AXELSE COURANT Radio luisteren. DAI F>0 1854-1954 yfxel fier op haar honderdjarige Ook Spierpijn j. C.VINK Wees gerust royaal! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Rheumatische Pijnen nlopen Uw krachten - Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 10 APRIL 1954 68c Jaargang No. 53 VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland f 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Markt 12 AXEL. Maandag 12 April zullen in de Axelse Noordstraat tiaar wi' hopen en verwachten van alle huizen de vlaggen worden ontplooid ter herdenking van een zeer bijzonder feit, dat zolang mensen h~ugen te Axel nog niet is voorgevallen. Dan toch zal mevr. Jacoba Veele, wonende ten huize van haar dochter, mevr. de weduwe Augusteijn zo zij gespaard blijft mogen herdenken dat zij 100 jaar geleden te Goes het levenslicht mocht aan schouwen Het is rtiet te geloven Wanneer wij deze rijzige oude dame, stralend van vitaliteit, op de vrijwel hoogste bovenwoning van de Noordstraat begroeten, worden wij getroffen door zoveel nog van levenskracht getuigende eigenschappen. Een goed gehoor goed ge zicht, een gezond reactie vermogen, dat zich uit in vlotte antwoorden en een vaak levendig gesprek, een sterk geheugenwij worden er stil van De laatste tijd was zij niet zo „fit" als gewoon Haar sterke hart, dat nu bijna een eeuw heeft geklopt, vertoonde enkele sympto men die enigszins veront rustten. Maar gelukkig is er een gunstige kentering gekomen. En het stemde ons tot diepe vreugde en grote dankbaarheid haèr nu Foto F«iwc-But QrOlc CicilllAUciclI lltivji naai uu zo monter en kordaat weer op haar„geliefkoosde plaatsje bij het raam te mogen zien zitten, belangstellend in alles wat er om, haar heen en in de bijna altijd levendige Axelse hoofdstraat daar beneden haar, gebeurd. Tegen zoveel gezonde geestkracht worden wij bedeesd. Tegen zoveel bescheidene ongekunsteldheid leggen wij het met stukken af en voelen ons klein Niet zichzelf heeft zij n.l. op het oog hetgeen bij de meeste zich groot" voelende mensen het geval is maar zij heeft het over de school die Donderdag 8 April te Goes het 100-jarig bestaan vierde. Het was op deze school, dat zij haar eerste onderwijs ontving, de Chr. Nat School. Eén van die scholen met twee lokalen reeds -- die er in die dagen nog maar zo weinige gevonden werden >n ons land. Leerplicht was er niet »n het meeste onderwijs was niet-confessioneel. Als bijzonderheid vernamen wij nog, dat haar dochter m«vr. Au gusteijn voor haar huwelijk bij het onderwijs is oeweest en zij op haai eerste standplaats, Willemstad, bij de grootmoeder van oud-minister Jan van den Tempel in da kost was. Moeder was toen ook in Willemstad bij haar. Het toeval wil, dat haar oude kostjuffrouw ook de honderdjarige leeftijd heeft bereikt. Tot haar zestigste jaar veel zieke dagen gehad. Het is ons als Axelaars maar al te wel bekend, hoe „Oma eele tot in de mooie najaarsdagen van 1953 dagelijks gearmd met haar doch'er soms twee respectabele wandelingen door de Axelse geméentekom maak te. Niemand die haar op deze wandeltochten ontmoette zou haar ouder dan 80 jaar hebben geschat. Dies vragen wij of zij altijd zo gezond en flink ter been is geweest. Nog steeds meerdere malen daags de hoge gangtrap pen in haar woning beklimmend en afdalend. „Nee, dat niet hoor want tot ngjn zestigste jaar ben ik bijna steeds ziekelijk en vaak wekenlang bedlegerig geweest. C )aandeweg is het toen gaan beteren Maar ik moat nu een beetje op mijzelf passen, hoor Ik heb het wat aan de gal, zie je, dus aardappels en zo mhg ik niet heoben „Oma Veele" bezocht het vorige jaar één van haar kleindochters wier man bij de Philips-fabrieken te Eindhoven werkzaam is. Daar is zij met meer dan gewone plechtigheid rondgeleid en heeft zij V rij dag 4 Sep tember 's morgens van 10- 12 uur en 's middags van 2-4 uur de Philips-fa- brieken bezichtigd. i •- „Deze