AXELSE COURANT Hè F. C. Antheunis F. C. Antheunis DE EIGENAAR Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Drukker-UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK "l; 4. ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE UIT ONZE OMGEVING AXEL SPORTNIEUWS Een verstandig bi/iseigenoor bems/'i/gi zgn bezit met de goede VERF van Doe het met PIET HEIN-LAK De best e lak die voor buiten denkbaar is en die jaren stand houdt In 30 kleuren uit voorraad leverbaar. Markt 5 AXEL Telefoon 548 BEKENDMAKING. WOENSDAG 28 APRILL 1954 68e Jaargang No. 57 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. V -■■■! vMtï i BLAD ZILVEREN TREKKERSFEEST IN „BLEYE HAGHE". Geslaagd Jubileum-weekend. Deze maand mag wel bijzonder geacht worden in het teken te staan van het op 5 April j.l. bereikte jilveren jubileum van de Ned. Jeugd Herbergen Cen trale (N.J.H. C.). Dit feit heeft de ganse Neder landse trekkersbeweging in gloed en enthousiasme gezet. Allereerst was er op Zaterdag 10 dezer een officiële herdenkingsbijeenkomst in Amsterdam. Doch een zo sterk en algemeen over het gehele land levende en over. geheel W;est-Europa vertakte beweging, kon het hierbij moeilijk laten. Zodat het ook niet te verwon deren was, dat de ganse trekkersgemeenschap aan deze feestelijke herdenking daadwerkelijk luister wou bijzetten. Evenals in nog 25 andere jeugdherbergen in ons iand had alzo ook in „Bleije Haghe" j.l. Zaterdag een trekkers-weekend plaats met deze feestviering als waardige inzet. Reeds weken tevoren was de „Bleye Haghe vol geboekt door trekkers uit onze gehele provincie en de aangrenzende Belgische provincie Oost-Vlaanderen en Antwerpen, zodat velen moesten worden teleur- Door het landelijk karakter dat deze dag had, was het niet mogelijk dat op iedere feestelijke bijeenkomst een lid van het hoofdbestuur vertegenwoordigd kon zijn, zodat deze honneurs in de Axelse Jeugdherberg werden overgenomen door burgemeester Van Oeveren in diens kwaliteit van voorzitter van het Axelse jeugdherberg-bestuur. Met de burgemeester waren aanwezig het gehele bestuur van „Bleije Haghe" met hunne dames, toen te 7 uur de feestmaaltijd begon. De trekkers, de beste Benelux-propagandisten. Zoals te begrijpen, heerste er direct een dartel- prettige stemming aan de over weerszijden van de conversatiezaal geplaatste lange rijen tafels, waar op allerwege bloemen prijkten, die de feestelijke sfeer niet weinig verhoogden. (Tijdens de maaltijd die de jeugdherberg-moeder als „kokkin" alle eer aandeed steeg deze stem ming van vreugde en jolijt soms tot uitbundigheid, toen tussen de „gangen" door een felicitatiewedstrijd werd gehouden, waarbij het natuurlijk niet aan de nodige kwinkslagen en vreugdevolle herinneringen ontbrak, want er waren ook heel wat leden van de oudere garde aanwezig, die uit de historie bleken te kunnen putten. Vboral de Vlaamse vertegenwoordigers der man nelijke „kunne" waren hier sterk in en dies zag de burgemeester zich voor een groot deel van zijn taak ontheven. Hij volstond dan ook, met in een geestige speech al de goede wensen, vooral ook van de Bel gische jeugd wel in ontvangst te willen nemen. Hij prees daarbij hoog de capaciteiten van het herberg- ouderenpaar de Groot, waarvan de „Moeder zich weer had doen kennen als één uit duizenden, in allerlei opzicht en vooral als gastvrouw en „kokkin". Hij bracht dank aan de Antwerpse trekker Beyens, die vanaf Richard Schirmann, de Duitse onderwijzer, die de grondlegger van de beweging geacht mag worden en in 1909 in Sauerland de eerste jeugdherberg heeft ingericht, de historie in herinnering riep. De Vlamingen zijn thans echter enigszins