AXELSE COURANT Nederland wordt „toonkamer" van Europa Bloembollen verlengen het vreemdelingenseizoen ZWITSAL nippers i# J. C. VINK Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 7 APRIL 1954 68e JAARGANG No. 52. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. Elk voor- cn elk najaar lokt in Utrecht de jaarbeurs als een machtige ma nifestatie van Neerlands productieve prestaties op allerlei gebied. Het is opmer kelijk, dat ons jaarbeursinstituut een periode van grote bloei doormaakt. Vóór de oorlog heeft men zich wel eens met zorg afgevraagd, of onze nationale beurs wel ooit zou uitgroeien tot een expositie-feest van internationale orde. De Franse en vooral de Duitse beurzen (Leipzig waren ferme concurrenten. Thans wordt er over bestaanszorgen nietmeer gesproken. Het is veel meer geworden een kwestie van snelle uitbouw om het tempo van de tijd te kunnen bijhouden. De toenemende gecompliceerdheid van het economische leven, doet daarbij zijn invloed gelden. De steeds meer georganiseerde en gespecialiseerde productie dringt elke vak man en zakenman naar zijn eigen hoek. De ze drang heeft gevolgen voor het beurswe- dat zich uitbreidt met een reeks van zen, Onze jaarbeurs heeft uit internationaal oogpunt bezien, na de oorlog de wind in de zeilen gekregen. Duitsland is verdeeld. De LeipJliger Messe heeft voor veel Westerse zakenlieden haar aantrekkelijkheid verloren. Utrecht daarentegen ligt in het centrum van een landje, dat opmerkelijk van zich doet spreken, de laatste tien jaar. Wij denken aan onze moeilijkheden met Indonesië; aan het snel economisch herstel, dat elke zakenman heeft geboeid aan de grote waterramp, die onze naam op ieders lippen bracht. Ii het wonder dat een zakenman, die op reis gaat, dat merkwaardig stukje grond onder- de zee spiegel wel eens wil bezoeken De opgesomde factoren zijn echter maar bijkomstig. Het belangrijkste is wel, dat voor velen uit andere werelddelen, ons land de deur tot Europa betekent. Nu is het bij deu ren altijd prettig verkopen, omdat het publiek zich daar concentreert om daarna weer uit te vliegen naar alle richtingen, Schiphol en de K.L.M. zijn deels groot geworden door cnze gunstige ligging en daarnaast de jaar beurs. Nationaliteiten uit alle delen van de wereld vinden elkaar in Utrecht, wanneer er voor- of najaarsbeurs wordt gehouden. Wij vemeldden reeds, dat de jaarbeurs veel meer een internationaal karakter draagt dan voorhen. Het aantal inzendingen uit de vreemde heeft een enorme uitbreiding on dergaan. Hierdoor is het nationale kunnen en de voordracht daarvan wel enigszins op de achtergrond geraakt, al is het niet verloren gegaan. Bovendien heeft elke bedrijfstak niet meer die^gelegenheid om met haar veren te pronken als voorheen. Het massale karakter bracht een beurs met technische nieuwtjes op allerlei gbied. Het werd een bonte aan eenschakeling van nieuwe vindingen en tech nische vooruitgang. Geen markt meer. Bij alle voordelen daaraan verbonden, zo als het toenemend internationaal contact beeft de jaarbeurs twee nadelen gekregen. In de eerste plaats is haar betekenis als markt achteruitgegaan in die zin dat men elk op zijn terrein niet meer de hartslag voelt van zijn bedrijfstak. Het prijsverloop in zijn bran che kan men op een jaarbeurs nog maar ge brekkig meten. En daarnaast is er geen plaats meer om een goed inzicht te krijgen in al hetgeen op zijn terrein wordt aange boden. Er is schade toegebracht aan de mogelijk heid om tot marktinzicht te komen op de jaarbeurs. Dit is schadelijk voor het bedrijfs leven. Het jaarbeurswezen is uitgegroeid tot een internationale manifestatie van nieuw tjes op allerlei gebied. Het technisch karak ter treed op de voorgrond, het