AXELSE COURANT De H.-Bom C. H. U. - Afdeling Axel Stemt 0. Philipse Plechtige Militaire Dodenherdenking op k Mei JEUK D.D.D. 5 doktoren het misbruik van laxeermiddelen WRIGLEY nippers waarschuwen tegen de natuurzuivere m si. f\ Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Nu de conferenties tussen het oosten en t westen zijn begonnen, lijkt het, of de oude oorlog straffer dan ooit wordt .ge tierd. Wij verkeren op het ogenblik in een loeilijke periode. Kan men zeggen, dat de /eerstand van het westen tegen het com- mnistisch gevaar begint te falen Menig ian met inzicht en met kennis van zaken etwijfelt of er van de Europese Defensie- meenschap iets terecht komit. Frankrijk lijft een onoverkomelijke hindernis en En- >land geeft zijn afzijdige houding niet prijs, ie uitspraak van maarschalk Juin, hoe men aar moge duiden of beoordelen, heeft het ertrouwen in de verdediging van Europa matig geschokt. Men moet vaststellen, dat island diplomatiek aan de winnende hand Op de Berlijnse conferentie is de er- enning door Rusland van de Oost-Duitse mvereiniteit prompt gevolgd. Zij betekent, at Oost-Duitsland van bezet gebied satel- ietstaat is geworden, hetgeen wil zeggen, at het in straffer afhankelijkheid is ge- omen van de Russische meester. De Oost- fcuitse regering is niet voortgekomen uit de [olkswil, neen, zij is een willoos instrument de handen van de Sow'jet. Het is be- ijpelijk, dat clit paradestuk door het westen enstemmig is verworpen, maar het maakt e toestand van Duitsland nog gevaarlijker lan hij was. Oost-Duitsland vormt een haard van /eerzin tegen het Russische bewind en de eide Duitslanden snakken naar hereniging. )e Russische angel steekt nog in het Euro- ese lichaam,. Inmiddels ziet men Rusland voorttasten het verre Oosten. Achter de oorlog in hernam staat China en achter China staat le Sowjet. Zal Amerika ingrijpen en het evaar wagen van een wereldoorlog te ont- ;etenen, of is er in Vietnam een nieuw lorea geschapen In het Oosten wordt de ositie der democratische staten al evenzeer tdreigd als in het Westen en het geeft te tnken, dat de Amerikaanse minister van «itenlandse zaken een zwerftocht maakt ings de Europese regeringen. Ook in Indo mede zou nog niet het ideaal van een vol komen vredelievend samenleven der volken zijn verkregen. Misschien lekt de wonde, die in de wereld aanwezig is, nog door in <;n reeks van jifleidingsoorlogen, zoals Korea en Indo-China ons te aanschouwen geven, maar de ontzettende beklemming waarin wij verkeren, zou geweken zijn. De Sovjet-republiek bezigt twee wapenen. Zij wil de vrije wereld ondermijnen door haar geheime infiltratie, zij wil de revolutie verwekken in het binnenste der landen, die haar niet zijn toegedaan en zij heeft haar militaire macht achter de hand. Maar zij is niet militair-agressief, zoals Hitier dat was. Zij weet, dat de tijd voor haar werkt. Daar door wordt het ogenblik der katastrofe uit gesteld. Maar in een reeks van afmattende koude-oorlogsjaren kan de vrije wereld een prooi geworden zijn van het communistische dwangbewind, zonder dat er een schot is gelost of een bom| is gevallen. Daarom is het niet alleen nodig, dat Ame rika door zijn atoombomproeven aan de wereld toont, wat thans een oorlog zou be tekenen, maar ook, dat wij waakzaam blijven voor het andere gevaar, dat ons besluipt. Dr P. H. Ritter. Blijf optimist helpt U over oUe narigheid heen B.houd U„ ma„nd tel, de échte kauwgom Zij die per auto wensen afgehaald te worden kunnen zich hier voor opgeven bij de bekende adressen. Dinsdagmorgen zou een éénmotorig