jaloers op hun Noorderburen met hun 50 jeugdherbergen en hun prachtig comfort. De „Benelux'-gedachte Wint vooral onder de jeugd om deze wederzijdse vriend schappelijke uitwisseling met de dag aan betekenis. De speech van de burgemeester besloot met een „Vol moed naar de volgende 25 jaren Geweldig applaus onderbrak telkens de door een uit het bestuur gevormde jury beoordeelde wedstrijd, wanneer een der deelnemers een felicitatie beëin digde. Deze beoordeling liep over de rubrieken Welsprekendheid, originaliteit en geestigheid. Prijswinnaars werden ten slotte W. de Lange, le prijs met 75 punten H. Beyens, 2e prijs met 74 punten en José de Koning, 3e prijs met 67 punten (allen Vlaamse trekkers). De beide Adriana s uit Vlissingen ontvingen een troostprijs voor hun dich terlijke ontboezeming met refreinzang. Onderwijl nog tal van gerechten en verversingen waren rondgediend werd nog een gelijktijdig in nog 25 andere jeugdherbergen georganiseerde wedstrijd gehouden. Deze liep over het noemen van alle Neder landse plaatsen waar een jeugdherberg bestaat, over de namen die deze dragen en ten slotte hoe de na men zijn van de diverse ouders in al deze jeugd herbergen. In de loop van de late avond werd de telefonisch doorgegeven uitslag van deze wedstrijd nog bekend en bleek dat Harlingen de le prijs en Axel de 2e prijs in dit tournooi had behaald. Het slot van de avond bestond uit de uitvoering van een groot aantal volksdansen. Tafels en stoelen gingen op zij en nu kwam de jeugd eerst recht los in ongedwongene onbevangenheid en dartele levenslust waarin de „Bleye Haghe" tot aan het middernachte lijk uur bleef staan, toen het klokje van gehoorzaam heid van vader en moeder de Groot het 115 jongens en meisjes tellende gezin naar bed riep. GEVONDEN VOORWERPEN. Een kinderjasje, Buitenweg 58 een kinderporte- monnaietje met inhoud, Gentsevaartstraat 1 eefi portemonnaie met inhoud, De Ruijterstraat 13. Voetbal. AXEL-BIERVLIET 6-0. Na de welsprekende zege in Breskens bonden onze stadgenoten het na de rust geheel uit haar voegen gespeelde Biervliet aan hun zegekar en lijkt het er op, dat zij in een formidabele eindspurt in elk geval nog op de derde plaats willen eindigen. Wel zag het er in de eerste helft niet naar uit dat het zulk een vaart zou lopen. Want ofschoon Jonk man reeds binnen de vijf minuten door een voorzet van Peeters te benutten de score had geopend, vlotfe het voor de rust niet al te best. De gasten zetten wel af en toe danig hun lichaamskracht in, maar de dit maal in korenblauw uitkomende thuisploeg liet zich niet intimideren. Echter wisten zij voor de rust geen voldoende stootkracht te ontwikkelen en ging er van de matte eerste helft weinig uit dat kon bekoren. In de Biervliet-aanval waren het altijd op de hechte Axel-verdediging afstuitende individuele pogingen van Kramer die steeds resoluut werden afgewezen. Er was geen samenhang in hun voorhoede, maar voor de thee bleken ook de gastheren niet in staat hun schotvaardigheid in resultaten uit te drukken en zo verliep de eerste helft voor het verdere deel productie loos. De cornerverhouding 8 tegen 2 toonde wel het overwicht van de Axelaars aan. Ruststand 1—0. Direct na de hervatting zetten de Axelaars er een hoog tempo in. Een gloeiende kogel door Deij van grote afstand ingezonden wist de Boever met een formidabele luchtsprong nog ternawemood over de lat corner te stompen. Deze goed door Peeters ge nomen, leverde andermaal een hoekschop op. De druk op het doel der gasten werd steeds sterker en als de Boever een harde door Deij ingezonden schuiver slecht heeft weggewerkt, is de behendige Steel er als de kippen