wordt een show die zeker geweldige pjropagandisti- sche waarde heeft en daarom economische betekenis. Men zou dit instituut niet kunnen missen. De technische vooruitgang de massa -pro ductie, de steeds grotere en meer uiteenlo pende behoeften van het publiek, maar voor al de toenemende drang naar specialisaitie op elk terrein hebben het vroegere jaarbeurs gezin van branches doen uitgroeien tot een geweldige familie, waarbij de kinder enzelfs zijn uitgevlogen om een eigen bestaan te 9aan leiden. Naast de jaarbeurs vinden we "i onze dagen speciale beurzen voor allet lel branches, die bijna even groot zijn als vroeger de gehele jaarbeurs en die in een behoefte voorzien. Want in die vakbeurzen vinden wij terug, wat in April- en Septem- berbeurs in het gedrang was geraakt: een uitstekend marktinzicht. Niet alleen worden daar de nieuwste snufjes van een bepaalde branche getoond, maar men biedt een reeks van variëteiten aan (in één branche, zoals men zelden bijeen ziet. Hier kan men tech nische kennis opdoen en tevens een perfect inzicht krijgen (in de prijsverhoudingen. Een vluch.t In de loop van de laatste jaren zag Utrecht4 de geboorte van een reeks van nieuwe beur zen, die uit de jaarbeurs zijn ontstaan. Wc noemen de zuivelbeurs, de schoen- en leder- beurs, de landbouwbeurs, de beurs voor meu beien en woningtextiel en de wintervakbeurs voor koffers en lederwaren. Reeds kent Am sterdam zijn jaarlijkse expositie van auto's en motoren. Rtterdam herbergt de laatste ja ren een grte beurs voor levensmiddelen. Er is onmiskenbaar een vlucht uit de jaarbeurs naar de vakbeurs waarbij de jaarbeurzen steeds fnternationaler worden en de vakbeur zen (voorlopig) het nationale karakter meer behouden. Men rtlag niet spreken van een concurren tie tussen de twee instituten. Beide hebben hun eigen functie t.a.v. het economische le ven waarop wij reeds doelden. Beiden heb ben ook hun eigen publiek. In de vakbeurs ziet men collega's en de overige schakels in de eigen bedrijfstak, in de jaarbeurs gaat het contact met de overige deelhebbers aan het economische leven de belangrijkste plaats innemen. Zij, die hun activiteit uitstrekken over een groot aantal branches in het economisch le» ven of bij voorkeur zoeken naar internat;'- nale uitbouw, appreciëren de jaarbeurs het meest. Hoe meer men gespecialiserd 'is, hoe meer men verlangt naar de eigen vakbeurs. vakbeurzen die er op elk terrein mogen wezen. Expositieland van Europa. In dit verband mogen wij ons in Neder land gelukkig prijzen met onze Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs. Zij kan het vak- en jaarbeurswezen in Nederland ul bouwen tot een vorm van dienstverlening, die zeer zeker in Europa en liefst in de hele wereld de eerste plaats kan innemen. Juist door de lig ging van ons land, door zijn omvang (vrij van politieke besmetting) en door de kwa liteiten van zijn bewoners, zoals handelsgeest en talenkennis heeft ons beurswezen een enorme toekomst. Wanneer wij deze vorm) van dienstverle ning steeds uitbouwen met meer vakbeurzen en toenemende reclame en service, dan heeft dit tal van goede gevolgen voor ons econo misch leven. Wij verdienen aan de exposi ties. Wij kweken deviezen met het verlenen van gastvrijheid. Wij maken relaties voor handel en industrie door de komst van de vreemdelingen naar ons vaderland. Op onze bodem; wordt dan het nieuwste op allerlei gebied het eerste gebracht. Dit komt de ef ficiency en de vakkennis in ons bedrijfsleven ten goede. Door dit alles verbreden wij de werkgelegenheid en verhogen wij de wel vaart. Nu het voorjaar is gekomen met zijn voor- jaarsbeurs, is het de tijd om er op te wijzen, hoe wij met inspanning van alle krachten ste