AXELSE COURANT ?a De Duitse horde „Met raad en daad' f J de natuurzuivere Snippers I# j C. VINK Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG FIRMA M/rkt 12 AXEL. Wij verheugen ons allen over de belang- lelling, die Nederland ondervindt van het «ernationaal toerisme. De Paasdagen zijn slende dagen geweest en de bloemën- iat waarover wij beschikken, heeft een itelbare menigte vreemdelingen binnen ize landsgrenzen gebracht. Dat heeft goed daan aan onze welvaart en het heeft ons erheugd, dat andere naties voor de schoon- van Nederland ontvankelijk zijn. Helaas is onze vreugde overschaduwd oor het gedrag, dat een grote, de groot- Ie groep dezer vreemdelingen zich <aan- at. Ieder die dit artikel leest, zal terstond egrijpen, wie wij bedoelen de Duitsers. willen niet de staf breken voor alle uitsers, die ons land zijn binnengewield. i zullen er velen geweest zijn, die zich he imelijk hielden en die de voorkomendheid i goede diensten, die w'ij aan onze gasten twezen, met een vriendelijke houding heb- n beantwoord. Maar de gevallen die wij ,de couranten hebben gelezen van Dutse lisdraging en de berichten, die wij ontvin- i van hotel- en restaurantpersoneel, dat ,Jens de Paasdagen heeft bediend, heb- en zo onze ergernis gewekt, dat wij niet innen nalaten er over te schrijven. Wij behoeven ons er niet over te ver tederen, dat onze bevolking door de Duit collectiviteit verbijsterd werd en dat zij F indruk kreeg, als was deze Duitse m- jcht een tijdens de vrede plaats hebbende haling van de militaire overrompeling veertien jaar geleden. dr is door vele Duitsers gesnauw'd en ge- ommandeerd van je welste. Duitse auto- lobilisten bezondigden zich aan overtreding an verkeersvoorschriften, zij blaften de olitie-ambtenaar af, die zijn plicht deed en tden door. En het vermoeden dat de Duitse eristische manifestatie minder onschuldig ou zijn, dan zij zich aan liet zien, werd indersteund door de Duitsers zelf, die leu- enachtige pamfletten uitstrooiden in het ge- lied van Elten, dat na de oorlog aan Neder- and werd toegevoegd. Wie kan de beschuldiging, dat er een ement van barbaarsheid schuilt in de luitser, weerleggen, wanneer hij waarneemt at de eerste daad van de Duitsers bij hun innentreden in ons lande een ^grove be- tdiging was van hun gastheren Hoewel de schadevergoeding der grens correcties een te verwaarlozen betekenis iceft tegenover het grondeloze leed en de creedaardige vernietiging, die Duitsland lan ons onschuldige volk heeft aangedaan, leeft Nederland deze grenscorrecties zonder zeel geestdrift aanvaard. Alle agressie, alle ..quadraat Kilometer "-koorts was aan de oevoeging van deze minuscule Duitse ge neden vreemd en de Staten-Generaal heb- ien er na veel tegenstand pas in bewilligd, ladat de minister verklaard had, dat zij een »ens waren van onze bondgenoten. De Nederlandse overheid heeft de nieuwe gebieden wijs en beleidvol bestuurd. De be reiking is rustig en tevreden en is zich in een welvaart gaan verheugen, die zij onder iet Duitse bewind niet heeft gekend. Dit geval wordt nu opgeblazen. Er wordt iaat gezaaid door zogenaamd vredige a- cantiegangers onder de bewoners van een thans tot Nederland behorende landstreek, die niets liever willen dan de toestand zo- ils hij is. Als wij eens de wraakgevoelens tegen over Duitsland, die wij als goede Europe anen willen bestrijden, maar die nog smeu len in veler ziel, wilden ontladen op een collectieve automobieltocht door