bij om de score te verhogen (20). Het spel is amper 9 minuten oud. Even later breekt de aalgladde Jonkman alleen door de overrompelde Bier- vliet-defensie heen, passeert de ver uitgelopen doel wachter-, die nog juist kans zag het schot van rich ting te doen veranderen en zodoende schampt de bal de paal aan de verkeerde kant. Tot drie maal tog kort achter elkaar nemen de Axelaars hoekschop pen. Onder de druk van dit offensief passeert Deij fraai naar de vrijstaande v. d. Velde, die nu als linksbuiten 'was opgesteld en feillóos jaagt de2e hét ieder ten derde male in de touwen (3—0). Het lijkt nu wel dat de gasten volkomen uit het lood geslagen zijn en onze stadgenoten ruiken de overwinning. In samenspel met zijn nevenmannen maakte Steel er na een half uur spelens in de tweede helft 4—0 van. Drie minuten later is het Peeters die naar binnen ge zwenkt, een goede pass benut en het scorebord wijst 50. De af en toe vrij harde kamp werd ook in de laatste minuten van de wedstrijd op de Biervliet-helft uitgevochten en met nog 7 minuten spelens was het Steel, die een van rechts aangegeven bal eerst fraai opdreef en het leder toen toeschoof aan v. d. Velde die nummer zes langs de doelman zond en hiermede vond men het aan Axelse zijde blijkbaar welletjes. Enige wanhopige pogingen der gasten om de eer nog te redden, strandden op de stugge Axel-defensie en zo werd de laatste thuiswedstrijd in deze competitie tevens de grootste overwinning van dit seizoen. Tweede klasse B. Rood-Wit—R.A.C. 3—2; M.O.C.-Dosko 1-3; Alliance—Terneuzen 5.3; InternosGoes 2—1 VlissingenMiddelburg 21. Derde klasse D. Nieuw BorgvlietHulst 1 lj R.K.F.C. R.C.S. afg. Zeelandia—De Zeeuwen 0—2 Corn Boys— Breskens 5—1; Axel—Biervliet 6—0; Odio—Meto 3-0. Vierde klasse H. IJzemüjke—Ria 2—1; Oostburg—E.M-M.4—3 Sluiskil—Clinge 0—3 Hontenisse—Aardenburg 0—2 SteenLuctor 3—0. Reserve Tweede klasse C. Axel II—Middelburg II 04 Zeeland'II—Corn Boys II 2—0; R.C.S. II—Vlissingen II 1—2; De Zeeuwen IIBreskens II 10. Tennis. Dit weekend was de aanvang van de nieuwe tennis- competitie, waaraan ook deT.V. Axel dit jaar met twee teams, beide in de 4e klasse van de K.N.L.T.B. deelneemt. Axel II speelde Zaterdagmiddag tegen Drive I in Sas van Gent en boekte daar een 1 1 nederlaag. Zondag stuurden de Sassenaren hun tweede team naar Axel en kon revanche worden genolen op de geleden nederlaag. Axel I wist Drive II met 62 te verslaan. De gedetailleerde uitslag was Heren enkels Everts—Anthonissen 6—0, 6—1; Draaier—Ament 61, 6—1. Dames enkel s Mevr. v. d. Lee—mej. van Waes 6—3, 7—5 Mevr. Schiltman—mej. Dellaert 6—0, 6-0. MixedMevr. v. d. Lee en dhr. de Jonge tegen mej. Dellaert en dhr. Govaert 64, 26, 46 mevr. Schiltman en dhr. Draaier tegen mej. van Waes en dhr. Ament 6—1, 75. Heren dubbels De Jonge en Everts tegen Govaert en Anthonissen 2—6, 62, 6—2. Dames dubbel s Mevr. Schiltman en mevr. v. d. Lee tegen de dames van Waes en Dellaert 36, 36. BUS SLUISKIL—BREDA BLIJFT RIJDEN. De Commissie Vergunningen Personenvervoer heeft gunstig beschikt op de aanvrage van de Z.V.T.M. en de B.B.A. op de definitieve vergunning voor de bus dienst SluiskilBreda. Deze vergunning is bij voorraad uitvoerbaar, zodat ook bij een eventueel beroep deze dienst mag ge reden worden. Deze dienst gaat dus ook na 1 Mei, de datum dat de boot Perkpolder—Kruiningen weer gaat varen, normaaal door,* slechts met een kleine wijziging in de uren. Het ligt nu aan het reizend publiek om te bewijzen dat deze dienst in een behoefte voorziet, ook terwijl de veerdienst PerkpolderKruiningen in dienst is. BOOT KRUININGEN-PERKPOLDER GAAT ZATERDAG WEER, VAREN. Nog deze week zal het