AXELSE COURANT Ontluistering! Gemeenteraad van Axel RANG JEUK D.D.D. IVOROL Elke land een brillant 0V* 5 doktoren het misbruik van laxeermiddelen j. C. VINK *Üe vetsnapeuafr van de eeiste lanp. Huidgenezing Frankering bij abonnement, Axel O NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG FIRMA Markt 12 AXEL. Ons land is meer en meer een gebied, dat iet buitenland aantrekt. Het mag zich ver- leugenin een steeds groter wordend bezoek ran vreemde toeristen. Als deze zich behoor- |ijk gedragen, dan kan dit alleen maar winst :ijn. Winst aan deviezen, maar ook winst ian aanzien, aan gezag, aan bekendheid, ie ook weer nieuwe deviezen oplevert. Het is van belang, dat Nederland zijn eigenheid handhaaft. En niet alleen uit eco- ïomische overwegingen, maar bovenal om- jat het de sfeer moet handhaven, die het eigen volk omgeeft en daarmede de ver- rouwdheid met een landschap, een steden- idioon, dat enig is in de wereld en dat de gehechtheid a.n het vaderland bestendigt en ipwekt. De zorg voor de schoonheid en liefelijk- ïeid van ons land is een cultuurbelang van de eerste orde. Maar zij is ingewikkelder dan in de landen, die een grootse en over weldigende natuur tot hun beschikking heb ben. De bekoring van ons land ontstaat door waarden, die afhankelijk zijn van de mens. Wij bezitten geen natuur, die alles beheerst. Uit een samfenstelsel van onze be scheiden natuur en van historische monu menten wordt die onvergelijkelijke innigheid geboren, die wij aan de wereld kunnen aan bieden. Wij moeten haar behoeden en be waken. Eén kleine misgreep kan voldoende zijn, om een landschap te bederven. De ongemene schoonheid van ons land wordt ernstig bedreigd. Ons volk hongert nog altijd naar huizen. Er heerst zulk een overbevolking, dat w'ij het land uitpuilen. Niet altijd verschijnen die huizen op plaat sen, waar ze asthaetisch gewettigd zijn. Op vele plekken, waar vroeger de bossen ruis ten, bevinden zich nu huizen, met wat dunne dennetjes omringd. Wij zoeken ons heil in industrialisatie, met het gevolg, dat het restje natuur, dat wij nog bezitten, vernietigd wordt. Het gemis van voldoende recreatie wordt een urgent sociaal probleem. Wij hebben geen marge meer om1 ons leven, geen ge bieden waar wij kunnen ademen. En vele plekken die nog natuur heten, worden ver pest door een zo dicht en wemelend ver keer, dat wij er onrust ondervinden en geen genot. Wij kunnen niet meer leven uit schoon heid en bezinning. Het verkeer is onze dic tator en als het ons zijn eigen eisen toe- brult, dan verstommen degenen, die willen pleiten voor aesthetische oplossingen. Kun nen wij tevreden zijn met de gevoerde bouw- politiek Hoe is het te rechtvaardigen, dat telkens ontzaglijke regeringsgebouwen ver rijzen terwijl een groot deel van onze be volking nog in krotten woont Hoe is het te rechtvaardigen, dat men dure flatwonin gen bouw't, terwijl de arbeiders en de mensen uit de kleine burgerij ze niet kunnen be talen Het verkeer is oppermachtig, nog meer in de stad, dan op het land. Het land wordt verkaald en vernuchterd, mazV de stad wordt verwoest. Wij houden ons hart vast voor de „voortvarende" gemeentebesturen, die om| zich uit actuele verkeerskwesties te bevrijden, terstond met de moker gereed staan orrj ons historische stedenschoon tot gruis te slaan. Het stedenschoon vormt een integrerend bestanddeel van de schoonheid van ons land. Zonder daaraan te denken, tast men monumenten en gevels aan, die de typische schoonheid van Nederland bepalen. Er is op het ogenblik een schrikkelijk voorbeeld te stellen men belaagt de mooi ste stad, die wij hebben en die tevens een deyr m'ooiste steden van Europa is. Amster dam. Er zijn vele Amerikaanse bezoekers van ons werelddeel, die zich naar Amster dam begeven, eer zij zich wenden naar Parijs. En in die mooie stad gebeuren de raarste dingen. Centrale punten, het Muntplein, zijn, onherstelbaar verwoest. En nu wil men een stuk van de Nieuwezijds Voorburgwal door afbraak van enige percelen vernielen. Maar het ergste van alles is het plan van de Nederlandse Bank, aan het Rokin een kolos saal kantoorgebouw te zetten, dat alle ver houdingen verbreekt. Den Haag blijft niet achter. De gemeente raad aldaar besloot deze week 55 panden aan de Laan van Meerdervoort te slopen te <vaarde van vier millioen Genoeg. Wij ontboezemden ons, omdat wij een flauwe hoop hebben, dat als de pers op haar achterste benen gaat staan, er nog