krachten tot nog C. C. baron van Tuyll van Zuylen op- van onverschilligheid, onwetendheid en iet Rode Kruis wordt beheerst door de gediend wordt. Het werk wordt gedaan aan de liefde van God voor de mens. met veertig passagiers er in, even verder neerstortte. Brand en gekerm van tientallen gewon den. En daar kwam het Rode Kruis in actie. De waarschuwingen gingen uit en omdat wij er nu toevallig in de buurt waren, heb ben we ons kunnen overtuigen van de no dige paraatheid van deze hulpcolonnes. Na een ogenblik hoorden we ver weg de sirenes loeien en even later daverden door de bos paden de brandweerwagens, gevolgd door auto's met enkele honderden helpers en help sters en plotseling was daar in het bos een lopen en draven en handigheid te aanschou wen, waar we vol bewondering naar keken. Daar kwam het materiaal te voorschijn. De E.H.B.O.-ers snelden naar de gewonden om eerste hulp te verlenen, tientallen brancards en honderden dekens kwamen te voorschijn. De Zeister brandweer wist met aanjaag- pompen in een minimum van tijd van 1200 meter afstand een waternevel over het bran dende huis te leggen. Grot tenten wrden ontrold en in een half uur tijd, laat het drie kwartier geweest zijn, stond er een dozijn enorme tenten overeind. Een compleet nood hospitaal was plotseling verrezen. Aparte tenten voor verbinden van breuken, voor verbinden van lopende patiënten, voor shock patiënten, een staf- en een administratietent een keukentent, waarin na een half uur de koffie klaar stond en belegde broodjes ge reed lagen, lichtagregaten zorgden midden in het bos voor een prima verlichting, ter wijl de tenten ook nob over vele olielampen beschikten. Doden en gewonden werden vlot geadministreerd, zodat de pers binnen het uur wist wie er bij het ongeluk betrokken waren. Dit alles, lezers, was bijna echt. Het onge luk was dan in werkelijkheid gelukkig niet gebeurd, maar het kan gebeuren. En door deze enscenering bleek, dat het Rode Kruis dan klaar staat en paraat is om te helpen. Althans hier in Zeist en omgeving. Dr. Gies- berger stond boven op een radio-auto om commentaar te geven, een radio-auto, die rmen met bescheiden middelen op de kop heeft getikt en ingericht. Een onmisbar hulp middel bij de organisatie. Maar nog niet overal in ons land beschikt men over zulke goed ingerichte hulpcolon nes. Ook elders kan zo'n ramp geschieden. Ook bij u in de buurt, waar ge dit ook leest. En de inrichting vereist nog immer meer materiaal om de hulpverlening toch vooral snel te kunnen verschaffen. Uw Rode Kruis vraagt de middelen daar toe an U 1 Er is niemand anders aan wie het gevraagd kan worden. Helpt het Rode Kruis zoals het Rode Kruis u zal helpen, wanneer u in nood verkeert. Het is niet te hopen, dat u ooit naar deze hulp zult snak ken, maar als het ooit nodig mocht worden, hoe dankbaar zult u er dan voor zijn en hoe beschdamd zoudt u zich voelen wanneer u zich yoordien nimmer iets aan het Rode Kruis gelegen had laten liggen. Helpt uw helpers VLAGGETJESDAG EN H A R I N G J A GE R IJ Het aantal aangegeven radio-ontvang toestellen in Nederland bedroeg op 1 Mei 1954 1.890.853 tegen 1.877.367 op 1 April. Op 1 April 1954 waren er 493.02f aange slotenen op het Rijks-radiodistributienet te gen 491.755 op 1 Maart 1954. UW HULP IS NODIG. Het Rode Kruis heeft geld nodig. In de eerste plaats is daar het streven om te ko men tot een internaionaal Rampenfonds, bij een te brengen uit vrijwillige giften van de burgers der onderscheiden natiën. Dan zal op de snelst mogelijke wijze hulp worden verleend, waar ter wereld een ramp uit breekt. In de tweede plaats dienen de middelen van het Rode Kruis verstrekt te worden om de hulpverlening nog effectiever te kunnen doen zijn. Daarvoor is dit jaar minstens anderhalf rrtillioen nodigd Er is nog al tijd een tekort aan Rampendepöts, minstens 26 moeten er nog bij in ons land en ieder depót kost ƒ20.000. Voor het zo nuttig ge bleken Welfare-werk in ziekenhuizen en sanatoria, zijn meer helpsters nodig. Men heeft behoefte aan meer lectuurhuisjes, de boottochten voor chronische invaliden zou nfen graag uitbreiden. Het informatie- en opsporingswerk, waarvoor nog iedere maand ongeveer duizend aanvragen binnen komen, vereist meer geld. Ook de hulp aan Nieuw- Guinea begint meer te eisen. En dan is er de nieuwe trombosedienst. Weer zo n nieuw initiatief van het Nederlandsche Rode Kruis waardoor dit