AXELSE.COURANT Malaise in de verkiezingen PUROL Geen misbruik van J C.VINK De natuur is gul! Huidgenezing Frankering bij abonnement, Axel O NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG FIRMA Markt 12 AXEL. Wederomj vertoonden de verkiezingen, thans voor de Provinciale Staten, een be paalde malaise. Die rrialaise in het politieke leven verzwakt de betekenis van onze de mocratie. Enige verschijnselen willen w'ij signaleren. De werkelijke tegenstellingen tussen de op vattingen om(trent het te voeren beleid ma ken niet de inzet uit van de verkiezingen, maar vertonen zich binnen het kader der politieke partijen. Datgene, waarvoor da kiezer warm loopt, wijkt bij de verkiezingen naar de achtergrond. Een wezenlijk strijdpunt is de vraag, of wij in de economie de dirigistische richting zullen uitgaan, dan wel die van de vrije markt. Men vindt dirigistisch-gezinden en liberaal-gezinden over alle partijen heen. Omdat de verkiezingen geschieden vol gens het schema van het politieke partij wezen brengt men zijn stem uit op een par tij, maar men brengt daardoor niet alleen zijn geestverwanten, maar ook zijn tegen standers in economisch inzicht op het kus sen. De enige groep, die in economisch op zicht één lijn trekt, is de Partij van de Ar beid. Maar ook bij haar is er meer verschil van zienswijze, dan men zou vermoeden. De partijen zijn geen homogene groepen meer en zij ontwijken in haar propaganda de ac tuele geschilpunten. Bij de laatste Kamerverkiezingen, toen de Indië-politiek in het brandpunt van de aan dacht stond, voerde de K.V.P. haar actie onder de leuze „voor een gelukkig gezin Wie zou die edele waarde niet willen be vorderen, maar de gezinswaarde werd op dat ogenblik niet aangetast, de werkelijke strijd ging over de vraag of Nederland zijn gezag over Indonesië zou volhouden of prijsgeven. Wij signaleren een tweede verschijnsel. In de laatste jaren tracht men, dikwijls na eindeloze onderhandelingen, de oplossing van een situatie, zoals die uit de stembus tevoorschijn komt, te vinden in de vorming van nationale kabinetten. Dat wil zeggen, van regeringen, die zich baseren op het ver gelijk, op een overbrugging der standpunten. De partijen in de Kamer voelen zich ge bonden aan haar vertegenwoordigers in de regering. Dit temipert de discussies. Dit maakt de Kamer volgzaam. Politieke be slissingen komen niet voort uit de brand van strijd. Uit het parlemientaire beeld ver dwijnt datgene, wat tot het wezen behoort der democratiede tweeledigheid tussen regeringspartijen en oppositie. Zonder op positie wordt het parlement zo dood als een pier. Deze neiging tot algemene verstandhou ding, die de geestdrift van de kiezers ver flauwt, wordt gesteund door het stelsel der evenredige vertegenwoordiging. Dit massa- liseert de kiezers, het verbreekt de band tussen de kiezer en de gekozene. Men kent zijn afgevaardigden niet meer. De Candida- ten worden benoemd door algemene verga deringen, waaraan weinigen deelnemten, zo dat hun verschijning op de lijsten in laatste aanleg van een kleine bestuursgroep afhan kelijk is. De politieke hartstocht gaat versterven, politieke onderrichting verdwijnt. De sprekers op verkiezingsbijeenkomsten trek ken een nette jas aan, steken een bloem in bet knoopsgat, maar zij gaan niets anders doen, dan pleiten voor eigen parochie. Waar is het grote verkiezingsduel, welke verkie zingsstrijd geeft de boeiende en leerzame ontmoeting te aanschouwen, als éénmaal een debat was tussen figuren van de eerste rang als een Troelstra en een Talma Dit artikel heeft geen politieke strekking. Het wil alleen opwekken tot nadenken over de vraag, of er niet verandering gebracht moet worden in de structuur van ons ver kiezingsapparaat, of wij niet met name terug moeten komen van de evenredige vertegen woordiging. Zulke vragen moeten gesteld worden, omdat met het aanwezig zijn van een oppositie, met het medeleven van ons volk met de politieke actie het bestaan van onze democratie is gemoeid. Het probleem der verhouding tussen par lement en kiezer moet de aandacht hebben van alle partijen. Ook de partijen, die be lang zouden