AXELSE COURANT Indonesië en wij „Met raad en daad Puistjes D.D.D. nippers j. C.VINK Hou en Pijn DAM PO Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Wa**e» '"Ut, en Ideaal voor ieder die brieven schrijft!. FIRMA Markt 12 AXEL. De houding, die Indonesië tegenover Ne derland aanneemt, wordt met de dag grie- vender. Het lijkt er op, of men in Indonesië ailes in het werk stelt, om ons te treiteren en te vernederen. De arrestaties van Neder landers zijn niet van de lucht. De Indone sische studenten in Nederland worden terug geroepen en naar andere Europese centra verplaatst. Ons volkslied mag niet wrden gezongen in het gebied, dat èeuwen deel uitmaakte van het rijk. Zijn deze beledigende gebaren uitsluitend gevolgen van een stijlloze politiek, waarmee Indonesië afdaalt van het niveau ener be- achtergrond 1 Wij staan aan de vooravond van nieuwe onderhandelingen over het unie-statuut, in welke onderhandelingen Indonesië een be spreking over Nieuw-Guinea wil betrekken. De Nederlandse regering heeft met nadruk verklaard, dat zij wel bereid is, over de op heffing van de unie te ondrhandelen, maar dat zij weigert over N.-Guinea te spreken. Zal zij in die weigering kunnen vol harden De meerderheid V an onze poli tieke partijen wenst weliswaar behoud van Nieuw-Guinea .als Nederlands gebied, maar het is bekend, dat er nog altijd sterke groe pen zijn, die Niuw-Guinea willen loslaten. Maar wij vragen, waarom onze regering haar bereidheid uitsprak om te gaan onder handelen over het unie-statuut, juist op het kritiekste moment nog vóór de conferentie van Genève. En wij voegen er de vraag aan toe of het op de weg van Nederland moet liggen, het unie-statuut prijs te geven. Door de unie los te laten, zouden wij de gelegenheid verzèken onze ;st;em jte laten klinken in de internationale gemeenschap. Door de unie, hoe onbevredigend zij ook moge werken, blijven wij Stille Zuidzee- mogendheid. Onze positie in Azië versterkt het westelijk blok verdwijnen wij uit het Oosten en werken wij mlee aan het afglijden van Indonesië in de moskouvietische greep. Het is in de laatste tijden duidelijk gebleken hoe Indonesië hoe langer zo m.eer door de neiging tot Moskou wordt gedreven. Het deelhebberschap van Nederland aan de Nederlands-Indonesische Unie is daarvan de tegenwerkende factor. Intussen zullen de toekomstige bespre kingen over het unie-statuut niet mogen worden beheerst door de Indonesische drei gingen, maar uitsluitend door het Neder landse en westelijke belang. Het ziet er niet naar uit, dat Nederland bij die besprekingen zulk een sterke positie zal hebben als het hebben kon. Met verwondering hebben wij geziene dat Nederland, thans nog verbon den aan de unie en door het bezit van Nieuw-Guinea een belangrijke Stille Zuid- zee-mogendheid, niet deelneemt aan de Ge- neefse conferentie en zelfs deed weten, dat het die deelneming niet verlangde. Neder land behoort tot de belanghebbende staten. Een andere vraag is, of wij op de con ferentie omtrent het unie-statuut zullen strij den voor onze zedelijke plichten en diplo matieke toezeggingen. Nederland is gehou den, op te komen voor de rechten der deel staten, met name voor de erkenning van Ambon, een volk ten opzichte waarvan wij zo zwaar in de schuld staan. Vereiste is, dat wij ter unie-conferentie onze eigen richtlijnen hebben en ons niet in slaap laten wiegen door Indonesische ver klaringen, dat, wanneer wij de unie maar prijsgeven, men ons verder ongestoord en ongemoeid zal laten. De recente geschie- Met Rheumatische Pijnen moet U niet door blijven lopen. Roei ze uit, met wortel en tak. Neem Kruschen. denis heeft ons duidelijk geleerd, van welke waarde Indonesische verklaringen en toe zeggingen zijn. Dit artikel wil een pleidooi zijn voor het doen gelden van otjze natie in de internatio nale politieke verhoudingen. Wij steken onze neus in allerlei zaken, waar wij niets mee te maken hebben. Wij geven adviezen over aangelegenheden tus sen buitenlandse mogendheden onderling. Maar als het Nederlandse belang aan de orde is, of onze taak binnen de groep van