AXELSE COURANT ZWüTSAL Zeemleer Esselbrngge Costuums Fa Deij F. C. ANTHEUNIS NATUURSPONSEN 1 F. C. ANTHEUNIS Sch oonmaak-kanden Jongens Plusfour-costuums genéést Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 14 APRIL 68e JAARGANG Na 54 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - Uitgeef sterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.; Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE UIT ONZE OMGEVING AXEL Er was een prima vetvee aanvoer met levendige handel. Ook met betrekking tot de varkens gold hetzelfde. Goede kwaliteit en levendige handel. tijdens de schoonmaak met 20% KORTING alleen bij Markt 5 Telefoon 548 AXEL SPORTNIEUWS i P Noordstraat 15 Telefoon 601 AXEL Prachtige stoffen Moderne dessins zowel voor normale, slanke als corpulente personen. Degelijk binnenwerk. eventueel met bijpassende korte broek. Zonder enige verplichting komen wij met zichtzendingen aan huis. AXEL Telefoon 773 Speciaal Heren- en Jongenskleding p De echte Levant-sponsen reeds vanaf 0.50 alleen bij Markt 5 Telefoon 548 AXEL ABONNEMENTSPRIJS, Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement t Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS; B cent per m.m. N Bi] contracten belangrijke reductie. 3 Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent Iedere regel meer 12 cent extra. ECLAHE-BLAD WELGESLAAGDE PAAS-VEEMARKT. Buitengewoon voor dit doel geschikte weersom standigheden bevorderden Zaterdag het welslagen van dejaarlijkse Paas-veemarkt, die weer uitmuntte door een hoogst bevredigende aanvoer van rundvee en varkens van prima kwaliteit. Rond 11 uur werd door de heer W. Koster Jz„ voorzitter der hier bestaande cammissie, die samen gesteld is uit vertegenwoordigers van de landbouw organisaties en de vee- en varkenshandel, deze Paas- veetentoonstelling officieel geopend. Hij sprak daar bij zijn vreugde uit over het feit dat de ramp die het vorig jaar Z.W. Nederland trof, thans geen hinder paal meer was voor het doorgaan van deze veemarkt. In verband met de levendige handel, die het lopende voorjaar kenmerkte verwachtte hij ook hier een levendige handel. De verdere toekomstmogelijkheden zullen naar hij meent ook weer blijken uit de resul taten van deze tentoonstelling, die het bedrijfsleven ter plaatse ten goede mogen komen. Ten slotte bracht hij o.m. dank aan het gemeentebestuur, de vetrinaire dienst, het gemeentepersoneel en de Rijkspolitie voor de goede zorgen die aan marktterrein en verkeer werden besteedt. De hoop uitsprekend dat goede za ken zouden worden gedaan die er toe zullen bijdragen dat ook voor de toekomst het voortbestaan dezer voorjaarsmarkt verzekerd zal zijn en men voor een volgend jaar reeds vandaag weer het besluit neemt terug te komen naar Axel. Onder vrolijke muziek van degeluids-installatie wa ren inmiddels de keuringen door de jury aangevangen. Het werd des namiddags 2 uur eer wij deze resul taten in ons bzit hadden. Zij volgen hieronder Vette runderen met 6 tanden le pr. F. Vermoet en A. de Block, Sas van Gent 2e. Gebr. Verstraten, Axel3e. P. Coene, Koewacht. Vette runderen met 4 tanden: le, Gebr. van Gijs, Groede la. F. Vermoet en A. de Block, vnd.2e. P. Coene, vnd. 2a. Gebr. Verstraten, vnd.3e. J. C, den Hamer, Koewacht3a. A. van Belois, Zuid- dorpe. Vette runderen met 2 tanden: le. H. Bossche, Sas van Gent la. A. Verbiest, Zuiddorpe 2e,, 2a en 3a Gebr. Verstraten, vnd. 3e A. van Belois, vnd.3b. Fa. Ysebaert, Terneugen. Vette runderen zonder tanden t le. Gebr. Ver- poorte, Axel 2e. G. Verlaere, Overslag. Ossen met 4 tanden: le. P. Coene. vnd. Ossen met 2 tanden le. A. Verbiest, vnd. Ossen zonder tanden le. H. en E. Picavet, West- dorpe. Dikbillen met 6 tanden le. Gebr. van Gijs, vnd. Dikbillen met 4 tanden le. Gebr. van Gijs, vnd. Dikbillen met 2 tanden: le. Gebr. van Gijs, vnd. Dikbillen zonder tanden: le. Gebr. van Gijs, vnd. 2e. dezelfde 3e. A. J. Goethals, Sas van Gent. Dikbil kalveren 2e. en 3e. H. en E. Picavet vnd. Vette koeien le. A. Verbiest, vnd. 2e. Jos. van Duijsse, Kapellebrug 3e. dezelfde. Kampioen