enige dreigingen kunnen woren afgewend. Tegen de ontluistering van ons land kan nooit te veel worden geprotesteerd. Dr P. H. Ritter. waarschuwen tegen Geen melksanering in Axel. Wekelijkse koop-avond in textiel-branche ingesteld. Principe-besluiten inzake gas- en watervoorziening van de resterende onrendabele stukken. Waar zon is, is ook schaduw Waar RANG is, is ook namaak U kiest natuurlijk de zonzijde. Overtuigt U daarom, dat U de zonnige RANG ontvangt door te letten op de naam RANG die op het bescher mend omhulsel staat. Brandend Maagzuur dat schrijnt tot hoog in de keel ZATERDAG 15 MEI 1954 68e Jaargang No. 62 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom 11,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m m. Bi] contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentièn (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Als- u geregeld laxeermiddelen slikt, is er nu een manier om er van af te komen, 83 van de 100 personen lukte het; u kunt het ook. En wel zo: Drink in de loop van elke dag enkele glazen water en bepaal een vast uur voor uw stoelgang. Neem de le week elke avond twee Carter's Leverpilletjes. 2e Week - elke avond één. 3e Week - om de andere avond één. Daarna niets meer, want Carter's Leverpilletjes stellen uw ingewanden in staat weer op eigen kracht te werken, zonder laxeermiddelen. Wanneer zorgen, vermoeidheid of te veel eten het tempo van uw ingewanden tijdelijk vertragen, neem dan tijdelUk Carter's Leverpilletjes om u weer op gang te helpen. Zo raakt u uw verstopping kwijt en vervalt u niet in de laxeermiddelen-gewoonte. Haal direct Carter's Leverpilletjes, f 1.20 per flacon. 70 De raad kwam Dinsdagavond bijeen onder presi dium van burgemeester van Oeveren. De heer Kes- beke was ditmaal de enig afwezige. Na de vaststelling der notulen werden de volgende stukken; voor kennisgeving aangenomen Bericht van goedkeuring door Ged. Staten van het Raadsbesluit tot verkoop van grond aan Ch. L. Del- laert te Axel. Idem tot verkoop van grond aan J. de Putter-Verplanke. Idem tot aankoop van grond van de heren S. J. de Flencques en L. H. A. d'Hespel te Massemen. Idem tot goedkeuring van een kasgeld lening groot ƒ600.000 met de N.V. Bank van Ned. Gemeenten. Idem tot goedkeuring van de verhoging 50.000. Bericht van de rechtskundig adviseur over het ge schil met Lucasse en Sponselee te Kloosterzande, in houdende dat de Arrondissementsrechtbank te Mid- K delburg in het nadeel van de gemeente Axel heeft beslist. Bericht van de hoofdingenieur-directeur van Rijks waterstaat te Middelburg, inzake de verbetering van de Rijksweg SluiskilAxel—Kijkuit—Hulst ten be hoeve van wielrijders ent voetgangers. Hij bevestigt, dat het wegvak Axelse SassingAxel inderdaad ver betering behoeft, doch dat dit wegens de beperkte crediet-verstrekking tot zijn spijt niet kan worden uitgevoerd. kunt U blussen in de kiem. Neem simpelweg één of twee Rennies langzaam laten smelten op de tong en het leed is bezworen. OnmiddellijkGeen wonder dat U voor en na mensen ontmoet die stee vast Rennies bij zich hebben practisch en hygië- nisch verpakt. En onopgemerkt in te nemen, zonder water of wat ook. Ing. Med. Rapport van de Commissie van onderzoek voor de verbetering van het Spuipad. Deze commissie heeft verschillende plannen onder de loupe genomen, aangezien de kosten hiervan een grote rol spelen. Het plan om het pad met sintels te bewerken leek het meest economische, hetgeen het eerste jaar 800 vraagt. B. en W. kunnen zich met dit plan verenigen en zijn bereid dit plan uit te voe ren, wat uit de gewone ramingen van de begroting kan worden bestreden. Het schrijven van Ged. Staten inzake de jaarwedde- regeling voor de wethouders krijgt de sanctie van de Raad. Daar dit een verhoging inhoudt onthouden dé wethouders zich van advies, doch de burgemeester adviceert in gunstige zin evenals bij het overeen komstige schrijven aangaande de gemeente-ontvangers. Aangehouden wordt het verzoek van de' heer H. P. Dieleman naar aanleiding van een circulaire van het departement van binnenlandse zaken omtrent ver laging der vermakelijkheidsbelastingen op bioscoop voorstellingen tot 15%, alsook het verzoek van het comité Maatschappelijk werk, samengesteld uit de R K. parochies van Axel, Koewacht, Zuiddorpe en Overslag om per 1 Juli 1954 een jaarlijkse gemeente lijke subsidie te verlenen teneinde te komen tot een noodzakelijke maatschappelijk