AXELSE COURANT Aan de inwoners der Gemeente Axel :f 4 'V. m a v.-;.'. A Frankering bij abonnement. Axel WOENSDAG 12 MEI 1954 68e Jaargang No. 61 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE UIT ONZE OMGEVING AXEL SPORTNIEUWS BURGERLIJKE STAND. ZAAMSLAG ,.1 4^ VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland f 2,00 Drukker Uitgeefster FIRMA J. C. VINK Red. en Aden.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD Zoals U bekend is, zal het op 19 September a.s. 10 jaren geleden zijn, dat de gemeente Axel door Je Poolse troepen onder leiding van Kolonel Szyd- lowski werd bevrijd. U hebt reeds in de kranten een en ander gelezen over de plannen om dit jaar de herdenking feestelijk te vieren. Waarom op 12, 13 en 14 Augustus? Deze herdenking zal plaats vinden op 12, 13 en 14 Augustus, omdat op die dagen een grote delegatie Poolse Oud-strijders uit Engeland Axel zal bezoeken. Deze delegatie staat onder leiding van Luitenant- Generaal Maczek. Hte spreekt welhaast vanzelf, dat wij deze Polen onze dankbaarheid en onze vreugde tonen. Trouwens, de leden van deze delegatie zullen ook wel ver wachten, dat hun in Axel iets geboden wordt Kolonel Szydlowski komt Bovendien komt voor deze herdenking de sym pathieke Commandant van de Bevrijdingstroepen, Kolonel Szydlowski, speciaal uit Canada naar Axel Kolonel Szydlowski is bij zijn bezoeken aan Axel steeds een feestelijke ontvangst door de bevolking gewoon geweest. Wij kunnen niet nalaten hem, die daarvoor zo'n reis over heeft, opnieuw feestelijk te ontvangen. Het Feestcomité. Het gevormde Feestcomité bestaat uit de volgende dames en heren A. H. van der Lee, voorzitter J. Ie Ezber, secre taris; A. P. Esselbrugge, penningmeester en als leden C. van Bendegcm, R. van den Berg, J. van Damme, F. den Doelder, mej. A. Fermont, mevr. Fijma-Zwen- nes, C. Heyens, A. J. M. Kesbeke, W. Koster, A. van Sabben, mevr. Verheezen-Verhoef, ir. Wats, lac. \Mieland en J. S. J. Wijna. Het Ere-comité. In hetEre-comité hebben zitting genomen de Hoogedelgestrenge Heer Commissaris der Ko- ningin in Zeeland, jhr, A. F. C. de Casembroot, voor- zi'ter. H. A, A. baron Collot d'Escur^, Kamerheer van H.M. de Koningin, C. Hamelink, A. L. S. Locke- feer. C. Philipse en A. Schout als leden van het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, ir. C. A. L. HoHstman, voorzitter van de Kamer van Koophandel, ir. C. F. M. J. Wats, consul van België, Drs. Verschaffel, voorzitter van de Kring van Werk gevers in de Kanaalzone, P. L. D. J. van Oeveren. burgemeester van Axel, P. J. van Bendegem en C. de Putter, wethouders der gemeente Axel en J. L. Maris, gemeente-secretaris van Axel. Het feest moet slagen, Gelet op de Poolse gasten, die komen en op de leden van het Erfe-comité moet het feest slagen. Aan dit welslagen kunt U medewerken. U kunt mede werken in allerlei vorm, materieel en financieel. En beiderlei medewerking hebben wij zeer. hard nodig De plannen. In de eerste plaats de oude volksfeesten mast- klirnmen, boegsprietlopen, wit- en zwartlopen enz. Kinderfeest marionettentheater,g oochelaar, pop penkast e.d.) en kinderspelen met prijsjes. De winkeliersvereniging heeft plannen, de M.A.C.A. (Motor- en Autoclub Axel) zal een sterrit naar Axel organiseren enz. Défilé van verenigingen en buurten voor de gasten. Versierde straten, waarvoor' prijzen zullen beschik baar gesteld worden. Vuurwerk. Voorts zijn er nog besprekingen gaande, die wan- toer zij gunstig verlopen, veel succes beloven te oogsten. Beknopt programma. 1? AugustusKerkdiensten, ontvangst der Polen, onthulling van het nieuwe Poolse Kruis aan het Kanaal, kransleggingen,' e.d'. 