ziekteproces zeer bekort kan worden en ziekenhuisopname vaak kan wor den voorkomen. En zo is er nog veel meer dat het Rode Kruis doet en wil doen, maar dat verbetering en uitbreiding vereist, om dat er steeds meer hulp gevraagd wordt. OOK NU LID ZIJN. Direct na een oorlog en vlak na een ramp wanneer het Rode Kruis duizenden helpt en daarmede dit menslievende werk duidelijk aan het licht treedt, dan begrijpt iedereen wel of althans velen, dat dit werk gesteund moet wrden. Dan melden er zich duizenden als lid aan. Dat ziet men aan de volgende cijfers: in 19317 waren er slechts 17.000 leden, vlak na de oorlog, in 1946 waren er 600.000. Helaas waren er, want dat aantal liep weer met enkele honderdduizenden te rug. Doch de watersnoodramp van 1953 bracht weer nieuwe stromen, zodat het aan tal leden thans ongeveer 500.000 bedraagt. Maar men zou dit jaar zo graag weer die 600.000 willen bereiken. En niet alleen om de inkomsten, doch bovenal ook om te weten dat er medeleven is bij het Nederlandse volk. Al die helpers en helpsters van de Rode Kruiscorpsen, met de daaraan verbonden medici, doen dit werk gratis en in hun vrije tijd. Ze hebben er veel moeite en tijd voor over om in tijd van nood duizenden medemensen te kunnen helpen. En zou u ben dan de nodige uitrusting durven ont- Rode Kruis voor de lijdende medemens doet, houden Als u alles ziet en hoort wat het kunt u daar niet onverschillig tegenover blij ven staan. Dan helpt u mee, naar uw ver mogen. IN ACTIE. We hebben de hulpcolonnes van Zeist en Utrecht in actie gezien. En hoe. Ergens in de bossen achter Woudschoten te Zeist ligt een kampeerhuis. Het zat vol met tientallen jongelui van de ambachtsschool toen een vliegtuig juist daarboven averij kreeg, de benzinetank juist op dat huis terecht kwam en het in brand stak, terwijl het vliegtuig VLAGGETJESDAG 22 - 23 MEI BHISJESDAG (vertrek) 25 MEI Het begin van de haringteelt-1954 is in zicht. Het is nu druk aan de kant in Scheve- ningen. in Vlaardingen. in Katwijk en IJmui- den. De vloot, rond Kerst-Oud-Nieuw met behouwen teelt binnengevallen, daarna onc- tuigd (afgesneden) heeft een paar maanden liggen dommelen. Nu is zij gewekt. Janmaat voor zover hij niet trawlde met een „sterke" motorlogger, ruikt de zee... Hij stapt aan boord. Hij neemt het schip, waarop hij, als het goed is, een teelt lang zal leven en wer ken onderhanden. En hoe Schip-klaar-ma- ken is een feestelijk werk, dat straks zal uit monden in het blijde feest van Vlaggetjesdag. Wat is Vlaggetjesdag Dè dag van de Nederlandse haringvisserij. Het is de dag waarop de vloot van „de grote visserij" zich aan het Nederlandse volk presenteert. Kleu rig onder de verse -frerf. Rijk vrsierd met vlaggen en wimpels liggen de schepen in Scheveningen, Vlaardingen en IJmuiden voor de kant. Vlaggetjesdag pronkdag van het oude nationale bedrijf. Op Zaterdagmiddag 22 Mei worden in bovengenoemde plaatsen feesten georgani seerd. Een vlootrevue wordt gehouden, er is een logger-race voor de kust. Optochten trekken door de plaatsen. Des avonds wor den in IJmuiden schijnwerpers op de vlag gende vloot gericht. Een hoogtepunt is ook het hijsen van de Bedrijfschapswimpel voor de best verzorgde haring. Dit jaar geschiedt dit door Drs. D. J. van Dijk, directeur van het Bedrijfschap voor Visserijproducten, op de KW, 123, die verleden jaar de prijs voor de best verzorgde haring van de Katwijkse haringvloot behaalde. In enkele plaatsen wordt de Zaterdag besloten met een Vlag getjesdag-vuurwerk. Des Zondags worden er geen feestelijkheden gehouden. Dan is het kijkdag. Dess morgens worden in de meeste kerken van de vissersplaatsen bid stonden gehouden. Daarna gaat men naar de kant om, met de vele „vreemdelingen" te genieten van de rijke aanblik, die de vloot-gereed-tot-haringvangen biedt. Een nationaal bedrijf. Al vele eeuwen vangen onze vissers ha ring. In de haringdrijfnetvisserij heeft ons land altijd een rol van betekenis gespeeld. Reeds in de 15e eeuw werd haring ver zonden naar de Oostzeelanden in ruil voor graan. Naar Frankrijk in ruil voor wijn en zout. Mede door deze handel kwam, de koopvaardijvloot tot ontwikkeling. Boven dien stimuleert de haringdrijfnetvisserij tot op de huidige dag, de bedrijvigheid in vele takken van ambacht en/of industrie. Om er slechts enkele te noemen de nettenfabrie- ken, scheepswerven, touwslagerijen, kuipe rijen, enz. Ook thans is de export van grote beteke nis. In 1953 werden 603.560 vaten gezouten haring verzonden naar 68 landen. Over de bokking en de haringconserven praten we nu maar niet. In totaal werden verleden jaar aangevoerd 1.150.907 kantjes en 51.310.000 kg. verse haring. De haring geeft werk, de viezen, voedsel. De grote strijd „Op hoop van zegen". 