vliegtuig van de N.V. Aero Ypenburg uit Rijswijk een sleepzak oppikken _van het vliegveld Texel. Dit zou plaats hebben ten behoeve van het oefenen door luchtdoel artillerie. Waarschijnlijk is er bij het op pikken van de sleepzak een motorstoring ontstaan, waardoor het vliegtuig op de grond terecht kwam. Daarbij is de 25-jarige reserve tweede luitenant-vlieger J. D. uit Den Burg aan de bekomen verwondingen overleden. Hij laat een vrouw en een negen ntaanden oud kindje achter, In Delft was een monteur bezig met het doorsmeren van een gasafsluiter. Op zeker ogenblik draaide hij een grote kraan dicht, waardoor ineens de gehele binnen stad zonder gas zat en op vele plaatsen de gasapparaten werden gedoofd. Toen de fout hersteld was, stroomde het gas door de nog open kraantjes de woitingen binnen, waardoor enige personen bedwelmd geraak ten. Ernstige ongevallen worden niet ge meld. Zes jongens van 9 tot 10 jaar speel den Dinsdagmiddag in het pakmateriaal- mjagazijn van de porceleinfabriek Mosa te Maastricht. Eén hunner stak een prop stro in brand. Toen deze knetterend ging bran den, schrok hij hiervan zo dat hij de bran dende prop snel wegwierp, die in het inpak materiaal terecht kwam mt het gevolg dat het gebouw spoedig in.lichte laaie stond. De jongens konden zich bijtijds in veiligheid stellen. Ongeveer 600.000 kg. inpakmate riaal ging verloren. De schade wordt op 100.000 geschat. -si Volgens de voorlopige gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek be droeg het totaal aantal verkeersongevallen op de openbare weg in 1953 85.705, d.i. gemiddeld 235 ongevallen per dag. In ver gelijking mét 1952 nam het aantal onge vallen toe met 8%, terwijl het aantal licht gewonden 10% steeg. Het aantal doden steeg met ruim 18%. Het totale aantal weg gebruikers, dat in 1953 bij verkeersonge vallen werd gedood bedroeg 1300. Er zal een nieuwe verschijning komen op onze wegen, n.l. de driewielige „scoot- mobile" van de Messerschm'idt-fabrieken. Het zal een kruising zijn tussen een scooter en een kleine auto en draagt voor het moto rische gedeelte de kenmerken van een motorfiets. Het chassis van gelaste stalen lesië is Rusland bezig zijn slag te slaan. De rote nationale regeringspartij ontziet zich iet, nauw met de Indonesische, communis- ische partij samen te werken en zelfs mi- «sters wonen, als gewaardeerde gasten, de ommunistische congressen bij en voeren er ct woord. En de president van de Indo- lesische republiek ontvangt de deelneem- ters van een communistisch vrouwencon- res in zijn paleis. Het ontzettende van de toestand waarin 'ij leven is, dat wij hoe langer hoe meer aan weten, dat een volgende wereldoorlog ernietiging van de mensheid betekent. In sneller tempo dan de politieke gebeur- enissen ontwikkelt zich de verdelgings- Echniek. Men vraagt zich wel eens af, welke aarde het vormen van divisies, de bouw' an tanks in de naaste toekomst zal hebben, 'aarom de Europese volken belastingen aoeten betalen voor een peperdure leger» tausting, terwijl het bezit van vliegtuigen m atoombommen de beslissing geeft in de Elitaire strijd. De verwarde situatie in de wereld en de 'oortdurend ernstiger bedreiging door mid den, die de menselijke geest heeft gevon- tn om het menselijk leven te doen ophott en. plaatst ons voor de laatste vraag. Als et fatale ogenblik gekomen zal zijn, zal men e verschrikking van een wereldoorlog aan erven Kan de vrees voor zelfmoord, die e mensheid zichzelve zou aandoen, tot de fschaffing leiden van ieder gewapend in- rijpen bij internationale conflicten Hier- Op Dinsdag 4 Mei