veer Kruinigen—Perkpolder dat sinds de Februari-ramp buiten werking was, weer in gebruik worden gesteld. Mr. J. Algera, de minister van Verkeer en Waterstaat, zal n.l. Zaterdag 1 Mei te ongeveer 11 uur het nieuwe havenplateau van Kruiningen openen. De dienst Kruiningen—Perkpolder zal om 12.20 uur weer voor het verkeer worden opengesteld. Vanaf 12 uur kunnen weer auto's ten vervoer worden aan geboden. Om 12.20 uur zal zowel van Kruiningen als van Perkpolder de eerste dienstboot vertrekken. Schaken. INTERNATIONALE SCHAAKWEDSTRIJD. Zaterdagavond vond op de bovenzaal van „Het Centrum onder grote belangstelling de internationale schaakwedstrijd plaats tussen de plaatselijke schaak- „Jean Jaurès" uit Gent. vereniging „Landau" en de Belgische, schaakclub Nadat om circa 8 uur de wedstrijdleider de heer ~R. H. de Ridder de plaatsen aan de spelers volgens speelsterkte had aangewezen, sprak de voorzitter, de heer J. v. d. Hagen de gasten toe, waarbij als her innering een tegel van Axel werd aangeboden. Hierna sprak de wedstrijdleider van Gent de heer P. Quintijn en bracht in zijn rede dank voor de goede ontvangst en voor de tot stand gekomen ontmoeting. Als blijk van waardering bood hij een vaantje aan met de initialen van „Jean Jaurès". Gezien de grootte der bezoekende club moest de Axelse club een beroep doen op een drietal spelers van Terneuzen, die spontaan hun medewerking aan boden. Gezien „Jean Jaurès" speelt in de le klasse van de Belgische Schaakbond mag „Landau;" zeer tevreden zijn met het behaalde resultaat De nact<»n behaalden in deze aan 27 borden gespeelde wedstrijd een 14Yz12J^ overwinning. De gedetailleerde uitslag was S.V. Landau (Axel) Jean Jaurès (Gent) 1. M. Quakkelaar (Tern.) H. Peeters Yz~Yz 2. C. de Putter G. Duytschaever 1 0 3. J. van der Hagen A. Quintijn Yz-~Yz 4. P. J. v. d. Sande (Tern.) P. Quintijn Yz—Yz 5. M. Wondergem G. van Bastelaere 0 1 6. R. H. de Ridder E. Boterman 1 0 7. M. Jansen Mevr. Deprez Yz—Yz 8. C. A. van Beest J. J. de Winne 0 1 9. M. Mattelé Van Belle 0 1 10. J. Bakker Deprez VzYz 11. J. Haak De Backere Yz—Yz 12. D. Jansen C. Quintijn YzVz 13. W. J. van DoeselaarDe Meulenaere 01 14. J. Frangois (Tern.) Th. Theijs Yz—Yz 15. J. H. Peeters W. van Haelter YzYz 16. C. Jansen De Mey 01 17. H. van Luijk Van Loocke 0 1 18. A. VerstraetenH. Maes 10 19. M. Kayser J. Sijnave 0 1 20. A. Verlinde J. Coppieters 1 0 21. J. de Koeijer Jordens 10 22. J. Lensen M. Bronckaers 01 23. J. Verstraeten G. Balcaen 1 0 24. A. van Gassen Lievens 0 1 25. J. L. Caessens J. J. Bauwens 0 1 26. J. de Visser Ca van Loocke 1 0 27. N. Bolleman Mej. J. de Brauwer 1—0 BILJARTWEDSTRIJD A.B.C.-WESTDORPE. Zondag speelde A.B.C. in haar clublokaal, café „Het Wapenvan Zeeland" alhier een biljartwedstrijd over 16 partijen. De uitslag werd vastgesteld naar het totaal aantal caramboles van deze 16 partijen. Toen de eindstand werd opgemaakt belek dat de Axelaars met zeer gering verschil gewonneen hadden, want deze luidde Axel 553 caramboles tegen West- dorpe 551. NATIONALE HERDENKING. De burgemeester van Axel verzoekt met het oog op de Nationale Herdenking op Dinsdag 4 Mei a.st de bevolking dezer gemeente 1. Vanaf des voormiddags 10 uur halfstok te vlaggen. 2. Bij de herdenkingsplechtigheid (plm. 11.45 uur) bloemen te leggen bij het Poolse Monument. 3. Na het luiden der kerkklokken (van 19.45 uur tot 30 seconden voor 20 uur) om 20 uur precies TWEE MINUTEN VOLKOMEN STILTE te be trachten. 4. Vanaf 18 uur geen openbare vermakelijkheden te houden en alle verkooplocaliteiten te sluiten. De burgemeester van Axel, Van Oeveren.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1