en reservekampioen vetvee t Gebr. van Gijs, vnd. Schoonste groep vetsteA. Verbiest, vnd. Schoonste groep dikbillenGebr. van Gijs, v ^1. Schoonste groep vetveeGebr. Verstraten, vnd. Schoonste vetvarkenle. A. C. Audenaerd, Axel; 2e. L. de Mei), Sas van Gent. Schoonste vleesvarken: le. P. Gelderland .Axel; 2e. H. Verstraten, Axel. Beste zeug: le. en 2e. A. C. Audenaerd, vnd.3e. H. Inghels, Koewacht. Zwaarste varkenle. A. C. Audenaerd, vnd. Groep van 4 vleesvarkens van één eigenaar): le. L. de Meij.v nd. 2e. A. C. Audenaerdt, vnd. 3e. N. de Regt, Axel. Grootste aantal aangevoerde varkens (12) A. C. Audenaerd, vnd. MEVR. VEELE WERD 100 JAAR Echtgenote van Commissaris der Koningin bood bloemen aan Maandag 12 April was voor mevrouw Veele de grote dag, waarop zij haar honderdste verjaardag, een unicum in de Axelse geschiedenis, vierde. Reeds vroeg in de ochtend hadden de Noordstraat-bewo- ners de vlaggen uitgestoken om dit bijzondere gebeu ren een extra feestelijk tintje te geven. Des middags recepieerde onze krasse honderdjari ge in ,.Het Gulden Vlies", doch het sympathieke en vriendelijke aanbod van de buurtbewoners om haar per auto daar heen te brengen werd door haar reso luut van de hand gewezen en zoals welhaast ieder haar kent, wandelend aan de arm van haar dochter ging zij lopend naar „eet Gulden Vlies' waar, toen de receptie begon, de echtgenote van de Commissaris van de Koingin in onze provincie, mevrouw de Ca- sembroot, baronesse van der Feltz de eerste was om de jarige met haar honderdste verjaardag egluk te wensen. Namens de Commissaris, welke door ambts bezigheden verhinderd was persoonlijk aanwezig te zijn, bood mevrouw de Casembroot een prachtige bloemenmand aan. Namens het gemeentebestuur bood burgemeester van O.everen zijn gelukwensen aan, waarna ook het voor deze gelegenheid ingestelde buurtcomité zijn gelukwensen kwam aanbieden, ver gezeld van een enveloppe met inhoud. Tallozen bezochten „Oma Veele gedurende de twee uur durende receptie en welhaast talloos waren ook de bloemen- en fruitmanden door verenigingen en bekenden haar gezonden of aangeboden., zodat het een aanhoudende drukte was voor onze honderd jarige,, gezeten te midden van de prachtige bloemen en omringd door haar dochter en kleinkinderen. Ook een deputatie van de Nederlands Hervormde Kerk kwam met ds. Pennings het oudste gemeentelid met deze heuglijke dag complimenteren. Ook de foto-pers toonde haar belangstelling en zo moest mevr. Veele reeds bij haar aankomts aan het hotel voor meerdere persfotografen, waaronder zelfs een Belgische, poseren. Ook het buurtcomité mag stellig niet onvermeld blijven voor de wijze waarop het de honneurs op deze dag waarnam, en maakte, dat mede hierdoor deze dag voor „Oma Veele" en voor Axel to{ een on vergetelijke werd. BEEN GEBROKEN De 16-jarige zoon van de heer I. wonende in de Irenestraa t alhier, die meereed op de wagen van de melkslijter d. H. kwam Zaterdagochtend door onver klaarbare oorzaak te vallen, waarbij hij zijn been brak en in het ziekenhuis te Sluiskil moest worden opge- MATIGE BELANGSTELLING VOOR DE KUNST Nauwelijks 200 toneelminnaars waren aanwezig bij d Vrijdagavond door de Z.V.U. georganiseerde 1 voorstelling van „Escapade" door het Vrije Toneel, onder leiding van Anton Ruijs en Bob de Lange. Was het de mindere bekendheid van het stuk, de niet direct sprekende titel of het late seizoen de oor zaak dat vele trouwe bezoekers ditmaal verstek lieten gaan Hoe het ook zij de thuisblijvers hadden in hoge mate ongelijk want deze voortreffelijke avond was een bezoek meer dan waard. Dit moderne en goed geschreven stuk leerde ons eens te meer hoe wij ons in ons zelf, in elkander en speciaal ook in onze kinderen kunnen vergissen. Het valt ons moeilijk hier een of meerdere der spe lers te noemen. Allen kweten zich op voortreffelijke wijze van de vertolking van de hen toebedeelde rol en droegen er stuk voor stuk toe bij het geheel te perfec- tionneren. Ook decors en verdere entourage droegen bij tot het goed geslaagde geheel. Gaarne hopen wij dit gezelschap hier nog eens te rug te zien en dan voor een geheel gevulde zaal. Voetbal. Tweede klasse B. AllianceRood Wit 01 M.O.C.R.A.C. 33; VlissingenTerneuzen 21; T.S.C.Dosko 3—0; GoesMiddelburg 43 Internos—Baronie 12. Derde klasse D. ZeelandiaNieuw Borgvliet 12 R.K.F.C.