AXELSE.COURANT f&r# Middenstand staat geisoleerd Landbouwbeurs te Utrecht geopend D.D.B. nippers j. C. VINK Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 5 MEI 1954 68e laargang No» 59 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG V Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK "N FIRMA Markt 12 AXEL. PROBLEMEN ROND DE VOORLICHTING, CREDIETEN OF SUBSIDIE EN HET GEBREK AAN STEUN. Het grote voordeel van de middenstandsnota is in de eerste plaats, dat er over de zelfstandige middenstand thans kan worden gesproken. De oveheid heeft zich in het verleden maar al te dikwijls van de problemen der middenstands- groepen afgemaakt met de opmerking die groep is niet af te bakenen en wij weten niets van de economische toestand van deze burgers. Thans heeft iedere spreker en geïnteresseerde een uitgangspunt en een fundament van waaruit men het probleem kan beschouwen. En het tweede winstpunt va!n dit stuk ligt bij de erkenning dat er iets mis is met deze groep. Er zullen lezers zijn, die ontkennen, dat ie middenstand in de nota wordt beklaagd. Ook wij schrijven dat niet. Wel stellen wij, er niet van een rooskleurige beschrijving jtsproken kan worden. De regering kan loeilijk jarenlang de middenstand knevelen n dan plotseling een klaagzang aanheffen. Jaarom komt men met een uitgebreide his- iorie, die alleen van zorgen spreekt voor ie „randbedrijven". Dat zijn eigenlijk be drijven. lijk moet zijn bij een werkkring, waarbij men veertien tot zestien uur per etmaal bezig is, zo rekent men over het algemeen ook niet m,et afschrijving van winkelinventaris en be drijfspand en zijn invloed op de kostprijs van het product. Als winst wordt nog te dikwijls beschouwd datgene, wat er overblijft nadat de directe uitgaven zijn gedaan. Het is een bekend feit, dat een groot deel van de inventarissen en bedrijfspanden van die op de duur zouden mbetenmiddenstanders niet meer aan de eisen des (erdwijnen. Nergens staat ook, dat men die onder gang wil vermijden of dat er wat aan te doen Wat nu echter nog gezond is, moet men trachten te behouder*. Inderdaad, anders ierdwijnt ook de gehele middenstand Na deze sombere inleiding, die niet zo eiend is voor het middenstandsbeleid van overheid, moet men onmiddellijk vast stellen, dat het nieuwe ontwc|:p voor de wijziging van de omzetbelasting een hele opluchting zal betekenen voor vele zelfstan- ige middenstanders. Met name de klein handel zal er om juichen. Als mfen nu met e behandeling en practische toepassing van it ontwerp maar niet te lang talmt. Spreekbuis gevraagd. De richtlijnen in de nïiddenstanasnota tot verbetering zijn ook navolging waard. Meer researchwerk en een goede voorlichUijg met practische waarde zijn van grote betekenis;. itbreiding van het werk van het Econo misch Instituut van de Middenstand moet worden geprezen. Want deze instelling heeft zich een goede naam verworven. De instel ling moest echter een onafhankelijke positie innemen tegenover de overhead. Men dient van deze instelling meer een centraal strijdapparaat en een spreekbuis te maken van de middenstand. Dit zal de saami- ïorigheid onder de middenstand versterken en de belangstelling voor eigen organisaties ioen toenemen. Hoezeer dit nodig is, bleek onlangs toen lin verschillende plaatsen in Nederland de kwestie van vacantie voor ctaillisten aan de orde kwam. Er waren cel voorstanders van vacantie voor detail- isten. De tegenstanders echter zagen zich in hun vrijheid beknot, wanneer zij gedwon gen waren hun zaak wegens vacantie te duiten. Het zal zelden voorkomen, dat een mid denstander eens niet naar een korte vacan tie verlangt. Men kon echter geen inkomen derven in een vacantie. Een economische oorzaak werd toen met een juridisch argu ment in een hoek gedrongen. Al geniet men juridisch de vrijheid en men wordt econo misch gedwongen tot de arbeid, dan is men immers niet vrij. Economjisch juist is toch alleen die op vatting, waarbij ondanks het werk in zaken, iet lichaam physiek en psychisch in goede conditie blijft. Dan is een vacantie onver mijdelijk. Het zou toch van grote afgunst en egoïsme getuigen, wanneer men de opvat ting aanhangt, dat men met personeel geen vacantie nodig heeft, omdat men dan om cle beurt zijn vrije tijd geniet. Hoe moet dat dan in bedrijven zonder personeel of tellen die niet mee Betere voorlichting. Uit polemieken zoals die rond de vacan- ties, blijkt nog hoezeer er in middenstands kringen een gebrek is aan saamhorigheids gevoel en organisatie. Een behoorlijk sociaal besef is in bepaalde kringen nauwelijks door gedrongen, zo schijnt het dikwijls. Goede organisatie brengt ook zoveel eco nomische voordelen. Hierdoor kan b.v. de voorlichting verbeteren. Wij denken niet aan de P.B.O.