lamp" (die haar kamer verlicht) „heb ik toen als curiositeit gekreqen j" Van Juli tot October heeft zij toen in de Brabantse lichtstad vertoeft en deze van Noord tot Zuid in alle richtingen doorkruist. „Maar je gaat toch niet te veel van me in de krant zetten, hé meneer Dat moeten wij haar dan beloven, want zij wil Sliet da,t er van haar honderdste verjaardag een groot feest zal worden gemaakt, of dat er muziek zal spelen of andere uitbundige feest\reugdc. Verder vertelt zij ons dan nog dat zij nog steeds belang stelt in alles wat er zoal in de wereld rondom haar gebeurt. Als zij des voormiddags haar bed heeft verlaten is zij al gauw verdiept ,in een boek en ook is zij nog steeds een trouwe lezeres van ons blad. Ook de hoorspelen over de radio volgt zij nog met levendige interesse en voor de Zondag geldt de vaste maat staf, dat zij twee kerkdiensten beluistert. Drie en veertig jaar woont Oma Veele nu bij haar dochter in Axel en sedert drie en veertig jaar is zij een ingezetene van ons stadje. Geen won der dus dat Axel haar honderdste verjaardag op 12 April als een lees'.dag zij het dan met ingetogenheid zal gaan vieren Van 3 tot 5 uur zal mevr. Veele met haar dochter in „Het Gulden Vlies" recipiëren. Stellig zullen vele Axelaars haar dan de hand komen druk- ken. God geve haar nog menig jaartje in dezelfde krasse gezondheid De aankondiging van een nieuwe radio- wet heeft reeds vele pennen in beweging ge bracht. Zij heeft ook aanleiding gegeven tot een publicatie „radio en vrije-tijdsbeste- ding, die berust op een enquete, die de Nederlandse Stichting voor Statistiek uit voerde in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Men b#eft de enquete dienstbaar gemaakt aan de bedoeling, de waardering van het publiek voor de ver schillende uitzendingen te leren kennen en vast te stellen, welke Uitzendingen de voor keur genieten. Er is geconstateerd, dat de voorkeur van de Nederlandse luisteraar uitgaat naar de bonte programma's. Wanneer die in de aether komen, schakelt 37% van de radio- verbruikers zijn toestel in. Dit cijfer wordt sprekender, als men het met de cijfers der érnstige uitzendingen vergelijkt. Wij verne men, dat slechts 4% van de thuiszittende luisteraars, of 2% van de gehele Neder landse bevolking, belangstelling heeft voor ernstige muziek. Deze verhouding geeft wel een duidelijk beeld omtrent de radio-behoeften van onze bevolking. Het wordt versterkt, wanneer wij de mededelingen lezen over een rubriek, die wel bij uitstek tot de ernstige bijdragen kan worden gerekend, de godsdienstige uitzen dingen. Óp de Zondagen vormen zij 29% van de totale zendtijd. Er wordt echter slechts door 9% van de thuiszittenden naar geluisterd, of wel 5% van de gehele be volking. Deze cijfers moeten wegen bij de inrich ting van de Nederlandse radio-programma's omdat tevens uit de enquete is gebleken, dat de nationale programma's in hoofdzaak de materie vormen, waarmee de Nederlandse luisteraar zich voedt. De Nederlandse uit zendingen hebben uiterst weinig de concur renten van de buitenlandse omroepen te duchten. Het aantal buitenlandse aanslui tingen vormt een haast te verwaarlozen getal. zijn van een behoefte, hij heeft daarnevens een plicht, een taak ten aanzien van de volksopvoeding. Er is geen publiciteitsmiddel denkbaar, dat vruchtbaarder kan werken voor de vermeer dering 'van kennis en het brengen van schoonhéid, dan de radio. Nu men dit mid del in handen heeft, mag men niet verzuimfen het te gebruiken. Men moet de wegen zoe ken, die kunnen leiden tot verhoging van het percentage der luistere s naar ernstige en ontwikkelende uitzendingen. Het is onmogelijk het verlangen van de luisteraars naar amusement, dat thans in cijfers geregistreerd voor ons ligt, te weer streven. Zij hebben een recht op de bonte uitzendingen, die zij wensen. Maar ondanks de ongenade, waarin zij thans verkeren, moeten daarnaast de ernsige