25 Mei a.s. (Buisjesdag) begint de haring- jagerij. Des morgens varen de loggers uit. Naar de Noord Bijzondere omstandigheden voorbehouden arriveert de vloot op 26 Mei a.s. op de haringgronden. Dan, in de namiddag, klinkt de roep van de schipper „Op hoop van zegen, paaien maar De vleet wordt ge schoten. Wat is de vleet Dat is de ver zamelnaam van alle netten, die verticaal, ongeveer als een gordijn voor de vensters, in zee hangen. In het vólle seizoen hebben deze vleten een lengte van plm. 3000 meter. Per nacht hangt er dan in de Noordzee een gordijn van netten ter lengte van plm. 220 maal 3000 meter is 660.000 meter. Een af stand ongeveer van Amsterdam naar Berlijn. Vroeg in de morgen van 27 Mfei a.s. wordt de vleet ingehaald;. Direct daarna Op de weg langs Amsterdam is een personenauto met drie inzittenden met een snelheid van 70 km. uit de bocht geraakt en tegen een woning gereden, waardoor de zij gevel 20 cm. werd ontzet. Toen de chauf feur bemerkte dat hij in de bocht slipte, wist hij het stuur om te gooien en het drei gende watr te ontgaan, doch vloog toen aan de andere zijde tegen de woning. De inzittenden konden de zwaar beschadigde auto ongedeerd verlaten. Het huis moest ge stut worden. In het 18-eeuwse kasteel te Obbicht aan de Maas is Zaterdagmiddag brand uit gebroken. Het vuur ontstond op de derde verdieping en greep snel om zich heen. Ook de tweede verdieping wrd aangetast. De Sittardse brandweer rukte mpt groot mate rieel uit en was na ruim een uur het vuur meester. Het bovenste gedeelte van het kas teel is geheel uitgebrand. Het gebouw, dat in slechte staat verkeert staat op de lijst van Monumentenzorg. Het werd bewoond door vijf gezinnen. De bewoners konden zich in veligheid stellen, maar de inboedels gingen ten dele verloren. Van een der gezinnen kon niets worden gered. Vier brandweerlieden liepen brandwonden op, toen een doorge brande vloer instortte. He kasteel was niet tegen brand verzekerd. Zaterdagmiddag maakte het vuur zich meester van een landbouwschuur in het ge hucht Kaatshoven, gemeente Heeswijk. De schuur, die nagenoeg geheel uit stro was op gebouwd, was spoedig één vuurzee. De in houd, die ook voor een groot deel uit stro bestond, brandde hevig en spoedig sloegen de vlammen over op een aangrenzende boer derij die ook met stro gedekt was. De brand weren uit Heeswijk, Nuland. Den Bosch en Veghel rukten uit. Met neveltankwagens en gewone spuiten werd de strijd tegen het vuur aangebonden. De landbouwinventaris en de huishoudelijke inboedel \bn de be woners gingen nagenoeg geheel verloren. De oorzaak van de brand is onbekend. In het Peeldorp Helenaveen verbrand den enige tientallen hectare heide, terwijl er ook duizenden turven verloren gingen. Ook in het natuurreservaat brak brand uit. waar door 12 hectare bos en 10 hectare heide een prooi van het vuur werden. De rederijkerskamer „De Oranjebloem" te Sluis, die opgericht werd door de be kende schrijver Johan Hendrik van Dale, vierde Zaterdagmiddag haar 90-jarig be staan. Aan de voet van het borstbeeld van Van Dale werd een krans gelegd. als er haring gevangen is wordt deze verwerkt. Kaken. Warren (zouten). Kuipen. De haring wordt overgegeven aan de jager (het snelste.schip van een groep). De jager brengt de eerste vangst naar de haven. Dan begint de grote strijd tussen vier, vijf, soms meer, snelle schepen. Wie zal nummer één zijn Een schip uit Scheveningen, Vlaar dingen of Katwijk Er heerst spanning aan boord van de jagers. Spanning is er ook bij duizenden in het land, die de race mede be leven als een sportief gebeuren. Wanneer alles naar wens verloopt, kan het eerste schip op 28 Mei a.s. binnen zijn. Dan is het feest. Dan wapperen vlaggen van de wagens en winkels. Dan doet men zich te goed aan de „malse maatjes". Zee banket, waarvan men in het verleden al zei Haring in 't land Dokters aan de kant. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVEKTENTIEPRIJS: 8 een» per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. s '7*v- J

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1