-organen. Die genieten veel te weinig vertrouwen in middenstndskringen om daar ooit een grote rol voor te kunnen spelen. Voorlichting in de middenstand is nodig, vooral op economisch gebied. Zoals men niet beseft, dat een vacantie toch moge- tijds voldoen. De oorzaak daarvan moet maar al te dikwijls gezocht worden bij de afschrijvingspolitiek, die in vele gevallen niet eens bestaat. Hier heeft de middenstand vooral de kleine middenstand, een grote achterstand op het z.g. „grootbedrijf". Voor al in de laatste jaren werpt dit ernstige na delen af, waar aan de bedrijfsuitrusting en de „service" zoveel meer aandacht wordt besteed, dan voorheen. Crediet of subsidie Men heeft naar ^oplossing van dit finan cieringsprobleem gezocht, door mogelijk heden te scheppen voor het aantrekken van bedrijfscredieten. Hiermee zou de oplossing van het probleem wel eens veel minder worden benaderd, dan men verwacht. Juist werpen voor winkelpanden en andere be drijfsruimten van niet te grote omvang. Men kan hier een vergelijking treffen met de wo ningbouw. Ook hier is de kleine man en de zelfstandige huiseigenaar teruggedrongen, terwijl grote maatschappijen en woning bouwverenigingen haar arbeidsterrein zien verruimd. Bij de middenstander-zakenman werkt dit nadeel niet alleen in de richting van ver minderde eigendomskansen op zijn eigen zakenpand. maar hij wordt ook nog recht streeks getroffen in zijn inkomfen uit zijn bedrijf. De mogelijkheid van vergroting en verbetering van bedrijfsruimte voor de mid denstand is geen zelfstandig probleem. Het heeft direct invloed op het bedrijfsinkomen. Hier weer een direct nadeel van de huidige woningbouwpolitiek van de overheid. De middenstandsnota geeft jtoe, dat er een aantal randbedrijven zijn. Men geeft niet aan, hoe die randbedrijven weer gezond moeten worden. Het is niet de bedoeling van de overheid om de middenstand te gaan steunen, zo wordt er gezegd. Men wil alleen stimuleren, een. goede bodem scheppen, waarop een middenstand weer kan groeien. Dat is een fout gezichtspunt. Men kan geen actieve industrialisatiepolitiek (gaan voeren en een sterke sociale politiek ten ge rieve van niet-zelfstandigen, terwijl men ten aanzien van de middenstand het standpunt inneemt, dat hier alles moet komen van zelfwerkzaamheid en non-interventie. Wanneer de gehele maatschappij zou zijn overgelaten aan het vrije spel der maat schappelijke krachten, dan zou een midden stand in vrijheid wel kunnen bloeien. Nu staat zij als een verdorde plant temidden van een aantal groepen, die door de over heid wel worden opgekweekt met sociale maatregelen en beschermende wetten. De statenverkiezingen hebben nog weer eens gelerd, dat men in Nederland een ge- :ht. Juist _j„atigje leiding wenst. Dat kan men ver de middenstander is afkerig van eningen Ttropn(>n maar mf>n kan niet een aroeo aai en aantrekken van vreemd geld. Hij wenst uit eigen middelen te financieren. Wil men de bedrijfspanden van de mid denstand in betere staat brenger» dan dient te stemmen öf een subsidieregeling te ont werpen, maar men kan niet een groep aan zijn lot overlaten, terwijl andere groepen zo nodig gevoederd worden uit de staats ruif. Drs. Mierlo. De Landbouwbeurs die tot^8 Mei in de Bernhardhal van het grote jaarbeurscom- plex aan de Croeselaan wordt gehouden is Maandag officieel geopend door de secre taris van de Stichting voor de Landbouw, ir. F. P. Rooyakkers. In zijn openingsrede zeide ir. Rooyakkers dat deze Landbouwbeurs nog in een ont wikkelingsstadium verkeert en haar defini tieve vorm thans nog niet heeft bereikt. Men hoopt te komen tot een periodieke expositie op agrarisch gebied .van zo vol ledig mogelijk karakter. Deze tentoonstelling zal dan niet alleen zijn een telkens terugke rende manifestatie van de stand van zaken op het terrein van land- en tuinbouw, doch zij zal dan tevens de plaats kunnen zijn voor de leveranciers van gebruiksvoorwer pen, machinerieën, artikelen voor huisin richting enz. om hun producten te tone/ Tenslotte wees ir. Rooyakkers nog op een nieuw systeem van voorlichting, dat in Rot- tevalle in Friesland en in Kerkhoven in N. Brabant is toegepast, waar z.g. voorbeeld dorpen gesticht zijn. Door middel van sub sidies is een flink aantal boeren er toe ge bracht bepaalde verbeteringen in hun be drijven of in de toerusting van de huishou