mogendheden, waarmee wij verbonden zijn, dan zwijgen wij in alle talen of kiezen wij de weg van de geringste weerstand. Wij hopen echter, dat onze skeptische verwachtingen omtrent de unie-conferentie zullen worden gelogenstraft. Dr P. H. Ritter. wrijFt U weg met I/Air!! V De Koninklijke Marechaussee te Wezep heeft de 50-jarige reserve-kapitein J. K. B., die dienst deed in de Prinses Margriet kazerne te Wezep, in arrest gesteld. Hij wordt verdacht van oplichting ten nadele van inwoners van Wezep en collega's. Er wordt geraamd, dat hij in een jaar tijds ƒ450.000 heeft weten los te krijgen. Hij was getrouwd met een Duitse vrouw en deed iedere week per huurauto een uitstapje naar zijn vrouw in Duitsland, welk uitstapje hem 1000 per keer kostte. Een aannemer en een meubelfabrikant hebben hem bedragen van 145.000 afgestaan. Soms leende hij een klein bedrag en betaalde dat gauw terug, maar leende dan grotere bedragen. Hij deed het voorkomen, dat hij een handel dreef, waarmee veel geld kon verdiend worden. De heer Kortenhorst, voorzitter van het comité „Klokken voor Amerika" hééft Woensdagmiddag in het West-Potomacpark de beiaard overgedragen, die in het voorjaar van 1952 door Koningin Juliana aan presi dent Truman symbolisch waren overgedra gen. De grootste draagt de naam Antillen en de kleinste de naam Marijke. De beiaard werd in ontvangst genomen door Joseph W. Martin, „speaker" van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De Rotterdamse In het dal van Fassa, ten Noorden van Campestrina in de Dolomieten zijn 2500 personen van de buitenwereld afgesloten als gevolg van sneeuwstortingen, waardoor de hoofdverbindingsweg is versperd en een brug vernield. Alle verbindingen met het dal zijn afgesneden. De werkzaamheden van de reddingsploegen, die trachten het dal te be reiken, worden belemmerd door het slechte weer en de dreiging van ieuwe lawines. Nieuwe aardschokken hebben in Thes- salië in Griekenland ruim 6500 huizen vol komen verwoest of zwaar beschadigd1. Er waren gelukkig weinig slachtoffers, doordat de meerderheid van de bevolking zich in de open lucht bevond omj het lentefeest te vieren. Bovendien hadden de ooievaars enige uren voor de aardbeving de bevolking ge waarschuwd door hun onrust. Een 24-jarige assistent-boekhouder van een reisbureau heeft zich reisbiljetten toe geëigend voor en kosteloos reisje naar de wintersport in Oostenrijk en voor een reis naar Stockholm. Reisbjljdtten en kasgeld hadden gezamenlijk een waarde van onge veer 1500. De. helft bestond uit contant geld. Hij begon daarmee in December 1953. Hij heeft bekend en is na afsluiting van het onderzoek heengezonden. Met twee bussen werden kinderen uit Nordhorn ververd, die een schoolreisje door Nederland maakten. Eén der bussen had des morgens een aanrijding gehad bij Hil- legom. Door die aanrijding was de voorzijde enigszins ingedeukt, waardoor enige draden in de motor contact hebben gemaakt. Toen Woensdagavond de chauffeur van de bus. na te hebben stilgestaan voor de gesloten overweg op de Aalerinksingel bij Almelo, de bus weer in beweging zette, schoot een steekvlam uit de motor, die in een ommezien het interieur in brand zette. De chauffeur trachtte nog het brandblusapparaat te grij pen, hetgeen niet meer gelukte. Onder de kinderen ontstond eerst een paniek, maar men kon allen ongedeerd uit de bus halen. Een deel van hun persoonlijk bezit ver brandde. Op de Dordtse dijk te Klazienaveen bevonden zich een zekere W„ een onder de invloed van sterke drank verkerende ar beider uit Nieuw-Dordercht, mét zijn broer, die eerst een man aanhielden, maar daarna lieten doorgaan. Daarna kwam de arbei der J. B. uit Bargeroosterveld aanfietsen. W. verzocht hem af te stappen. Nauwelijks was dit geschied, of W. greep hem bij de pols en stak hem een mes in het hart. B. Overleed bijna onmiddellijk. Hij laat een vrouw en vier kinderen achter. Na het ge beurde is W. in de richting Nieuw-Schone- beek vertrokken, waar de politie hem in een café aantrof. Hij had de handen in de zakken en weigerde gevolg te geven aan het politiebevel ze uit