marktplaatser naar moeten streven, om van Nederland te maken het expositieland van Europa bij uitstek. Daarna wordt het ook tot een eerste marktplaats van dit con tinent. Het tentoonstellingswezen staat nog aan het begin van zijn ontwikkeling. Door goede service en van ...Utrecht'' een begrip te maken in de wereld voor jaar- en vak beurs kunnen wij er ons deel van krijgen. Drs Mierlo. De bloembollen zorgen voor de versteviging van onze deviezenpot. Het af gelopen jaar werd er voor bijnt 150 millioen gulden geëxporteerd. Maar ook in direct dragen ze, via het vreemdelingenverkeer, daartoe bij. Het bloemenseizoen vervroegt het vreemdelingenverkeer en het trekt honderdduizenden buitenlanders naar de streek tussen Haarlem en Leiden, maar tegelijk ook naar talrijke an dere bezienswaardigheden in ons kleine landje. Eén der voornaamste trekpleisters is de Nationale Bloemententoonstelling Keuken hof", die thans haar eerste lustrum viert en vorige week Vrijdag door minister Beyen werd geopend. Niet alleen kan men hier de millioenen narcissen, tulpen en hyacinthen bewonderen 'in een uniek schone omgeving, maar ook is de Keukenhof" verrijkt met een paviljoen, waar kunstvoorwerpen in steen, glas en zilver, producten van de Ne derlandse industrie, worden geëxposeerd en men de kunst van het bloemen schikken ziet toegepast. Daarnaast is het kasteel Keuken hof met talrijke kunstschatten te bezichtigen. Tussen de Keukenhof en Haarlem, de bloemenstad, ligt midden in Hillegom, de Demonstratietuin „Treslong", grenzend aan de Hillegomse Bloembollenbeurs, die, of schoon veel kleiner dan de Keukenhof „een lusthof in zakformaat" is en in het voorjaar en de zomer prijkt met een schat van bloe men, tot in September toe. En in dat Beursgebouw wordt op 24 en 25 April en op 1 en 2 Mei het Internationaal Muziekconcours gehouden, waaraan, behal ve grote Nederlandse muziekcorpsen, ook muziekverenigingen uit F.ngeland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland? Frank rijk en Noorwegen deelnemen. Het jaarlijkse Bloemencorso zal, onvoor ziene omstandigheden voorbehouden, wor den gehouden op Zaterdag 24 April. Hel start des namiddags om 1 uur van Sassen- heim, rijdt dan door tot aan de grens van Noord-Holland onder de gemeente Hillegom en volgt dan dezelfde route terug. Een Schotse doedelzak-band en een Schots staf muziekcorps zullen de stoet opluisteren. Het motto is dit jaar „Melodie in Bloemen" en de geweldige rijdende bloenastukken, aan wel- Twee Gloster-Meteor straaljagers zijn Zaterdagmiddag omstreeks kwart over 12 boven de Lauwerszee met elkaar in botsing gekomen. De wrakstukken kwamen ander halve km. buiten de dijk in het water te recht. Schippers uit Zoutkamp voeren ter stond uit en een van hen vond een over levende ,de sergeant-vfiieger J. W. V. uit Den Haag. Hij had een bekkenfractuur en is naar het Academisch ziekenhuis te Gro ningen overgebracht. Zijn toestand is niet levensgevaarlijk. De piloot van het andere toestel luitenant J. Ph. Talbot van de Royal Air Force is omgekomen. Het 6-jarig zoontje van de landbouwer P. de R. te Retranchement viel van de trac tor, die door zijn broer bestuurd werd, toen deze inbeweging kwam. In zijn val pakte het kind in een kam van het achterwiel en werd meegedraaid, waardoor het wiel. over een arm en een been reed waardoor een onder been brak en het ventje verder nog kneuzin gen opliep aan bekken en schouder. In het gecorrigeerde gebied aan de Nederlands-Duitse grens te Siebengewalr ïs het opnieuw tot een grensincident gekomen, toen de knecht van de pachter K. op het land van zijn baas wilde gaan werken. De vroegere eigenaar Schabrucken kwam met een riek gewapend de grens over en joeg de mlan