ding aan te brengen. Deze proefneming acht spr. om verscheidene redenen belang wekkend. Op de juiste wijze aangepakt opent een voorlichtingsmethode als in de beide dorpen toegepast naar sprekers oordeel goede pers- pecteven. De Landbouwbeurs kan naar zijn mening ook op dit terrein belangrijk werk doen door met een volledige assortiment en door m(iddel van goede voorlichting ongekend grote, doch sluimerende potenties, te acti veren en tot verantwoord kopen te brengen. Zaterdag is op de Schelde ter hoogte van Lilloo de Franse lichter „Corot van de Compagnie Franchise Rhenane gezon ken. Vier personen kwamen om het leven onder wie de Nederlandse Rijnloods R. uit Dordrecht. Zaterdagmiddag is door het achteloos wegwerpen van een eindje sigaret de hei bij de Wouwseweg te Bergen op Zoom gaan branden. Degenen, die daar zaten te pick-nicken probeerden zelf nog de brand te blussen, doch het vuur greep zo snel om zich heen, dat er geen blussen aan was. De brandweer werd gealarmeerd en deze kon met medewerking van honderd vrijwilligers na anderhalf uur het vuur meester worden. Circa 7000 vierkante mc*er bos en heide gingen verloren. Ook op het gebied van Gilze en Al phen heeft Zaterdag naar men meent door het onvoorzichtig omgaan met een diesel tractor, een brand gewoed, die hoofdzake lijk voedsel vond in een suk natuurschoon op het landgoed van een Bredanaar. De brandweren van Gilze, Alphen, Tilburg en Chaam werden gealarmeerd en tvens werd een beroep gedaan oo militairen van het vliegveld Gilze Vlijen. Water om te blussen was er niet. Met spaden, vuurzwepen en ander droog materiaal trachtte men de brand te localiseren. Toen de rook dunner werd lagen echter al grote stukken hei en dennen bos zwart en kaal na te smeulen. Ook op an dere plaatsen heeft brand gewoed in door de langdurige brand zeer droog geworden hei. Aangelokt door het vrij zacht lenteweer van de laatste dagen heben duizenden bui tenlandse toeristen een bezoek aan Neder land gebracht. Een groot deel van hen kwam uit Duisland. Voor deze laatsten was het wel een eigenaardige gewaarwording, dat zij op weg Elten-Arnhem plakkaten moes ten zien, waarop gedrukt stond „Deutsche nicht erwunscht De biljetten ;>varen veel al op de gewone verkeefsborden geplakt. Ook in Amsterdam. Arnhem en Utrecht vond men de biljetten. Men zag ze ook op de muren van hotels en pensions en zelfs op geparkeerde Duitse auto s die snachts voor deze bedrijven geparkeerd stonden. Dat een eenorme stroom Duitsers ons land bezocht blijkt wel uit het feit, dat Zaterdag omstreeks half één bij Beek een file Duit se auto's stond van 2,5 kilometer lang en Zondag bij Elten zelfs eenvan vier kilometer lengte, die reikte tot in de straten van Emk merik. Een krachtige aardbeving heeft Zater dag in Centraal Griekenland plaats gehad over een gebied van ongeveer 4000 vier kante kilometer. Bekend is dat tien mensen het leven hebben verloren, en 119 meensen ernstig gewond zijn en vele buizen ver nield of onbwoonbaar geworden zijn. Het Bestuur van het Nederlandse Rode Kruis heeft hulp toegezegd. Van 10 tot en met 22 Juli zal er te Middelburg een handels- en industrieten toonstelling worden gehouden. Er zal tij dens de tentoonstellingsdagên een treintje door de stad rijden dat de verbinding zal on derhouden tussen de Markt en het minia tuur V/alclieren op het Molenwater. Dit treintje zal ook langs verschillende markan te punten van de stad rijden, zodat vooral de bezoekers van buiten een goed overzicht kunnen krijgen van hetgeen de stad te bieden heeft. Een hijskraan op de Wilhelmmakade te Rotterdam, die bij het optakelen van een sloep kantelde kwam terecht op een 17-ja- .•jqe matroos uit Den Haag. De jongen werd op slag gedood. Gezagvoerder Willem Veenendaal, een der K.L.M.-pioniers mede bekend om zijn boeken heeft Zaterdag afscheid genomen van de K.L.M. Hij heeft 25 jaar bij deze maatschappij gevlogen en wordt thans hoofd van de voorlichtingsdienst van de Koninklij ke Luchtmacht Bovenstaande foto toont U een van de vele Ford-producten, die ook op déze agrarische beurs te vinden zijn. Een „Red Tiger"-tractor met maisplukmachine. ABONNEMENTSPRIJS: Loiie nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentièn (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. UUCU11JVCU "'OJ— - vuil UC invcniaiiooc.ii S ja Krabben en peuteren maakt de H111Q- kwaal steeds erger. De helder vloeibare D.D.D. dringt diep in MiïSk^CI de poriën door, zuivert, ontsmet en geneest de huid. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1