de zakken te hfilen. Toen hij een verdachte beweging maakte, zag dc politie zich genoodzaakt hem in de benen te schieten. Na twee schoten pas gaf hij ziel gewonnen. ZATERDAG 8 MEI 1954 68e Jaargang No. 60 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom i 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C.VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingeq 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ÜSSi Jaar-in, jaar-uit en al tientallen jaren lang, vonden tienduizenden baat en verlichting bij Kruschen Salts. De kleine dagelijkse dosis Kruschen doet het. Juist omdat Kruschen regelmatig gebruikt wordt, stimuleert het de bloedzuiverende organen! en geeft ze de regel maat van een klok. Kruschen is geen wondermiddel. De zes minerale zouten hebben ieder hun eigen func tie en gezamenlijk brengen ze Uw ledematen die bevrijding van stramheid en pijn. Ing. Med. S f« P. D. Mogen onbewoonbaar verklaarde woningen in huurprijs verhoogd worden Antwoord Neen. huurverhoging is niet toegestaan. Wendt u tot de huuradviescommissie en na het door deze commissie uitgebrachte advies zo nodig tot de kantonrechter. A. N. N. Hoe kan ik ballpointvlekken verwijderen uit de stoelbekleding AntwoordAfwisselend betten en weken met alco hol of spiritus. Men bereikt hiermede wel eens gun stige resultaten. Wij raden u echter aan, vooraf op een vrij onzichtbaar plekje even te werken met ge noemde middeltjes, om te zien hoe de stof zich houdt. Pluche is n.l. een moeilijke stof. W. A. S. Bestaan er yoghurtplantjes en hoe is de behandeling en waar kan men ze kopen AntwoordEen adres, waar men deze plantjes kan kopen, is ons niet bekend. Met een beetje geluk kunt u ze echter wel kweken. U gaat als volgt te werk bij de melkhandelaar koopt u een flesje yog hurt. Deze yoghurt gaat u zeven en wat er dan in de zeef blijft liggen, gooit u niet weg, maar brengt u heel zorgvuldig over in een flesje (met wat wijde halsopening). U giet vervolgens wat gewone koemelk op dat klontje en dan gaat het kweken vanzelf. Wel moet iedere dag de melk weer verwijderd worden en door verse worden vervangen. Voorzichtige be handeling is natuurlijk gewenst. Wij wensen u succes. C. R. Is het glassoort dat ultra violette stralen doorlaat niet geschikt voor onze woningen, zieken-' huizen en sanatoria AntwoordNee, dat z.g. „kwarts"-glas is voor dat doel niet geschikt. Het is heel duur (een buis /an 1 meter lengte en 18 mm. diam. kost al ongeveer 14.Het is verder heel broos en moeilijk te be werken. Het snijpunt ligt ongeveer op 1500 a 1600° Celsius. In de handel is het voor het door u beoogde doel niet te krijgen. Het wordt gebruikt o.a. voor hoogtezon. Er is slechts één firma in Duitsland, die het maakt. M. Y. Hoe kan men tin glanzend krijgen 2. Hoe oud kan een kanarievogeltje worden AntwoordMet spiritus en krijt. Nawrijven met een wollen lap en desnoods met een gewoon poetsmiddel. 2. Zo ongeveer 10 tot 15 jaar is het gemiddelde. Uw „pietje" maakt een uitzoridering met zijn 17 jaren. W. H. B. Is men verplicht een huisbewaarder aan te stellen, als men voor enige maanden zijn gemeu bileerd huis verlaat AntwoordVerplicht niet. Men doet er wel ver standig aan, de politie van de afwezigheid in kennis te stellen, dan wordt er veelal extra aandacht ge schonken aan dat huls, 2. Moet de samenwoner „geriefdelging" betalen aan de hoofdbewoner, als deze het huis voor enige tijd verlaat 7 AntwoordU bedoelt vermoedelijk het ongeriefs- percentage. Ja, dat is de normale gang van zaken wel tenminste. Als een hoofdbewoner voor een maand met vacantie gaat, heeft hij ook geen last van de onderhuurder, maar het ongeriefspercentage gaat ge woon door. Ons is geen andere bepaling bekend. Dat de hoofdbewoner uiteindelijk niet terug zal keren is iets, dat afgewacht moet worden. XX. Kan een zaak overnemen en vraagt, of hij daarvoor geld kan opnemen bij de herstelbank. Antwoord: U schrijft niet, wat voor een zaak dat is, dit in verband met vestigingsvergunning, vak diploma's e.d. Schrijft u eens naar de Kamer van Koophandel en de Middenstandsbank in uw