a.s. des voormiddags om 11 uur zal bij het Poolse Monument in de Zeestraat een herdeenkingsplechtigheid plaats hebben, welke zal staan onder leiding van de Territoriale Bevelhebber Zuid-West tevens bevelhebber in de 5e Militaire Afde ling. Deze plechtige Dodenherdenking draagt een militair karakter en zal worden afgewisseld met muziek, toespraken en bloemleggingen. Ook de bevolking wordt in de gelegen heid gesteld om ter gelegenheid van deze plechtige militaire herdenking bloemen te leggen. Het voorlopige programma is als volgt vastgesteld 1. Inspectie over de erecompagnie door de Territoriale Bevelhebber Zuid- West, tevens bevelhebber in de 5e Militaire Afdeling. 2. ,,Wilt heden nu treden" uit te voeren door een Koper-ensemble. 3. Toespraak door Kolpnel J. B. Lagau- ne Territoriaal Bevelhebber Z.-W., tevens Bevelhebber in de 5e Militaire Afdeling. 4. Toespraak door de Hoogedelgestren ge Heer Commissaris der Koningin in UIT ONZE OMGEVING AXEL Zeeland. 5. „U bid ik aan" uit te voeren door een Koper-ensemble 6. Toespraken door Ds. D. J.Couvée en Aalmoezenier van de Vrande. 7. Krans- en Bloemlegging door Auto riteiten en verdere genodigden. 8. Taptoe 9. Eén minuut stilte. 10. Reveille. 11. 6e Couplet van het Wilhelmus, uit te voeren door een Koper-ensmble. 1,2. Krans- en Bloemleggingen door Ver enigingen en Particulieren. Deze plechtige herdenking is de enige in de 5e Militaire Afdeling en wordt dit jaar in Axel gehouden, omdat Axel in de Sep temberdagen van 1944 bij de bevrijding van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen het middelpunt van de strijd is geweest. Evenwel irioet deze herdenking worden beschouwd als te gelden voor geheel Zeeland. De bevolking van Axel wordt verzocht op 4 Mei a.s. vanaf des voormiddags 10 uur halfstok te vlaggen, terwijl verwacht wordt, dat vele verenigingen, instanties en particu lieren van de gelegenheid gebruik zullen ma ken om bloemen of kransen te leggen. Maak 'n einde aan dat ondragelijke zuurbranden Heem een oi twee Rennies. Het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking 68e JAARGANG No. 5:\ J M.iW.. Vn^i/ll.1! llMl.'ll ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS i 8 cent per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiên (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. iet Als u geregeld laxeermiddelen slikt, is er nu een manier pm er van af te komen. 83 van de 100 personen lukte het; u kunt het ook. En wel zo prink in de loop van elke dag enkele glazen water en bepaal een vast uur voor uw stoelgang. Neem de le week elke avond twee Carter's Leverpilletjes. 2e Week - elke avond één. 3e Week - om de andere avond één. Daarna niets meer, want Carter's Leverpilletjes stellen uw in gewanden in staat weer op eigen kracht werken, zonder laxeermiddelen. Wanneer zorgen, vermoeidheid pf te veel eten het tempo van uw ingewanden tijdelijk vertragen, neem dan tijdelijk Carter's Leverpilletjes om u weer op gang te helpen. Zo raakt u uw verstopping kwijt en vervalt u niet in de laxeermiddelen-gewoonte. Haal direct Carter s Leverpilletjes. f 1 20 per flacon. een fr'»e mond «Ik. S Niet krabben. De helder vloei bare D.D.D. kalmeert de Jeuk in enkele seconden, doodt de ziektekiemen, geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN In verband met Pasen ver schijnt het eerstvolgend nummer van de AXELSE COURANT op Zaterdag 24 April. DE PAASRONDE VAN AXEL. Opening van het Zeeuwse wielerseizoen. De 2e Paasdag zal Axel in het teken staan van de wielersport. Dan vindt de door de Axelse Wieier- Supportersclub „Volharding" georganiseerde wieler wedstrijd voor amateurs plaats over een afstand van 120 km. Met deze wielerwedstrijd valt onze gemeente de eer te beurt de eerste koers in het nieuwe seizoen binnen haar muren te hebben, Uit het aantal inschrijvingen blijkt dat de amateurs „geladen" zitten om zich voor dit nieuw begonnen wielerseizoen zo snel mogelijk in vorm te rijden, want ofschoon er in Brabant en Limburg de streek die wel de bakermat van de Nederlandse renners wordt genoemd dezelfde dag een drietal wedstrijden voor amateurs plaats vindt, zodat de Brabanders volop gelegenheid hebben in eigen omgeving te rijden, was in een minimum van tijd een aantal van ruim 40 ren ners voor Axel vastgelegd. Dit in weerwil ook van de bekende Belgische klassieker die telkenjare in de Paasweek wordt verreden „De Ronde van West- Vlaanderen", waaraan ook jaarlijks een kwantum Nederlandse amateurs deelneemt. Ook het feit dat de renners de volgende dag In Groede hun kans kunnen wagen zal aan dit grote aantal inschrijvingen niet vreemd zijn. Het Axelse parcours, dat ditmaal weer geheel bin nen de kom van de gemeent ligt, biedt de wieler sportliefhebbers een unieke gelegenheid hun diverse favorieten in actie te zien, daar de renners het plm. 1700 meter lange parcours 70 maal moeten afleggen en men dus elke phase van de wedstrijd, elke uit looppoging en iedere achtervolging kan gadeslaan. Op de rennerslijst komen vele bekende namen voor o.a. J. Looyen, die Zondag achtste werd in de Ronde van Noord-Holland, C. v. d. Borst, J. Konings, J. Heeren, G. Verhoeven en niet tc vorgoten de twee Belgische renners uit Stekene, die van dit soort koer sen een specialiteit hebben gemaakt en die Zondag op Belgisch Koewacht zo schitterend presteerden, de gebroeders Saelens. Het staat dus wel onomstotelijk vast dat dit alles zal meewerken om op Paasmaandag bij goed weer de wielersportliefhebbers bij duizenden naar Axel te doen stromen, temeer daar buitenom dit wielersport evenement ook op ander gebied voor de nodige ge zelligheid en amusement is gezorgd. Wij mogen in dit verband wijzen op de dansgelegenheid die er die dag in verschillende café's geboden wordt. En wan neer men zich op rustiger wijze wenst te amuseren, dan biedt het speciale Paasprogramma van onae plaatselijke bioscoop daartoe gelegenheid. Kortom, met de amateurskoers als hoofdschotel is er dus op 2e Paasdag in Axel voor elk wat wils te beleven. JAARVERGADERING WINKELIERRSVER- ENIGÜNG „AXEL-VOORUIT" Woensdagavond (hield de Axelse wifckeliersver- eniging in Hotel Porth-de Lozanne haar jaarvergade ring onder voorzitterschap van de vice-voorzitter de heer Ph. de Neve. Deze kon in zijn openingswoord tot zijn genoegen constateren dat ditmaal een flink aantal leden ter vergadering aanwezig was en hoopte dat de vergader ring prettig en succesvol zou mogen verlopen". ,Na goedkeuring van de notulen der vorige verga dering volgde stemming naar aanleiding van het perio diek aftreden van de heren Legrand, Markusse en de Neve. Bij de eerste stemming werden de heren Legrand en de Neve in hun functie's herkozen, terwijl bij tweede stemming ook de heer Markusse als be stuurslid werd herkozen. In de vacature ontstaan door het aftreden van de voorzitter de heer P. A. Wondergem werd als be stuurslidgekozen de heer A. Lion, welke bij de vol gende stemming ook tot voorzitter der vereniging werd benoemd. Bij de rondvraag kwam nog ter sprake het orga niseren van eventuele activiteiten van winkelierszijde bij de viering van de 10-jarige bevrijdig van Axel, waarbij op voorstel van een der