— Hulst 14 Corn Boys—De Zeeuwen 13 Axel R.C.S. 13 Meto—Breskens 41 Biervliet Odio 42. Vierde klasse H. Oostburg—IJzendijke 6—1 SluiskilRIA 0—3 HontenisseE.M.M. 41 Steen—Clinge 22 Luctor—Koewacht 1 1. Reserve Tweede klasse C. Zeelandia II—Middelburg II 14 R.C.S. II— Axel II 2—2; Corn Boys II—De Zeeuwen II 1 1; Terneuzen IIVlissingen II 22. De stand in de 4e klasse H is thans Hontenisse 17 12 3 3 49-15 27 Luctor 17 13 3 49-22 27 Koewacht 18 9 4 5 44-39 22 Steen 17 8 5 4 45-31 21 Oostburg 17 8 4 5 36-34 20 Aardenburg 17 8 4 5 45-44 20 Clinge 17 6 3 8 39-32 15 RIA 16 5 1 10 32—40 11 Sluiskil 16 3» 3 10 26-45 9 E.M.M. 16 3 3 10 22-49 9 IJzendijke 16 3 13 14-58 3 WELK MERK VERLOVINGSRINGEN NEMEN WET NATUURLIJK A S DOMME JONGEN! IMMERS: LEVENSLANGE GARANTIE AXEL—R.C.S. 1-3. Sterk geflatteerde zege der gasten. Axel had, nu de kansen op de titel verkeken zijn, weer enkele experimentele spelers opgesteld, waar door Steel de midvoorplaats bezette, Dieleman rechts buiten, Stokman rechtshalf, Lindhout linkshalf en Schelleman als linksback fungeerde. De R.C.S.-aanvoerder koos het windvoordeel en al direct bleek dat de Souburgers technisch stukken boven de oranje-witten uitstaken. Eén der eerste aan vallen leverde de gasten al een hoekschop op. Aan de andere zijde had Steel pech toen zijn schuiver via de paal naast ging. Een volgende corner van R.C.S. kwam afgemeten voor het Axelse doel en in de ont stane doelworsteling wist de rechtsbinnen der gasten met een tam schot de Danschutter kansloos te slaan, na 7 minuten (0—1). R.C.S. Bleef in de meerderheid en Axel kwam er maar sporadisch aan te pas. De technische kwaliteiten van Axel schoten tekort, het plaatsen was slecht en de enkele aanvallen werden afgesloten met een tam of onzuiver schot, waarmee de R.C.S.-verdediging het niet moeilijk had. Een paar goede schoten vielen te noteren, één van Die leman en een dito van Deij, maar de Souburgse doel man bleek betrouwbaar. Na 23 minuten veroorzaakte Schelleman geheel onnodig een penalty en ofschoon het leder per ongeluk tegen zijn hand stuitte, de scheidsrechter wees onverbiddelijk naar de witte stip. Enkele seconden later wezen de bordjes 02. Steel miste even later aan de andere zijde een goede kans, doch de R.C.S.-kansen werden beter benut, In de 32e minuut kreeg de rood-zwarte mid- voor een afgemeten pass van de rechtsbinnen en de score was 03. Enkele vreemde beslissingen van de scheidrechter waarbij in het verdere verloop van de wedstrijd aan Axel twee en aan R.C.S. één strafschoppen werden onthouden, beïnvloedden het spelpeil niet ten gunste. Na de rust, toen Axel het windvoordeel had, wa- ren de oranjehemden iets meer in het offensief dan in de eerste helft en wisten door hard zwoegen het spel enige tijd naar de R.C.S.-helft te verplaatsen. Het spel van de gasten werd nu onnodig ruw en tot tweemaal toe ontving de Souburgse rechtsbuiten een waarschuwing. Jamroer voor de wedstrijd, die spor tief had kunnen verlopen. Het zwoegen van de Axelaars leverde door treuzelen, door slecht gerichte schoen, maar ook door het feit, dat Vrouwe Fortuna niet op de hand der oranje-witten was vooralsnog geen resultaten op. Het duurde tot 30 minuten in de tweede helft, eer Steel een afgemeten pass van Jonkman in een doelpunt kon omzetten (i3). De eer was gered, doch verder kwamen de Axelaars niet. Een wedstrijd, waarin ook de nieuwe spelers van Axel nog niet veel lichtpunten voor de toekomst op leverden. Lindhout speelde een verdienstelijke partij en verdiend een plaats in het eerste elftal. In de voor- hode was er maar één uitblinker, de oude rot Jonk man. Voor de rest bleef Axel beneden de maat en R.C.S. ging met een verdiende doch geflateerde overwinning terug de Schelde over.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1