uitzendingen gehandhaafd blijven. Welke wegen moeten worden bewandeld om de radio als cultuurbemiddelaar, meer dan tot dusver, tot zijn r(\ht te laten komen en rheumatische pijnen wrijft U weg met De oorzaak van de miskenning der cul- tuurbijdragen ligt o.i. niet bij de programma leidingen. Hoewel zij oog hebben voor de voorkeur van het publiek, handhaven zij een reeks cultuuruitzendingen, die dikwijls va.n een goed gehalte zijn. Maar de mensen moeten tot een juist gebruik van de radio worden opgevoed. Het openen van het ont vangtoestel is dikwijls afhankelijk van een gril, van een stemming. Radioluisteren komt dit het leven op en het ligt in de natuur van de mens, dat hij, wanneer hij vermoeid is en afgewerkt, grijpt naar verstrooiing. Het radioluisteren is meestal op de huis kamer geconcentreerd, heeft dus te maken met een collectief verlangen. Het ware te Wat een troost voor een ziekeal die hartelijke vrienden, die hem niet vergeten. Wat worden hun bezoeken, hun kleine attenties nu dubbel op prijs gesteldEnwat is het goed, dat die attenties zó dikwijls de naam KING dragenDe natuur zélf schonk aan KING haar edelste gaven. Daardoor betekent KING voor iedere zieke een volkomen onschadelijk en heilzaam middel ter opwekking en verkwikking. Wanneer het KING is, kunt U met een gerust hart extra-royaal zijn! Er komt nog een andere mededeling voor in de weergave der enquete, die aandacht verdient. Er wordt op het platteland minder naar de radio geluisterd dan in de stad, terwijl er geen aanmerkelijke verschillen be staan tussen de voorkeur van de plattelands- en de stadbewoner, hetgeen in een zo ge ürbaniseerd (versteedst) land als het onze geen verwondering behoeft te baren. Stad en land worden bij het luisteren naar de radio blijkbaar beheerst doordezelfde mo tieven. Elke enquete heeft een relatieve waarde. Zij strekt zich uit over een bepaalde periode, in dit geval over die van 12 tot en met 25 April 1953. Zij strekt zich dit over een beperkt aantal mjensen (in dit geval 4002). Maar nietttemin wettigt het resultaat van een nauwkeurig, wetenschappelijk verricht onderzoek toch wel het stellen van een con clusie. En welke moet deze conclusie zijn Dat ons volk in zijn grote meerderheid de radio aanwendt als een gelegenheid om zich te ontspannen. Wat moet er terecht komen van de cultuur brengende functie van de radio' bij een zo klaarblijkelijke uitspraak van de volksgezindheid Men kan vaststellen, dat de omroep in zijn bonte uitzendingen in een volksbehoefte voorziet. De vervulling van deze behoefte geeft een rchtsgrond aan zijn bestaan. Maar de radio behoort niet alleen de vervuiler te wensen, dat er gelegenheid tot luisteren werd geqeven in aparte kamers, waar de individuele luisteraar zich op de ernstige uitzendingen zijner keuze kon instellen. Want de belangstelling voor haar komt voort uit een bepaalde selectie, niet uit een meedeinen op de golven in de aether, die de golven zijn van het algemene leven, maar op een gei'icht willen zijn op een bepaalde geestesverrijking. Ten slotte het bevorderen van cultuur treedt niet op bij het projectercji van ern stige uitzendingen. Juist nu de amusements- behoéfte zich zo zeer op de voorgrond dringt, is bet de taak van de radio, dit amu sement een zo beschaafd mogelijk karakter !te geven. De radip behoeft niet te vulgari seren, ook niet, wanneer zij het publiek met «en rijke mate van lichte stof toebedeelt. Dr P. H. Ritter. Maar ze vreten ook in <op Uw humeur en gestel. Laat dat toch niet zo doorgaan. Drijf die pijnen uit Met een bloedzuiverende Kruschen-kuur. Met de jaren gingen Uw lever, nieren en ingewanden trager werken. De zes minerale zouten van Kruschen brengen ze weer op gang. Als dat gebeurt, geen opeenhoping van onzuiverheden meer in het bloed. En daarmee behoren dan ook vanzelf die pijnen tot het verleden. Ing. Med.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1