's Avonds plechtige muziek op de Markt. H Augustus; Volkszang, volksspelen, concerten en 14 Augustus t Kinderspelen, Poolse Volksdansen De puntjesl Over die puntjes kunnen wij jammer genoeg nog nietszeggen, maar die kunt U ook invullen, wanneer U bij het Feestcomité komt met originele, leuke of gezonde ideeën. Maar ook wij hebben nog enkele denkbeelden. Daarover hoort U zo spoedig mogelijk. En nu alle hens aan dek Ja, lezer (es), inderdaad, alle hens aan dfek Het feest moet slagen. Dit hangt in hoofdzaak af van de medewerking van U allen. U werkt toch ook mee In Uw straat of buurt bij de versiering met het Feestcomité, wanneer dit Uw hulp nodig heeftals propagandist voor het feest en zo nodig als collectant Op korte tijd moet er veel werk verzet worden Natuurlijk wilt U, dat Axel voor de dag komt, zo goed het maar kan Accoord dan. Ieder ga aan de slag. Wek anderen op deel te nemen aan het werk. Zie Uw straat- -of buurtgenoten warm te krijgen. Wij doen ons best U toch zeker ook Wij rekenen op U De collecte, U zult zelf wel begrijpen dat de bovengenoemde punten voor een succesvolle uitvoering een. gezonde financiële basis vragen en de kas van het Feest comité zal dan ook stevig moeten worden gemaakt, wil het feest en vooral de verschillende hoogtepunten daarvan tot een succes kunnen worden. Ook mogen wij toch de Poolse gasten, die nu onze gemeente weer in grote getale zullen bezoeken niet op eern armoedige wijze afschepen. Ook nu moeten wij hen onze dank op royale en gulle wijze tonen. Het comité heeft reeds een globale raming van de kosten gemaakt en is daabij tot de conclusie ge komen, dat een bijdrage van circa 1,50 per gezin in onze gemeente toch wel het minste is, waarmee men straks dit feest op waardige wijze zal kunnen uit voeren. Toont dus nu reeds bereid te zijn aan dit feest te willen bijdragen op een wijze zoals de Polen dit aan ons hebben verdiend. Geef elk naar zijn vermogen een royale bijdrage wanneer de collectanten volgende week bij U aanbellen. Het Feestcomité. INENTING TEGEN DIPHTHERIE, KINKHOEST EN TETANUS. Daar er nog altijd gevaar bestaat, dat de kinderen door diphtherie, kinkhoest en tetanus worden aan getast en deze ziekten ongunstig kunnen verlopen, is het consultatie-bureau alhier begonnen met een massale inenting van kinderen van 6 maanden tot 6 jaar. Hoe meer kinderen er ingespoten zijn, hoe minder kans er bestaat dat deze ziekten optreden. Deze inenting, die kosteloos geschiedt, zal in de eerstkomende maanden haar beslag krijgen. De oders krijgen een oproepingskaart thuis ge stuurd, wa.irop de datum is aangegeven, waarop hun kinderen v jor dit doel op het consultatiè-bureau ver wacht worden. Vertrouwd wordt, dat de ouders het grote be lang van deze actie inzien en deze gelegenheid zullen aangrijpen om hun kinderen zodoende tegen deze ziekten te vrijwaren. GEVONDEN VOORWERPEN. Een schakelbroche en een nagel-etui, Polenstraat 14 een Knderlaarsje, Noordstraat 16 een paar motor handschoenen, Rijkspolitie een zakmesje, Prins Hen drikstraat 75 een jongensjasje, Beatrixstraat 10 een bril. Prins Mauritsstraat 21 een konijntje, Jeugd herberg een doos bonbons, Niewendijk 31 een glacé dameshandschoen, Margrietstraat 42 een zak mesje, Prins Hendrikstraat 47 een raamkozijn, Buth- dijk 18 een jongensjasje, Gentsevaartstraat 2 een damesarmband, Julianastraat 64 een kaatsbal, W. Zegers, Singelweg een wollen das, Bylocquestraat 1 een kinderportemonnaie, Pironstraat 5 een dames- portemonnaie, De Ruijterstraat 13 een bankbiljet, Weststraat 29 een kinderschoentje Julianastraat 10 een paar motorhandschoenen, Koestraat 3 een lees boekje (R.K. school), Koestraat 5 een kinderring, Stationstraat 1 een zakmes, Prins Hendrikstraat 77 een paar wollen wanten, Walstraat 68 een heren zakdoek, Kanaalkade 10 een wollen want, De Jonge, Wilhelminastraat een muntbiljet, Oudeweg 11 een gele ceintuur, Nieuwendijk 13 eern damesarmband, Prins Hendrikstraat 11; een ketting (vermoedelijk goud), Noordstraat 54 een jongensjasje, Rijkspolitie; een huissleutel, Irenestraat 19 een kentekenplaat van motorvoertuig, Nieuwendijk 80 een armbandje, Bui tenweg 29. Voetbal. Tweede klasse B, Alliance—M.O.C. 1 1; DoskoVlissingen 00; BaronieRood Wit 2-r-l. Derde klasse D. MetoNieuw Borgvliet 12; BierLlietHulst 0-4. Vierde klasse H. Beslissingswedstrijd om het kampioenschap Luctor Hontenisse 1 1 (na verlenging) SluiskilSteen 0—1 RIA—Oostburg 2—4 IJzendijke—E.M.M. 03 (IJzendijke degradeert). Reserve Tweede klasse C. Terneuzen II—De Zeeuwen II 5—0 Breskens II— Middelburg II O1 Vlissingen IIAxel II 23. Wielrennen. BORREMANS ONBETWIST DE STERKSTE IN DE RONDE VAN STOPPELDIJK. Verhelst eindigde als zesde. Begunstigd door fraai voorjaarsweer en onder grote belangstelling werd Zondagmiddag te Stoppeldijk de door het wieler-comité aldaar georganiseerde jBe Ronde van Stoppeldijk verreden .waarvoor 22 ama teurs aan de start verschenen. Het geheel overzich telijk parcours van circa 1800 meter lengte moest 60 maal gereden worden, zodat de wedstrijd over een afstand van ongeveer 110 km. liep. Onder de vertrekkers bevond zich ook onze plaat selijke renner Rien Verhelst, die, niettegenstaande de militaire dienst geen volledige training toelaat, zijn kansen eens wilde beproeven en daarvoor zijn weekend-verlof opofferde. Deze omstandigheden in aanmerking genomen reed onze stadgenoot een be hoorlijke koers en wist gedurende twee-derde van de totale afstand zijn mannetje te staan. Nadta ongeveer de helft van de koers was ver reden zette Borremans, die deze dag in uitstekende vorm bleek te zijn een uitval in en na een tiental ron den had hij het gehele veld gedubbeld, ofschoon hett peleton, meestentijds met Schrauwen, Verhelst pn Westdorp aan de kop er toch een behoorlijk tempo in hield. Toen er ongeveer 80 km. waren wegge trapt was het. wederom de strijdlustige renner uit Hoogerheide die ontsnapte, maar thans Schauwen meenam. In deze phase van de strijd misten Verhelst en Wfcstdorp de nodige kracht en uithoudingsver mogen en zelfs werd onze plaatselijke renner nog geplaagd door kramp, waardoor hij even van zijn rijwiel moest maar later de strijd toch weer voort zette. Ook de streekrener de Waal kreeg moeilijk heden en hoewel hij zich later scheen te herstellen verdween hij ten slotte toch uit de strijd. Ondertussen was het tweetal Borremans en Schrauwen alsmaar verder uitgelopen en waren tegen het einde van de koers alweer meer dan een halve ronde uitgelopen. De uitslag was 1. Borremans. Hoogerheide, 110 km. in 2 uur 48 min. 2. op 1 ronde Schrauwen, Ossendrecht 3. Westdorp, 's-Heerenhoek 4. Van Staten, Rotterdam5. Matthijssen, Wouw 6. Ver helst, Axel 7. Batenburg, Breda 8. Louisse, Ka- pelle 9. Schuerman, Hulst. T ennis. 4e klasse Zuid Afd. I. Smash IIT.V. Axel I 3—5. Heren enkelA. Haentjes DekkerP. Everts 64, 46 36 E. LockefeerD. Draayer 64, 36, 4-6. Dames enkel Mej. A. LockefeerMevr. van der Lee 2—6, 57 Mej. T. LockefeerMevr. Schilt- rtian 60, 64. Gemengd dubbelMej. A. Lockefeer en A, Haen tjes DekkerMevr. van der Lee en B. de Jonge 62, 60 Mej. T. Lockefeer en E. Lockefeer Mevr. Schiltman en D. Draayer 46, 3—6. Dames dubbelMej. A. Lockefeer en me. T. Locke feerMevr. Schiltman en mevr. van der Lee 119, 4-6, 3-6. Heren dubbelA. Haentjes Dekker en E. Locke feerP. Everts en B. de Jonge 46, 64, 6—4. 