werk in deze parochies, verantwoorde en deskundige uitoefening van het zo Het verzoek van de Stichting Prot. Ziekenzorg te Terneuzen om een tweede garantie te verlenen groot 160.000 wordt eveneens aangehouden. Dit punt heeft reeds geruime tijd de volle aandacht, doch men beschikt nog niet over volledige informatieve ge gevens. B. en W. doen daarop de navolgende mededelingen Huidzuiverheid - Huidgezondheid naa r aanleiding van vragen van raadsleden uit vo rige vergaderingen. Op de vragen van de heren de Feijter en Maas over de belemmeringen door slechte toestand van de woning aan de Armendijk (Spoorhuis) delen B. en W. mede, dat hieraan de nodige aandacht wordt be steed. Zodra over meer woonruimte wordt beschikt zullen deze bezwaren spoedig zijn opgelost. Op de vraag van mevr. Folkersma-Staal of het niet mogelijk is ook in Axel de melksanering in te voeren, hebben B. en W. het oordeel van de melk handelaren gevraagd en- het college is met deze groep van handelaren hetzelfde gevoelen toegedaan dat de tijd nog niet is aangebroken om tot melksanering over te gaan. Wat de wens van hetzelfde lid betreft, over het in orde maken van de speelweide Boutjesputten wordt medegedeeld dat van gemeentewege hieraan wordt gewerkt, terwijl een vereniging is opgericht, die het gebruik in goede banen zal leiden. Wat het fietsen over de trottoirs in plan-West achter de groenstroken vlak langs de huizen betreft is de politie andermaal gevraagd hier aandacht aan te besteden. De politie houdt hier reeds een wakend oog in het zeil en door de aanwezigheid van het personeel worden geen overtredingen geconstateerd. Op de vraag van de heer C. van Bendegem om maatregelen te treffen om voor het personeel van het Gasbedrijf bij ongunstig weer e enabonnement op de bus te nemen als werkzaamheden in Terneuzen moeten worden verricht wordt medegedeeld dat hier aan aandacht zal worden besteedt. Op de voorgestelde beveiliging door de heer Oggel om een oplossing te zoeken bij het verlaten van de school in de Kerkdreef door de kinderen wordt mede gedeeld dat dit punt met de betrokken personen is besproken, doch zij achten een afscheiding van rijweg met trottoir niet de gewenste methode daar het toe zicht hebbend personeel hierop dan vertrouwt en de risico's van onveiligheid daardoor toch blijven voort bestaan. Niet krabben. De helder vloei bare D.D.D. kalmeert de jeuk in eiikele seconden, doodt de ziektekiemen, geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Deze mededelingen worden alle voor kennisgeving aangenomen, ofschoon het mevr. Folkersma-Staal speet, dat inzake de melksanering wel de handelaars maar niet de consumenten zijn gehoord. De burgemeester wijst op de minder prettige er varing in deze, o.a. aan de hand van uitlatingen van minister Mansholt zelf in zijn hoedanigheid van mi nister van Landbouw en daarom ziet de raad er van af in deze nog verdere stappen te doen. Vastgesteld werden daarop de ontwerp-regelingen ambtenaren reglement, wachtgeldregelingen en ar beidsovereenkomstenregeling. alsmede de 9e wijziging van de salaris- en loonverordenjng, nadat door de heer Oggel enige principiële en redactionele bezwa ren zijn geopperd die door de voorzitter werden weerlegd. Vrijdags wekelijkse koop-avond textielbranche. Thans kwam, een der kardinale punten dezer agenda aan de orde, n.l. het instellen van een koop avond en het in verband daarmede wijzigen van de Verordening bedoeld in artikel 4 lid 1 der Winkel sluitingswet. Door de winkeliers J. Visser-Kole N.V., Fa. Deij en C. Willemsen is verzocht te willen besluiten tot het instellen van een koopavond voor de textiel winkels op Vrijdagavond tot 21 uur. De Kamer van Koophandel, die hierover moest worden gehoord, heeft medegedeeld geen bezwaar te hebben tegen het instellen van een koopavond. Of er behoefte aan bestaat zal eerst kunner^ blijken wanneer de mogelijkheid hiervoor is geopend. Bij het college bestaat er geen bezwaar tegen aan dit verlangen te voldoen. Er is geen onderzoek in gesteld of alle winkeliers hiermee instemmen, ter wijl B. en W. het aan de raad over laten het nodig en nuttige van een zodanig besluit te beoordelen. Met het oog op het plaatselijk karakter stelden B. en W. voor hiervoor de Vrijdagavond te bestem men, waarop de heer Wondergem het wenselijk had gevonden hierover met de winkeliersvereniging over leg te plegen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1