Duitsland, wij zouden de Duitsers grote papieren onder de neus kunnen houden, waarop stond „gij hebt gedeelten van ons volk uitgemoord. Gij hebt de edelsten onzer naar uw concen tratiekampen gevoerd en naar uw gasovens. Gij hebt onze jeugd in slavernij gesleept naar uw fabrieken Maar wij geven geen voedsel aan die iaat uit een nabijliggend verleden, omdat wij een fatsoenlijke natie zijn, die zich be wust is van haar plichten in Europees ver band. a Het onderwerp, dat wij behandelen, is van wijdere strekking dan het Paas-incident. Onze minister van buitenlandse zaken heeft, sprekend over de Europese defensiegerrteen- schap, gezegd, dat hier aan de orde is de herplaatsing van Duitsland in de Europese volkerengemeenschap. Wij komen niet tot de vrede, als wij de tegenstellingen hand haven en ons overgeven aan de bitterheid van onze herinnering. Een goedwillige Duitse regering streeft naar samenwerking met de demovratie. Maar er schijnen groepen te leven onder de Duitse bevolking, die niets hebben geleerd. Die de hooghartigheid en belediging van anderen handhaven, ondanks het feit, dat het nationaal-socialisme Duitsland gestort heeft in de vernietiging en millioenen dode ogen van Duitse broeders de Duitsers aan staren, die moesten sterven voor de illusie van een krankzinnig brein. Wij willen de Duitsers tijdens het vol gend Paasfeest opnieuw begroeten, maar dan als vriendelijk-gezinde naburen, die ook wij tegenover de Duitsers willen zijn. Wij wensen een goede verstandhouding met een democratisch Duitsland, maar elk teken van nationaal-socialisme verfoeien wij tot onze laatste snik. Intussen stellen wij de vraag, of niet de incidenten, die in de laatste tijd hebben plaats gevonden ook de inval van Duitse grensboeren op Nederlands gebied vormde een bedenkelijk incident wij stellen de vraag, of de!ze dingen niet een onderwerp moeten vormen van bespreking tussen o.ffi- ciële en officieuse Nederlandse en Duitse instanties. Een herhaling van deze vormen van Duitse agressie is onduldbaar. Dr P. H. Ritter. Het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking Het driedaags bezoek van het Deense koningspaar is weer geschiedenis geworden. Woensdagochtend werd nog de Aalsmeerse bloemenveiling bezocht, terwijl een bezoek werd gebracht aan „Keukenhof Nadat op het paleis Soestdijk de lunch was gebruikt hebben de koning en Prins Bernhard een rondgang gemaakt door de N.V. Philips Telecommunicatie-industrie te Huizen, ter wijl de twee koninginnen een bezoek heb ben gebracht aan het blindeninstituut te Huizen. „Zou je voor mij ook iets willen maken vroeg koningin Juliana aan het 8-jarige leerlingetje Ria Schimmel. „Ja, dat wil ik wel doen, koningin", antwoordde het kind. „Wil je het dan aan mjij sturen vroeg koningin Juliana. „Och, dan moeten we een doosje hebben" zei het 6-jarig jongetje Dicky van der Maat. Zo zal kleiboetseerwerk van de twee eerstdaags op het paleis Soestdijk bezorgd worden. Tegen vijf uur arriveerde het koninklijk gezelschap bij het paleis op de Dam. Om kwart voor acht begaven de leden van het Deense gevolg zich naar le koninklijke trein en stegen in. Enige minuten later kwamen de beide koninklijke paren de wachtkamer uit. Koningin Juliana kuste de Deense vorstin vaarwel en de trein vertrok. Op de Woensdre'chtse heide heeft een brand gewoed, waarbij 70 tot 80 ha. bos en heide verloren zijn gegaan. In Nederland waren op li Januari j.l. ruim 8000 televisie-ontvangtoestellen in ge