district. Abonné. Wilt u mij het verschil uitleggen tussen de werking van de ultraviolette stralen en een infra- filrode lamp. Antwoord Een hoogtezon zendt voornamelijk ultra violette stralen uit, terwijl een infrafil rode lamp hoofdzakelijk in het infrarode gebied uitzendt. Daar ultra violette stralen een dodelijke werking hebben op bacillen en microben, is het misschien wel moge lijk, dat u bij een hoogtezon baat zult vinden. Er zijn echter ook speciale ultraviolette lampjes, welke ter bestrijding van verkoudheid jn de neus gestoken kunnen worden. Ook is het mogelijk om zich te laten ineenten tegen verkoudheid, evenals tegen griep. Daar het niet raadzaam is, om op eigen gelegenheid te gaan experimenteren, vooral niet met ultraviolette stralen, raden wij u aan, zich met uw huisarts in verbinding te stellen. H. B. Hoe luidt de volledige naam van onze koningin Antwoord Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina koningin der Nederlanden, prinses van Oranje Nas sau, hertogin van Mecklenburg, prinses van Lippe Biesterfeld daarnevens heeft zij als erfgename van de kroon nog ettelijke titels van haar moeder geërfd. J. M. Volgens vrouwelijke collega's van mij is „het proeven" voor 90% een kwestie van ruiken, voor de rest werking der smaakzintuigen. Volgens mij is het juist andersom. Wie heeft er nu gelijk AntwoordMet de smaakzintuigen zijn er slechts vijf smaken te proeven zoet, zuur, bitter, zout en metaalachtig. Al het andere wat men meent te proeven (en dat is heel wat), wordt in werkelijkheid geroken. Van een lekkere bonbon b.v. proeft men alleen „zoet", de bijzondere kwaliteiten, waardoor die bonbon juist zo lekker is, ruikt men. Deze dingen zijn moeilijk in procenten uit te drukken, maar het staat wel vast, dat in het overgrote deel van hetgeen wij denken te proeven, ons reukzintuig voor de ge waarwording zorgt. In enkele gevallen heeft iets een bepaalde smaak, terwijl we het én niet proeven èn niet ruiken. Deze smaak bestaat dan in onze ver beelding en wordt veroorzaakt door de consistentie. De meeste mensen vinden n.l. dat parrafine „vies smaakt, maar aan deze stof is beslist niets te proeven of te ruiken. Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Van D. Ik heb een vochtige garage, wat is daaraan te doen Antwoord Drogen kan het beste plaats vinden in een tochtige omgeving, dus ramen en deuren van de garage tegen elkaar open zetten, evenals die van de auto. Ook de vloerbedekking e.d. zoveel moge lijk opnemen en uithangen. Sneeuw en ijs verdampen dan ook. zelfs al is de temperatuur onder nul graden. Alleen oppassen voor bevriezen van de motor in de winter (antivries of spiritus aan het koelwater toe voegen!). Bij mistig en regenachtig weer zal het droogproces echter niet vlot verlopen, maar wanneer u toch alles tegen elkaar open laat, zal het drogen bij iets betere weersomstandigheden direct voortgaan. Houdt men alles goed gesloten, dan is de beperkte hoeveelheid lucht in de garage direct met waterdamp verzadigd en is er op verder drogen niet veel kans-. F. Z. Een afscheiding tussen twee erven is door storm vernield. Hoe ka n deze weer in de oorspron kelijke vorm worden hersteld, als een van de belang hebbenden weigert mede te werken AntwoordHet is mogelijk, dat u hierin wegens de plaatselijke voorschriften de medewerking kunt krijgen van de gemeente. Wendt u zich dus tot het gemeentehuis. Mocht dit niet baten, dan zult u zich van de hulp van een deurwaarder moeten verzekeren wiens werkzaamheden en kosten zullen moeten worden betaald. Mocht het tot een proces komen, dan zal uw tegenpartij in de kosten worden veroordeeld, hoewel waarschijnlijk niet ten volle. Abonné. Wanneer men eén meisje heeft in de huishouding voor 2 halve dagen in de week, is men dan verplicht rentezegels te plakken Antwoord: Indien dit meisje 14 of 15 jaar s, moet u dagzegels plakken van 8 cent. Is zij 16 of 17 jaar 10 cent; 18 tot en met 20 jaar 12 cent en 21 jaar en ouder 13 cent. Het meisje kan een inleg vel krijgen bij de Raad van Arbeid.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1