hebben bij de evenredige ver tegenwoordiging zijn met de overdenking en behandeling van het vraagstuk gebaat. Want de eis der democratie is niet op de eerste plaats, dat de partijen een numerieke aanhang winnen, maar of zij gedragen wor den door welbewuste aanhangers,die een beginsel willen doen gelden in de Neder landse gemeenschap. Bij de eerste aanwijzing van Rheumatische Pijn moet gij zeker Kruschsn nemen. Er komen stemmen uit alle geledingen, die zich verontrusten over de politieke flauw heid, die ons volk heeft bevangen. De be zwaren, die wij opperden tegen de fouten in het verkiezingsapparaat, tegen het ont breken van een oppositie en tegen het poli tiek geschipper, vindt men in allerlei pers organen terug. In progressieve, zowel als in conservatieve. Daarom, geven de huidige verkiezingen ons aanleiding de kwestie we derom aanhangig te maken. Weinigen, die thans ter stembus gaan, be seffen de grote waarde der provinciale ver kiezingen. Het gewestelijk bestuur stijgt in betekenis. De verschillende gewestelijke bewegingen vormen een verschijnsel van de laatste tijd. Van hoeveel belang gewestelijke aangele genheden zijn, blijkt allerduidelijkst bij een provincie als Friesland, die strijdt voor haar cultuur-autonomie. Maar ook elders komt de provincie tegenwoordig vlak bij de burger. Vraagstukken van de verhouding tussen de gemeenten, van de verdeling tussen de ge- urbaniseerde, geïndustrialiseerde en agrari sche gebieden zijn aan de orde. Planologi sche problemen. Wij doen slechts een greep. Voorwaar, de Provinciale Staten hebben niet alleen betekenis hoewel die beteke nis belangrijk is als electoraal college voor de Eerste Kamer, maar ieder modern rifens behoort de toenemende waarde van het gewest in te zien. Wij zijn geen amokmakers, wij willen niet overhaast bestaande instellingen en metho den omver werpen. Maar opwekken tot een streven naar een gezonder democratie dan waarover wij thans beschikken, behoort tot de plichten van hem, die belangstelling heeft voor de openbare zaak. Dr P. H. Ritter. Gemeente Axel. Uitslag verkiezing leden PROVINCIALE STATEN met vergelijkende cijfers van vorige verkiezingen. OOST ZEEUWSCH-VLAANDEREN Kieskring Hulst. Gemeenten u ra -a ra ra -3 al 3 3 ti - Rev. V. D. 2 al al us os 3 O ai d c O 4158 108 4050 924 795 788 748 190 12 181 408 4 1554 169 1279 29 4 16 30 1 53 917 54 863, 67 762 3 5 4 1 1 20 1515 60 1455 485 39 325 161 135 11 217 81 1 2925 119 2592 83 18 67 ,1 4 13 28 2497 103 2394 315 1970 33 7 29 a 4 2 32 1292 61 1231 220 970 13 4 9 2 1 12 Overslag 149 12 137 29 93 13 2 591 24 567 108 409 23 6 3 1 17 Sas van Gent 2019 97 1922 608 958 66 18 240 10 7 3 12 2003. 125 1878 200 1545 54 6 13 8 7 i 3 42 7497 227 7270 2522 1529 1207 747 497 58 571 117 22 Vogelwaarde 2045 34 2011 71 1818 55 19 3 1 5 4 35 1271 55 1216 243 844 24 11 35 7 7 4 41 2030 51 1979 408 41 564 556 60 2 139 209 490 12 478 59 390 13 3 6 1 1 5 ZATERDAG 24 APRIL 1954 68e Jaargang No. 56 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland i 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie s J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. 3 Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. De zes minerale zouten die Kruschen bevat sporen lever, nieren en ingewanden aan tot actieve werking, het bloed gaat sneller stromen, onzuiverheden worden afgevoerd en zo worden rheumatische pijnen gesmoord in de kiem. In duizenden zelfs hardnekkige gevallen bracht Kruschen baat. Waarom zoudt gij dan uzelf te kort doen? (Ing. Med.) AHe respect voor U, mannen en vrouwen van het onderwijs! U hebt door L'w overvolle klassen een taak, die wel het uiterste van U moet vergen. Maar hebt U er wel eens bij stilgestaan, hoe U die taak in aanzienlijke mate kunt verlichten? Kent U al uit eigen ervaring die wonderlijk-veelzijdige werking van ICING-peper- munt, die Uw ogenblikken van moeheid en gespannenheid over brugt? KING verfrist U, KING geeft U nieuwe energie. De beste gaven der Natuur zijn in KING verenigd om U zó te „ontspan nen dat „overspanning voorkomen wordt. Laat zóveel gulheid ook aan U goed besteed zijn Totaal