weg. Deze verwittigde zijn patroon en de politie. Toen S. voor de tweede maal kwam maakte de politie proces-verbaal op tegen de Duitser. Het beheersinstituut heeft de grond aan de gemeente Bergen verkocht, maar deze verkoop is nietig verklaard. ker „opmaak" thans reeds hard gewerkt wordt, zullen verschillende bekende liederen en muziekstukken uitbeelden. Men verwacht bij dit corso ook nu weer minstens een half millioen toeschouwers en uitgebreide ver keersmaatregelen om alles ordelijk te laten verlopen, zijn dan ook reeds beraamd. Zelfs zijn er speciale maatregelen genomen ten aanzien van invaliden en ouden van dagen. Een bijzonderheid is wel de mogelijkheid om per helicopter de Keukenhof en de bloeiende velden vanuit de lucht te bewon deren. Dit verdient verre de vorkeur boven een gewone rondvlucht, ten eerste omdat men niet gehinderd wordt door de vleugel ten tweede omdat men langzamer en lager kan vliegen en ten slotte omdat men op de Keukenhof in- en uitstappen kan. Iedere Za terdag en Zondag, inclusief Paasmaandag, bestaat de gelegenheid voor deze rond vluchten. die door de Belgische luchtvaart maatschappij Sabena worden georganiseerd. In tal van plaatsen in de Bloembollen streek worden voorts maatregelen genomen om. dit voorjaar te mëken tot een echt bloe- menfestijn. Ter gelegenheid van het Bloe mencorso zal men langs de route van de stoet de befaamde bloemenmozaïken kunnen bewonderen. Hiervoor worden millioenen kleine hyacinthenbloemen, z.g. „nagels" ge bruikt, die de geweldige tableaux van soms enkele honderden vierkante meters groot, haar tere pasteltinten verlenen. Zo bereidt de Bloembollenstreek zich voor op het komende vreemdelingenseizoen en verwacht ook nu w'eer millioenen gasten uit binnen- en buitenland, die het Lentefeest komen meevieren. A Lk. Schaafwonden rs^A genéést I Te Amsterdam zijn inbrekers er in ge slaagd uit een safe van de lompengroot handel van M. Broers Zn. N.V. een be drag van 3500 weg te nemen. Het pand, waarin de safe zich bevindt, wordt ver bouwd en dus konden de schuldigen zich zonder moeite toegang verschaffen met een valse sleutel. Het aantal aangegeven radio-ontvang toestellen in Nederland bedroeg per 1 April 1954 1.877.367. Ht rijksradiodistributienet telde op 1 Maart j.l. 491. 755 aansluitngen. Deze aantallen waren een maand tevoren resp. 1.866.848 en 4911733. Een 7-jarig zoontje te Rotterdam, dat op gemeentelijk opslagterrein door riool buizen kroop, kreeg een riooldeksel van 193 kg., dat tamelijk wankel stond en om viel op 'het hoofd. Het ventje overleed ter plaatse. De president der Franse Republiek en mevrouw Coty zullen van 21 tot 24 Juli een bezoek brengen aan Nederland. Het aantal emigranten naar Australië in de eerste drie maanden van dit jaar is, vergeleken met de overeenkomstige maan den van 1953, verdubbeld. In 1953 waren er bijna 8000, thans kan verwacht worden, dat een aantal van 16.000 zal worden bereikt. Frankrijks bekendste oefenpiloot, kolo nel Rozanoff, is Zaterdagmiddag bij Melun- Villaroche verongelukt, toen hij de nieuwe straaljager demonstreerde voor de Britse minister Duncan Sandijs. Het toestel was de nieuwste Franse jager en het eerste straalvliegtuig, dat in horizontale vlucht de geluidsbarrière kon doorbreken. Het kwam op slechts 50 meter van de plaats, waar de Britse minister stond, terecht. Zaterdag is een Turks passagiersvlieg tuig, kort na de start van het vliegveld Adana ontploft en neergestort. Hierbij kwa men 25 personen, waaronder twee leden van het Turkse parlement, om het leven. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiên (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. s

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1