4e klasse Zuid Afd. III. T.V. Axel IIHulster Ambacht IV 44. HHeren enkelP. BoumanE. Eggermont 6—2, 6—4 J. SchiltmanH. Taelman 57, 5—7. Dames enkel s Mevr. M. SchiemanMe). E. Col- sen 62, 63 Mej. C. DielemanMej. F. Gee- raerds 3—6, 26. Gemengd dubbelMevr. M. Schieman en H. Goos- sen—Mej. E. Colsen en E. Eggermont 64—6, 46 Mej. C. Dieleman en J. SchiltmanMej. F. Geeraerds en H. Taelman 46, 26. Dames dubbel t Mevr. M. Schieman en mej. C. DielemanMej. E. Colsen en m^J. F. Geeraerds 6—4, 0-6, 6-2. Heren dubbel t H. Goosssen en P. BoumanE. Eggermont en H. Taelman 6—3, 6—4. Gedurende de maand April 1954. Huwelijks-aangiften. 1. Willy van der Klooster, 25 j., fabrieksarbeider (van Terneuzen) en Christina den Beer, 22 j., strijkster. 1. Hendrik Jan Moeliker, 25 j., landarbeider (van Kapelle) en Martha Geer trui Hamelink, 23 j„ zonder beroep. 8. Abraham de Bokx, 26 fabrieksarbeider (van Terneuzen) en Anna Jacombina Hamelink, 23 j., zonder beroep. 13. Gerrit Johan de Zeeuw, 26 j., loodgieter en Ja- coba Krina Herrebout, 25 j., zonder beroep. 15. Gil lis van Doeselaar, 26 j., landarbeider( van Axel) en Frangoise de Kraker, 23 j., zonder beroep. 15. Jacobus Dieleman, 25 j., landbouwer (van Biervliet) en Catharina Cornelia Verpoorte, 25 j., zonder beroep. 29. Adriaan Dirk van Doeselaar, 26 j., los werkman (van Hoek) en Anna Tanneke van de Velde, 24 j., zonder beroep. Gehuwd. 22. Hendrik Jan Moeliker, 25 land arbeider (van Kapelle) en Martha Geertrui Hame link, 23 j., zonder beroep. 28. Jacobus Dieleman, 25 j., landbouwer (van Biervliet) en Catharina Corne lia Verpoorte, 25 j„ zonder beroep. 29. Abraham de Bokx, 26 j., fabrieksarbeider (van Terneuzen) en Anna Jacomina Hamelink, 23 zonder beroep. 29. Gerrit Johan de Zeeuw 26 loodgieter en Jacoba Krina Herrebout, 25 j„ zonder beroep. 29. Gillis van Doeselaar, 26 j„ landarbeider (van Axel) en Frangoise de Kraker, 23 j., zonder beroep. Geboren. 1. Cornelis, z. vr/i Willem Frederik Kaijser en Catharina Pieternella Zegers. 2. Helena Cornelia d. van Jan Dieleman en Dina Maria Ro bijn. 12. Marinus, z. van Michiel de Pooter en Fran- goise de Blaay. 15. Pieternella Cornelia, d. van Rei- nier Boeije en Debora Krina Faas. 29. Tanneke Pieternella, d. van Edial Dekker en Wilhelmina de Feijter. 30. Leendert Abraham, z. van Abraham Dëes en Neeltje Dees. Overleden. 8. Helena Cornelissen, 79 wed. van Krijn van de Voorde. 14. Maria Suzanna Scheele, 83 j., echtg. van David de Bruijne. BEKENDMAKING. Burgemeester en wethouders der gemeente Axel. brengen ter openbare kennis 1. dat op 12, 13 en 14 Augustus a.s. een grote delegatie van Poolse Oud-strijders uit Engeland, onder leiding van Luitenant-Generaal Maczek. een bzoek aan Axel zal brengen 2. dat met het oog hierop de tiende herdenking der bevrijding op genoemde datum zal plaats vinden 3. dat ter gelegenheid van deze bevrijdingsherdenking Kolonel Dr. Z. M. Szydlowski, ere-burger dezer gemeente, speciaal uit Canada naar Axel zal overkomen 4. dat voor het organiseren de r plechtigheden en feestelijkheden een Feestcomité is gevormd voor de samenstelling van dit Comité en van het Ere-Comité wordt verwezen naar de onderstaande publicatie. 5. dat het College van Burgemeester en Wethou ders alle inwoners dezer gemeente dringend op wekt, alle mogelijke steun aan het Feestcomité te verlenen, opdat de bevolking van Axel de Poolse gasten een waardige en passende ontvangst zal bereiden. Axel, 11 Mei 1954. Burgemeester en wethouders van Axel, De secretaris, De burgemeester, Maris. Van Oeveren,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1