bruik, in België evenveel als in ons land, in Engeland ruim 3 n*illioen, in Frankrijk on geveer 110.000 en in Amerika 23 millioen, Door onvoorzichtig inhalen is tussen Holten en Markelo een militaire jeep van de Koninklijke Marechausee op een bestel auto gebotst, waarbij de twee inzittenden van de jeep werden gedood. Woensdagmorgen vroeg zijn Koningin Elizabeth en de hertog van Edinburgh per vliegtuig uit Aden te Entebbe in Oeganda aangekomen. Bij een slager in Hoorn kwam een dame uit Abbekerk een bestelling doen en betaalde met een bankbiljet van 100. Bij de afrekening bleek het biljet plotseling te zijn verdwenen wat de nodige consternatie teweegbracht, waarin de politie werd ge moeid, die de zaak ook niet tot klaarheid kon brengen en de dame kon met een duur stukje vlees naar huis. De volgende morgen belde de slager de dame op om mede te delen, dat het biljet tussen het vlees van een andere klant was terecht gekomen, die ht pas ontdekt had toen zij het vlees ging braden. ZATERDAG 1 MEI 1954 68c Jaargang No. 58 ABONNEMENTSPRIJS: Losie nummers 6 cent Kwartaal-abonnement t Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 10 cent per m.m. Kleine advertentlën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Den D. Kunt u mij iets zeggen over de 4e dimensie Antwoord: Om iets te vertellen over de 4de di mensie in het korte bestek van deze rubriek is haast ondoenlijk, maar mogelijk geeft het volgende enig in zicht Uit de hogere wiskunde blijkt, dat er theore tisch meer afmetingen bestaan dan de ons zo bekende, nk de lijn (met 1 dimensie), het «vlak (met 2 cft- mensiesies en de ruimte (met 3 dimensies). Figuren met 4 dimensies kunnen we ons niet voorstellen, maar misschien kunt u het zich indenken met de volgende meetkundige voorbeelden: een lijn (1 dimensie) wordt bepaald door punten (geen afmeting), een vlak (2 dimensies) wordt bepaald door lijnen (één dimensie), een ruimte (3 dimensies) wordt bepaald door vlakken (twee dimensies), een vijfcel (het een voudigste figuur uit de 4e dimensie) wordt bepaald door ruimten (3 dimensies). We komen zo dus steeds een orde hoger. Meetkundig is de vijfcel derhalve volkomen te bepalen. Hij heeft b.v. vijf hoekpunten, 10 ribben, 10 zijvlakken (driehoeken) en 5 zijruimten (viervlakken). W e kunnen er zelfs een afbeelding van maken door de 4 dimensionale vijfcel in de drie-, dimensionale ruimte te projecteren op soortgelijke ma nier als we b.v. een kubus (3 dimensionaal) kunnen projecteren op een plat vlak (2 dimensionaal) met behulp van beschrijvende meetkunde. Aan de hand van het op deze wijze verkregen draadfiguur kunnen we de eigenschappen van de 4 dimensionale figuur bestuderen. Nemen we aan, dat de 4e dimensie ook werkelijk bestaat (wat nog geenszins bewezen is) dan kunnen nog vele wonderlijke gevolgtrekkingen gemaakt worden. Een voorbeeld, om de gedachten- gang duidelijk te maken denken we ons een beestje op het oppervlak van het water in een aquarium en veronderstellen wè, dat dit beestje zich uitsluitend in dit oppervlak oriënteren kan, dus geen begrip heeft van boven en beneden. Dit beestje kent dus slechts twee dimensies en de derde dimensie is voor hem volkomen onbekend. Voor dit beeste is zijn wereld dus volkomen afgesloten door de wanden van het aquarium. Wanneer we nu een bak in het water van het aquarium laten zakken, constateert het beestje dus plotseling een punt, dan een steeds groeiende cirkel, welke daarna weer kleiner