aanwezige leden een commissie tot voorbereiding van plannen voor deze actie werd benoemd, bestaande uit de heren M. de Feijter, L. Pot, Chris Smies, J. C. Vink en P. J. Visser. In de vacature ontstaan door het aftreden van de heer Wondergem uit de commissie voor de weekmarkt werd benoemd de heer G. Herrebout. Hierna sloot de voorzitter deze vlotte en geamineer- de vergadering. en op 't zelfde moment is dat zuuurbranden geblust. Geen wonder dat talloze mannen en vrouwen over de hele wereld dwepen met Rennies en altijd zorgen ze bij de hand te hebben. Rennies zijn hy giënisch verpakt één voor één. Ze zijn smakelijk engemakkelijk in te nemen, zonder water of wat ook. Ing. Med. DRS. L. LOCKEFEER OVER HUMOR IN LITERATUUR EN SAMENLEVING. Voor de afdeling Axel der L.J.G. trad Donderdag avond op de bovenzaal van „Het Centrum" alhier op drs. L. Lockefeer, docent aan de R.K. Landbouw- winterschool te Hulst. „De literaire betekenis van de humor in onze samen leving" luidde de eigenlijk op de convocatie vermelde titel van zijn onderwerp. Deze spreker, die ook als auteur van meerdere opgang gemaakt hebbende to neelstukken in onze streek, maar ook ver daar buiten reputatie geniet, is gebleken een vlot, gezellig *en zeer deskundig auteur te zijn, die dan ook allerwege in onze provincie vooral op studie-avonden en ver gaderingen wordt gevraagd op te treden. Na door de heer Jac. de Féijter Jz. te zijn ingeleid gaf de heer Lockefeer allereerst een juiste definitie wg; Kjoji eipr-lulc ot' li - rv uirtnrJ Jo waesfcaaffs De interpretatie van dit wooed geeft vaak aanleiding tot verkeerd begrip, want een humorist is geen komie keling zoals velen denken. Een humorist, hoe zeer ook geneigd bij het verdriet en de tegenslag altijd een beetje vreugde te voegen is iemand die blijmoedig de tegenstellingen (waar het leven vol van is) aan vaardt. Humor betekent daarom levensverrijking en zodoende is na de Christelijke levenshouding de hu mor de meest edele en verhevene. Spr. wees op de tegenstellingen voi tragiek, waar van de Genestet zeide „O rijke geest vol geest en ingehouden tranen." In ht leven van deze dichter, die het kleine door hem bij het kerkhof in een kleine plaats bewoonde villatje de naam „Welgelegen gaf, omdat dit zo kort bij de plaats lag die zijn uiteinde lijke bestemming was, domineerde wel de tragiek, maar kon toch de humor overheersen al verloor hij vrouw en kind, terwijl hij zelf op jonge leeftijd ook aan t.b.c. stierf. Spr. nam daarop als voorbeeld men sen als een Chaplin en Buziau, die zelf weinig en op het toneel bijna nooit lachen. Wat vindt het publiek het mooistde droogkomiek. Een humorist, is zeer ernstig, een echte realist en geen idealist. Humor is een gave van de hemel. Spreker gaf daarop een beeld van de rijkdom aan gedachten die een Don Cervantos de Chantillano, een Vondel een Brederoo en een Shakespeare be zielden, al noemde hij Vondel een Christen „pur sang „De Uilenspiegel" van Charles de Coster, de „Ba ron van Münchhausen" en vooral het machtige die- ren-epos van de „Vos Remaerd.l In dit middel eeuwse meesterwerk is de gehele toenmalige maat schappij getransponeerd in de dierenwereld. Tal van fragmenten haalt hij aan en het overheersend in tellect van „Reijnaerd" stelt Koning „Nobel ih de schaduw, het beeld van de opkomende kleine man. Onder de schilders stelt hij Breughel op één lijn met de schepper van dit geestesproduct. Zo belandde de causeur bij de vertegenwoordigers der romantiek, bij Beets en Piet Paaltjens om einde- HlfS

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1