Uitslagen vorige verk. Stemdistrict 1 2 S3 4 5 1954 1950 1953 1952 1 Partij van de Arbeid 226 236 150 100 212 924 668 787 919 2 Katholieke Volkspartij 171 138 284 90 112 795 599--* 627 712 3 Chr. Historische Unie 149 168 178 182 111 788 762 923 772 4 Anti-Rev. Partij 74 196 121 215 152 748 759 817* 732 5 Vrijheid en Democratie 69 43 18 17 43 190 168 260 249 6 Communistische Partij Ned. 7 1 4 12 7 "6 7 Staatk. Geref. Partij 36 33 21 69 22 181 217 zie A.R. 180 8 Geref. Politiek Verbond 58 94 37 170 49 408 279 444 472 9 Vrije Rooms-Katholieken 1 2 1 4 195** Middenstandspartij,37 1 Diverse lijsten 19 56 Totaal geldige stemmen 790 908 801 849 702 4050 3515 4053 4098 Van onwaarde 17 26 20 20 25 108 123 131 94 Totale opkomst 807. 934 821 869 727 4158 3638 4184 4192 samen met Staatk. Geref. Partij. lijst Misseghers. Aantal stemgerechtigden Prov. Staten 19503948. Gemeente 1953 4408. Tweede Kamer 1952 4365. Prov. Staten 1954 4435. Stemdistrict I 875, II 984, III 868. IV 926, V 782. Op de candidaten uit eigen gemeente werden de volgende voorkeurstemmen uitgebracht Lijst 1 C. Hamelink 72 C. van Bendegem 15. Lijst 7 Iz. de Feijter Wzn. 12 Lijst 3 W. de Feijter 15 L. de Feijter 8 Lijst 8 D. J. Oggel Jz. 48 Lijst 4 C. de Putter 51. JZ l_ rQ 03 O» OJ -ó al QJ a O V C/5 u Huid zul verheid- Huidgezondheid DE GEKOZENEN. In de nieuwe Staten voor de Provincie Zeeland zul len thans zitting nemen Partij van de ArbeidL. P. van Oorschot, Vlis- singen mr. A. J. van der Weel, Middelburg C. Hamelink, Axelmr. H. B. Bouwman, Goes mevr. E. J. van den Broeke- de Man, Aardenburg A. H. Vermeulen, Dreischor J. L. Lukaart, Goes L. F. du Bois, Terneuzen jhr. mr. T. A. J. W. Schorer, Mid delburg J. S. Visscher, GoesM. van Poelje, Vlissingen en Z. C. Salomé, Kortgéne. Katholieke Volkspartij Mr. dr. A. J. J. M. Mes, Heinkenszand C. Verdonk, 's-Heer Arendskerke E. G. Vader, Vlissingen A. L. S. Lockefeer, Hulst f E. J. van Ruymbeke, Clinge J. M. A. C. van Don gen, Aardenburg P. V. M. Vercauteren. Clinge C. van Bellegem, Aardenburg en ir. G. P. M. Di- kötter, Terneuzen. Christelijk-Historische UnieC. Philipse, 's-Heer Arendskerkemr. W. F. E. baron van de Feltz, Middelburg A. H. S. Stemerding, SouburgA. Koster, Zaamslag C. F. van der Peijl, Goes); M. den Boer, Haamstede G. van de Waal, Schoon- dijke en G. P. Leendertse, Kamperland. AntPRevolutionnaire PartijA. Schout, Vlissingen; J. Hommes, 's-Heer Arendskerke A. A. van Eeten, Nieuwerkerk; A. I. Catsman Aardenburg; P. Meliefste Middelburg; P. Boudeling St.-Philipsland. Volkspartij voor Vrijheid en DemocratieMr J. F. G. Schlingemann Goes; J. L. Verhagen Vlissingen en P. Heering Zierikzee. Staatkundig Gereformeerde PartijD. Kodde Zou- telande; C. Boender Tholen; A. S. Wisse Waarde en H. Flikweert Nieuwerkerk. Onderstaand geven wij een overzicht van de uit slagen in het gehele land, waarbij resp. de cijfers worden vermeld van de verkiezingen van 1750, 1952 en 1954. P.v.d.A1243455 1545867 1565004 K.V.P1529009 1529508 1680788 A.R591430 603329 569284 C.H.U506916 476195 514370 V.V.D412638 471040 467504 C.P.N329089 328621 283344 K.N.P31984 144520 54753 S.G.P110151 129081 116225 G.P.V28904 35497 38195 Middenstandspartij 22078 25128 *7104 Socialistische Unie 8072 18010 - 8902 Overige partijen 13536 28949 21571 Totaal 4843630 5335745 5327044 In 1954 alleen in de provincie Groningen. HET VERLOOP VAN DE STEMMING. Zoals vrijwel overal verliep ook in Axel de stem ming van j.l. Woensdag uiterst rustig. De opkomst van de kiezers was bevredigend en verdeelde zich over de gehele dag zodat de stembureaux de stroom in het algemeen gemakkelijk konden verwerken. Ook onze oudste stadgenote, mevr. Veele, voldeed Woensdag aan haar stemplicht en welgemoed be klom zij de trappen van het stadhuis om daar op het stembureau in de raadszaal haar stem uit te brengen en zo haar mening kenbaar te maken over het be-' stuur van onze provincie. Laxeermiddelen, maar als U een laxans nodig heeft, neem dan Mijnhardt's Laxeertabletten. Veroorzaken geen gewenning en wer ken zacht, zeker en zonder kramp.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1