wordt, op het op pervlak, d.w.z. in zijn wereldje. Voor dit beest is het een volkomen raadsel, hoe die cirkel in zijn opper vlak gekomen is, terwijl ook al zijn wanden dicht gebleven zijn! Met dit voorbeeld voor ogen gaan we nu dit verhaal met één dimensie vergroten en op ons zelf toepassen. Zouden we in een gesloten kamer plotseling ergens een punt, daaruit een steeds groeien de bal zien verschijnen, welke weer kleiner wordt en dan verdwijnt, dan zou dat veroorzaakt kunnen wor den, doordat een rond vierdimensionaal voorwerp onze kamer passeerde. De bal .groeide en verdween in de kamer, zonder een muur doorbroken te hebben I Aan de hand van dit voorbeeld kunt u misschien begrijpen, dat het b.v. voor geestverschijningen e.d. theoretisch niet onmogelijk is om zo maar in een afgesloten ruimte te komen. Hiermede is echter nog niet bewezen, dat ze ook inderdaad bestaan J. van D. Ik heb een lichtgrijs Wilton-vloerkleed .en er zijn roestplekken in van de ijzertjes, die onder de stoelen zitten. Wat te doen? Antwoord De vlekjes bestrooien met zout even laten intrekken, daarna afborstelen. Zonodig herhalen. Toevoeging van wat wolblank geeft veelal een goed resultaat. J. H. Gaarne ontvang ik het adres van een kwekerij -van nertzpelsdieren in Nederland. AntwoordStelt u zich in verbinding met de voor- •zitter van de Ned. Vereniging van Fokkers van Zil vervossen en andre pelsdieren, de heer F. Dijkster- Jiuis te Zijldijk (Gr.). Abonné. Hoe kan men petroleumvlekken verwijde ren uit een cocosmat, waarin geen papier is verwerkt. (Antwoord Deze vlekken verdwijnen vanzelf door verdamping. U kunt dit bespoedigen door gedurende v ijf minuten de vlek te bedekken met pijpaarde. Daar na. good uitborstelen. I E M. Ik heb een paar maggivlekjes in mijn lie bte schot-nen. Waarmede kan ik deze verwijderen Antwoord WJij raden u aan, deze vlekjes te betten met" een watje, waarop wat tetra. Heel weinig en niet. wrijven. Door blijven betten, totdat de vloeistof verda mpt is, anders krijgt u kringen. J„ M. J. Mijn regenjas is na zelfbehandeiing ge tekend1 met witte kringetjes. Weet u raad? /inMvoord: Neen, helaas niet. Om de zaak niet erger ?e maken, dan ze blijkbaar is. raden wij u aan deze. jas ter behandeling te geven aan een goede chf .misch e wasserij. H B. Wat is het maximum inkomen, waarbij men riDg vrij is tot betaling van radiozegels bij het ge- bruik van een radiotoestel Antwoordt Dat bedrag is niet met zekerheid te -zeggen Alle aanvragen worden stuk voor stuk be handeld en onderzocht. Vraag een "formulier aan bij de radiodistributledienst, vul dat in en lever het ge heel in op het gemeentehuis. U krijgt dan bericht. A. N. N. Hoe moet ik het omkrullen van een Holtapkarpet voorkomen AntwoordEr zijn in de handel ijzertjes, z.g. kar petveren te verkrijgen. Deze zijn vrij afdoende voor zover betreft het omkrullen der hoeken. Krult het kleed om over een grote afstnad, dan wordt wel eens boorband gebruikt, maar afdoende is dat met. H.M. Koningin Juliana viert 30 April h haar vijf-en-veertigste verjaardag. Het Nederlandse volk heeft om zijn liefde en aanhankelijkheid te tonen ook op deze dag nog weer vele uren van Haar opgeëist, maar toch heeft het haar stellig ook enkele uren gegund om deze heuge lijke dag in intieme kring, zoals dat in 2 ons land gebruikelijk is, te vieren. 8 8 Gaarne bieden wij Haar ook van deze plaats onze eerbiedige gelukwensen aan. u

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1